Đảng bộ Bộ Công Thương: Tập trung chỉ đạo tốt công tác xây dựng Đảng

Ngày 15/7/2022, tại trụ sở Bộ Công Thương, Đảng bộ Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng nhằm sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022.
Những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Bộ Công Thương năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 Đảng bộ Bộ Công Thương: Tiếp tục phát huy trí tuệ tập thể, tinh thần đoàn kết

Hội nghị đã nghe đồng chí Phan Văn Bản- Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ Công Thương trình bày báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng của Đảng uỷ Bộ Công Thương; đồng chí Lê Việt Long- Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Bộ Công Thương, Chánh Thanh tra Bộ Công Thương trình bày báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng của Đảng uỷ Bộ Công Thương cho biết, Đảng bộ Bộ Công Thương có 69 tổ chức đảng trực thuộc (với 2.185 đảng viên), trong đó có 30 tổ chức đảng thuộc khối các cơ quan hành chính; 13 tổ chức đảng thuộc khối các đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; 1 tổ chức đảng thuộc khối đoàn thể; 25 tổ chức đảng thuộc khối doanh nghiệp cổ phần.

Đảng bộ Bộ Công Thương: Tập trung chỉ đạo tốt công tác xây dựng Đảng
Đảng bộ Bộ Công Thương đã chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng nhằm sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022

6 tháng đầu năm 2022, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; với tinh thần tích cực, chủ động, Đảng ủy Bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động toàn Đảng bộ chủ động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục mọi khó khăn, tích cực triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Bộ và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm được giao theo chương trình, kế hoạch công tác năm, đặc biệt chú trọng triển khai các chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đảng bộ Bộ Công Thương: Tập trung chỉ đạo tốt công tác xây dựng Đảng

Đồng thời với tinh thần tích cực, chủ động, trách nhiệm, 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tập trung lãnh đạo, quản lý cán bộ, đảng viên phát huy trách nhiệm, gương mẫu, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2022 của Bộ; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt của Đảng và việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng.

Đồng thời đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các công tác: chính trị, tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; dân vận, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể; kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, đổi mới các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với thực tế.

Đảng bộ Bộ Công Thương: Tập trung chỉ đạo tốt công tác xây dựng Đảng
Phó Bí thư Đảng uỷ Bộ Công Thương Phan Văn Bản trình bày báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng
Đảng bộ Bộ Công Thương: Tập trung chỉ đạo tốt công tác xây dựng Đảng
Đồng chí Lê Việt Long- Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Bộ Công Thương, Chánh Thanh tra Bộ Công Thương trình bày báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng

Đảng ủy Bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Ban tham mưu và các tổ chức đảng trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Đại hội III của Đảng bộ Bộ Công Thương, các chỉ thị, kết luận, hướng dẫn, quy định, văn bản mới của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương theo quy định.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng uỷ Bộ Công Thương đã tổ chức 5 hội nghị trực tuyến về triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương khoá XIII, 10 hội nghị Ban Chấp hành, Ban thường vụ Đảng uỷ Bộ và 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho các bí thư và cấp uỷ viên cơ sở.

Cũng trong 6 tháng đầu năm Đảng bộ Bộ Công Thương đã kết nạp 26 đảng viên mới và chuyển đảng chính thức cho 29 đảng viên dự bị.

Đảng bộ Bộ Công Thương cũng đã xây dựng và ban hành chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Bộ Công Thương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phương châm “Trung thành – Trung thực – Đoàn kết – Tận tuỵ - Sáng tạo – Nêu gương”. Đồng thời ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/11/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XIII).

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Bộ Công Thương được tập trung chỉ đạo thực hiện tốt, nhất là các công tác định hướng thông tin, tuyên truyền, bảo đảm thông tin kịp thời, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ Bộ.

Các mặt công tác chính trị tư tưởng, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát, dân vận và lãnh đạo tổ chức đoàn thể đã có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng hiệu quả. Cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu.

Về các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Đảng bộ Bộ Công Thương xác định các nhóm nhiệm vụ nhằm tập trung thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trọng tâm đã xác định trong năm 2022.

Theo đó, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết khóa XIII của Đảng, của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, của Đảng bộ Bộ Công Thương và các nhiệm vụ chính trị của Bộ Công Thương. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy tập trung tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý cán bộ, đảng viên; tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên nêu cao trách nhiệm, gương mẫu triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2022 của Bộ Công Thương.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Ban tham mưu, tổ chức đảng trực thuộc nghiêm túc, kịp thời triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng bộ Bộ theo quy định. Hoàn thiện Đề án tổng thể sắp xếp lại tổ chức đảng trong Đảng bộ Bộ Công Thương. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Đảng ủy khối về nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ Bộ; tập trung vào những nơi hoạt động trong lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ và các cấp ủy, tổ chức đảng; chú trọng phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc của các cấp ủy đảng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Đặc biệt, tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 trong toàn Đảng bộ Bộ đảm bảo đúng quy định, yêu cầu và tiến độ thời gian theo kế hoạch. Hoàn thành việc kiện toàn cấp ủy, bổ sung quy hoạch, quy hoạch cấp ủy của các tổ chức đảng trực thuộc.

Cùng đó cập nhật, bổ sung hoàn thiện hồ sơ đảng viên và phấn đấu hoàn thành phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên trong toàn Đảng bộ Bộ Công Thương theo đúng yêu cầu của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Đảng bộ Bộ Công Thương: Tập trung chỉ đạo tốt công tác xây dựng Đảng
Ông Nguyễn Thiện Nam, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công Thương tham luận tại hội nghị
Đảng bộ Bộ Công Thương: Tập trung chỉ đạo tốt công tác xây dựng Đảng
Ông Trịnh Minh Anh-Bí thư chi bộ Văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tham luận
Đảng bộ Bộ Công Thương: Tập trung chỉ đạo tốt công tác xây dựng Đảng
Ông Nguyễn Khắc Hải- Bí thư Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp đọc tham luận
Đảng bộ Bộ Công Thương: Tập trung chỉ đạo tốt công tác xây dựng Đảng
Bà Nguyễn Minh Huệ- Bí thư chi bộ Nhà xuất bản Công Thương tham luận tại hội nghị

Hội nghị mở rộng của Ban chấp hành Đảng Bộ Bộ Công Thương đã dành nhiều thời gian cho đại diện các tổ chức Đảng trực thuộc tham luận. Các ý kiến tham luận đều bày tỏ sự nhất trí cao với nội dung các báo cáo của Đảng bộ trình bày tại hội nghị, đồng thời làm rõ thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo tại các đảng bộ cơ sở cũng như đóng góp hoàn thiện các báo cáo về công tác xây dựng Đảng, báo cáo kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Các tham luận cũng nêu lên nhiều đề xuất cụ thể với Đảng bộ Bộ Công Thương nhằm hoàn thành tốt công tác chính trị, xây dựng Đảng và kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Cùng đó nhiều ý kiến đề xuất tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng về công tác đảng và tư tưởng chính trị với các hình thức đa dạng như trực tiếp, trực tuyến đến đi thực tế.

Quang Lộc
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo hướng nào?

Cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo hướng nào?

Ủy ban Pháp luật và các cơ quan các Quốc hội tán thành sự cần thiết sửa đổi Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.
Thủ tướng Chính phủ: Doanh nhân, doanh nghiệp hãy là chiến sĩ bản lĩnh cùng Chính phủ sớm giành chiến thắng

Thủ tướng Chính phủ: Doanh nhân, doanh nghiệp hãy là chiến sĩ bản lĩnh cùng Chính phủ sớm giành chiến thắng

Thủ tướng Chính phủ kêu gọi giới doanh nghiệp cả nước cùng Chính phủ sớm giành được chiến thắng với đại dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển bền vững.
Hoàn thiện Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác

Hoàn thiện Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác

Trên cơ sở Luật Hợp tác xã năm 2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xin ý kiến kiến nhằm hoàn thiện dự thảo lần 3 Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác.
TỔNG THUẬT: Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp

TỔNG THUẬT: Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp

Sáng 11/8, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị toàn quốc giữa Thủ tướng với doanh nghiệp có chủ đề Chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương về Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương về Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền

Sáng 11/8, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo với Hội đồng Lý luận Trung ương.

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Vientiane

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Vientiane

Ngày 10/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đồng chí Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
Hội nghị toàn quốc Chính phủ với doanh nghiệp 2022: Các chuyên gia kinh tế hiến kế để phục hồi nhanh và phát triển bền vững

Hội nghị toàn quốc Chính phủ với doanh nghiệp 2022: Các chuyên gia kinh tế hiến kế để phục hồi nhanh và phát triển bền vững

Ngày 11/8, sẽ diễn ra Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp với chủ đề “Chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững”.
Bộ Công Thương họp bổ sung Báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021

Bộ Công Thương họp bổ sung Báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các đơn vị của Bộ nhằm quán triệt kết luận của Đoàn giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp toàn quốc

Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp toàn quốc

Ngày 11/8/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị với doanh nghiệp toàn quốc theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 63 địa phương.
Chủ tịch Quốc hội: Xử lý triệt để các vụ án liên quan đến "tín dụng đen"

Chủ tịch Quốc hội: Xử lý triệt để các vụ án liên quan đến "tín dụng đen"

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, xử lý triệt để các vụ án liên quan đến hoạt động tín dụng đen, nhất là các vụ án có sự "tiếp tay" của cán bộ, doanh nghiệp.
Thủ tướng Chính phủ: Triển khai các dự án trọng điểm quốc gia sẽ tạo động lực phát triển mới cho cả nước

Thủ tướng Chính phủ: Triển khai các dự án trọng điểm quốc gia sẽ tạo động lực phát triển mới cho cả nước

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải vào cuộc với tinh thần quyết liệt, không trông chờ, ỷ lại để 734 nghìn tỷ đồng được sử dụng hiệu quả.
Bộ trưởng có trách nhiệm đến đâu khi văn hóa xuống cấp?

Bộ trưởng có trách nhiệm đến đâu khi văn hóa xuống cấp?

Đại biểu Quốc hội chất vấn, là người đứng đầu cơ quan nhà nước về văn hóa, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng thấy trách nhiệm của mình đến đâu khi văn hoá xuống cấp?
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Thị trường du lịch đã ấm lên

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Thị trường du lịch đã ấm lên

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, khách quốc tế năm nay đã đạt gần 1 triệu lượt, tăng 10 lần so với năm 2021, cho thấy thị trường du lịch đã ấm lên.
Chiều 10/8, chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

Chiều 10/8, chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

Chiều 10/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn với Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Bộ trưởng Bộ Công an nói gì về "tín dụng đen" diễn ra rất phức tạp?

Bộ trưởng Bộ Công an nói gì về "tín dụng đen" diễn ra rất phức tạp?

Bộ trưởng Bộ Công an cho rằng, việc xử lý tội phạm liên quan đến "tín dụng đen" gặp khó khăn do số đối tượng dùng các thủ đoạn "lách luật".
Nhiều nước không chấp nhận hộ chiếu mới của Việt Nam: Trách nhiệm thuộc về ai?

Nhiều nước không chấp nhận hộ chiếu mới của Việt Nam: Trách nhiệm thuộc về ai?

Theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, hộ chiếu mới phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Hiện nhiều nước trên thế giới đều sử dụng mẫu này, và đều không có “nơi sinh”.
Bộ trưởng Bộ Công an: Thực trạng lộ lọt dữ liệu cá nhân rất đáng báo động

Bộ trưởng Bộ Công an: Thực trạng lộ lọt dữ liệu cá nhân rất đáng báo động

Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, thực trạng lộ lọt dữ liệu cá nhân ở Việt Nam và thế giới rất đáng báo động trong khi hành lang pháp lý chưa hoàn thiện.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Ban chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm quốc gia

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Ban chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm quốc gia

Sáng 10/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chủ trì Hội nghị.
Thường trực Chính phủ kết luận về việc trình các dự án luật, đề nghị xây dựng luật

Thường trực Chính phủ kết luận về việc trình các dự án luật, đề nghị xây dựng luật

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 239/TB-VPCP ngày 9/8/2022 kết luận của Thường trực Chính phủ về việc trình các dự án luật, đề nghị xây dựng luật.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Bộ trưởng trả lời thẳng thắn, không né tránh, đúng trọng tâm

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Bộ trưởng trả lời thẳng thắn, không né tránh, đúng trọng tâm

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các Bộ trưởng trả lời thẳng thắn, không né tránh, đúng trọng tâm, đưa ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả.
Ngày 10/8, chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Ngày 10/8, chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Ngày 10/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn với Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Sở Công Thương Hưng Yên

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Sở Công Thương Hưng Yên

Ngày 9/8/2022, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã thăm và làm việc với Sở Công Thương Hưng Yên. Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Sở Công Thương một số tỉnh
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác dân nguyện tháng 7-2022

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác dân nguyện tháng 7-2022

Chiều 9/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào công tác dân nguyện tháng 7-2022 của Quốc hội.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Tổng tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đại tướng Hun Manet bày tỏ hài lòng về sự phát triển tích cực của quan hệ Hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia.
Kết luận của 2 Phó Thủ tướng về học phí phổ thông và sách giáo khoa

Kết luận của 2 Phó Thủ tướng về học phí phổ thông và sách giáo khoa

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 236/TB-VPCP kết luận của 2 Phó Thủ tướng tại cuộc họp về học phí phổ thông và sách giáo khoa.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động