Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 12/07/2020 01:32

Ủy ban Dân tộc: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

05:00 | 12/06/2020
Nhờ sự vào cuộc tích cực của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc (UBDT) thời gian qua nên công tác cải cách hành chính được triển khai có hiệu quả, góp phần thiết thực vào thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc… Hiện nay, UBDT đang thực hiện một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả và đẩy mạnh công tác cải cách hành chính năm 2020.

Triển khai nhiều nhiệm vụ

Ðể đẩy mạnh cải cách hành chính, thời gian qua, UBDT đã triển khai nhiều mặt công tác như: Đẩy mạnh cải cách thể chế, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) về công tác dân tộc, trong đó tập trung nâng cao chất lượng và bảo đảm tiến độ xây dựng và ban hành VBQPPL theo kế hoạch thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBDT.

uy ban dan toc day manh cong tac cai cach hanh chinh
UBDT và Ban Dân tộc các tỉnh đẩy mạnh tập huấn triển khai chính sách dân tộc đến các xã, thôn, bản

Đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBDT bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi và thông thoáng cho tổ chức và cá nhân; 100% TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của UBDT được kịp thời công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

Cải cách chế độ công vụ, công chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tổ chức thực hiện đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề viên chức hợp lý, gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị thuộc UBDT.

Đổi mới cơ chế quản lý, phân bổ, sử dụng kinh phí trên cơ sở đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác CCHC của công chức, viên chức…

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc của UBDT; tiếp tục triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các đơn vị.

Để hoàn thành những nhiệm vụ đã đặt ra, trước mắt UBDT đã tập trung chỉ đạo triển khai, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc UBDT trong việc triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác và kế hoạch CCHC năm 2020 bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và hiệu quả. Đồng thời, tổ chức tập huấn nghiệp vụ CCHC cho các đơn vị trực thuộc UBDT…

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định 578/QĐ-UBDT ngày 15/10/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Ban hành kèm theo Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu vụ, đơn vị thuộc UBDT trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các vụ, đơn vị thuộc UBDT để có kế hoạch sắp xếp lại tổ chức bộ máy gắn với biên chế tinh gọn và hiệu quả.

Tiếp tục rà soát, đánh giá các TTHC trong hệ thống pháp luật về chính sách dân tộc hiện nay; đề xuất bãi bỏ một số TTHC không cần thiết hoặc lồng ghép, gộp một số TTHC có tính chất tương đồng; giảm thời gian, cắt bỏ một số trình tự thực hiện TTHC và đơn giản hồ sơ, thành phần hồ sơ trong thực hiện TTHC nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân…

Cải cách, hiện đại hóa hành chính

Nhằm triển khai hiệu quả công tác cải cách, hiện đại hóa hành chính, UBDT đang tiến hành cập nhật các văn bản, rà soát các quy chế quản lý tài chính hiện hành của UBDT sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với công tác CCHC.

Xây dựng ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch ứng dụng CNTT của UBDT năm 2020. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ các vụ, đơn vị thuộc UBDT thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Bảo đảm an toàn bảo mật kỹ thuật thông tin số và các hệ thống thông tin số đang hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Từng bước hiện đại hoá công sở cơ quan UBDT và các đơn vị, trước mắt trang bị phương tiện làm việc theo tiêu chuẩn của Chính phủ về hiện đại hoá nền hành chính; đào tạo nâng cao kiến thức ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với hành chính điện tử, xây dựng và thực hiện văn hóa công sở.

Xuân Trường