Nhiệm vụ ngành dầu khí trong Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia

Trong Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045, ngành dầu khí sẽ thực hiện những nhiệm vụ gì?
Petrovietnam khởi động năm 2024 với nhiều kết quả tích cực Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, vướng mắc trong phát triển các dự án điện khí

Ngành dầu khí là một trong những trụ cột đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, do đó sự phát triển của ngành sẽ góp phần thực hiện mục tiêu Chiến lược phát triển năng lượng Việt Nam đến 2030, tầm nhìn 2045 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo đó ngành dầu khí sẽ tập trung phát triển 4 lĩnh vực gồm tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí; chế biến dầu khí, phát triển công nghiệp khí; vận chuyển, tồn trữ và phân phối sản phẩm dầu khí.

Cụ thể, đối với lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò dầu khí: Đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản và tìm kiếm, thăm dò nhằm gia tăng trữ lượng và sản lượng khai thác dầu khí tại các khu vực tiềm năng, nước sâu, xa bờ gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển; nâng cao hệ số thu hồi, tận thu các mỏ nhỏ, khối sót cận biên.

Rà soát, chủ động và triển khai hiệu quả trong các dự án tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí ở nước ngoài.

Tập trung đẩy mạnh công tác tìm kiếm, thăm dò tại các khu vực nước nông, truyền thống: các bể Cửu Long, Nam Côn Sơn, Mã Lai - Thổ Chu, sông Hồng, đặc biệt 03 khu vực: bể Cửu Long, Mã Lai - Thổ Chu, Nam bể sông Hồng và Trung tâm bể Nam Côn Sơn; song song với công tác tận thăm dò, thăm dò mở rộng đối tượng truyền thống nhằm bổ sung trữ lượng và đưa vào phát triển khai thác sử dụng hệ thống hạ tầng cơ sở có sẵn dần chuyển hướng nghiên cứu thăm dò các đối tượng tìm kiếm thăm dò mới, các bể trầm tích mới và các dạng hydrocarbon phi truyền thống (tầng chứa chặt sít, khí than, khí nông, khí đá phiến sét, khí hydrate,...) để bổ sung trữ lượng phục vụ khai thác lâu dài.

Tiếp tục mở rộng thăm dò tại khu vực nước sâu, xa bờ như khu vực bể Phú Khánh, bể Tư Chính - Vũng Mây,... Tiến hành đo đạc khảo sát, thu thập các số liệu địa chấn - địa vật lý để nghiên cứu đặc điểm cấu trúc địa chất và đánh giá tiềm năng dầu khí tại khu vực nước sâu, xa bờ khi điều kiện thuận lợi.

Đối với dầu khí đá phiến, khí hydrate (băng cháy): tích cực nghiên cứu, đánh giá sâu hơn về địa chất và áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật để mở rộng phạm vi khảo sát; sớm triển khai đánh giá tổng thể, đẩy nhanh khai thác thử nghiệm khi điều kiện cho phép.

Khai thác dầu khí: Thực hiện tốt công tác quản lý các mỏ dầu khí, tối ưu và duy trì khai thác có hiệu quả các mỏ dầu khí đã đưa vào khai thác.

Phát triển và đưa các mỏ đã có phát hiện dầu khí vào khai thác hợp lý và có hiệu quả để sử dụng tài nguyên dầu khí trong nước lâu dài, tập trung tại các khu vực tiềm năng như nước sâu xa bờ, đối tượng dầu khí phi truyền thống. Nghiên cứu xây dựng phương án hợp tác, cơ chế khai thác chung tại những vùng chồng lấn.

Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu áp dụng các giải pháp nâng cao thu hồi dầu tại các mỏ.

Thúc đẩy phát triển, khai thác mỏ nhỏ/cận biên áp dụng công nghệ mới, kết nối để sử dụng tối đa cơ sở hạ tầng đã đầu tư và chính sách khuyến khích của Nhà nước.

Tiếp tục triển khai công tác phát triển, đưa vào khai thác cùng với việc triển khai công tác tận thăm dò các dự án khí Lô B, mỏ khí Cá Voi Xanh, các mỏ thuộc dự án khí Tây Nam và mỏ Báo Vàng, Báo Trắng. Tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ hai dự án khí lớn: dự án Lô B&48/95 và 52/97 và dự án Cá Voi Xanh.

Nghiên cứu sử dụng hiệu quả nguồn khí tự nhiên có hàm lượng CO2 cao để có được lợi ích đồng thời từ việc: (i) sử dụng nguồn hydrocabon; (ii) sử dụng CO2 và (iii) chứng chỉ giảm phát thải (khi thị trường chứng chỉ giảm phát thải phát triển).

Ứng dụng các giải pháp giảm đốt bỏ và rò rỉ khí ra môi trường và nghiên cứu tích hợp sử dụng nguồn điện năng lượng tái tạo.

Nhiệm vụ ngành dầu khí trong Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia

Đối với lĩnh vực công nghiệp khí: Phát triển lĩnh vực công nghiệp khí hoàn chỉnh, đồng bộ tất cả các khâu: khai thác - thu gom - vận chuyển - chế biến - dự trữ - phân phối khí và xuất nhập khẩu sản phẩm khí.

Thúc đẩy các dự án vận chuyển khí thiên nhiên (đặc biệt là các dự án gắn với khai thác mỏ khí Lô B, Cá Voi Xanh...), sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, hợp lý nguồn khí thiên nhiên trong nước.

Phát triển thị trường tiêu thụ khí theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước và từng bước hội nhập với thị trường khí khu vực và thế giới.

Triển khai đầu tư xây dựng kho cảng LNG và nhập khẩu khí thiên nhiên (LNG, nhập khẩu bằng đường ống) để phục vụ cho nhu cầu phát triển của các nhà máy điện, công nghiệp và dân dụng. Ưu tiên tìm kiếm các nguồn khí nhập khẩu thông qua việc sử dụng các cơ sở hạ tầng sẵn có, đồng thời, thúc đẩy quan hệ quốc tế để có được các nguồn nhập khẩu khí (LNG, nhập khẩu bằng đường ống) từ các nước có nguồn cung và thuận lợi về thương mại, vận tải, sẵn sàng nhập khẩu LNG từ năm 2023.

Vận hành an toàn và hiệu quả các hệ thống đường ống thu gom, vận chuyển, xử lý, chế biến khí hiện hữu. Tiếp tục khai thác, thu gom tối đa khối lượng khí từ các mỏ khí có trữ lượng lớn, đồng thời, tăng cường thu gom các mỏ khí có trữ lượng nhỏ, các mỏ biên nhằm đảm bảo thu gom tối đa các nguồn khí thông qua các đường ống sẵn có tại các bể sông Hồng, Cửu Long, Nam Côn Sơn và Mã Lai - Thổ Chu.

Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh và khuyến khích các nhà thầu đầu tư xây dựng hệ thống thu gom khí ngoài khơi để kết nối với các hệ thống đường ống hiện có. Nghiên cứu triển khai xây dựng đường ống nhập khẩu khí từ các mỏ của các nước lân cận vào hệ thống đường ống hiện có và đường ống sẽ xây dựng mới trong tương lai.

Đẩy mạnh triển khai các dự án phát triển mỏ, khai thác, thu gom khí bằng hệ thống đường ống tại các mỏ chưa có hệ thống thu gom, mở rộng phạm vi thu gom khí (CNG, LNG...) từ các mỏ không có khả năng thu gom khí bằng đường ống (mỏ nhỏ, mỏ cận biên, khí có hàm lượng CO2 cao,... đặc biệt là các mỏ khí đồng hành).

Đầu tư xây dựng nhà máy xử lý khí, đường ống vận chuyển khí đến nhà máy xử lý khí để cung cấp khí cho trung tâm nhiệt điện, các nhà máy chế biến sâu khí, hộ tiêu thụ công nghiệp.

Hoàn thiện hệ thống đồng bộ cung cấp khí thiên nhiên, LNG, CNG, LPG trên phạm vi toàn quốc đáp ứng nhu cầu nhiên liệu cho năng lượng, phân bón, công nghiệp, giao thông vận tải và sinh hoạt dân dụng. Tiếp tục phát triển hệ thống vận chuyển đường ống khí thiên nhiên thấp áp cho nhu cầu sử dụng của các hộ tiêu thụ công nghiệp dọc tuyến ống dẫn khí, khu dân cư ở các thành phố lớn.

Tận dụng hệ thống hạ tầng vận chuyển khí để vận chuyển hỗn hợp khí thiên nhiên và hydro, amoniac hoặc sử dụng khí để sản xuất hydro ngay tại nơi có nhu cầu tiêu thụ.

Đầu tư nghiên cứu, áp dụng các giải pháp công nghệ hợp lý nhằm tận thu khí đang bị đốt bỏ tại các giàn khai thác, tách các sản phẩm có giá trị cao như ethane, propane/butane (LPG), condensate tại các nhà máy xử lý khí nhằm nâng cao giá trị nguồn tài nguyên dầu khí.

Lĩnh vực chế biến dầu khí: Phát triển lĩnh vực chế biến dầu khí để đáp ứng nhu cầu trong nước, hướng tới mục tiêu xuất khẩu. Thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài, nguồn vốn đầu tư từ xã hội để phát triển lĩnh vực chế biến dầu khí theo nguyên tắc bảo đảm hài hòa lợi ích quốc gia và nhà đầu tư.

Tập trung tích hợp lọc dầu - hóa dầu, sử dụng các công nghệ lọc dầu hiện đại để chuyển dịch linh hoạt cơ cấu sản phẩm trong tương lai theo hướng giảm sản phẩm lọc dầu, tăng sản phẩm hoá dầu, hóa chất nhằm phù hợp với xu hướng chuyển dịch năng lượng, nâng cao giá trị gia tăng cho nguyên liệu dầu khí, tạo ra các nguyên, nhiên, vật liệu để phục vụ phát triển sản xuất công nghiệp trong nước, hướng tới xuất khẩu, giảm tỷ trọng nhập siêu.

Duy trì vận hành an toàn, ổn định, hiệu quả các nhà máy lọc hóa dầu hiện hữu, các nhà máy chế biến condensate; đa dạng hóa sản phẩm của các nhà máy.

Tập trung duy trì sự ổn định trong sản xuất, cung ứng xăng dầu, phân bón và các nguyên, nhiên liệu khác nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao tính cạnh tranh, đổi mới và phát triển.

Chủ động nghiên cứu các giải pháp thay thế/bổ sung nguồn nguyên liệu thiếu hụt bằng các nguồn nguyên liệu/năng lượng ổn định khác cho các nhà máy chế biến dầu khí.

Thường xuyên nghiên cứu thực hiện việc đầu tư cải tiến/nâng cấp để phù hợp với xu hướng thay đổi thị trường sản phẩm cũng như các yêu cầu về tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe (như các nhà máy lọc dầu,...). Nghiên cứu đầu tư phát triển các sản phẩm mới hóa dầu/hóa chất chuyên dụng có giá trị gia tăng cao.

Tận dụng vị trí địa lý và cơ sở hạ tầng đã được đầu tư để phát triển các nhà máy theo chuỗi chế biến sâu, các nhà máy và cơ sở cung cấp dịch vụ. Nghiên cứu, đầu tư xây dựng các chuỗi vận chuyển - tồn chứa - sản xuất và kinh doanh dầu thô, xăng dầu. Triển khai hoàn thành Dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, hình thành Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất.

Nghiên cứu, đề xuất và triển khai công tác đầu tư xây dựng các dự án lọc hóa dầu/hóa chất mới gắn với các trung tâm chế biến dầu khí tại các khu vực tiềm năng.

Nghiên cứu sản xuất hydro, sản xuất năng lượng tái tạo: tích hợp với nhà máy lọc hóa dầu, hóa chất, phân bón, sử dụng làm nhiên liệu cho pin nhiên liệu, định hướng hoàn thiện chuỗi giá trị hydro khâu sau.

Lĩnh vực vận chuyển, tồn trữ và phân phối sản phẩm dầu khí: Phát triển hợp lý hệ thống phân phối xăng dầu nhằm bảo đảm lưu thông và bình ổn thị trường, đáp ứng toàn bộ nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước.

Tăng cường các giải pháp gia tăng dự trữ chiến lược về dầu thô và xăng dầu; Khuyến khích sử dụng rộng rãi nhiên liệu sinh học, nhiên liệu mới nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và bảo vệ môi trường.

Nguyên Vũ
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Năng lượng Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Bộ Công Thương hoàn thành xây dựng cơ chế mua bán điện khí để báo cáo Chính phủ

Bộ Công Thương hoàn thành xây dựng cơ chế mua bán điện khí để báo cáo Chính phủ

Nhằm triển khai thực hiện Quy hoạch điện VIII, trong đó có điện khí, Bộ Công Thương hoàn thành xây dựng cơ chế mua bán điện khí để báo cáo Chính phủ.
Petrovietnam ước đạt 231 nghìn tỷ đồng doanh thu trong 3 tháng đầu năm

Petrovietnam ước đạt 231 nghìn tỷ đồng doanh thu trong 3 tháng đầu năm

Trong 3 tháng đầu năm 2024, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) có sự tăng trưởng tích cực với doanh thu tăng 19%.
Giá dầu sẽ cao nhất mọi thời đại trong bối cảnh xung đột Iran - Israel?

Giá dầu sẽ cao nhất mọi thời đại trong bối cảnh xung đột Iran - Israel?

Bất chấp nhiều dự đoán giá dầu lên cao sau khi Iran tấn công Israel, chuyên gia tin rằng khối OPEC+ và Mỹ có thể giữ giá dầu xuống dưới 100USD/thùng.
Vì sao chuyên gia dự báo giá dầu thế giới tăng mạnh trong hè năm nay?

Vì sao chuyên gia dự báo giá dầu thế giới tăng mạnh trong hè năm nay?

Theo chuyên gia từ Ngân hàng Morgan Stanley (Anh), các nhà đầu tư có thể mất cảnh giác trước sức tăng mạnh của giá dầu trong mùa hè này.
Vì sao giá dầu thế giới sẽ tiếp tục biến động trong tương lai?

Vì sao giá dầu thế giới sẽ tiếp tục biến động trong tương lai?

Theo các chuyên gia, tình hình địa chính trị phức tạp trong thời gian sắp tới có thể tiếp tục đẩy giá dầu tăng cao.

Tin cùng chuyên mục

Dầu thô Mỹ tiến vào thị trường của OPEC+

Dầu thô Mỹ tiến vào thị trường của OPEC+

Hưởng lợi lớn từ các lệnh trừng phạt đối với Nga và Venezuela, dầu thô của Mỹ ngày càng phổ biến trên các thị trường lớn như Ấn Độ và châu Âu.
Chuyên gia dự báo 3 lý do giá dầu thế giới năm 2024 sẽ bình ổn

Chuyên gia dự báo 3 lý do giá dầu thế giới năm 2024 sẽ bình ổn

Bất chấp những căng thẳng địa chính trị và hiệp định thương mại thay đổi, các chuyên gia nhận xét thị trường dầu mỏ thế giới sẽ khó biến động trong năm nay.
Bắc Giang có 267 cửa hàng bán xăng dầu xuất hóa đơn điện tử

Bắc Giang có 267 cửa hàng bán xăng dầu xuất hóa đơn điện tử

Tỉnh Bắc Giang hiện có 267 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện việc lập hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng, đạt tỷ lệ 91,1%.
Petrovietnam tiếp đà tăng trưởng ấn tượng, ghi nhận nhiều điểm sáng

Petrovietnam tiếp đà tăng trưởng ấn tượng, ghi nhận nhiều điểm sáng

Trong 2 tháng đầu năm, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) ghi nhận nhiều điểm sáng với doanh thu tăng trưởng.
Tháng 2/2024, Việt Nam chi gần 144 triệu USD nhập khẩu khí đốt hóa lỏng

Tháng 2/2024, Việt Nam chi gần 144 triệu USD nhập khẩu khí đốt hóa lỏng

Tháng 2/2024, Việt Nam nhập khẩu 214.064 tấn khí đốt hóa lỏng, tương đương hơn 143,9 triệu USD, giảm 25,9% về lượng và giảm 28,1% về trị giá so với cùng kỳ.
Bộ Công Thương đề xuất quy định về phân cấp và lập báo cáo tài nguyên, trữ lượng dầu khí

Bộ Công Thương đề xuất quy định về phân cấp và lập báo cáo tài nguyên, trữ lượng dầu khí

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến nhân dân đối với “Dự thảo Thông thư quy định về phân cấp và lập báo cáo tài nguyên, trữ lượng dầu khí”.
Petrovietnam sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm

Petrovietnam sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm

Với truyền thống của người lao động dầu khí và những bài học kinh nghiệm rút ra thời gian qua, năm 2024, Petrovietnam sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra.
Hội thảo chuyên sâu về ứng dụng “Quang phổ khoáng vật viễn thám” sẽ diễn ra vào ngày 29/2

Hội thảo chuyên sâu về ứng dụng “Quang phổ khoáng vật viễn thám” sẽ diễn ra vào ngày 29/2

Hội thảo chuyên sâu về ứng dụng “Quang phổ khoáng vật viễn thám” do Công ty TNHH Trương Đình Petroleum tổ chức sẽ diễn ra vào 29/2/2024 tại TP Hồ Chí Minh.
Năm 2023, Việt Nam xuất khẩu dầu thô sang những thị trường nào?

Năm 2023, Việt Nam xuất khẩu dầu thô sang những thị trường nào?

12 tháng năm 2023, Việt Nam xuất khẩu hơn 2,8 triệu tấn dầu thô trị giá 1,92 tỷ USD, tăng 1,4% về lượng nhưng giảm 15,5% về trị giá so với cùng kỳ 2022.
Lọc dầu Dung Quất chạy công suất cao đáp ứng nhu cầu xăng dầu Tết 2024

Lọc dầu Dung Quất chạy công suất cao đáp ứng nhu cầu xăng dầu Tết 2024

Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn sẽ vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất ở 112% công suất thiết kế để đảm bảo xăng dầu, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh, đi lại
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu mở rộng thêm quy mô Cụm khí - điện - đạm Cà Mau

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu mở rộng thêm quy mô Cụm khí - điện - đạm Cà Mau

Thủ tướng Chính phủ vừa có yêu cầu tỉnh Cà Mau tập trung phát triển năng lượng tái tạo, mở rộng Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau với quy mô lớn hơn.
Khai thác dầu khí xuất hiện thách thức mới

Khai thác dầu khí xuất hiện thách thức mới

Khép lại một năm nhiều thắng lợi, khai thác dầu khí đạt nhiều thành tích, nhưng cũng xuất hiện những thách thức trong giai đoạn tới.
Dấu ấn tình hữu nghị Việt Nam - Romania viết nên lịch sử ngành dầu khí

Dấu ấn tình hữu nghị Việt Nam - Romania viết nên lịch sử ngành dầu khí

Đội ngũ chuyên gia dầu khí Việt Nam được đào tạo từ Romania đã đóng góp xứng đáng vào việc xây dựng ngành Dầu khí Việt Nam.
Nhận định ngành Dầu khí 2024: Triển vọng từ các dự án thượng nguồn và điện khí LNG

Nhận định ngành Dầu khí 2024: Triển vọng từ các dự án thượng nguồn và điện khí LNG

Trong năm 2024, ngành Dầu khí có nhiều triển vọng tươi sáng nhờ giá dầu vẫn neo ở mức cao, tiềm năng lớn từ dự án thượng nguồn và sự chuyển dịch điện khí LNG.
Ngành dầu khí 2024: Cơ hội đến từ các dự án thượng nguồn và điện khí LNG

Ngành dầu khí 2024: Cơ hội đến từ các dự án thượng nguồn và điện khí LNG

Công ty Chứng khoán VPBank (VPBankS) dự báo triển vọng ngành dầu khí trên thế giới và trong nước năm 2024 sẽ đan xen giữa cơ hội và thách thức.
Trung Quốc nhập khẩu dầu cao kỷ lục; Mỹ quyết nạp lại kho dự trữ dầu chiến lược

Trung Quốc nhập khẩu dầu cao kỷ lục; Mỹ quyết nạp lại kho dự trữ dầu chiến lược

Số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho thấy, nhập khẩu dầu của nước này năm 2023 tăng 11% so với năm trước đó, lên 11,28 triệu thùng/ngày.
Năm 2024: Petrovietnam phấn đấu đạt 1 triệu tỷ đồng, tạo động lực tăng trưởng cho phát triển dài hạn

Năm 2024: Petrovietnam phấn đấu đạt 1 triệu tỷ đồng, tạo động lực tăng trưởng cho phát triển dài hạn

Ngày 8/1, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Giới chuyên gia nói gì về giá dầu năm 2024?

Giới chuyên gia nói gì về giá dầu năm 2024?

Diễn biến thị trường dầu năm 2024 sẽ phụ thuộc vào nguồn cung từ OPEC+ và thậm chí là cuộc bầu cử Tổng thống tại Mỹ.
BSR chủ động sản xuất, đáp ứng nhu cầu xăng dầu cho nền kinh tế

BSR chủ động sản xuất, đáp ứng nhu cầu xăng dầu cho nền kinh tế

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tích cực, chủ động đẩy mạnh sản xuất hơn 1 triệu tấn sản phẩm cung ứng xăng dầu các loại trong tháng 1 và 2/2024.
Tồn kho tăng cao kỷ lục khiến giá khí đốt tại châu Âu giảm một cách bất thường

Tồn kho tăng cao kỷ lục khiến giá khí đốt tại châu Âu giảm một cách bất thường

Sự sụt giảm giá khí đốt dự kiến ​​​​sẽ tiếp tục kéo dài khi các công ty tiện ích, khách hàng công nghiệp và nhà phát điện chốt giá trong năm 2024...
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động