Văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực phát triển đất nước

Thủ tướng khẳng định, văn hóa có vai trò, vị trí và đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.
Thủ tướng dâng hương tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thanh Hóa Giữ gìn nét đẹp văn hoá truyền thống qua ngày hội làng trong môi trường đại học

Trong không khí chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024) và vui đón Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, chiều 31/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm, chúc Tết cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội.

Nhà trường luôn nỗ lực, vượt khó thành công

Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội là một trong những trường nghệ thuật cách mạng đầu tiên của nước nhà, thành lập ngay sau khi sự nghiệp kháng chiến kiến quốc, chống thực dân thắng lợi.

Văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực phát triển đất nước
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc

Suốt quá trình gần 70 năm xây dựng và trưởng thành, nhà trường luôn nỗ lực, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng những hạt nhân nghệ thuật cho toàn quân, đào tạo các thế hệ văn nghệ sĩ, nhạc sĩ.

Trong giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, với tinh thần tất cả cho tiền tuyến, xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, tiếng hát át tiếng bom, tay đàn, tay súng, các cán bộ, học viên nhà trường đã đem lời ca, tiếng hát, điệu múa đến từng trận địa, xuống tận chiến hào, khích lệ bộ đội chiến đấu, trong đó nhiều người đã hy sinh hoặc để lại một phần thân thể ở các chiến trường.

Trong giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước, nhà trường đã thực hiện tốt nhiệm vụ dạy tốt-học tốt, nghiên cứu khoa học tốt, phục vụ tốt, công tác tốt; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ văn nghệ sĩ, cán bộ quản lý văn hóa, báo chí, văn thư lưu trữ và nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Với 3 cơ sở tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, trong 10 năm trở lại đây, nhà trường đã đào tạo gần 5.000 học viên các cấp học từ trung cấp, cao đẳng đến đại học, sau đại học. Hiện nay, đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường 100% có trình độ đại học; trong đó có 18 tiến sĩ, 132 thạc sĩ, 10 nghệ sĩ nhân dân, 17 nghệ sĩ ưu tú, 16 nhà giáo ưu tú...

Trong 5 năm gần đây, nhà trường đã triển khai nghiên cứu, biên soạn, xuất bản 140 giáo trình, tài liệu; 87 đề tài, sáng kiến. Các đề tài sáng kiến có tính ứng dụng cao, góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, thực tiễn đang đặt ra đối với phát triển văn hóa, nghệ thuật của quân đội, đất nước. Đặc biệt, nhà trường đã đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong công tác nghiên cứu khoa học; từ năm 2022 đến nay đăng tải hàng chục bài báo và công trình khoa học trên một số tạp chí quốc tế có uy tín, được giới học thuật đánh giá cao.

Thúc đẩy các giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa

Sau khi thăm phòng truyền thống, cơ sở vật chất, các phòng chức năng và khu ở của học viên, phát biểu với cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, Thủ tướng Phạm Minh Chính điểm lại những chủ trương, đường lối, quan điểm lớn về văn hóa trong các văn kiện của Đảng ta từ khi thành lập.

Đồng thời, nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" và lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "Văn hóa còn thì dân tộc còn", "văn hóa là hồn cốt của dân tộc", Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, văn hóa có vai trò, vị trí và đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ và xây dựng, phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực phát triển đất nước
Thủ tướng thăm hỏi cán bộ, giảng viên Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nêu đường lối và các yếu tố nền tảng phát triển đất nước, trong đó có nền tảng về văn hóa, Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã và đang thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp, với nhiều chiến lược, chương trình, đề án về giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa; xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Trong đó, Chính phủ đang chỉ đạo xây dựng, trình cấp có thẩm quyền Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa; đồng thời quan tâm chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa.

Theo Thủ tướng, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn là một trong những lực lượng đi đầu trong giữ gìn, phát huy và xây dựng văn hóa Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ bày tỏ vui mừng với sự phát triển của Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội cả về tầm vóc, quy mô, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị. Qua đó, tiếp tục khẳng định vị thế là trường nghệ thuật hàng đầu của quân đội, có uy tín lớn của đất nước.

Thủ tướng cho rằng, trong giai đoạn phát triển mới, đất nước ta có những thời cơ, vận hội nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Riêng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, việc bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống đứng trước nhiều thách thức.

Năm 2024 là năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đồng thời là năm có nhiều sự kiện quan trọng như kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 70 năm Giải phóng Thủ đô, 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân...

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, Nhà nước về "văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước", "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi".

Nhà trường phải triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển văn hóa, con người Việt Nam và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc; thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng trong Quân đội, trong đó văn hóa, văn nghệ là một nội dung quan trọng.

Thủ tướng yêu cầu nhà trường khơi dậy, phát huy sức sáng tạo, trách nhiệm, sứ mệnh của đội ngũ tri thức, văn nghệ sĩ, cán bộ, giảng viên, học viên, đóng góp công sức, trí tuệ nhiều hơn nữa cho sự nghiệp chấn hưng văn hóa, xây dựng con người Việt Nam thời đại mới, góp phần bảo tồn, phát huy, lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam, đẩy mạnh hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam ra nước ngoài.

Văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực phát triển đất nước
Thủ tướng thăm phòng truyền thống của Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Trường phải chuẩn hóa, hiện đại hóa nội dung, chương trình đào tạo, quy trình, phương pháp dạy học; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Cùng với đó, thực hiện tốt "dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt, công tác tốt", "học đi đôi với hành; gắn với dạy người, dạy nghề và dạy trách nhiệm"; bảo đảm học viên ra trường có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, là những hạt giống tốt để góp phần phát triển văn hóa, văn nghệ, xây dựng đời sống văn hóa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chúng ta tự hào về truyền thống và các giá trị văn hóa Việt Nam; có nghĩa vụ, trách nhiệm, vinh dự cùng nhau gìn giữ, bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc bền vững, phù hợp với xu thế của thời đại. Thủ tướng mong muốn và tin tưởng Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội tiếp tục nỗ lực, phấn đấu có kết quả năm sau cao hơn năm trước, giai đoạn sau cao hơn giai đoạn trước, góp phần phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng; nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Ngọc Linh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba

Tối ngày 17/4 tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND TP.Hà Nội tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba.
Giỗ Tổ Hùng Vương: Gìn giữ sức mạnh tinh thần, giá trị văn hoá dân tộc trong dòng chảy hội nhập

Giỗ Tổ Hùng Vương: Gìn giữ sức mạnh tinh thần, giá trị văn hoá dân tộc trong dòng chảy hội nhập

Trong dòng chảy hội nhập, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng tiếp tục khẳng định giá trị, niềm tự hào về sức mạnh tinh thần, văn hoá của dân tộc Việt Nam.
Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc ngày 20/5/2024

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc ngày 20/5/2024

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc vào ngày 20/5/2024 và bế mạc vào sáng ngày 27/6/2024.
Đề xuất đầu tư khoảng 25.540 tỷ đồng làm cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

Đề xuất đầu tư khoảng 25.540 tỷ đồng làm cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

Việc triển khai dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới cao tốc.
Cần thiết ban hành Luật Tư pháp người chưa thành niên

Cần thiết ban hành Luật Tư pháp người chưa thành niên

Ngày 17/4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên.

Tin cùng chuyên mục

Chủ tịch Quốc hội: Di sản văn hóa cần được coi là nguồn lực cho phát triển

Chủ tịch Quốc hội: Di sản văn hóa cần được coi là nguồn lực cho phát triển

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, di sản văn hóa cần được coi là nguồn lực cho phát triển, cần được bảo tồn và phát huy.
Luật Di sản văn hóa (sửa đổi): Cấm kinh doanh xuất khẩu di vật, cổ vật

Luật Di sản văn hóa (sửa đổi): Cấm kinh doanh xuất khẩu di vật, cổ vật

Sáng 17/4, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi).
Thủ tướng dự gặp mặt, tri ân những người trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Thủ tướng dự gặp mặt, tri ân những người trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, tri ân đầy ý nghĩa và xúc động với các chiến sĩ Điện Biên.
Đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền núi

Đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền núi

Đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2023.
Cần quy định cụ thể các loại thuốc được kinh doanh thương mại điện tử

Cần quy định cụ thể các loại thuốc được kinh doanh thương mại điện tử

Cần quy định cụ thể hơn về các loại thuốc được kinh doanh, các hình thức kinh doanh được thực hiện theo phương thức thương mại điện tử.
CEO Tim Cook: Apple sẽ đẩy mạnh hợp tác năng lượng sạch, chuyển đổi số, đào tạo nhân lực tại Việt Nam

CEO Tim Cook: Apple sẽ đẩy mạnh hợp tác năng lượng sạch, chuyển đổi số, đào tạo nhân lực tại Việt Nam

Ông Tim Cook kiến nghị một số nội dung hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng sạch, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực trong thời gian tới.
Cần sự đồng bộ giữa Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản

Cần sự đồng bộ giữa Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản

Phó Thủ tướng yêu cầu, cần có sự thống nhất, đồng bộ giữa Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023.
Việt Nam - Cuba: Nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư

Việt Nam - Cuba: Nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư

Chính phủ Cuba sẽ tìm cơ chế, giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Cuba.
Tạo dấu mốc mới trong lịch sử quan hệ truyền thống Việt Nam - Cuba

Tạo dấu mốc mới trong lịch sử quan hệ truyền thống Việt Nam - Cuba

Chuyến thăm Cuba của Phó Thủ tướng sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa hiểu biết, gắn bó, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Cuba.
4 lưu ý giúp Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng 2024

4 lưu ý giúp Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng 2024

Tăng trưởng GDP quý I/2024 có nhiều tín hiệu tích cực, song vẫn đối mặt với những khó khăn. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 6,5%, Việt Nam cần lưu ý 4 vấn đề.
Ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số tạo đột phá trong công tác thông tin đối ngoại

Ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số tạo đột phá trong công tác thông tin đối ngoại

Chương trình yêu cầu nhiệm vụ và giải pháp về công tác thông tin đối ngoại trong giai đoạn mới cần hướng tới cách làm mới, sáng tạo.
Tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nếu có hành vi thao túng thị trường.
Infographic: Mối tình hữu nghị đặc biệt, thuỷ chung Việt Nam - Cuba

Infographic: Mối tình hữu nghị đặc biệt, thuỷ chung Việt Nam - Cuba

Mối quan hệ đoàn kết, tin cậy giữa Việt Nam - Cuba không ngừng phát triển mạnh mẽ, ngày càng thực chất, hiệu quả trong các cơ chế đối thoại và hợp tác.
Kiên quyết bác bỏ những báo cáo sai lệch về tình hình nhân quyền tại Việt Nam

Kiên quyết bác bỏ những báo cáo sai lệch về tình hình nhân quyền tại Việt Nam

Bộ Ngoại giao vừa chủ trì họp báo công bố Báo cáo quốc gia của Việt Nam theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát UPR chu kỳ IV của Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

UBTVQH cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.
Khai mạc Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc.
Việt Nam-Cuba đẩy mạnh hợp tác các lĩnh vực mới về công nghệ sinh học, sản xuất lương thực

Việt Nam-Cuba đẩy mạnh hợp tác các lĩnh vực mới về công nghệ sinh học, sản xuất lương thực

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng gợi mở những định hướng hợp tác mới giữa hai nước dựa trên thế mạnh của mỗi bên trong lĩnh vực công nghệ sinh học, lương thực.
Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế, chấm dứt ngay các hành động vũ lực

Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế, chấm dứt ngay các hành động vũ lực

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng vừa trả lời câu hỏi phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước vụ bắn tên lửa vào lãnh thổ Israel.
Phát triển Hòa Bình theo mô hình tập trung đa cực với 2 hành lang kinh tế và 3 vùng công nghiệp

Phát triển Hòa Bình theo mô hình tập trung đa cực với 2 hành lang kinh tế và 3 vùng công nghiệp

Thủ tướng đề nghị Hòa Bình cần phát triển theo mô hình đa cực với 2 hành lang kinh tế và 3 vùng công nghiệp, trong đó ưu tiên phát triển công nghệ cao...
Thủ tướng dự lễ khởi công nhà máy sản xuất vi mạch điện tử gần 5.000 tỷ đồng tại Hòa Bình

Thủ tướng dự lễ khởi công nhà máy sản xuất vi mạch điện tử gần 5.000 tỷ đồng tại Hòa Bình

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công nhà máy sản xuất vi mạch điện tử gần 5.000 tỷ đồng tại tỉnh Hòa Bình.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động