Bộ Công Thương chú trọng đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Đào tạo, bồi dưỡng có đặc thù riêng, vì thế sẽ phải đa dạng hóa nguồn lực tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả về chuyên môn, kiến thức cho cán bộ, công chức.
Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Bộ Công Thương: Đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới Bộ Công Thương tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng năm học 2021-2022 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023

Bà Phạm Ngô Thùy Ninh - Trưởng phòng Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương đã có chia sẻ với Báo Công Thương về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Bộ Công Thương chú trọng đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2022, Bộ Công Thương vừa tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2022 cho các cơ sở đào tạo thuộc Bộ

Để giữ vững và nâng cao hiệu quả các kết quả đã đạt được của công tác hội nhập kinh tế quốc tế, bà có thể nêu một số nội dung về quan điểm, định hướng của Bộ Công Thương đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức?

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là một nội dung quan trọng trong công tác quản lý và sử dụng cán bộ, công chức của Bộ Công Thương, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc. Thông qua đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ công chức Bộ Công Thương được trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ, công vụ, từ đó hình thành đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, có đủ năng lực xây dựng nền hành chính tiên tiến, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế.

Trên cơ sở định hướng này, Bộ Công Thương đã xác định mục tiêu về công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức gắn với yêu cầu về thực hiện chức năng nhiệm vụ của Bộ. Trong đó, để đáp ứng yêu cầu về hội nhập kinh tế quốc tế, tập trung đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng, nâng cao khả năng đàm phán, ký kết các hiệp định, nghiên cứu phân tích dự báo thị trường, pháp luật cho doanh nghiệp; nâng cao năng lực tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, tổ chức, thực hiện các cam kết quốc tế, trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương xác định, công tác đào tạo, bồi dưỡng phải chú trọng đổi mới cả nội dung, hình thức để đáp ứng yêu cầu về nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng hành nghề, thái độ trong công tác của cán bộ công chức.

Bộ Công Thương chú trọng đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
Bà Phạm Ngô Thùy Ninh – Trưởng phòng Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương

Đến nay, bà đánh giá gì về hiệu quả đạt được của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Bộ Công Thương?

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Bộ Công Thương và Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức làm công tác hội nhập kinh tế quốc tế, Bộ Công Thương đã tổ chức bồi dưỡng trong và ngoài nước cho hơn 24 nghìn lượt cán bộ, công chức, ở trung ương và địa phương; cũng như cho các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng về kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế và các chuyên đề chuyên sâu.

Công tác truyền thông cũng được quan tâm, ngay trong giai đoạn 2015-2019, Bộ đã tổ chức đa dạng các hoạt động, chương trình truyền thống. Với sự chủ động, tích cực đó đã góp phần bồi đắp kiến thức rộng, sâu cho cán bộ làm công tác hội nhập kinh tế quốc tế cũng như nâng cao chất lượng cho đội ngũ này. Tuy nhiên phải nhận thấy rằng, chính môi trường hội nhập kinh tế quốc tế đã rèn luyện và tạo ra được đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, thích ứng nhanh với xu thế hội nhập.

Dù vậy, khi so sánh với quốc gia, chất lượng chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác hội nhập vẫn còn có khoảng cách. Mặt khác, nhu cầu về đào tạo, bồi dưỡng của đội ngũ cán bộ, công chức còn hạn chế, một số tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng chưa sát với nhu cầu công việc, cũng như xuất phát từ thực tiễn của vị trí việc làm mà chủ yếu quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng chỉ để hoàn thiện chứng chỉ phục vụ cho công tác thi nâng ngạch, bổ nhiệm. Trước tình trạng này, thiết nghĩ người đứng đầu các đơn vị phải tạo lập ra môi trường, văn hóa học tập để mỗi cán bộ, công chức trong lộ trình công tác, phát triển sự nghiệp phải có kế hoạch cụ thể hoàn thiện chuyên môn, kỹ năng, kiến thức.

Từ thực tiễn yêu cầu nâng cao chất lượng chuyên môn, Bộ Công Thương đã đưa ra các giải pháp cụ thể nào về đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức trong thời gian tới?

Bộ Công Thương đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể, trong đó sẽ chú trọng đầu tư vào công tác dự báo, khảo sát nhu cầu để xây dựng được các đề án, chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng sát nhất, phù hợp với nhóm đối tượng khác nhau. Ngoài ra, ban hành các khung năng lực, vị trí việc làm, nhất là khung năng lực cho đội ngũ cán bộ làm việc trong môi trường quốc tế để làm căn cứ chọn cử cán bộ phù hợp đi đào tạo, bồi dưỡng.

Cùng với đó là sẽ đẩy mạnh tuyên truyền tự học, tự rèn luyện tới đội ngũ cán bộ, công chức; có cơ chế khuyến khích để họ tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng như đưa ra quyền lựa chọn thời gian, địa điểm, chương trình đào tạo, bồi dưỡng vừa đảm bảo công việc vừa tiếp tục năng cao trình độ, kỹ năng.

Ngoài ra, Bộ cũng đã có định hướng các đơn vị sử dụng cán bộ cũng phải làm tốt công việc liên quan đến quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng, nhất là quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ trẻ, tiềm năng. Về nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng Bộ đề nghị phải có sự hài hòa giữa tri thức khoa học lẫn chuyên môn; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nâng cao trách nhiệm của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng song song với công tác kiểm tra, thanh tra giám sát, rà soát.

Đồng thời, đề xuất với các cơ quan chức năng trong việc xây dựng, hoàn thiện các chính sách cho cán bộ trẻ, tiềm năng trong công tác hội nhập; bố trí đủ kinh phí để thực hiện có hiệu quả các chế độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định; đặc biệt quan tâm kinh phí cho đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài theo đúng đối tượng cán bộ, công chức, phù hợp nội dung theo yêu cầu.

Về phía đơn vị, trường đào tạo, bồi dưỡng cần chủ động, tích cực tổ chức biên soạn các chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với từng đối tượng, gắn với chức danh và vị trí việc làm, bảo đảm tính thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, hài hòa giữa lý thuyết và thực hành. Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị; chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên đào tạo, bồi dưỡng với cơ cấu hợp lý, có trình độ, am hiểu hội nhập quốc tế và kinh nghiệm thực tiễn; tăng cường xây dựng đội ngũ giảng viên thỉnh giảng, báo cáo viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý có nhiều kinh nghiệm, các chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, cần tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ như lựa chọn đối tác có uy tín về đào tạo, bồi dưỡng trên thế giới để gửi cán bộ Việt Nam sang đào tạo, học hỏi; nghiên cứu, áp dụng một cách phù hợp các tiêu chuẩn quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở trong nước. Mặt khác, mở rộng mạng lưới hợp tác nghiên cứu khoa học để tăng cơ hội hội thảo, tọa đàm, trao đổi học thuật, chuyên môn, giúp cán bộ có điều kiện trưởng thành, tích lũy kiến thức, kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Xin cảm ơn bà!

Bảo Thoa thực hiện
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Cơ sở đào tạo Bộ Công Thương

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất dừng bán vé vào công viên Thống Nhất từ ngày 1/1/2023

Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất dừng bán vé vào công viên Thống Nhất từ ngày 1/1/2023

Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố dừng bán vé vào công viên Thống Nhất từ 1/1/2023 do doanh thu không đủ chi cho nhân viên bán vé.
Vĩnh Long: 12 nhà dân rơi xuống sông sau vụ sạt lở đất nghiêm trọng

Vĩnh Long: 12 nhà dân rơi xuống sông sau vụ sạt lở đất nghiêm trọng

12 ngôi nhà, hơn 100 công đất vườn trồng cây ăn trái tại xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long bị sạt lở, ước tính thiệt hại 7 tỷ đồng.
Hà Nội: Bé trai rơi từ chung cư ở quận Hoàng Mai

Hà Nội: Bé trai rơi từ chung cư ở quận Hoàng Mai

Người dân tại quảng trường tháp đồng hồ một khu đô thị quận Hoàng Mai phát hiện 1 cháu bé (bé trai) khoảng 12-13 tuổi rơi từ tầng cao xuống tử vong.
VietinBank đồng hành cùng ngành y tế chuyển đổi số và nâng cao dịch vụ khám chữa bệnh

VietinBank đồng hành cùng ngành y tế chuyển đổi số và nâng cao dịch vụ khám chữa bệnh

Ngày 2-3/12/2022, VietinBank đồng hành cùng ngành y tế chuyển đổi số toàn diện và nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh.
Vì sao trời lạnh người mắc bệnh tăng huyết áp dễ bị đột quỵ?

Vì sao trời lạnh người mắc bệnh tăng huyết áp dễ bị đột quỵ?

Trời lạnh là yếu tố bất lợi với người mắc bệnh tăng huyết áp. Khi nhiệt độ thấp khiến các mao mạch co lại, huyết áp đột ngột tăng cao, dễ gây các biến chứng.

Tin cùng chuyên mục

Gia hạn giấy đăng ký lưu hành thêm 46 loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Gia hạn giấy đăng ký lưu hành thêm 46 loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa gia hạn giấy đăng ký lưu hành thêm 46 loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc.
Vì sao siêu đám cưới "lớn nhất châu Á" tại Kiên Giang xôn xao mạng xã hội ?

Vì sao siêu đám cưới "lớn nhất châu Á" tại Kiên Giang xôn xao mạng xã hội ?

Đám cưới với chi phí tổ chức lên tới 100 tỷ đồng của con gái đại gia Phú Cường đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Vậy đại gia Phú Cường là ai?
6 đoàn kiểm tra liên ngành chuẩn bị kiểm tra an toàn thực phẩm Tết 2023

6 đoàn kiểm tra liên ngành chuẩn bị kiểm tra an toàn thực phẩm Tết 2023

6 đoàn kiểm tra liên ngành chuẩn bị tiến hành kiểm tra về an toàn thực phẩm tại 12 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Từ vụ nổ điện thoại khiến thiếu niên bị giập nát bàn tay: Cách sử dụng điện thoại an toàn?

Từ vụ nổ điện thoại khiến thiếu niên bị giập nát bàn tay: Cách sử dụng điện thoại an toàn?

Thêm một vụ việc đáng tiếc vừa xảy ra liên quan đến nổ điện thoại. Các bác sĩ cho biết, dạng tổn thương này hay có hoại tử thứ phát sau phẫu thuật.
Thiếu niên 14 tuổi bị dập nát tay trái do điện thoại phát nổ

Thiếu niên 14 tuổi bị dập nát tay trái do điện thoại phát nổ

Một nam bệnh nhân 14 tuổi (Hải Dương) phải cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong tình trạng bị dập nát bàn tay trái do điện thoại phát nổ.
Ăn bỏng ngô nghi tẩm cần sa, một phụ nữ bị ngộ độc phải nhập viện

Ăn bỏng ngô nghi tẩm cần sa, một phụ nữ bị ngộ độc phải nhập viện

Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai đang điều trị cho một bệnh nhân nữ (56 tuổi) được chẩn đoán bị ngộ độc sau khi ăn nhầm bỏng ngô nghi tẩm cần sa.
Bộ Nông nghiệp đề nghị Bộ Tài chính gỡ khó về hoàn thuế VAT cho doanh nghiệp ngành gỗ

Bộ Nông nghiệp đề nghị Bộ Tài chính gỡ khó về hoàn thuế VAT cho doanh nghiệp ngành gỗ

Ngày 5/12, Bộ Nông nghiệp có công văn số 8187/BNN-TCLN gửi Bộ Tài chính đề nghị tháo gỡ khó khăn đối với việc hoàn thuế VAT cho doanh nghiệp ngành gỗ.
Vì sao Trường Đại học Bách khoa Hà Nội chuyển thành Đại học Bách khoa Hà Nội?

Vì sao Trường Đại học Bách khoa Hà Nội chuyển thành Đại học Bách khoa Hà Nội?

Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký Quyết định 1512/QĐ-TTg chuyển Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thành Đại học Bách khoa Hà Nội.
Cứu hộ 16 thành viên của tàu hàng gặp nạn trên biển Nghệ An

Cứu hộ 16 thành viên của tàu hàng gặp nạn trên biển Nghệ An

Do sóng to nên tàu cứu hộ không tiếp cận được mạn tàu bị nạn, phải hạ phao bè xuống để đưa các thuyền viên gặp nạn di chuyển sang tàu CN09.
Huy động được trên 45,5 tỷ đồng nguồn tài trợ tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

Huy động được trên 45,5 tỷ đồng nguồn tài trợ tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thông tin, tổng giá trị sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế đã huy động được trong toàn quốc đến ngày 2/12/2022 là trên 45,5 tỷ đồng.
Đề nghị thực hiện đúng quy định về đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu

Đề nghị thực hiện đúng quy định về đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam yêu cầu tổ chức hướng dẫn, thực hiện đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu theo đúng quy định.
Hợp tác công - tư (PPP): Xây dựng một nền nông nghiệp xanh và gia tăng giá trị

Hợp tác công - tư (PPP): Xây dựng một nền nông nghiệp xanh và gia tăng giá trị

Sáng 5/12, diễn ra Hội nghị toàn thể PSAV 2022 các nhóm hợp tác công - tư (PPP) ngành hàng với chủ đề xây dựng một nền nông nghiệp xanh và gia tăng giá trị.
Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 14/12/2022

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 14/12/2022

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 14/12 đến ngày 16/12/2022 tại Thủ đô Hà Nội.
Hiệp hội Phát triển nhân lực logistics Việt Nam ra mắt Chi hội khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Hiệp hội Phát triển nhân lực logistics Việt Nam ra mắt Chi hội khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Tại Đại học Trà Vinh vừa diễn ra Hội nghị ra mắt Chi hội khu vực Đồng bằng sông Cửu Long của Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA).
Lợi ích bất ngờ đối với sức khoẻ từ cây dâu tằm

Lợi ích bất ngờ đối với sức khoẻ từ cây dâu tằm

Ngoài nuôi tơ dệt lụa thì từ lá, quả, thân, rễ của cây dâu tằm đều có thể làm thuốc. Thậm chí nhiều tác dụng từ cây dâu tằm đã được ứng dụng lâm sàng rộng rãi.
Nghệ An: Hơn 1.200 công nhân mất việc dịp cuối năm

Nghệ An: Hơn 1.200 công nhân mất việc dịp cuối năm

Nhiều doanh nghiệp ở Nghệ An gặp khó khăn về đơn hàng, nguyên liệu đầu vào khiến hơn 1.200 công nhân bị mất việc, giảm giờ làm vào dịp cuối năm.
Cục Hàng không yêu cầu tăng chuyến trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán 2023

Cục Hàng không yêu cầu tăng chuyến trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán 2023

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không rà soát mở bán, đặt giữ chỗ trên các đường bay nội địa trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Yên Bái đề xuất bổ sung quy hoạch sân bay

Yên Bái đề xuất bổ sung quy hoạch sân bay

Tỉnh Yên Bái vừa có văn bản đề xuất Bộ Giao thông Vận tải bổ sung Cảng hàng không Yên Bái vào Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không toàn quốc.
Đồng Nai: Đột kích quán Bar phát hiện hàng chục đối tượng dương tính với ma túy

Đồng Nai: Đột kích quán Bar phát hiện hàng chục đối tượng dương tính với ma túy

Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã đột kích một quán bar và phát hiện, bắt giữ hàng chục đối tượng dương tính với ma túy.
Trồng cây phủ xanh  ở bờ vở sông Hồng: Vì một Hà Nội đáng sống

Trồng cây phủ xanh ở bờ vở sông Hồng: Vì một Hà Nội đáng sống

Sáng nay (4/12), các thành viên của mạng lưới Vì một Hà Nội đáng sống và chính quyền địa phương đã tổ chức hoạt động trồng cây xanh ở bờ vở sông Hồng.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động