Phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cần bắt đầu từ thể chế, chính sách

Theo Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, để phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cần bắt đầu từ thể chế, chính sách.
Ngày mai (12/5) diễn ra Hội thảo Văn hoá 2024 tại tỉnh Quảng Ninh Hội thảo Văn hóa 2024 - Chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa, thể thao

Hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao từng bước được đầu tư củng cố, nâng cao chất lượng

Nghị quyết số 33-NQ/TW xác định rõ nhiệm vụ: Xây dựng, hoàn thiện đi đôi với nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa. Tạo điều kiện để nhân dân chủ động tổ chức các hoạt động văn hóa cộng đồng. Để đảm bảo nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa, Nghị quyết số 33-NQ/TW cũng nêu rõ giải pháp “Xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi về đất, tín dụng, thuế và phí đối với các cơ sở đào tạo và thiết chế văn hóa do khu vực tư nhân đầu tư, đặc biệt là ở vùng còn khó khăn”.

Phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cần bắt đầu từ thể chế, chính sách
Hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao góp phần phát triển phong trào văn hoá, thể thao phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Ảnh: VGP

Tại Hội thảo Văn hoá 2024 diễn ra tại tỉnh Quảng Ninh, ngày 12/5, do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục chủ trì, phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Quảng Ninh phối hợp tổ chức, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nêu: Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo “Xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách phù hợp, chú ý đến tính đặc thù của hoạt động văn hoá, nghệ thuật. Nâng mức đầu tư một cách hợp lý từ nguồn ngân sách nhà nước, đồng thời khơi thông các nguồn lực xã hội, nguồn lực trong nước và nước ngoài cho phát triển văn hoá”.

Đồng thời, Chiến lược phát triển văn hoá Việt Nam đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hoá, thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2045 Chính phủ sẽ phê duyệt thời gian tới đây đều thể hiện sự quan tâm và tiếp tục khẳng định vai trò của thể chế, chính sách với nguồn lực cho phát triển văn hóa, trong đó có thiết chế văn hóa, thể thao.

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, trong những năm qua, hệ thống pháp luật về thiết chế văn hóa, thể thao không ngừng được hoàn thiện, từng bước thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Cụ thể, hiện hệ thống pháp luật về văn hóa, thể thao hiện có 274 văn bản quy phạm pháp luật; 10 năm qua, có 55 văn bản quy phạm pháp luật quy định trực tiếp, gián tiếp liên quan đến xây dựng, quản lý, sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao được ban hành theo thẩm quyền, cho thấy cơ bản đã định hình được hệ thống pháp luật về thiết chế văn hóa, thể thao.

Theo Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, tên gọi “thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở” được ghi tại Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở giai đoạn 2013- 2020, định hướng đến năm 2030.

Gồm các đối tượng: Trung tâm Văn hoá cấp tỉnh, Trung tâm Văn hoá - Thể thao cấp huyện, Trung tâm Văn hoá - Thể thao cấp xã và Nhà văn hoá - Khu thể thao thôn (do ngành văn hoá, thể thao và du lịch quản lý); Nhà Văn hóa Lao động cấp huyện, Cung Văn hóa Lao động, Nhà Văn hóa Lao động cấp tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Thể thao ở Khu chế xuất, Khu công nghiệp và trong các doanh nghiệp lớn (do Công đoàn các cấp quản lý); Nhà Thiếu nhi cấp huyện, Cung Thiếu nhi, Nhà Thiếu nhi hoặc Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi cấp tỉnh (do Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quản lý); Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở thuộc các Bộ, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang; các thiết chế văn hóa, thể thao được đầu tư bằng nguồn vốn xã hội hóa.

Ghi nhận của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, trong những năm qua, hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao từ trung ương tới cơ sở từng bước được đầu tư củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, nội dung thiết thực, góp phần phát triển phong trào văn hoá, thể thao phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đồng thời nâng cao thể lực, tầm vóc, đời sống tinh thần của nhân dân.

Tính đến hết tháng 3/2024, cả nước có 66 thiết chế văn hoá cấp tỉnh; 689/705 quận huyện có Trung tâm Văn hoá, Thể thao hoặc Nhà Văn hoá, đạt tỷ lệ 97%; tỷ lệ này ở cấp xã là 77%, cấp thôn là 76%. Hệ thống công đoàn có 50 thiết chế văn hoá, thể thao. Các thiết chế do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quản lý có 56 Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi cấp tỉnh, 106 Nhà Thiếu nhi cấp huyện...

Phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cần bắt đầu từ thể chế, chính sách
Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: Trần Huấn

Khơi thông nguồn lực bằng pháp luật, chính sách

Hiện, theo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, công tác xây dựng, quản lý và sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao chịu sự điều chỉnh của 2 nhóm, hệ thống pháp luật: Pháp luật chuyên ngành và pháp luật liên quan trực tiếp.

Về pháp luật chuyên ngành: Cơ bản là các Thông tư, Nghị định, ít các Luật (mới có Luật Thể dục thể thao, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Thư viện). Các văn bản này, chủ yếu quy định chính sách có tính nguyên tắc ưu đãi, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất, hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao. Về pháp luật liên quan tác động trực tiếp: Chủ yếu là các Luật (gần 20 Luật), có cả Nghị định và Thông tư. Các văn bản này, chủ yếu quy định chính sách về đối tượng, đầu tư, xây dựng, quản lý. Tuy nhiên, nội hàm của các văn bản này, cơ bản không có yếu tố đặc thù của thiết chế văn hóa, thể thao.

Ông Nguyễn Văn Hùng chỉ rõ, theo pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công có loại tài sản kết cấu hạ tầng văn hóa, thể thao, tài sản chuyên dùng…, tuy nhiên chưa có quy định chi tiết về tài sản kết cấu hạ tầng văn hóa, hạ tầng thể thao (ví dụ Sân vận động Mỹ Đình chưa được quy định là tài sản kết cấu hạ tầng thể thao… do đó chịu sự điều chỉnh của quy định về tài sản công phục vụ hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công của đơn vị sự nghiệp công lập như các tài sản thông thường khác).

"Do đó, để gỡ vướng, tháo điểm nghẽn, nút thắt, tạo nguồn lực phát triển bằng chính sách, khai thác, phát huy có hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cần bắt đầu từ thể chế, chính sách, không chỉ bằng pháp luật chuyên ngành mà cả từ các văn bản pháp luật liên quan"- ông Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

Nêu đề xuất một số giải pháp về chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa, thể thao, lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh: Đó là căn cứ pháp luật của Nhà nước, bám sát và nghiên cứu thấu đáo những vấn đề thực tiễn đặt ra, bảo đảm giải quyết kịp thời những vấn đề mới nảy sinh; những vấn đề đã rõ, được kiểm nghiệm trong thực tiễn, đạt được sự thống nhất cao thì xây dựng, ban hành luật để áp dụng thống nhất.

Đặc biệt là đối với những vấn đề đang được điều chỉnh bởi văn bản dưới luật, những vấn đề thuộc quan điểm, chủ trương mới của Đảng về phát triển văn hoá, con người Việt Nam, những vấn đề bất cập với thực tiễn và những vấn đề khác chưa được thể chế hoá, theo đó có 4 nhóm chính sách cần quan tâm, gồm: Chính sách về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng (chính sách hạ tầng); Chính sách về quản lý, khai thác, hoạt động (chính sách chuyên ngành và liên quan); Chính sách về huy động các nguồn lực; Chính sách về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực.

Trong đó, Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch đề nghị các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tích hợp quy hoạch thiết chế văn hóa, thể thao trong công tác lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch của tỉnh, bố trí quỹ đất cho các thiết chế này ở các vị trí phù hợp; ưu tiên quỹ đất phát triển thể chế ở khu dân cư, khu đô thị, khu chung cư...; Đề xuất xây dựng chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công đối với tài sản kết cấu hạ tầng văn hóa, thể thao mang tính đặc thù.

Đồng thời, đề nghị Quốc hội xem xét, cho ý kiến và phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hoá giai đoạn 2025-2035. Bổ sung lĩnh vực văn hoá vào nhóm ngành nghề ưu đãi đầu tư, vào nhóm lĩnh vực được áp dụng đầu tư theo phương thức PPP khi sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư, Luật PPP. Bổ sung các khoản chi tài trợ cho văn hóa, thể thao được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế khi sửa đổi, bổ sung Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp.

"Bằng các công cụ chính sách pháp luật sẽ khơi thông, huy động nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa, thể thao là kinh nghiệm của nhiều nước phát triển đã tiến hành, cũng là yêu cầu tiên quyết tạo động lực phát triển văn hóa, thể thao"- Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nói.

Thời gian qua, đồng thời với tăng cường xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật chuyên ngành trong đó có quy định về thiết chế văn hóa, thể thao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tập trung rà soát, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan để đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung một số pháp luật liên quan tác động trực tiếp đến xây dựng, quản lý và sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao: Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp…

Bảo Thoa
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Văn hoá

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Link xem trực tiếp Serbia và Anh (2h00 ngày 17/06); Bảng C EURO 2024

Link xem trực tiếp Serbia và Anh (2h00 ngày 17/06); Bảng C EURO 2024

Báo Công Thương cập nhật link xem trực tiếp bóng đá Serbia và Anh tại vòng chung kết EURO 2024 ngày 17/6/2024, xem trực tiếp kết quả Serbia và Anh.
Dự đoán tỷ số và Link xem trực tiếp Slovenia và Đan Mạch (23h00 ngày 16/06); Bảng C EURO 2024

Dự đoán tỷ số và Link xem trực tiếp Slovenia và Đan Mạch (23h00 ngày 16/06); Bảng C EURO 2024

Báo Công Thương cập nhật link xem trực tiếp bóng đá Slovenia và Đan Mạch tại vòng chung kết EURO 2024 ngày 15/6/2024, xem trực tiếp kết quả Slovenia và Đan Mạch
Dự đoán tỷ số và Link xem trực tiếp Ba Lan và Hà Lan (20h00 ngày 16/6); Bảng D EURO 2024

Dự đoán tỷ số và Link xem trực tiếp Ba Lan và Hà Lan (20h00 ngày 16/6); Bảng D EURO 2024

Báo Công Thương cập nhật link xem trực tiếp bóng đá Ba Lan và Hà Lan tại vòng chung kết EURO 2024 ngày 16/6/2024, xem trực tiếp kết quả Ba Lan và Hà Lan.
Một con vịt đạt 1 tỷ lượt xem trên Youtube, bỏ xa các MV đình đám của sao hạng A

Một con vịt đạt 1 tỷ lượt xem trên Youtube, bỏ xa các MV đình đám của sao hạng A

Ngày 15/6, ca khúc Một con vịt trên kênh YouTube Heo Con đã cán mốc 1 tỉ view (lượt xem) cùng 2,2 triệu lượt thích, bỏ xa các MV đình đám của các sao hạng A.
Màn trình diễn đỉnh cao của Ý và Mỹ trong Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2024

Màn trình diễn đỉnh cao của Ý và Mỹ trong Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2024

Với chủ đề “Made of Nature Wisdom - Tuyệt tác thiên nhiên” đêm thứ hai Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đã để lại nhiều ấn tượng khó quên trong lòng du khách.

Tin cùng chuyên mục

Thêm một khách hàng may mắn trúng độc đắc Vietlott, có ngay nhiều tỷ đồng

Thêm một khách hàng may mắn trúng độc đắc Vietlott, có ngay nhiều tỷ đồng

Tối 15/6/2024, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam - Vietlott tìm thấy 1 người may mắn trúng Vietlott Power 6/55, giải Jackpot 2 với tổng trị giá hơn 3,96 tỷ đồng.
Bình Dương: Lễ hội Mùa trái chín năm 2024 có gì mới và hấp dẫn?

Bình Dương: Lễ hội Mùa trái chín năm 2024 có gì mới và hấp dẫn?

Lễ hội Mùa trái chín năm 2024 mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị về những sản phẩm trái cây đặc sản, nét văn hóa, vùng đất, con người Bình Dương.
Longform | Bài 3: Điện Biên định vị thương hiệu du lịch từ lối đi riêng

Longform | Bài 3: Điện Biên định vị thương hiệu du lịch từ lối đi riêng

Tin tưởng, hy vọng và chờ đợi, diện mạo mới của du lịch vùng đất hoa lửa Điện Biên sẽ mang đến cho nhân dân và du khách quốc tế những trải nghiệm bất tận…
Link xem trực tiếp đêm thi thứ 2 Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng giữa Mỹ và Ý, ngày 15/6

Link xem trực tiếp đêm thi thứ 2 Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng giữa Mỹ và Ý, ngày 15/6

Báo Công Thương cung cấp link xem trực tiếp đêm thi thứ 2 Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2024 ngày 15/6/2024 giữa 2 đội Mỹ và Ý.
Nhận định bóng đá Ba Lan và Hà Lan (20h00 ngày 16/06); Vòng bảng EURO 2024

Nhận định bóng đá Ba Lan và Hà Lan (20h00 ngày 16/06); Vòng bảng EURO 2024

Báo Công Thương nhận định bóng đá, dự đoán tỷ số trận đấu tại vòng bảng EURO 2024 giữa Ba Lan và Hà Lan sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 16/06.
Nhận định bóng đá Slovenia và Đan Mạch (23h00 ngày 16/06); Vòng bảng EURO 2024

Nhận định bóng đá Slovenia và Đan Mạch (23h00 ngày 16/06); Vòng bảng EURO 2024

Báo Công Thương nhận định bóng đá, dự đoán tỷ số trận đấu tại vòng bảng EURO 2024 giữa Slovenia và Đan Mạchsẽ diễn ra vào lúc 23h00 ngày 16/06.
Nhận định bóng đá Serbia và Anh (2h00 ngày 17/06); Vòng bảng EURO 2024

Nhận định bóng đá Serbia và Anh (2h00 ngày 17/06); Vòng bảng EURO 2024

Báo Công Thương nhận định bóng đá, dự đoán tỷ số trận đấu tại vòng bảng EURO 2024 giữa Serbia và Anh sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 17/06.
Độc lạ quán cà phê ruộng lúa chữa lành cực chill ngay ở Hà Nội

Độc lạ quán cà phê ruộng lúa chữa lành cực chill ngay ở Hà Nội

Đúng như cái tên gọi cà phê ruộng - quán cà phê nằm giữa một ruộng lúa ở Chương Mỹ đang vào vụ thu hoạch, thu hút đông bạn trẻ tới check-in, “chữa lành”.
Link xem trực tiếp Italia và Albania (02h00 ngày 16/6); Bảng A EURO 2024

Link xem trực tiếp Italia và Albania (02h00 ngày 16/6); Bảng A EURO 2024

Báo Công Thương cập nhật link xem trực tiếp bóng đá Italia và Albania tại bảng B vòng chung kết EURO 2024 ngày 16/6/2024,xem trực tiếp kết quả Italia và Albani.
Link xem trực tiếp Hungary và Thụy Sĩ (20h00 ngày 15/6); Bảng A EURO 2024

Link xem trực tiếp Hungary và Thụy Sĩ (20h00 ngày 15/6); Bảng A EURO 2024

Báo Công Thương cập nhật link xem trực tiếp bóng đá Hungary và Thụy Sĩ tại bảng A vòng chung kết EURO 2024 ngày 15/6/2024, xem trực tiếp Hungary và Thụy Sĩ.
Link xem trực tiếp Tây Ban Nha và Croatia (23h00 ngày 15/6); Bảng A EURO 2024

Link xem trực tiếp Tây Ban Nha và Croatia (23h00 ngày 15/6); Bảng A EURO 2024

Báo Công Thương cập nhật link xem trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha và Croatia tại bảng B EURO 2024 ngày 15/6/2024, xem trực tiếp kết quả Tây Ban Nha và Croatia.
Lịch thi đấu EURO 2024 hôm nay 15/6: Tây Ban Nha, Italia xuất quân

Lịch thi đấu EURO 2024 hôm nay 15/6: Tây Ban Nha, Italia xuất quân

Báo Công Thương cập nhật chi tiết Lịch thi đấu EURO 2024 mới nhất tại các bảng A và B sẽ diễn ra vào ngày 15/6/2024.
Lễ hội ẩm thực các món ăn chế biến từ Yến sào

Lễ hội ẩm thực các món ăn chế biến từ Yến sào

Lễ hội ẩm thực Yến sào Khánh Hòa trở lại tại Liên hoan du lịch biển Nha Trang 2024 với 44 món ăn độc lạ sử dụng nguyên liệu chính là yến sào.
Longform| Bài 2: Tạo đột phá từ hệ sinh thái thương mại, du lịch, dịch vụ

Longform| Bài 2: Tạo đột phá từ hệ sinh thái thương mại, du lịch, dịch vụ

Xác định di tích lịch sử là khởi điểm, là cầu nối để Điện Biên phát triển các loại hình du lịch, thời gian qua Điện Biên tăng cường đầu tư, phát triển hạ tầng.
Nhận định bóng đá Italia và Albania (02h00 ngày 16/6); Vòng bảng EURO 2024

Nhận định bóng đá Italia và Albania (02h00 ngày 16/6); Vòng bảng EURO 2024

Báo Công Thương nhận định bóng đá, dự đoán tỷ số trận đấu tại vòng bảng EURO 2024 giữa Italia và Albania sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 16/6.
Nhận định bóng đá Tây Ban Nha và Croatia (23h00 ngày 15/6); Vòng bảng EURO 2024

Nhận định bóng đá Tây Ban Nha và Croatia (23h00 ngày 15/6); Vòng bảng EURO 2024

Báo Công Thương nhận định bóng đá, dự đoán tỷ số trận đấu tại vòng bảng EURO 2024 giữa Tây Ban Nha và Croatia sẽ diễn ra vào lúc 23h00 ngày 15/6.
Nhận định bóng đá Hungary và Thụy Sĩ (20h00 ngày 15/6); Vòng bảng EURO 2024

Nhận định bóng đá Hungary và Thụy Sĩ (20h00 ngày 15/6); Vòng bảng EURO 2024

Báo Công Thương nhận định bóng đá, dự đoán tỷ số trận đấu tại vòng bảng EURO 2024 giữa Hungary và Thụy Sĩ sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 15/6.
DIFF 2024: 46.561 quả pháo được “hô biến” thành 10 màn trình diễn ánh sáng như nào?

DIFF 2024: 46.561 quả pháo được “hô biến” thành 10 màn trình diễn ánh sáng như nào?

Để có 20 phút thăng hoa với một màn trình diễn nghệ thuật ánh sáng tại DIFF 2024, hơn 46 nghìn quả pháo đã trải qua một hải trình dài 9 tháng để về đến Đà Nẵng.
Việt Nam đặt mục tiêu năm 2030 trở thành điểm đến có năng lực phát triển hàng đầu thế giới

Việt Nam đặt mục tiêu năm 2030 trở thành điểm đến có năng lực phát triển hàng đầu thế giới

Việt Nam đặt mục tiêu, đến năm 2030, du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trở thành điểm đến có năng lực phát triển hàng đầu thế giới.
Chính phủ chỉ đạo làm rõ nguyên nhân chỉ số phát triển du lịch Việt Nam bị tụt hạng

Chính phủ chỉ đạo làm rõ nguyên nhân chỉ số phát triển du lịch Việt Nam bị tụt hạng

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chỉ đạo rà soát, đánh giá làm rõ nguyên nhân chỉ số phát triển du lịch Việt Nam bị tụt hạng.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động