Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 03/12/2021 14:14

Bộ Công Thương tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật

20:13 | 09/11/2021
Phát biểu tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam- 9/11, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu cần tập trung quán triệt, phổ biến nội dung nội dung các luật được Quốc hội thông qua trong năm 2021 và những năm tiếp theo, đồng thời tập trung nghiên cứu xây dựng, trình Quốc hội khóa XV xem xét, thông qua các dự án: Luật Dầu khí sửa đổi, Luật Bảo vệ người tiêu dùng, Luật Điện lực sửa đổi, Luật Hóa chất, Luật Phát triển công nghiệp.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên gửi thư đến cán bộ công nhân viên chức ngành Công Thương nhân ngày Pháp luật Việt Nam

Chất lượng công tác xây dựng pháp luật của Bộ Công Thương được nâng cao

Báo cáo tại buổi lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam của Vụ Pháp chế (Bộ Công Thương) cho biết, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sau 8 năm kể từ khi công bố (ngày 9/11/2013) đã trở thành sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Công Thương tích cực hưởng ứng, thực hiện nghiêm túc, tạo hiệu ứng tích cực, góp phần quan trọng trong chuyển biến ý thức tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, đáp ứng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, nâng cao văn hóa pháp lý cho mỗi cá nhân trong cộng đồng.

Bộ Công Thương tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật
Bộ Công Thương tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên phát biểu chỉ đạo buổi Lễ

Theo đó Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 của Bộ Công Thương được triển khai nhằm thực hiện các nội dung: Tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các Luật được Quốc hội thông qua trong năm 2021. Cùng đó tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trong tuần lễ cao điểm cho công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên tại các cơ sở đào tạo thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

Phổ biến, quán triệt việc thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho các cán bộ làm công tác xây dựng, phổ biến pháp luật. Tổ chức Tuần lễ cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Bộ Công Thương tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật
Vụ trưởng Vụ Pháp chế Nguyễn Anh Sơn trình bày báo cáo về công tác pháp chế của Bộ Công Thương

Báo cáo của Vụ Pháp chế Bộ Công Thương cũng cho biết, trong năm 2021, Bộ Công Thương phải trình và ban hành 29 văn bản gồm 6 Nghị định và 23 Thông tư. Đến nay, đã ban hành được 2 Nghị định và 14 Thông tư.

Đến nay, việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương đảm bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân liên quan, từ đó tiếp thu để văn bản có tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế khách quan hơn. Tiến độ xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước”- báo cáo cho biết.

Các luật, pháp lệnh mà Bộ Công Thương chủ trì xây dựng như Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật Hóa chất, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ v.v… đều tập trung vào việc bảo đảm quyền tự do kinh doanh, tạo hành lang pháp lý rõ ràng cho các hoạt động kinh doanh thương mại, tạo cơ sở đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng, chống gian lận thương mại, đảm bảo thực thi các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.

Các luật, pháp lệnh này đều bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, bảo đảm việc trình Quốc hội đúng kế hoạch đã đặt ra.

Báo cáo của Vụ Pháp chế- Bộ Công Thương cũng đề cập một số thực tiễn hoàn thiện hệ thống pháp luật trong giai đoạn mới hiện nay đối với một số lĩnh vực cụ thể thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Đối với Luật Điện lực sửa đổi Bộ giao cho Cục Điều tiết điện lực chủ trì và trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 5 và thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV. Tiến độ hiện tại của Luật này đã được Bộ Tư pháp thẩm định đề nghị xây dựng Luật. Đối với nội dung sửa đổi Luật Điện lực về hoạt động truyền tải điện Bộ giao cho Cục Điện lực chủ trì và Quốc hội sẽ cho ý kiến tại cuộc họp chuyên đề vào cuối năm 2021.

Trong khi đó Luật Bảo vệ người tiêu dùng Bộ đang giao Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng chủ trì và sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 và kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV. Luật Dầu khí sửa đổi Bộ giao cho Vụ Dầu khí than chủ trì và sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 và kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV.

Luật Hoá chất sau hơn 10 năm thực hiện đã thể hiện vai trò quan trọng và tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho công tác kiểm soát hoạt động hóa chất tại Việt Nam. Tuy nhiên, qua thời gian, Luật Hóa chất cũng bộc lộ một số hạn chế, chưa đáp ứng các yêu cầu quản lý trong tình hình hiện nay. Do vậy cần phải sửa đổi hoặc thay thế Luật Hóa chất cho phù hợp với quản lý nhà nước và thực tiễn hiện nay.

Đặc biệt, đối với phần lớn phân ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (với các phân ngành quan trọng và chủ lực của nền kinh tế như cơ khí, ô tô, dệt may, da – giày...) lại chưa có một đạo luật riêng để điều chỉnh, trong khi đây là các ngành công nghiệp đóng vai trò then chốt trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Việc chưa có khung pháp lý đủ mạnh (ở cấp luật) để quản lý, phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách công nghiệp quốc gia trong thời gian vừa qua không đạt được những kết quả như mong đợi. “Luật Phát triển công nghiệp được Bộ giao Cục Công nghiệp chủ trì và trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 và kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV”- báo cáo cho biết.

Báo cáo của Vụ Pháp chế nêu lên 5 định hướng cho công tác xây dựng pháp luật của Bộ Công Thương trong thời gian tới. Xác định tập trung vào xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật giai đoạn mới, nâng cao chất lượng công tác tổ chức thi hành pháp luật, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực công thương.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực Công Thương để bảo đảm thể chế hoá ngày càng sâu rộng quyền tự do kinh doanh của người dân và cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới.

Xây dựng thể chế pháp luật minh bạch, thống nhất, ổn định, khả thi nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập và trách nhiệm thực thi các cam kết quốc tế; giải quyết hài hòa mối quan hệ lợi ích giữa Nhà nước, xã hội.

Xác định nội dung liên quan đến cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng để góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu, góp phần thực hiện các mục tiêu đề ra.

Tăng cường công tác kiểm tra thi hành pháp luật để kịp thời phối hợp, xử lý những vấn đề phát sinh, đồng thời có sự nghiên cứu, điều chỉnh chính sách cho phù hợp với tình hình thực tế.

Bộ Công Thương tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật

Phát biểu tại lễ hưởng ứng, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho rằng Bộ Công Thương là cơ quan quản lý nhà nước do đó công tác pháp chế một mặt xây dựng các văn bản pháp luật để bảo đảm quản lý nhà nước, một mặt cần quan tâm đến đối tượng hướng tới là doanh nghiệp và người dân. Đi cùng đó cần đặc biệt quan tâm đến công tác tuân thủ pháp luật.

Bộ Công Thương tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật

Thứ trưởng Đặng Hoàng An đã chia sẻ những khó khăn trong công tác xây dựng văn bản pháp luật của Vụ Pháp chế đồng thời mong Vụ giảm thiểu tối đa các sai sót trong công tác xây dựng văn bản.

Bộ Công Thương tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật
Các Thứ trưởng Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, Đỗ Hoàng An, Nguyễn Sinh Nhật Tân nêu ý kiến đề nghị lan toả tinh thần của Ngày Pháp luật Việt Nam

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho rằng, công tác pháp chế là không chỉ riêng của Vụ Pháp chế mà còn là của tất cả các đơn vị trong Bộ, của Bộ Công Thương. Do đó, tinh thần của Ngày Pháp luật Việt Nam cần được lan toả mạnh mẽ hơn nữa.

Bộ Công Thương tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật
Lãnh đạo các đơn vị của Bộ phát biểu

Lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ trong phát biểu của mình đều khẳng định, thời gian qua công tác pháp chế, xây dựng pháp luật được các đơn vị coi là công tác hết sức trọng tâm. Cùng đó công tác rà soát hoàn thiện văn bản cũng được các đơn vị phối hợp chặt chẽ và tích cực với Vụ Pháp chế. Lãnh đạo các đơn vị bày tỏ đều sẵn sàng tăng cường phối hợp với Vụ Pháp chế để thúc đẩy và hoàn thiện công tác pháp chế cũng như xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương.

Xây dựng đội ngũ cán bộ pháp chế ngành Công Thương vững về chính trị, tinh thông nghiệp vụ

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, thay mặt Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chúc mừng và biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật và thực thi pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Công Thương.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nêu rõ, nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa đối với ngành Công Thương trong những năm qua, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Công Thương đã luôn coi trọng, quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật; chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng hàng trăm văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Đồng thời đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt, phổ biến đầy đủ nội dung Hiến pháp, các văn bản quy phạm pháp luật kết hợp với đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành. Bộ trưởng cho biết, Bộ Công Thương được Chính phủ biểu dương là một trong những bộ làm tốt công tác cải cách hành chính.

"Ngành Công Thương đã thường xuyên rà soát và tăng cường công tác theo dõi thi hành pháp luật qua đó kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm sai phạm, phát hiện văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp với thực tiễn để kiến nghị, đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác trong ngành Công Thương”- Bộ trưởng nhấn mạnh.

Để Ngày Pháp luật năm 2021 tiếp tục được thực hiện sâu rộng, thực chất, hiệu quả, Bộ trưởng đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị tập trung quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các luật được Quốc hội thông qua trong năm 2021 và những năm tiếp theo; phổ biến, tuyên truyền các lĩnh vực pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; thông tin về cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính…

Cùng đó đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Nhằm tiếp tục phát huy vai trò, ý nghĩa thiết thực, hiệu quả của việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhằm góp phần "Tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo, liêm chính, hành động và xây dựng bộ máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả", Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Một là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật trong ngành Công Thương, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Đề cao kỷ luật, kỷ cương, phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong nghiên cứu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; khắc phục triệt để tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy phạm pháp luật; lấy kết quả công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, công tác tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xét danh hiệu thi đua, khen thưởng đối với đơn vị thuộc Bộ.

Bộ trưởng yêu cầu, trong thời gian tới, cần tập trung nghiên cứu xây dựng, trình Quốc hội khóa XV xem xét, thông qua càng nhanh càng tốt các dự án: Luật Dầu khí sửa đổi, Luật Bảo vệ người tiêu dùng, Luật Điện lực sửa đổi, Luật Hóa chất và đặc biệt là Luật Phát triển công nghiệp.

Hai là, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Ba là, chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nướ của Bộ Công Thương.

Việc kiểm tra tình hình thi hành pháp luật cần lựa chọn nội dung có trọng tâm, trọng điểm để kịp thời phát hiện vướng mắc, bất cập, kiến nghị giải pháp xây dựng, hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật”- Bộ trưởng chỉ đạo.

Bốn là, tiếp tục rà soát, kiện toàn, củng cố tổ chức pháp chế trong ngành Công Thương và trong từng đơn vị của Bộ bảo đảm hoạt động hiệu quả, có cơ cấu hợp lý, thống nhất, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

Chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng, trình độ, xây dựng đội ngũ cán bộ pháp chế ngành Công Thương vững về chính trị, tinh thông nghiệp vụ, giỏi về pháp luật; có năng lực nắm tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo để kịp thời đề xuất, kiến nghị cấp thẩm quyền tham mưu với Đảng, Nhà nước chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật trong ngành Công Thương. Quan tâm bố trí kinh phí, đầu tư phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

Có biện pháp khuyến khích, thu hút cán bộ có kinh nghiệm thực tế, khả năng nghiên cứu, nắm vững pháp luật về công tác tại các bộ phận, đơn vị làm công tác pháp chế trong ngành Công Thương”- Bộ trưởng nêu rõ.

Bộ Công Thương tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật
Lãnh đạo Bộ chúc mừng Vụ Pháp chế nhân Ngày Pháp luật Việt Nam

Về các kiến nghị của Vụ Pháp chế, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên thay mặt lãnh đạo Bộ ghi nhận để có hướng xử lý phù hợp, tạo điều kiện để Vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bộ trưởng lưu ý, Vụ Pháp chế không chỉ là đơn vị phối hợp với các đơn vị khác trong Bộ mà phải làm tốt công tác đôn đốc, giám sát, từ đó tham mưu lãnh đạo Bộ để công tác pháp chế của Bộ ngày càng tốt hơn.

Quang Lộc - Cấn Dũng