Thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa): Những kết quả đáng ghi nhận thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững

Với sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác giảm nghèo ở thị xã Nghi Sơn đã đạt được những kết quả toàn diện đáng ghi nhận.
Bắc Kạn: Triển khai thực chất và hiệu quả công tác giảm nghèo thông tin Thanh Hóa: Kết quả đáng ghi nhận trong công tác giảm nghèo bền vững

Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Trong những năm qua, công tác giảm nghèo ở thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, cùng với sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị; sự nỗ lực của toàn dân, kết quả giảm nghèo trên địa bàn thị xã đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật.

Thị xã Nghi Sơn đã triển khai đồng bộ các chính sách giảm nghèo nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất; tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản và nâng cao nhận thức, năng lực giảm nghèo. Chương trình giảm nghèo cùng với các Chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai thực hiện hiệu quả đã có tác động tích cực, làm thay đổi bộ mặt nông thôn; đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được cải thiện.

Thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa): Nỗ lực giảm nghèo bền vững
Được hỗ trợ tiền mua bò cái sinh sản để chăn nuôi chính là động lực để hộ ông Lương Văn Trai ở thôn Tam Sơn, xã Tân Trường vươn lên thoát nghèo

Tỷ lệ hộ nghèo của thị xã Nghi Sơn giảm nhanh qua từng năm. Cụ thể, cuối năm 2021, hộ nghèo 3.747 hộ, tỷ lệ 5,25%; hộ cận nghèo: 4.946 hộ, tỷ lệ 6,94%. Đến cuối năm 2022, tổng số hộ nghèo còn 2.572 hộ, tỷ lệ 3,59 %; (giảm 1.175 hộ); số hộ cận nghèo: 4.369 hộ, tỷ lệ 6,10 % (giảm 577 hộ). Như vậy, trong năm 2022 tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,66%, vượt chỉ tiêu UBND tỉnh, HĐND thị xã giao 0,16% (chỉ tiêu giao 1,5%); hộ cận nghèo: 0,84%. Tổng số hộ nghèo dân tộc thiểu số là 33 hộ/126 khẩu.

Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững các năm 2022 và năm 2023. Theo đó, tiến độ thực hiện Dự án 1 hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: Năm 2022, vốn đã giải ngân 7.238 triệu đồng, đạt 40,2% kế hoạch, đường bê tông và mương thoát nước đi vào khu vực công sở và trường mầm non, khu vực kè chắn sóng đoạn từ công sở xã đến trường mầm non xã Nghi Sơn, tổng mức đầu tư: 2.315 triệu đồng, đã giải ngân: 1.787 triệu đồng, công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

Dự án 2, xây mới nhà văn hóa và khuôn viên tường rào thôn Nam Sơn, xã Nghi Sơn, tổng mức đầu tư 1.760 triệu đồng, đã giải ngân 1.516 triệu đồng, công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Dự án 3, xây mới nhà văn hóa thôn Bắc Sơn, xã Nghi Sơn, tổng mức đầu tư 1.633 triệu đồng, đã giải ngân 1.221 triệu đồng công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Dự án 4, xây mới nhà văn hóa thôn Trung Sơn, xã Nghi Sơn, tổng mức đầu tư 1.685 triệu đồng, đã giải ngân 1.452 triệu đồng, công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Dự án 5, xây mới nhà văn hóa thôn Thanh Sơn, xã Nghi Sơn, tổng mức đầu tư 1.631 triệu đồng, đã giải ngân 1.262 triệu đồng, công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Dự án 6 (năm 2023), xây mới nhà hiệu bộ trường Trung học cơ sở xã Nghi Sơn đang triển khai thực hiện.

Triển khai, lồng ghép có hiệu quả nhiều chính sách

Để giảm nghèo bền vững, thị xã Nghi Sơn xác định giải pháp hàng đầu là khơi dậy ý chí vươn lên của chính các hộ nghèo, phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Nhờ vậy, nhiều hộ nghèo trên địa bàn huyện đã thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn chuyển đổi nghề nghiệp, vay vốn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.

Thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa): Nỗ lực giảm nghèo bền vững
Nghề chế biến cá giúp nhiều hộ ở thị xã Nghi Sơn thoát nghèo bền vững

Thị xã Nghi Sơn đã thực hiện rà soát, nắm chắc thực trạng hộ nghèo, cận nghèo, xác định nguyên nhân chính dẫn đến nghèo; triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, chính sách giảm nghèo; thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động…

Bên cạnh đó, chính sách tín dụng ưu đãi hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng được thị xã Nghi Sơn thực hiện có hiệu quả. Năm 2021, tổng cho vay là 255.233 triệu đồng. Trong đó, cho vay hộ nghèo 7.055 triệu đồng; hộ cận nghèo: 50.847 triệu đồng; hộ mới thoát nghèo 108.088 triệu đồng; còn lại là vay các chương trình khác 89.243 triệu đồng. Năm 2022, tổng cho vay là 224.539 triệu đồng. Trong đó, cho vay hộ nghèo 29.850 triệu đồng; cho vay hộ cận nghèo là 69.045 triệu đồng; cho vay hộ mới thoát nghèo 48.365 triệu đồng; còn lại là vay các chương trình khác 77.279 triệu đồng.

Thị xã Nghi Sơn cũng đã thực hiện việc hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo. Cụ thể, năm 2021, hỗ trợ cho 1.437 hộ nghèo, với số tiền là 948 triệu đồng; năm 2022, hỗ trợ cho 3.747 hộ nghèo, với số tiền là 2,473 triệu đồng. Về hỗ trợ cho học sinh, năm 2021 có 5.132 học sinh được hỗ trợ với số tiền là trên 8.209 tỷ đồng. Năm 2022 có 5.782 học sinh được hỗ trợ, với số tiền trên 8.386 tỷ đồng.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, thời gian tới, thị xã Nghi Sơn sẽ tập trung tuyên truyền sâu rộng về công tác giảm nghèo, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là các xã khó khăn về tiêu chí tiếp cận các dịch vụ xã hội, mục tiêu giảm nghèo bền vững, góp phần tạo được sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự hỗ trợ của toàn xã hội trong triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo.

Thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa): Nỗ lực giảm nghèo bền vững
Mô hình nuôi cá lồng ở thị xã Nghi Sơn không chỉ giúp nhiều hộ thoát nghèo bền vững, mà còn vươn lên làm giàu

Khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng địa phương, chú trọng tuyên truyền thông qua tổ chức các hội nghị đối thoại chính sách tại cơ sở. Xây dựng, củng cố hệ thống loa truyền thanh cơ sở; tăng cường nội dung thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của Nhà nước, đáp ứng nhu cầu thông tin thiết yếu của xã hội; nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của người dân.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thị xã. Tăng cường sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền từ thị xã đến cơ sở, coi giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới của địa phương. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho người nghèo, cận nghèo; triển khai kịp thời, thực hiện có hiệu quả các Chương trình giảm nghèo trên địa bàn. Tích cực kêu gọi, vận động các nguồn lực từ Nhân dân và các tổ chức, cá nhân; nâng cao tính chủ động phát huy nguồn lực tại chỗ, tập trung cho các mục tiêu trọng điểm, giúp giảm nghèo bền vững.

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác tổ chức thực hiện Chương trình giảm nghèo để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở; tạo điều kiện thuận lợi nhất để các tổ chức đoàn thể Nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện. Đơn vị, địa phương nào để xảy ra hiện tượng tiêu cực, thất thoát lãng phí trong quản lý và sử dụng vốn cho Chương trình giảm nghèo, không hoàn thành kế hoạch được giao thì thủ trưởng đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thị xã.

Tiếp tục phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị trong việc phối hợp với chính quyền các cấp thực hiện và giám sát việc thực hiện Chương trình giảm nghèo. Tăng cường vận động hội viên, đoàn viên, Nhân dân tham gia Chương trình giảm nghèo, giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn, xây dựng nông thôn mới; phối hợp triển khai thực hiện các mô hình giảm nghèo trong hội viên đoàn viên nghèo tại các xã, phường. Huy động nguồn lực từ cộng đồng, các tổ chức, cá nhân để giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo trong lao động sản xuất, làm nhà và sửa chữa nhà ở, chăm sóc, giúp đỡ người nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Phấn khởi trước những thành tựu nổi bật trong công tác giảm nghèo bền vững, ông Hoàng Khắc Đạo, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thị xã Nghi Sơn cho biết: “Kết quả trên là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong thị xã. Đặc biệt là sự chỉ đạo của Thị ủy, HĐND, UBND; sự nỗ lực của các địa phương trong thị xã; sự nỗ lực vươn lên của các hộ nghèo. Những kết quả đã đạt được trong công tác giảm nghèo bền vững của thị xã Nghi Sơn đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19 đã đề ra mục tiêu: Giai đoạn 2021 - 2025, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới mỗi năm giảm bình quân 1,5% trở lên”.

Hà Linh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Tỉnh Thanh Hóa

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Đà Nẵng: Đơn hàng khởi sắc, loạt doanh nghiệp tuyển dụng sau Tết

Đà Nẵng: Đơn hàng khởi sắc, loạt doanh nghiệp tuyển dụng sau Tết

Ngay sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, nhiều doanh nghiệp tại Đà Nẵng đang có nhu cầu tuyển dụng lượng lớn lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh.
Đồng Nai phấn đầu hoàn thành chỉ tiêu trồng gần 4,7 triệu cây xanh

Đồng Nai phấn đầu hoàn thành chỉ tiêu trồng gần 4,7 triệu cây xanh

Năm 2024, tỉnh Đồng Nai phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu trồng gần 4,7 triệu cây xanh, góp phần thực hiện đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”.
Bình Định: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển bất động sản Đô Thành bị phạt 500 triệu đồng

Bình Định: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển bất động sản Đô Thành bị phạt 500 triệu đồng

Công ty CP Đầu tư phát triển bất động sản Đô Thành đã thu tiền của bên mua, bên thuê mua bất động sản vượt quá tỷ lệ phần trăm giá trị hợp đồng.
Lâm Đồng: Gia đình bệnh nhân bị phẫu thuật nhầm chấp nhận lời xin lỗi của Bệnh viện

Lâm Đồng: Gia đình bệnh nhân bị phẫu thuật nhầm chấp nhận lời xin lỗi của Bệnh viện

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã đến tận nhà nam bệnh nhân bị phẫu thuật do trả nhầm kết quả chụp X-quang để thăm hỏi, gửi lời xin lỗi trực tiếp.
Bắc Giang: Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch Phân khu 2, đô thị Bắc Giang

Bắc Giang: Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch Phân khu 2, đô thị Bắc Giang

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch Phân khu 2, đô thị Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Tin cùng chuyên mục

Lào Cai: Hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số

Lào Cai: Hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số

Tỉnh Lào Cai triển khai Đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn.
6 trụ cột tạo xung lực mới đưa Đồng Tháp phát triển đột phá

6 trụ cột tạo xung lực mới đưa Đồng Tháp phát triển đột phá

Quy hoạch Đồng Tháp được xây dựng với tư duy đột phá, tầm nhìn dài hạn dựa trên tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội và lợi thế cạnh tranh.
Đồng Nai: Công nhân trở lại làm việc ổn định sau Tết

Đồng Nai: Công nhân trở lại làm việc ổn định sau Tết

Ngày 22/2, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, đến nay, phần lớn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã khai trương đầu năm, tỷ lệ lao động trở lại làm việc từ 96-98%.
TP. Hồ Chí Minh: Sản xuất công nghiệp, thương mại tăng ngay từ đầu năm

TP. Hồ Chí Minh: Sản xuất công nghiệp, thương mại tăng ngay từ đầu năm

Dự báo kết quả sản xuất công nghiệp, hoạt động thương của TP. Hồ Chí Minh sẽ tăng trưởng lần lượt 5% và 10% trong quý I/2024.
Thêm 2 dự án với hơn 330 triệu USD đầu tư vào Quảng Ninh

Thêm 2 dự án với hơn 330 triệu USD đầu tư vào Quảng Ninh

Mới đây, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho 2 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng mức đầu tư trên 330 triệu USD.
Thái Bình: Chủ động các phương án, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối tại Lễ hội Đền Trần

Thái Bình: Chủ động các phương án, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối tại Lễ hội Đền Trần

Để bảo đảm an ninh, an toàn cho lễ hội Đền Trần năm 2024, Công an tỉnh Thái Bình đã chủ động xây dựng các phương án, triển khai đồng loạt các nhiệm vụ.
Quảng Nam có thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Quảng Nam có thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Nghề thủ công truyền thống làm nhà tre, dừa và nghề đan võng ngô đồng của tỉnh Quảng Nam vừa được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Vĩnh Phúc: Các khu công nghiệp hấp dẫn đầu tư trong và ngoài nước

Vĩnh Phúc: Các khu công nghiệp hấp dẫn đầu tư trong và ngoài nước

Theo Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc, đến cuối năm 2023, các khu công nghiệp trên địa bàn đã thu hút được 473 dự án đầu tư trong và ngoài nước.
Thừa Thiên Huế: Bàn giải pháp hạn chế tai nạn trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thừa Thiên Huế: Bàn giải pháp hạn chế tai nạn trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Sau vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, tỉnh Thừa Thiên Huế họp đánh giá nguyên nhân, bàn giải pháp hạn chế tại nạn trên tuyến cao tốc này.
Thanh Hóa: Múa đèn xếp chữ và Hát chèo chải cổ đón nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia

Thanh Hóa: Múa đèn xếp chữ và Hát chèo chải cổ đón nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia

UBND huyện Thiệu Hoá (Thanh Hóa) tổ chức lễ đón nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia nghệ thuật trình diễn dân gian Múa đèn xếp chữ và Hát chèo chải cổ.
Đà Nẵng: Cam kết xây dựng cộng đồng bất động sản phát triển bền vững

Đà Nẵng: Cam kết xây dựng cộng đồng bất động sản phát triển bền vững

Sở Xây dựng Đà Nẵng và VARS Miền Trung đồng lòng và cam kết xây dựng cộng đồng bất động sản phát triển bền vững, mang lại lợi ích cho cộng đồng và địa phương.
Lào Cai: Cơ bản khống chế đám cháy tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên

Lào Cai: Cơ bản khống chế đám cháy tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên

Tính đến 9 giờ sáng nay (21/2), đám cháy tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa, Lào Cai) đã cơ bản được khống chế, chỉ còn một vài điểm cháy nhỏ rải rác.
Lâm Đồng: Cảm kích trước sự giúp đỡ của lực lượng Công an, người dân viết thư cảm ơn

Lâm Đồng: Cảm kích trước sự giúp đỡ của lực lượng Công an, người dân viết thư cảm ơn

Anh Sơ Ao Đa Ni, trú tại huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) gửi thư cảm ơn lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng vì đã giúp đỡ đưa vợ anh đến bệnh viện sinh nở an toàn.
Đà Nẵng: Doanh nghiệp rộn ràng sản xuất đầu năm

Đà Nẵng: Doanh nghiệp rộn ràng sản xuất đầu năm

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các doanh nghiệp trên địa bàn TP. Đà Nẵng đã quay trở lại sản xuất kinh doanh, đáp ứng đơn hàng đầu năm.
Thái Nguyên: Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng khu, cụm công nghiệp

Thái Nguyên: Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng khu, cụm công nghiệp

Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với quan điểm là tập trung phát triển cơ sở hạ tầng các khu, cụm công nghiệp và một số khu vực...
Tàu khách Vũng Tàu – Côn Đảo vận hành lại sau hơn 7 tháng ngừng hoạt động

Tàu khách Vũng Tàu – Côn Đảo vận hành lại sau hơn 7 tháng ngừng hoạt động

Tuyến tàu cao tốc Vũng Tàu - Côn Đảo và ngược lại dự kiến hoạt động trở lại từ ngày 2/3 nhưng với tần suất giảm một nửa so với trước đây.
Đồng Nai phê duyệt Đề án giảm thiểu khí các-bon

Đồng Nai phê duyệt Đề án giảm thiểu khí các-bon

UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định về việc phê duyệt Đề án giảm thiểu khí các-bon trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Nha Trang dự kiến mở thêm hai chợ đêm

Nha Trang dự kiến mở thêm hai chợ đêm

Đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa vừa khảo sát một số địa điểm để tổ chức hoạt động chợ đêm trên địa bàn TP. Nha Trang, dự kiến tổ chức từ quý II/2024.
Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là nguồn lực phát triển Thủ đô

Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là nguồn lực phát triển Thủ đô

Đảng bộ Hà Nội luôn xác định xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là nguồn lực, động lực quan trọng cho phát triển Thủ đô.
Bắc Ninh: Hơn 95% công nhân lao động đã quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

Bắc Ninh: Hơn 95% công nhân lao động đã quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

Hơn 95% công nhân lao động đã quay trở lại làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động