Hệ thống Chuẩn mực Kiểm toán nhà nước (sửa đổi): Nâng cao chất lượng kiểm toán

Hệ thống Chuẩn mực Kiểm toán nhà nước được sửa đổi là cơ sở pháp lý quan trọng, điều kiện tiên quyết giúp nâng cao chất lượng kiểm toán trong thời gian tới.
Chủ tịch Quốc hội: Kiểm toán nhà nước cần khẳng định vai trò “gác cửa” về giám sát tài chính quốc gia Kiểm toán Nhà nước chỉ ra vướng mắc và gợi mở giải pháp phối hợp kiểm toán tại 5 địa phương Kiểm toán nhà nước chỉ ra những tồn tại trong quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản

Thêm nhiều điểm mới

Theo Kiểm toán nhà nước, Hệ thống Chuẩn mực Kiểm toán nhà nước hiện hành đã được ban hành từ năm 2016. Đến nay, đã có những thay đổi về môi trường pháp lý, pháp luật Kiểm toán nhà nước, điều kiện và thực tiễn hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước. Đồng thời, qua 8 năm áp dụng Chuẩn mực Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán nhà nước đã tổng kết, đánh giá những vấn đề phù hợp, không phù hợp, phân tích nguyên nhân để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, cập nhật. Cùng với đó, Hệ thống ISSAI (Các tiêu chuẩn quốc tế của các tổ chức kiểm toán tối cao) cũng đã được sửa đổi và ban hành thành IFPP (Khung các Tuyên bố chuyên môn của Tổ chức quốc tế Các cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI ) năm 2019. Điều này đặt ra yêu cầu sửa đổi, bổ sung Hệ thống Chuẩn mực Kiểm toán nhà nước.

“Để đảm bảo yêu cầu đó, trên cơ sở nghiên cứu, tổng kết hơn 7 năm áp dụng Hệ thống Chuẩn mực Kiểm toán nhà nước ban hành năm 2016, Kiểm toán nhà nước tiến hành rà soát, sửa đổi cho phù hợp, đảm bảo tính kế thừa, tính khả thi và phù hợp hơn với thực tiễn hoạt động kiểm toán, các quy định pháp luật mới hiện hành. Đồng thời, Tổ soạn thảo cũng sẽ cập nhật, bổ sung những nội dung mới theo ISSAI - Hệ thống Chuẩn mực kiểm toán do Tổ chức quốc tế Các cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI) ban hành năm 2019 và có hiệu lực gần đây nhất. Như vậy, đây là hướng sửa đổi Hệ thống Chuẩn mực Kiểm toán nhà nước để đáp ứng được các yêu cầu mới”, đại diện Kiểm toán nhà nước khẳng định.

Hệ thống Chuẩn mực Kiểm toán nhà nước (sửa đổi): Nâng cao chất lượng kiểm toán
Hệ thống Chuẩn mực Kiểm toán nhà nước được sửa đổi là cơ sở pháp lý quan trọng, điều kiện tiên quyết giúp nâng cao chất lượng kiểm toán

Chia sẻ về Hệ thống Chuẩn mực được sửa đổi lần này, đại diện Tổ soạn thảo cho hay, Hệ thống Chuẩn mực 2024 sẽ có nhiều điểm mới so với Hệ thống Chuẩn mực ban hành năm 2016 như:

Thứ nhất, Kiểm toán nhà nước cập nhật, bổ sung những nội dung mới trong Hệ thống Chuẩn mực kiểm toán do INTOSAI ban hành năm 2019, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Thứ hai, đối với những quy định hoặc vấn đề mang tính chất hướng dẫn cụ thể, chi tiết về mặt kỹ thuật, tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động kiểm toán, Kiểm toán nhà nước sẽ không đưa vào Hệ thống Chuẩn mực sửa đổi lần này.

“Những vấn đề đó sẽ được nghiên cứu, xây dựng thành các hướng dẫn hoặc cẩm nang hướng dẫn các nghiệp vụ chuyên môn kỹ thuật cũng như vấn đề về tổ chức, quản lý trong hoạt động kiểm toán để đảm bảo tính ổn định, tính linh hoạt trong việc thực hiện chuẩn mực sau này”, đại diện Tổ soạn thảo nói.

Thứ ba, để đảm bảo phù hợp với ISSAI, Kiểm toán nhà nước sẽ thay đổi số hiệu của Chuẩn mực Kiểm toán nhà nước cho phù hợp với số hiệu hệ thống ISSAI. Đồng thời, số lượng chuẩn mực sửa đổi lần này cũng tăng do bổ sung những chuẩn mực mới theo ISSAI. Đặc biệt, những nội dung cụ thể trong các chuẩn mực cũng sẽ được rà soát, sửa đổi cho phù hợp với tình hình mới cũng như ISSAI mới.

Cuối cùng, khi sửa đổi hệ thống Chuẩn mực, các quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của Kiểm toán nhà nước, kiểm toán viên nhà nước cũng như các đơn vị được kiểm toán và các đối tượng có liên quan sẽ được quy định một cách rõ ràng hơn, đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, đồng thời thể hiện tính minh bạch trong vấn đề tổ chức hoạt động kiểm toán.

“Đến nay, Tổ soạn thảo đã hoàn thiện Dự thảo lần 1 Hệ thống Chuẩn mực Kiểm toán nhà nước sửa đổi, bổ sung, trình Ban Chỉ đạo cho ý kiến. Dự kiến, trong tháng 3/2024, Dự thảo sẽ được đăng trên Cổng thông tin của Kiểm toán nhà nước để lấy ý kiến góp ý trong và ngoài ngành. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến góp ý, Tổ soạn thảo sẽ tiếp tục hoàn thiện Dự thảo, trình Tổng Kiểm toán nhà nước ký, ban hành đúng vào kịp kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán nhà nước”, đại diện Tổ soạn thảo thông tin.

Kiểm toán nhà nước (KTNN) ngày càng chú trọng đến kiểm toán chuyên đề (KTCĐ), đặc biệt là các chuyên đề gắn với những vấn đề “nóng”, có ảnh hưởng lớn đến kinh tế, xã hội của đất nước
Việc sửa đổi Hệ thống Chuẩn mực cũng góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động kiểm toán

Nâng cao vị thế, uy tín của Kiểm toán nhà nước

Theo lãnh đạo Kiểm toán nhà nước, việc sửa đổi Hệ thống Chuẩn mực Kiểm toán nhà nước lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với vấn đề phát triển bền vững về tổ chức, hoạt động cũng như nâng cao vị thế, uy tín của Kiểm toán nhà nước trong thời gian tới.

Trước hết, Hệ thống Chuẩn mực Kiểm toán nhà nước là cơ sở pháp lý cho tổ chức, hoạt động kiểm toán. Đồng thời, đây là điều kiện để đảm bảo cho tổ chức, hoạt động kiểm toán được minh bạch, rõ ràng, tăng trách nhiệm giải trình của Kiểm toán nhà nước, kiểm toán viên nhà nước cũng như các đơn vị được kiểm toán và các đối tượng liên quan.

“Hệ thống Chuẩn mực được sửa đổi là một trong những điều kiện để nâng cao chất lượng kiểm toán, góp phần tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, tạo dựng lòng tin, độ tin cậy của lãnh đạo các cấp, các đơn vị được kiểm toán và cộng đồng xã hội đối với hoạt động Kiểm toán nhà nước”, lãnh đạo Kiểm toán nhà nước khẳng định.

Bên cạnh đó, việc sửa đổi Hệ thống Chuẩn mực cũng góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động kiểm toán. Điều này đòi hỏi đội ngũ kiểm toán viên nhà nước phải nâng cao năng lực, trình độ của mình. Đồng thời, việc sửa đổi các chuẩn mực còn hướng tới đáp ứng yêu cầu về đổi mới công nghệ kiểm toán, đặc biệt là việc áp dụng công nghệ 4.0 trong tổ chức hoạt động kiểm toán; đảm bảo hài hòa với ISSAI, tạo thuận lợi để Kiểm toán nhà nước Việt Nam hội nhập, hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng.

Đánh giá về việc việc sửa đổi Hệ thống Chuẩn mực Kiểm toán nhà nước GS,TS. Đoàn Xuân Tiên - Nguyên Phó Tổng Kiểm toán nhà nước, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Hệ thống Chuẩn mực Kiểm toán nhà nước năm 2024 khẳng định, Hệ thống Chuẩn mực Kiểm toán nhà nước không chỉ đóng vai trò là kim chỉ nam cho tổ chức, hoạt động của Kiểm toán nhà nước, mà đặc biệt giá trị về mặt pháp lý (là văn bản quy phạm pháp luật) cho hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước; là điều kiện đảm bảo tính chuyên nghiệp hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước; đồng thời cũng là điều kiện để đảm bảo các vấn đề có tính nền tảng triết lý kiểm toán công.

Đây là cơ sở pháp lý cũng như các quy định có tính nguyên tắc và chuẩn chỉ, mực thước, mang tính bắt buộc đối với tổ chức, hoạt động Kiểm toán nhà nước, kiểm toán viên nhà nước và các đối tượng liên quan. Đồng thời, Hệ thống Chuẩn mực cũng đóng vai trò rất quan trọng trong vấn đề về phát triển bền vững cũng như nâng cao uy tín và độ tin cậy của Kiểm toán nhà nước.

“Việc sửa đổi Hệ thống Chuẩn mực Kiểm toán nhà nước lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với vấn đề phát triển bền vững về tổ chức, hoạt động cũng như nâng cao vị thế, uy tín của Kiểm toán nhà nước trong thời gian tới”, GS,TS. Đoàn Xuân Tiên khẳng định.

Hoàng Lan
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Kiểm toán nhà nước

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Hà Nội: Chủ động phòng ngừa, xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường

Hà Nội: Chủ động phòng ngừa, xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường

Năm 2023, các cơ quan chức năng TP. Hà Nội đã thành lập 90 đoàn kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính 1.474 cơ sở vi phạm về môi trường.
Chốt phương án xử lý dứt điểm việc sạt lở hầm Bãi Gió đường sắt Bắc - Nam

Chốt phương án xử lý dứt điểm việc sạt lở hầm Bãi Gió đường sắt Bắc - Nam

Ngành chức năng sẽ tiến hành khoan từ đỉnh núi xuống vị trí hầm Bãi Gió đường sắt Bắc - Nam, rồi đổ bê tông vào trong để vá các vị trí sạt lở.
Chuyển đổi số giáo dục mở ra nhiều triển vọng hấp dẫn trong cuộc đua công nghệ

Chuyển đổi số giáo dục mở ra nhiều triển vọng hấp dẫn trong cuộc đua công nghệ

Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu của ngành giáo dục trong thời đại số. Việc ứng dụng dữ liệu và AI vào giáo dục sẽ giúp nâng cao chất lượng dạy và học.
Công khai kết quả thuốc trúng thầu được thanh toán từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế

Công khai kết quả thuốc trúng thầu được thanh toán từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tiếp tục thực việc công khai giá từng loại thuốc trúng thầu được thanh toán từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế của từng bệnh viện, địa phương.
Lan tỏa thông điệp “Khát vọng xanh” đến cộng đồng

Lan tỏa thông điệp “Khát vọng xanh” đến cộng đồng

Ngày 13/4, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam tổ chức Chương trình “Phú Thọ - Khát vọng xanh” tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Tin cùng chuyên mục

Quảng Bình: Phát hiện thêm 22 hang động mới ở khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng

Quảng Bình: Phát hiện thêm 22 hang động mới ở khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng

Qua khảo sát và thám hiểm hang động ở khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa đã phát hiện thêm 22 hang động mới.
Hà Nội: Nhân viên xe buýt sơ cứu kịp thời hành khách bị co giật, ngất xỉu

Hà Nội: Nhân viên xe buýt sơ cứu kịp thời hành khách bị co giật, ngất xỉu

Trong khi đang di chuyển trên xe buýt ở Hà Nội, một hành khách bất ngờ lên cơn co giật, nhân viên xe buýt đã kịp thời phản ứng, sơ cứu.
Máy điều hòa mở chế độ nào để tiết kiệm điện?

Máy điều hòa mở chế độ nào để tiết kiệm điện?

Mùa nắng nóng đang đến gần, việc sử dụng điều hoà như thế nào để tiết kiệm điện đang là vấn đề được nhiều người quan tâm.
Nghiên cứu tăng mức đóng bảo hiểm y tế theo lộ trình phù hợp

Nghiên cứu tăng mức đóng bảo hiểm y tế theo lộ trình phù hợp

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nghiên cứu tăng mức đóng bảo hiểm y tế theo lộ trình phù hợp với ngân sách nhà nước, khả năng chi trả của nhân dân.
Dự kiến thông hầm Bãi Gió đường sắt Bắc - Nam trong 72 giờ tới

Dự kiến thông hầm Bãi Gió đường sắt Bắc - Nam trong 72 giờ tới

Ngành đường sắt dự kiến trong 72 giờ tới sẽ thông hầm Bãi Gió đường sắt Bắc - Nam. Hiện các đơn vị đang căng mình để thông tuyến trong thời gian sớm nhất.
Phú Yên: Hơn 100 con cá heo xuất hiện gần danh thắng Mũi Điện

Phú Yên: Hơn 100 con cá heo xuất hiện gần danh thắng Mũi Điện

Người dân địa phương ghi lại khoảnh khắc đàn cá heo hơn 100 con bơi lội tại vùng biển gần danh thắng Mũi Điện, TX. Đông Hoà, tỉnh Phú Yên.
Điều chỉnh lịch nghỉ lễ 30/4-1/5 của học sinh cả nước

Điều chỉnh lịch nghỉ lễ 30/4-1/5 của học sinh cả nước

Chiếu theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, lịch nghỉ lễ 30/4-1/5 của học sinh sẽ theo quy định của Bộ LĐ-TB&XH, tức là nghỉ 5 ngày liên tục (27/4-1/5).
Bình Dương: Cháy lớn tại công ty sản xuất bao bì ở Thuận An, hàng trăm m2 nhà xưởng đổ sụp

Bình Dương: Cháy lớn tại công ty sản xuất bao bì ở Thuận An, hàng trăm m2 nhà xưởng đổ sụp

Đám cháy lớn bùng phát vào đêm qua đã thiêu rụi toàn bộ tài sản của một công ty sản xuất bao bì ở phường Vĩnh Phú, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Phú Thọ: Trang nghiêm Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ

Phú Thọ: Trang nghiêm Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ

Sáng 14/4, tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sỹ cả nước, kiều bào ở nước ngoài tổ chức Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ.
Bài 2: Phối hợp, phát huy sức mạnh của các lực lượng tuyến đầu

Bài 2: Phối hợp, phát huy sức mạnh của các lực lượng tuyến đầu

Nhờ phối hợp chặt chẽ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, các lực lượng tuyến đầu của Quảng Ninh đã kịp thời ngăn ngặn nhiều vụ buôn lậu vào Việt Nam.
Thời tiết hôm nay ngày 14/4/2024: Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng trên 38 độ

Thời tiết hôm nay ngày 14/4/2024: Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng trên 38 độ

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 14/4/2024: Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết nắng gắt với nền nhiệt cao nhất có nơi trên 38 độ.
Dự báo thời tiết biển hôm nay 14/4/2024: Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi

Dự báo thời tiết biển hôm nay 14/4/2024: Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi

Thời tiết biển hôm nay 14/4/2024, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 4-5. Sóng cao 1,0 - 2,0m. Các vùng biển khác không mưa.
Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 14/4/2024: Hà Nội tăng nhiệt nắng nóng

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 14/4/2024: Hà Nội tăng nhiệt nắng nóng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 14/4/2024, Hà Nội nhiều mây, sáng có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng.
Bên trong hầm Bãi Gió bị sạt lở khiến đường sắt Bắc - Nam gián đoạn

Bên trong hầm Bãi Gió bị sạt lở khiến đường sắt Bắc - Nam gián đoạn

Hầm Bãi Gió đường sắt Bắc - Nam bị sạt lở, hơn 230 m3 đất đá đổ xuống đường ray, lực lượng chức năng đang nỗ lực thông tàu trong thời gian sớm nhất.
Gần 3.700 hành khách phải chuyển tải vì sự cố sạt lở hầm Bãi Gió

Gần 3.700 hành khách phải chuyển tải vì sự cố sạt lở hầm Bãi Gió

Sau sự cố sập hầm Bãi Gió đường sắt Bắc - Nam, ngành chức năng đã chuyển tải 3.695 hành khách qua lại giữa ga Giã và ga Tuy Hòa để tiếp tục hành trình.
Hội nghị quốc tế về Quản lý đường thở WAAM lần đầu tổ chức tại Đông Nam Á

Hội nghị quốc tế về Quản lý đường thở WAAM lần đầu tổ chức tại Đông Nam Á

Hội nghị đồng diễn ra tại Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc vào ngày 13 - 14/4 thu hút 600 chuyên gia đầu ngành tham dự.
Cầu 200 tỷ đồng kết nối Hà Nội - Bắc Giang chính thức thông xe

Cầu 200 tỷ đồng kết nối Hà Nội - Bắc Giang chính thức thông xe

Dự án được thông xe kỹ thuật đóng vai trò chiến lược để hình thành mạng lưới giao thông liên kết TP. Hà Nội với tỉnh Bắc Giang và các tỉnh lân cận.
Thanh Hóa: Mướt mắt với đàn “cá thần” hàng nghìn con bên đền Nước

Thanh Hóa: Mướt mắt với đàn “cá thần” hàng nghìn con bên đền Nước

Thân cá trôi, đầu cá chép, miệng như ngậm cánh hoa sen… đàn cá hàng nghìn con sống trong hang núi bên đền Nước được gọi là “cá thần”.
Hơn 1.000 học sinh được tư vấn hướng nghiệp về khối ngành công nghệ

Hơn 1.000 học sinh được tư vấn hướng nghiệp về khối ngành công nghệ

Sáng 13/4, Báo Tuổi trẻ Thủ đô phối hợp trường Đại học Thành Đô và các đơn vị tổ chức chương trình “Đối thoại tư vấn hướng nghiệp về khối ngành công nghệ”.
Người dân phản ánh vẫn phải mang thẻ bảo hiểm y tế giấy để làm thủ tục khám chữa bệnh

Người dân phản ánh vẫn phải mang thẻ bảo hiểm y tế giấy để làm thủ tục khám chữa bệnh

Trước phản ánh về việc người bệnh phải mang thẻ bảo hiểm y tế giấy để làm thủ tục khám chữa bệnh, Bộ Y tế vừa có yêu cầu chấn chỉnh ngay tình trạng này.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động