Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 02/12/2021 17:28

Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025: Phù hợp điều kiện từng vùng miền

08:00 | 08/11/2021
Mục tiêu cao nhất của Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021- 2025 (Chương trình) là xây dựng nông thôn thành những miền quê đáng sống, để đời sống người dân thực sự được nâng lên.

nong-thon-moi

Cần những quyết sách cụ thể

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, khu vực nông thôn nước ta đã có những chuyển biến rõ nét trên hầu hết mọi lĩnh vực phát triển, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, cải thiện đời sống của nông dân. Tiếp nối thành công, ngày 28/7/2021, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 25/2021/QH15 phê duyệt chủ trương đầu tư cho Chương trình giai đoạn 2021 - 2025, với mục tiêu đi vào chiều sâu xây dựng nông thôn kiểu mẫu, nâng cao.

Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025: Phù hợp điều kiện từng vùng miền

Khu vực nông thôn đã có những chuyển biến rõ nét về kinh tế - xã hội

Ông Nguyễn Minh Tiến - Chánh Văn phòng Điều phối NTM Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) - cho biết, hiện, Chính phủ, các bộ, ngành đang khẩn trương triển khai các nội dung của Nghị quyết. Bộ NN&PTNT đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 25; Báo cáo khả thi của Chương trình; Bộ tiêu chí quốc gia về NTM các cấp (tỉnh, huyện, xã) theo các mức độ (đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu), đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của từng vùng miền; đồng thời, khẩn trương hoàn thiện 6 chương trình chuyên đề để triển khai thực hiện, dự kiến sẽ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong quý IV/2021.

Cũng theo ông Nguyễn Minh Tiến, nhiều tỉnh đã chủ động xây dựng và phê duyệt Nghị quyết để triển khai thực hiện Chương trình, kiện toàn Ban Chỉ đạo và bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương để thực hiện nhằm giảm tối đa sự gián đoạn, ngắt quãng do hoàn thiện cơ chế, chính sách cho giai đoạn tới.

Với quan điểm "nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân thông minh", ông Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT - yêu cầu Văn phòng Điều phối NTM Trung ương cùng các đơn vị chuyên môn của Bộ NN&PTNT phát triển những mô hình, giúp người dân tạo ra giá trị bền vững. Cần cụ thể hóa tư duy kinh tế số trong nông nghiệp trở thành một tiêu chí xây dựng NTM bên cạnh Bộ 19 tiêu chí có sẵn; cần xây dựng những văn bản hướng dẫn cụ thể, không thể chung chung, giáo điều.

Huy động nguồn lực

Chương trình quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó, có khoảng 40% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 10% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM; trong đó, có ít nhất 20% số huyện đạt chuẩn được công nhận là huyện NTM nâng cao và huyện NTM kiểu mẫu…

Theo Bộ NN&PTNT, việc triển khai 6 đề án/chương trình chuyên đề trọng tâm nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng đời sống của người dân nông thôn và giải quyết các vấn đề bức xúc, tồn tại trong xây dựng NTM nổi lên sau 10 năm thực hiện, gồm: Chương trình khoa học - công nghệ phục vụ xây dựng NTM; Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP); Đề án về phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống trong xây dựng NTM; Đề án môi trường, vệ sinh, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn; Đề án chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh; Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng NTM.

Cũng theo Bộ NN&PTNT, dự kiến, tổng nguồn lực huy động thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025 khoảng 2,45 triệu tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách Trung ương khoảng 39.632 tỷ đồng (chiếm 1,6%), vốn ngân sách địa phương khoảng 156.700 tỷ đồng (chiếm 6,4%), vốn lồng ghép từ 2 Chương trình Mục tiêu quốc gia còn lại và các chương trình, dự án khác khoảng 224.000 tỷ đồng (chiếm 9%), vốn huy động ngoài ngân sách dự kiến hơn 2 triệu tỷ đồng (chiếm hơn 83%).

Ngày 11/10/2021, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 1689/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 25. Mục đích của Kế hoạch là triển khai nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả và đưa Nghị quyết số 25 đi vào cuộc sống, nhằm nâng cao công tác quản lý, điều hành và thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 25 đảm bảo tính đồng bộ, kịp thời, thống nhất, chất lượng và hiệu quả.

Dự kiến, tổng nguồn lực huy động thực hiện Chương trình Xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 khoảng 2,45 triệu tỷ đồng.

Nguyễn Hạnh