Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 12/05/2021 03:50
Lâm Đồng:

Phát huy hơn nữa vai trò của người tiêu biểu, có uy tín

08:00 | 09/09/2016
Lâm Đồng là một tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên với dân số 1,2 triệu người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 22,8% với 43 dân tộc cùng sinh sống. Vì vậy, vai trò của người tiêu biểu, có uy tín trong cộng đồng các DTTS được đặc biệt coi trọng.
Phát huy hơn nữa vai trò của người tiêu biểu, có uy tín
Người tiêu biểu, có uy tín luôn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc

Nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động

Qua rà soát hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2016 - 2020, Lâm Đồng còn có 20.094 hộ nghèo, chiếm 6,67% số hộ trong toàn tỉnh, trong đó số hộ nghèo là đồng bào DTTS chiếm 19,11%. Nhiều xã vùng sâu, vùng xa có kinh tế chậm phát triển, giao thông đi lại khó khăn, mặt bằng dân trí không đồng đều... Tuy nhiên, Lâm Đồng cũng là một tỉnh có đến 1.188 người tiêu biểu, có uy tín ở vùng đồng bào DTTS, trong đó có 170 người đã từng tham gia hoạt động, có công với cách mạng, 126 người là chức sắc tôn giáo, 331 người là già làng, 86 người là nhân sỹ, trí thức. Trong tổng số người tiêu biểu, có uy tín trên tại Lâm Đồng thì có 246 người là người có uy tín trong phạm vi dòng tộc, 549 người có phạm vi ảnh hưởng trong buôn, làng, 226 người có phạm vi ảnh hưởng trong cấp xã, 149 người có phạm vi ảnh hưởng cấp huyện.

Trong những năm qua, những người tiêu biểu, có uy tín của tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện nhiệm vụ khá tốt, là nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động bà con là người DTTS, vận động gia đình, dòng họ... tham gia phát triển kinh tế; thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Tuy nhiên, nhìn nhận từ thực tiễn do tác động của nền kinh tế thị trường, sự du nhập ồ ạt của các luồng văn hóa mới... thì vai trò của người tiêu biểu, có uy tín không còn được như trước.

Những kiến nghị, đề xuất cụ thể

Vì thế, để người tiêu biểu, có uy tín làm tốt hơn nữa vai trò của họ, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của tỉnh Lâm Đồng đã có 6 kiến nghị, đề xuất cụ thể:

Một là: Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi giúp người tiêu biểu, có uy tín tham gia các hoạt động xã hội, nhất là được mời tham gia các cuộc họp giao ban, sơ, tổng kết các phong trào thi đua, các cuộc vận động có liên quan ở cơ sở.

Hai là: Đề xuất các cấp ủy Đảng, chính quyền hằng năm nên có các hình thức phù hợp tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, động viên các vị Già làng, người tiêu biểu có uy tín trong đồng bào DTTS.

Ba là: Các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào DTTS, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn; có chính sách thu hút, giải quyết việc làm cho con em đồng bào DTTS.

Bốn là: Định kỳ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ người tiêu biểu có uy tín về tình hình thời sự, chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước; về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, các phần tử xấu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá cách mạng. Đồng thời, phổ biến những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nhất là chính sách đối với đồng bào DTTS để họ hiểu, tự giác thực hiện và tuyên truyền, giải thích cho quần chúng nhân dân.

Năm là: Mặt trận Tổ quốc phối hợp với chính quyền các cấp và các ngành chức năng định kỳ tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng để động viên, phát huy tốt hơn vai trò của người tiêu biểu, có uy tín trong cộng đồng đồng bào các DTTS.

Sáu là: Xây dựng tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau để tập hợp người tiêu biểu, có uy tín tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Cần tránh tư tưởng phân biệt đối xử, kỳ thị dân tộc, quá khứ lịch sử và kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng những gương điển hình tiên tiến.

Hoàng Anh Phượng