Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Công Thương năm 2024

Chiều 5/2, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ Công Thương năm 2024.
Bộ Công Thương ban hành quyết định kết quả rà soát lần thứ hai chống bán phá giá bột ngọt Đoàn thanh niên Bộ Công Thương: 3 định hướng, 5 nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Đưa quy chế dân chủ đi vào thực chất

Thực hiện các quy định tại Luật số 10/2022/QH15 ngày 10/11/2022 của Quốc hội về thực hiện dân chủ ở cơ sở, có hiệu lực từ ngày 1/7/2023 và Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 9/1/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/1/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn Nghị định 04, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ Công Thương năm 2024.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Công Thương năm 2024
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ Công Thương năm 2024.

Trình bày báo cáo đánh giá việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Bộ Công Thương; việc thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ công chức năm 2022 và việc thực hiện quy chế dân chủ của Bộ năm 2023, ông Trần Quang Huy - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết: Triển khai các quy định và Nghị định nêu trên, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan Bộ, phát huy quyền làm chủ của cán bộ đảng viên, công chức và người lao động.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Bộ định kỳ đã làm việc với các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh cơ quan để lắng nghe báo cáo tình hình hoạt động và có ý kiến lãnh đạo chỉ đạo, nhằm phát huy tối đa sức mạnh của các tổ chức đoàn thể.

Ngoài ra, lãnh đạo Bộ đã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong quan hệ với công dân và các cơ quan, tổ chức ngoài cơ quan Bộ; sắp xếp, tổ chức bộ máy theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp với năng lực và yêu cầu đổi mới; cải tiến cách thức làm việc theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, chống lãng phí, quan liêu, cửa quyền và tham nhũng.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Công Thương năm 2024
Ông Trần Quang Huy - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ trình bày báo cáo tại hội nghị

Công tác tiếp công dân, đối thoại luôn được Lãnh đạo Bộ coi trọng, chỉ đạo kịp thời và nghiêm túc. Bộ phận tiếp công dân được bố trí phân công nhiệm vụ chuyên trách, được chỉ đạo bởi cán bộ đang là lãnh đạo cấp vụ, có kinh nghiệm, năng lực tốt. Theo Quy chế tiếp công dân của Bộ và đăng tải lịch tiếp công dân trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương.

Đáng chú ý, ngày 11/8/2023, đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì Hội nghị gặp gỡ, trao đổi, đối thoại giữa Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ với Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ nhằm lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cán bộ công nhân viên chức, qua đó có giải pháp nhằm bảo vệ quyền lợi người lao động, các chính sách tốt đãi ngộ, trọng dụng người tài, đề ra hướng giải quyết dứt điểm đối với những vấn đề nổi cộm trong Bộ.

Nhiều giải pháp nâng cao đời sống cán bộ, công chức, người lao động

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cũng cho biết: "Song song với công tác Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Bộ, Bộ Công Thương còn thực hiện nhiều biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống cán bộ, công chức. Cụ thể, Lãnh đạo Bộ đã thường xuyên quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, cải tạo trụ sở làm việc, môi trường cảnh quan công sở, nâng cao đời sống cho cán bộ công chức cơ quan Bộ".

Đồng thời, trang bị các điều kiện cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức cơ quan Bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo mỗi cán bộ, công chức làm công tác chuyên môn đều được trang bị một máy tính còn vận hành tốt để làm việc; duy trì mỗi đơn vị có 1 - 3 máy tính để soạn thảo văn bản mật; duy trì đảm bảo hệ thống mạng nội bộ, thư điện tử được ổn định và cải tiến để mọi hoạt động và chỉ đạo trong toàn cơ quan được thông suốt và kịp thời.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Công Thương năm 2024
Các đại biểu tham dự hội nghị

Bên cạnh đó, đời sống cán bộ, công chức trong cơ quan Bộ đã từng bước được cải thiện. Lãnh đạo Bộ thường xuyên chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đoàn thể tìm nhiều biện pháp nhằm cải thiện đời sống cán bộ công chức, duy trì mức trợ cấp thêm cho cán bộ công chức trong những dịp lễ, Tết. Từng bước hỗ trợ xây dựng, cải tạo bếp ăn tập thể tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ công chức,… thường xuyên theo dõi sức khỏe, thực hiện các biện pháp y tế để kịp thời phát hiện, phòng chống dịch bệnh, tăng cường sức khỏe cho cán bộ công chức trong cơ quan Bộ.

"Trong công tác chính sách lao động tiền lương, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 168/QĐ-BTC ngày 7/2/2023 về việc giao biên chế công chức đối với cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ năm 2023. Theo đó, biên chế công chức khối cơ quan Bộ năm 2023 là 576 công chức và dự kiến giao đến năm 2026 là 563 công chức; biên chế công chức các cơ quan hành chính thuộc Bộ năm 2023 là 6.385 công chức và dự kiến giao đến năm 2026 là 6.128 công chức" - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ thông tin.

Năm 2023, Bộ cũng đã thực hiện chế độ nâng lương đối với 281 công chức, viên chức, người lao động, bao gồm: nâng lương thường xuyên, nâng lương trước hạn do có thành tích và trước hạn để nghỉ hưu; thực hiện tinh giản biên chế đối với 49 công chức, viên chức tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, tổng kinh phí thực hiện để giải quyết chế độ chính sách tinh giản biên chế là 7,083 tỷ đồng.

Bộ Công Thương cũng chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Bộ đã cử 36 cán bộ, công chức, viên chức trên 36 chỉ tiêu tham dự các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung; cử 26 cán bộ, công chức, viên chức trên 30 chỉ tiêu tham dự các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung. Cử 01 công chức tham dự lớp hoàn chỉnh kiến thức chương trình Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Công Thương năm 2024

Về đào tạo Trung cấp lý luận chính trị, thực hiện chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị năm 2023, Bộ Công Thương đã xét, chọn, cử 36 cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương,…

Về kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2023, triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2023 được tổ chức vào ngày 3/1/2023, Bộ Công Thương đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2023 và chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ cụ thể hoá mục tiêu, nhiệm vụ thành chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị mình.

Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, hưởng ứng phong trào thi đua do Công đoàn Bộ Công Thương phát động tại Hội nghị cán bộ công chức năm 2023, trên cơ sở chương trình, kế hoạch công tác, hầu hết các đơn vị đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ, phát huy tốt kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, thiếu sót để thực hiện nhiệm vụ công tác và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở trong năm 2023. Đối với các kiến nghị tại Hội nghị cán bộ công chức năm 2023, cơ bản đã được các đơn vị chức năng giải quyết.

Nhóm phóng viên
Bài viết cùng chủ đề: Bộ Công Thương

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp và làm việc với Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp và làm việc với Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên vừa có buổi làm việc với Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam đến chào từ biệt trước khi kết thúc nhiệm kỳ về nước.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận

Ngày 17/4, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã làm việc với UBND tỉnh Ninh Thuận và các đơn vị về việc bàn giao công trình Trạm biến áp 500kV Thuận Nam.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với cựu Thủ tướng Vương quốc Anh

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với cựu Thủ tướng Vương quốc Anh

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên vừa có buổi làm việc với ông Tony Blair, Cựu Thủ tướng Vương quốc Anh, Chủ tịch Điều hành Viện Tony Blair vì sự thay đổi toàn cầu.
Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về nội dung Dự thảo 2 Luật Điện lực (sửa đổi)

Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về nội dung Dự thảo 2 Luật Điện lực (sửa đổi)

Chiều 12/4 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì Hội nghị lấy ý kiến về nội dung Dự thảo 2 Luật Điện lực (sửa đổi).
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với các đơn vị về phát triển điện mặt trời mái nhà

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với các đơn vị về phát triển điện mặt trời mái nhà

Chiều ngày 11/4, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên có buổi làm việc với các đơn vị về phát triển điện mặt trời mái nhà.

Tin cùng chuyên mục

Bộ Công Thương họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định về DPPA

Bộ Công Thương họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định về DPPA

Ngày 10/4, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã chủ trì cuộc họp Ban soạn thảo xây dựng Nghị định về cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA).
Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì họp giao ban đường dây 500kV mạch 3 tháng 4/2024

Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì họp giao ban đường dây 500kV mạch 3 tháng 4/2024

Ngày 9/4, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 4 các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch - Phố Nối
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cùng Đoàn công tác của Bộ Công Thương Việt Nam đã có buổi tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone.
Chùm ảnh: Hoạt động của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên trong chuyến công tác tại Lào

Chùm ảnh: Hoạt động của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên trong chuyến công tác tại Lào

Trong chuyến công tác tại Viêng-chăn, Lào từ 6-8/4/2024, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cùng Đoàn công tác đã có loạt hoạt động tiếp xúc, gặp gỡ song phương.
Chính thức ký kết mới Hiệp định Thương mại Việt Nam - Lào

Chính thức ký kết mới Hiệp định Thương mại Việt Nam - Lào

Sáng 8/4/2024, tại Viêng-chăn, Lào, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cùng Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào đã ký kết mới Hiệp định Thương mại Việt Nam-Lào.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên hội đàm với Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Lào

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên hội đàm với Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Lào

Tại Viêng-chăn, Lào, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Lào Phosay Sayasone.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Không để xảy ra tình trạng thiếu điện trong mọi tình huống

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Không để xảy ra tình trạng thiếu điện trong mọi tình huống

Chiều 3/4, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chủ trì buổi làm việc Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia trong những tháng cao điểm mùa khô 2024.
Bộ Công Thương bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn trong phát triển điện khí

Bộ Công Thương bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn trong phát triển điện khí

Chiều 29/3, Bộ Công Thương họp, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, thực hiện các dự án điện khí.
Thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, công nghiệp và năng lượng giữa Việt Nam và Italia

Thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, công nghiệp và năng lượng giữa Việt Nam và Italia

Ngày 28/3, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã tiếp Ngài Marcro della Seta – Đại sứ Cộng hòa Italia tại Việt Nam và Tổng giám đốc SIMEST.
Bước phát triển mới trong hợp tác thương mại, đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam - Canada

Bước phát triển mới trong hợp tác thương mại, đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam - Canada

Chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Hội đồng kinh doanh Canada đánh dấu một bước phát triển mới trong hợp tác thương mại- đầu tư của doanh nghiệp hai nước.
Gia tăng cơ hội hợp tác thương mại, tăng cường kết nối chuỗi cung ứng Việt Nam - Canada

Gia tăng cơ hội hợp tác thương mại, tăng cường kết nối chuỗi cung ứng Việt Nam - Canada

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên vừa có buổi tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada Mary Ng.
Cơ hội tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại hai nước

Cơ hội tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại hai nước

Đối thoại Kinh doanh Việt Nam - Canada là cơ hội tốt để doanh nghiệp hai nước tìm hiểu thị trường, từ đó khai phá tiềm năng thúc đẩy hợp tác kinh doanh.
Uỷ ban Hỗn hợp về Kinh tế Việt Nam - Canada: Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư

Uỷ ban Hỗn hợp về Kinh tế Việt Nam - Canada: Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư

Uỷ ban Hỗn hợp về Kinh tế Việt Nam - Canada có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, khoa học công nghệ…
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với đoàn công tác tỉnh Bến Tre

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với đoàn công tác tỉnh Bến Tre

Sáng 26/3, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của tỉnh Bến Tre do bà Hồ Thị Hoàng Yến, Quyền Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn.
Công bố Quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực, nhiệm kỳ 2023-2028

Công bố Quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 21/3, Trường Đại học Điện lực tổ chức Hội nghị công bố Quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực, nhiệm kỳ 2023-2028.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa có buổi tiếp và làm việc với bà Diana Elena Mondino - Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina.
Việt Nam - Hoa Kỳ: Chủ động hợp tác, thúc đẩy thương mại ổn định, hướng tới sự hài hòa

Việt Nam - Hoa Kỳ: Chủ động hợp tác, thúc đẩy thương mại ổn định, hướng tới sự hài hòa

Việt Nam tiếp tục chủ động hợp tác với Hoa Kỳ để giải quyết một cách toàn diện các quan tâm của hai nước, qua đó duy trì quan hệ thương mại ổn định, bền vững.
Việt Nam - Singapore: Hướng tới nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện

Việt Nam - Singapore: Hướng tới nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện

Cơ hội mở rộng hợp tác kinh tế giữa Việt Nam - Singapore còn rất lớn, hai bên đang hướng tới nâng cấp quan hệ song phương lên mức Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Cam kết tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư, sản xuất tại Việt Nam

Cam kết tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư, sản xuất tại Việt Nam

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, Bộ Công Thương sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để Công ty Intel triển khai hoạt động đầu tư, sản xuất tại Việt Nam.
Đề nghị Hoa Kỳ sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường

Đề nghị Hoa Kỳ sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường

Việc Hoa Kỳ ghi nhận các nỗ lực của Việt Nam trong cải cách nền kinh tế sẽ tạo động lực cho Việt Nam trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh...
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động