EVNICT chú trọng công tác xây dựng Đảng: Gốc rễ của thành công:

Bài 1: Chính trị, tư tưởng, đạo đức là nền tảng

Làm tốt công tác xây dựng Đảng thì Đảng sẽ vững mạnh, vì vậy thời gian qua EVNICT đã chú trọng thực hiện công tác này.
Xây dựng nguồn cán bộ kế cận quan trọng của Đảng Đảng bộ Bộ Công Thương: Tập trung chỉ đạo tốt công tác xây dựng Đảng

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức là nền tảng tư tưởng, mục tiêu, linh hồn của mọi công tác của Đảng. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVNICT lần thứ II, nhiệm kỳ 2020- 2025 xác định mục tiêu “Nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng bộ EVNICT trong sạch, vững mạnh toàn diện. Xây dựng EVNICT trở thành đơn vị có trình độ quản lý tiên tiến, công nghệ hiện đại; luôn khẳng định vai trò là đầu mối tầu về công nghệ thông tin, viễn thông dùng riêngvà tự động hóa trong ngành”.

Bài 1 - Chính trị, tư tưởng, đạo đức là nền tảng

Đảng bộ EVNICT tham gia Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ V BCH TW Đảng khóa XIII

Chất lượng và hiệu quả được nâng lên

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định nguyên tắc tư tưởng của Đảng ngay từ khi chuẩn bị thành lập Đảng: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt” và “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”.

Thấm nhuần tư tưởng đó, Đảng bộ EVNICT đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa yêu nước, truyền thống cách mạng của Đảng, đất nước và EVN, đơn vị. Lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 35- NQ/TW để cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ nhận thức rõ, nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Nâng cao bản lĩnh chính trị, tính chiến đấu và vai trò tiên phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên và trước hết là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Công ty. Phổ biến kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng đến cán bộ, đảng viên và người lao động, trong đó trọng tâm là học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng và chương trình hành động của Đảng ủy EVNICT thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; tuyên truyền, quán triệt về thời cơ, thách thức và cơ hội của EVNICT trong quá trình thực hiện chur trương tái cơ cấu đã được EVN phê duyệt.

Các hội nghị học tập được cải tiến phong phú, đổi mới phù hợp với đặc thù của đơn vị công nghệ thông tin và viễn thông hoạt động phân tán trong cả nước, kết hợp giữa hình thức học tập trực tiếp và hình thức học trực tuyến, góp phần nâng cao tỷ lệ tham dự đạt trên 95%. Để đảm bảo gắn việc học tập với thực hiện Nghị quyết, sau hội nghị các đảng viên đều viết bản thu hoạch, tự đánh giá kiến thức được cập nhật để triển khai tại chi bộ. Kết quả học tập đã tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí, hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng EVNICT, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra.

Đảng ủy EVNICT chỉ đạo các chi bộ đổi mới hình thức sinh hoạt chuyên đề, nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ hàng tháng. Ngoài nội dung sinh hoạt hàng tháng như: phổ biến thông tin trong nước, thế giới và Đảng bộ Công ty, chi bộ; Thông báo kịp thời các văn bản, chủ trương của Đảng; Đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tháng của chi bộ và việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên... các chi bộ lựa chọn các chủ đề như: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam; Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc; Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới; Chuyển đổi số trong nội bộ Chi bộ và Đảng bộ EVNICT;....để trao đổi, thảo luận, sinh hoạt chuyên đề. Việc xây dựng các chuyên đề gắn với nhiệm vụ từng chi bộ, đã thu hút các đảng viên tham gia sôi nổi, hiểu sâu, hiểu rõ những nhiệm vụ mà Công ty đang thực hiện gắn với từng nhiệm vụ cụ thể của chi bộ, đảng viên.

“Thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, giúp nâng cao nhận thức của đảng viên, phát huy tính dân chủ, kịp thời biểu dương và thẳng thắn phê bình. Sự chuẩn bị cụ thể, chu đáo, kỹ lưỡng của các đảng viên được giao làm chuyên đề đã giúp đảng viên nhận thức rõ các vấn đề trọng tâm của Đảng, EVN và Công ty” – đồng chí Nguyễn Hải Bình- Bí thư Chi bộ Phòng Triển khai dịch vụ, trực thuộc Đảng bộ EVNICT khẳng định.

Đảng bộ EVNICT cũng tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống của Ngành điện lực Việt Nam, làm tốt công tác bồi dưỡng lý luận cho các đối tượng quần chúng ưu tú, đảng viên mới, các cán bộ trong diện quy hoạch; bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng Đảng, đặc biệt hàng năm, Đảng ủy Công ty tổ chức chương trình sinh hoạt ngoại khóa chuyên đề “Về nguồn” tới các địa chỉ đỏ, giúp đảng viên cảm nhận sâu sắc tinh thần cách mạng của các thế hệ đảng viên đi trước, xây dựng kế hoạch hành động, rèn luyện phấn đấu cho bản thân.

Công tác tuyên truyền được Đảng bộ Công ty quan tâm lãnh đạo đồng bộ, hình thức tuyên truyền ngày càng đa dạng và phong phú về nội dung, giúp phổ biến thông tin dễ dàng đến đảng viên và người lao động trong Công ty.

Đảng ủy Công ty cũng đã thiết kế hộp thư góp ý đặt tại phòng “teabreak” của Công ty nhằm nắm bắt thông tin kịp thời diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp, sắp xếp lại lao động, những biến động tư tưởng trong cán bộ công nhân viên; trong đơn vị không để xảy ra các vụ việc tiêu cực và không có các đơn thư tố cáo.

Đẩy mạnh triển khai thực hiện theo gương Bác

Chủ tịch Hồ Chí Minh coi đạo đức cách mạng là gốc của người cách mạng. Người nhấn mạnh “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”.

Xác định công tác xây dựng Đảng về đạo đức có ý nghĩa rất quan trọng trong tình hình hiện nay, Đảng bộ Công ty đã luôn quan tâm quán triệt, thực hiện các Quy định của TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Đặc biệt, Đảng bộ Công ty xác định việc đẩy mạnh triển khai thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là công việc thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội trong Công ty; gắn chuyên đề các năm với việc thực hiện tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên EVNICT. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ.

Bài 1: Chính trị, tư tưởng, đạo đức là nền tảng

Đảng bộ EVNICT tổ chức cho các đảng viên “Về nguồn” tại Cao Bằng năm 2022

Đảng bộ đã thường xuyên bổ sung những nội dung mới và phương thức tổ chức việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát với nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh vào điều kiện thực tế, tình hình của Công ty. Thực hiện nghiêm quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt; Tăng cường giáo dục rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng; Xử lý nghiêm các vi phạm chuẩn mực đạo đức cách mạng của đảng viên, biểu dương các tấm gương đạo đức qua các tin bài phản ánh trên các phương tiện truyền thông của Công ty để tạo ảnh hưởng lan tỏa trong toàn Đảng bộ.

Ngoài việc xây dựng đầy đủ các Chương trình hành động, Đảng bộ Công ty đã triệu tập các đảng viên học tập các chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Trong năm 2021, Đảng ủy Công ty đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ủy EVN và Đảng ủy cấp trên chủ động xây dựng chương trình công tác năm, chương trình kiểm tra, giám sát (có nội dung giám sát cấp ủy trực thuộc về đấu tranh ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa") để triển khai đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các nghị quyết về công tác tư tưởng đến các chi bộ trực thuộc. Toàn bộ đảng viên trong Đảng bộ EVNICT đã có bản cam kết thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thông qua việc học tập và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết TW4, Nghị quyết TW6, vai trò lãnh đạo của Đảng trong EVNICT luôn được khẳng định, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và chất lượng tổ chức cơ sở đảng được nâng lên, công tác xây dựng Đảng bộ EVNICT ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Hùng- Bí thư Chi bộ Trung tâm phát triển phần mềm cho biết, Chi bộ thường xuyên quan tâm, chủ động trong công tác bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối, quan điểm của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, CBCNV trong toàn chi bộ.

Năm 2020, Đảng ủy EVN trao tặng cho Đảng bộ EVNICT Giấy khen Cơ sở Đảng đạt danh hiệu "Trong sạch, vững mạnh “tiêu biểu năm 2020.

Trong giai đoạn 2015- 2020, Đảng bộ EVNICT được vinh dự là 1 trong 4 đảng bộ thuộc Đảng bộ EVN đạt danh hiệu xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2015-2020 và được Đảng ủy khối Doanh nghiệp TW tặng Bằng khen.

Còn nữa

Vân Hồ
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: doanh nghiệp tư nhân

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

“Cùng Tỉnh thức và biết ơn” với Trung Nguyên Legend

“Cùng Tỉnh thức và biết ơn” với Trung Nguyên Legend

Ngày 25-26/11, hành trình “Cùng tỉnh thức và biết ơn” do Trung Nguyên Legend tổ chức nhằm tri ân vùng đất Buôn Ma Thuột và những người bạn quý luôn đồng hành
Highlands Coffee® là của chúng mình, bước chuyển mình sau 23 năm

Highlands Coffee® là của chúng mình, bước chuyển mình sau 23 năm

Đánh dấu bước chuyển mình sau 23 năm, Highlands Coffee làm mới logo và ra mắt thông điệp hướng về cộng đồng: “Highlands Coffee® là của chúng mình”
Becamex IDC - Liên đoàn công nghiệp Thái Lan ký kết hợp tác thương mại dịch vụ, sản xuất công nghiệp

Becamex IDC - Liên đoàn công nghiệp Thái Lan ký kết hợp tác thương mại dịch vụ, sản xuất công nghiệp

Tổng công ty Becamex IDC và Liên đoàn công nghiệp Thái Lan ký kết hợp tác về thương mại dịch vụ, sản xuất công nghiệp, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.
Vietjet đoạt 3 giải thưởng quốc tế uy tín từ Skytrax và World Business Outlook

Vietjet đoạt 3 giải thưởng quốc tế uy tín từ Skytrax và World Business Outlook

Vietjet vừa đoạt 3 giải thưởng quốc tế danh giá, trong đó 2 giải thuộc về World Business Outlook Awards và một giải do Skytrax trao tặng.
Thép Hòa Phát Dung Quất sản xuất thành công mác thép làm tanh lốp ô tô

Thép Hòa Phát Dung Quất sản xuất thành công mác thép làm tanh lốp ô tô

Mới đây các kỹ sư công nghệ của Thép Hòa Phát Dung Quất đã sản xuất thành công thép cuộn làm tanh lốp xe ô tô mác thép SWRH82A, SWRH72A.

Tin cùng chuyên mục

PV GAS LPG quảng bá bình gas Petrovietnam Gas tại nhiều tỉnh thành trong cả nước

PV GAS LPG quảng bá bình gas Petrovietnam Gas tại nhiều tỉnh thành trong cả nước

Kỉ niệm 22 năm thành lập PV GAS LPG, PV GAS LPG đã tổ chức chương trình quảng cáo Petrovietnam Gas trên đường phố (Roadshow) tại các tỉnh thành trên cả nước.
Sanofi Việt Nam nhận Giải thưởng Xuất sắc về tác động môi trường do AmCham trao tặng

Sanofi Việt Nam nhận Giải thưởng Xuất sắc về tác động môi trường do AmCham trao tặng

Sanofi Việt Nam vinh dự là một trong những công ty được tôn vinh trong hạng mục Xuất sắc về tác động môi trường do AmCham trao tặng.
PC Đắk Lắk: Thử nghiệm vận hành chức năng tự động điều chỉnh điện áp máy biến áp 110kV

PC Đắk Lắk: Thử nghiệm vận hành chức năng tự động điều chỉnh điện áp máy biến áp 110kV

Trong tháng 10/2022, PC Đắk Lắk đã đưa mạch tự động điều chỉnh điện áp vào vận hành tại Trạm biến áp 110kV Buôn Hồ và Trạm Krông Năng vào vận hành thử nghiệm.
Nhà máy thủy điện Trung Sơn vận hành an toàn trong mùa lũ năm 2022

Nhà máy thủy điện Trung Sơn vận hành an toàn trong mùa lũ năm 2022

Công ty TNHH MTV thủy điện trung Sơn không để xảy ra sự cố mất an toàn cho người dân vùng hạ du đập khi vận hành điều tiết lũ trong mùa lũ năm 2022.
Diễn đàn Logistics Việt Nam 2022 – Tối ưu hóa chi phí với trung tâm logistics và kinh tế tuần hoàn

Diễn đàn Logistics Việt Nam 2022 – Tối ưu hóa chi phí với trung tâm logistics và kinh tế tuần hoàn

Diễn đàn Logistics Việt Nam 2022 – chủ đề Logistics xanh tổ chức tại Hải Phòng ngày 26/11, đã thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam: Đa dạng giải pháp chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam: Đa dạng giải pháp chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Công ty CP Phát triển Điện lực Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp chuyển đổi số nhằm hưởng ứng năm chủ đề “Chuyển đổi số” của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
PC Đắk Nông: Hoàn thành 21 công trình điện

PC Đắk Nông: Hoàn thành 21 công trình điện

PC Đắk Nông tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và đóng điện các công trình lưới điện năm 2022 để nâng cao năng lực cung cấp điện trên địa bàn.
Hòa Phát sản xuất nhiều loại thép thay thế hàng nhập khẩu

Hòa Phát sản xuất nhiều loại thép thay thế hàng nhập khẩu

Thép rút dây, thép lõi que hàn, thép dự ứng lực, thép làm tanh lốp xe ô tô,… là những sản phẩm mà Hòa Phát đã sản xuất thành công để thay thế hàng nhập khẩu.
Lần đầu tiên có sản phẩm bảo hiểm dành cho người dân trồng lúa

Lần đầu tiên có sản phẩm bảo hiểm dành cho người dân trồng lúa

Đây là sản phẩm Bảo hiểm chỉ số dựa trên blockchain có khả năng tự động hóa việc giải quyết yêu cầu bảo hiểm của người nông dân trồng lúa.
Nâng cấp canh tác, chọn NPK Cà Mau

Nâng cấp canh tác, chọn NPK Cà Mau

Trường hợp chú Âu Văn Hùng tại Tam Nông, Đồng Tháp, tư duy canh tác hiện đại đã tạo cơ duyên gắn bó với dòng sản phẩm NPK Cà Mau cao cấp.
Sử dụng NPK Cà Mau, dễ dàng trúng giải cao

Sử dụng NPK Cà Mau, dễ dàng trúng giải cao

Vẫn còn hàng trăm quà tặng giá trị Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau đang chờ đón những chủ nhân trong đợt quay số đặc biệt ngày 16/12/2022.
Phân bón Cà Mau mang xuân về những tổ ấm mới

Phân bón Cà Mau mang xuân về những tổ ấm mới

Ủy ban MTTQ tỉnh Cà Mau phối hợp với Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau khởi công xây dựng 200 căn nhà nghĩa tình cho bà con nghèo, thiết thực.
Nhiều kiến thức bổ ích được truyền đạt trong khóa đào tạo tại Nhà máy thủy điện Trung Sơn

Nhiều kiến thức bổ ích được truyền đạt trong khóa đào tạo tại Nhà máy thủy điện Trung Sơn

Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) tổ chức lớp đào tạo “Thí nghiệm điện cao áp các thiết bị trong nhà máy điện” năm 2022.
EVNCPC tham gia trưng bày sản phẩm tại Hội nghị Khoa học công nghệ Điện lực năm 2022

EVNCPC tham gia trưng bày sản phẩm tại Hội nghị Khoa học công nghệ Điện lực năm 2022

Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) tham gia “Hội nghị Khoa học và Công nghệ Điện lực năm 2022” với 4 sản phẩm được trưng bày tại không gian triển lãm.
Nhà máy Tetra Pak Bình Dương đạt chứng nhận toàn cầu BRC năm 2022

Nhà máy Tetra Pak Bình Dương đạt chứng nhận toàn cầu BRC năm 2022

Nhà máy sản xuất hộp giấy đựng đồ uống tại Bình Dương của Tetra Pak vừa đạt chứng nhận toàn cầu BRC về sản xuất bao bì với xếp hạng cao nhất AA.
Giấy Bãi Bằng kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống

Giấy Bãi Bằng kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống

Sáng 25/11 tại thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, Tổng công ty Giấy Việt Nam đã kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống Giấy Bãi Bằng (26/11/1982-26/11/2022)
Ngành điện TP. Hồ Chí Minh: Nhiều hoạt động thiết thực Tháng tri ân khách hàng

Ngành điện TP. Hồ Chí Minh: Nhiều hoạt động thiết thực Tháng tri ân khách hàng

Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực Tháng tri ân khách hàng năm 2022.
Thủy điện Ialy với tiến trình 100 tỷ kWh điện

Thủy điện Ialy với tiến trình 100 tỷ kWh điện

Kể từ khi phát điện tổ máy số 1, Nhà máy thủy điện Ialy ngày 12/5/2000 đến nay, tổng sản lượng đã đạt 100 tỷ kWh điện.
Hội đồng Sơ khảo VinFuture mùa 2: “Khó khăn vì nhận được quá nhiều đề cử…. tuyệt vời”

Hội đồng Sơ khảo VinFuture mùa 2: “Khó khăn vì nhận được quá nhiều đề cử…. tuyệt vời”

Góp mặt với tư cách thành viên Hội đồng Sơ khảo Giải thưởng VinFuture, Giáo sư Quarraisha Abdool Karim thừa nhận khó khăn khi có quá nhiều nghiên cứu…tuyệt vời.
EVNCPC phát triển ứng dụng tiện ích cho khách hàng

EVNCPC phát triển ứng dụng tiện ích cho khách hàng

Tổng công ty Điện lực miền Trung phát triển ứng dụng Zalo mini, nâng cao khả năng nhận diện EVNCPC, vừa cung cấp thêm tiện ích cho khách hàng.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động