Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 03/08/2021 03:47

Năm 2020: Hơn 1.100 sản phẩm OCOP được hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ

17:11 | 27/04/2021
Đến năm 2020, 42 tỉnh, thành phố đã ban hành Chương trình phát triển Tài sản trí tuệ; 1.148 sản phẩm OCOP được hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ và Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã cấp 256 giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và 19 giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm đặc thù địa phương.

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị Sở hữu trí tuệ năm 2021 do Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng tổ chức ngày 27/4, tại tỉnh Lâm Đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ năm 2020, định hướng hoạt động năm 2021; góp ý một số nội dung sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ, đánh giá một năm triển khai Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030, tổng kết hoạt động phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 và định hướng mười năm tiếp theo; trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan đến đăng ký bảo hộ và quản lý các tài sản trí tuệ gắn với địa danh…

Theo Cục Sở hữu trí tuệ, năm 2020, cục đã cấp 48.072 văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp cho các tổ chức, cá nhân, tăng 18% so với năm 2019. Trong đó, có 4.597 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích; 2.066 bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp; 33.700 giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu quốc gia; 7.688 đăng ký quốc tế nhãn hiệu và 21 chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý.

Cục Sở hữu trí tuệ thường xuyên hỗ trợ công tác phát triển tài sản trí tuệ của địa phương, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đến năm 2020, 42 tỉnh, thành phố đã ban hành Chương trình phát triển tài sản trí tuệ; 1.148 sản phẩm OCOP được hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ và Cục đã cấp 256 giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và 19 giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm đặc thù địa phương; 279 sản phẩm đặc thù địa phương được hỗ trợ bảo hộ, quản lý quyền sở hữu công nghiệp.

Năm 2020: Hơn 1.100 sản phẩm OCOP được hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ
Hội nghị Sở hữu trí tuệ năm 2021 được tổ chức tại TP. Đà Lạt (Lâm Đồng). Ảnh Mai Văn Bảo

Trên cơ sở nội dung Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030, theo Quyết định 1068/QĐ-TTg, ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ và thực tiễn hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, hội nghị đưa ra 7 nhóm giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện trong thời gian tới, nhằm khẳng định vai trò của sở hữu trí tuệ trong giai đoạn hội nhập sâu rộng hiện nay.

Năm 2020, hoạt động Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng đã bám sát mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đóng góp tích cực cho sự tăng trưởng của các ngành kinh tế chủ lực, lợi thế của tỉnh và giải quyết các vấn đề cấp thiết của địa phương trên các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ, xã hội nhân văn… Nhất là việc chuyển giao ứng dụng tiến bộ kỹ thuật cho nông dân ứng dụng vào đời sống, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.

Trong đó, xây dựng chuyển giao 17 quy trình kỹ thuật cho hàng trăm lượt nông dân, ứng dụng, đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn VietGap cho 113 cơ sở sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Xây dựng và xác lập quyền các nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ đối với 28 nhãn hiệu, trong đó có 23 nhãn hiệu đã được chứng nhận. Các phong trào sáng tạo khoa học và công nghệ cũng được duy trì hàng năm và ngày càng mở rộng các đối tượng tham gia, công nhận hơn 3.400 sáng kiến khoa học công nghệ. Hoạt động phát triển thị trường khoa học và công nghệ bước đầu phát huy vai trò cầu nối, gắn kết hoạt động khoa học và công nghệ với sản xuất kinh doanh. Nguồn qũy khoa học và công nghệ tiếp nhận quản lý và triển khai đã góp phần hỗ trợ nâng cao năng lực khoa học và công nghệ cho các doanh nghiệp, phát huy hiệu quả sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường.…

Trong năm 2021, ngành khoa học và công nghệ Lâm Đồng sẽ tập trung đẩy mạnh gắn kết hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ với nhu cầu ứng dụng của các doanh nghiệp; triển khai áp dụng và quản lý truy xuất nguồn gốc các sản phẩm trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn thành lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ trong doanh nghiệp; phát triển các hoạt động ươm tạo công nghệ và thương mại hóa các nghiên cứu khoa học công nghệ.

Hầu Tỷ