Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 25/09/2021 04:45

Ứng dụng Khoa học và Công nghệ với vùng dân tộc thiểu số và miền núi - Động lực để phát triển nhanh, bền vững

09:00 | 23/07/2021
Sáng ngày 14/7/2021, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) và Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 (CTDT/16-20) và ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2021 - 2030.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020, Bộ KH&CN đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng và triển khai nhiều Chương trình KH&CN cấp quốc gia có liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc, vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN); góp phần cung cấp cho Đảng, Nhà nước một ngân hàng dữ liệu đồ sộ, có giá trị khoa học và thực tiễn, làm cơ sở cho việc đổi mới hoạch định và thực thi chính sách dân tộc ở nước ta hiện nay. Trong đó, tiêu biểu là Chương trình “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về DTTS và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030” do UBDT chủ trì thực hiện.

Ứng dụng Khoa học và Công nghệ với vùng dân tộc thiểu số và miền núi - Động lực để phát triển nhanh, bền vững
Lễ ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2030 giữa UBDT và Bộ KH&CN dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình

Kết quả, sau gần 6 năm triển khai, Chương trình KH&CN cấp quốc gia “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về DTTS và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030” giai đoạn 2016 - 2020 (Chương trình) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng như: Cung cấp đầy đủ các luận cứ khoa học để nhận diện các vấn đề cơ bản mang tính chiến lược và thực tiễn cấp bách liên quan đến các DTTS, chính sách dân tộc và đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Các sản phẩm nghiên cứu của Chương trình có giá trị lý luận, thực tiễn và đã đề xuất được phương hướng và các giải pháp đổi mới chính sách dân tộc toàn diện nhằm phát triển bền vững đối với các DTTS ở Việt Nam, góp phần không nhỏ trong việc xây dựng và hoạch định chính sách dân tộc thời gian qua.

Nhờ việc thực hiện Chương trình, các tổ chức, cá nhân, nhà nghiên cứu, nhà khoa học, các chuyên gia giỏi trong cả nước mà nòng cốt là đội ngũ các nhà lãnh đạo, công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc từ trung ương đến địa phương, đã có điều kiện đóng góp công sức, trí tuệ để KH&CN trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi

Phấn khởi với những kết quả đã đạt được, Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt chia sẻ: “Rất nhiều kết quả của Chương trình đã kịp thời chuyển giao cho UBDT và các ban, bộ, ngành liên quan trong việc tham mưu xây dựng và ban hành chính sách phục vụ phát triển dân tộc. Trong đó có: Cung cấp luận cứ khoa học trong việc xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII (phần nội dung về công tác dân tộc); đánh giá tổng kết Nghị quyết số 24-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khóa IX về Công tác Dân tộc và ban hành Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24 của BCH Trung ương Ðảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới”…

Với mục tiêu KH&CN tiếp tục phục vụ trực tiếp, có hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh thông tin: “Triển khai Nghị quyết số 88 ngày 18/11/2019 của Quốc hội và Nghị quyết số 12 ngày 15/02/2020 của Chính phủ, UBDT đang tích cực chủ trì, phối hợp với Bộ KH&CN xây dựng, đề xuất Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn II (2021 - 2025) nhằm thực hiện các nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 – 2030”.

Đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Bộ KH&CN, UBDT và các cơ quan liên quan trong công tác quản lý, cũng như sự tâm huyết và trách nhiệm của các tổ chức, nhà khoa học tham gia chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học của Chương trình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Để Chương trình KH&CN giai đoạn 2021 - 2025 thực sự có hiệu quả, Chương trình cần tiếp tục bám sát và triển khai có hiệu quả các nội dung có liên quan tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nội dung về Công tác KH&CN, công tác dân tộc, Kết luận số 65KL/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 88/2019/QH14 và 120/2020/QH14 của Quốc hội…

Giai đoạn 2016 - 2020, Chương trình đã xây dựng được 2.324 mô hình ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN có hiệu quả, quy mô phù hợp với điều kiện sinh thái cho 34 tỉnh, thành phố vùng DTTS&MN, trong đó: Thực hiện được 30 mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; 14 mô hình ứng dụng công nghệ thông tin; 27 mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất...

Phương Tú