Thành phố Hà Nội triển khai nhiệm vụ trọng tâm nâng cao chỉ số PCI

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022.
Thành phố Hà Nội: Chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022, phấn đấu chỉ số PCI của Thủ đô nằm trong nhóm các địa phương có thứ hạng cao của cả nước.

Một số chỉ số giảm

Năm 2021, chỉ số PCI của Hà Nội xếp thứ 10/63, giảm 1 bậc so với năm 2020 và 2019, tăng 14 bậc so với năm 2015, tăng 41 bậc so với năm 2012. Như vậy, theo công bố của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ngày 27/4/2022, Hà Nội tiếp tục nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước năm 2021 về chỉ số PCI. Hà Nội vẫn thuộc nhóm địa phương có chất lượng điều hành tốt.

Thành phố Hà Nội triển khai nhiệm vụ trọng tâm nâng cao chỉ số PCI

Giải quyết đúng hạn với thủ tục đăng ký mới và thay đổi đăng ký doanh nghiệp

Năm 2021, Hà Nội có 8/10 chỉ số tăng hạng so với năm 2020. Cụ thể, Chỉ số “Môi trường cạnh tranh bình đẳng” xếp thứ 51, tăng 1 bậc; Chỉ số “tính năng động và tiên phong của chính quyền tỉnh, thành phố” xếp thứ 29, tăng 15 bậc; Chỉ số “Đào tạo lao động” xếp thứ 1, tăng 3 bậc; Chỉ số “Chi phí gia nhập thị trường” xếp thứ 44, tăng 17 bậc; Chỉ số “Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất” xếp thứ 50, tăng 6 bậc; Chỉ số “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp” xếp thứ 4, tăng 9 bậc; Chỉ số “thiết chế pháp lý và an ninh trật tự” xếp thứ 48, tăng 6 bậc; Chỉ số “Chi phí thời gian để thực hiện các quy định của Nhà nước” xếp thứ 5, tăng 22 bậc.

Bên cạnh đó, 2/10 Chỉ số giảm hạng so với năm 2020 gồm: Chỉ số “Chi phí không chính thức, xếp thứ 29, giảm 3 bậc; Chỉ số “Tính minh bạch và tiếp cận thông tin” xếp thứ 57, giảm 23 bậc.

Theo đánh giá của các chuyên gia, Chỉ số “Chi phí thời gian để thực hiện các quy định của Nhà nước” có bước cải thiện đáng kể nhất năm 2021 khi tăng 22 bậc, từ xếp thứ 27 lên xếp thứ 5; Chỉ số “Chi phí gia nhập thị trường” tăng 17 bậc, từ xếp thứ 61 lên thứ 44, Chỉ số “Tính năng động và tiên phong của chính quyền tỉnh, thành phố” tăng 15 bậc, từ xếp thứ 44 lên xếp thứ 29, còn lại các Chỉ số thành phần khác thay đổi không nhiều, vẫn duy trì ở mức cơ bản như năm 2020.

Có một chỉ số quan trọng có bước tụt hạng đáng kể, cần tập trung cải thiện trong năm 2022 đó là Chỉ số “Tính minh bạch và tiếp cận thông tin” giảm 23 bậc từ xếp thứ 34 xuống xếp thứ 57 và 1 chỉ số “Chi phí không chính thức” cũng giảm 3 bậc từ xếp thứ 26 xuống xếp thứ 29.

Triển khai quyết liệt các giải pháp

Để phấn đấu chỉ số PCI của Hà Nội nằm trong nhóm các địa phương có thứ hạng cao so với cả nước, thực hiện tốt Nghị quyết số 02/2021/NQ-CP ngày 1/1/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022; Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 9/11/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, ông Trần Sỹ Thanh – Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 14/Ctr-UBND ngày 19/01/2021 của UBND thành phố.

Thành phố Hà Nội triển khai nhiệm vụ trọng tâm nâng cao chỉ số PCI

Công nghệ thông tin được Hà Nội ứng dụng trong điều hành giao thông

Theo đó, tập trung quyết liệt khắc phục đối với các chỉ số giảm hạng đáng kể so với năm 2020. Cụ thể, đối với Chỉ số “Tính minh bạch và tiếp cận thông tin” xếp thứ 57/63 – giảm 23 bậc, UBND thành phố Hà Nội giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, đầu mối theo dõi và triển khai các giải pháp để cải thiện chỉ số này. Tham mưu UBND thành phố đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử. Xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án như: “Chương trình chuyển đổi số thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; “Xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; “Chính quyền điện tử thành phố Hà Nội”…

Đồng thời, UBND thành phố Hà Nội giao Văn phòng UBND Thành phố, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương, nghiêm túc thực hiện công khai, minh bạch thông tin trên website/trang thông tin điện tử của các đơn vị; cập nhật hướng dẫn rõ ràng: quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các quyết định, chính sách, thủ tục hành chính, các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng mới, các chính sách ưu đãi đầu tư của thành phố… cho công dân, doanh nghiệp. Các biểu mẫu hướng dẫn phải đúng quy định, đầy đủ, dễ thực hiện và thường xuyên được cập nhật. Tiến tới doanh nghiệp chỉ phải thực hiện những nội dung mà các đơn vị đã công khai.

Đối với các chỉ số tuy đã tăng bậc so với năm 2020 nhưng vẫn còn rơi vào nhóm xếp hạng rất thấp, cần khắc phục như Chỉ số “chi phí gia nhập thị trường” xếp thứ 44/63, tăng 17 bậc, UBND thành phố Hà Nội giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì triển khai các giải pháp để thực hiện và nâng cao chỉ số này. Cụ thể, giữ vững tỷ lệ 100% tổng số hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tiếp nhận thực hiện qua mạng. Đảm bảo thời gian giải quyết đúng hạn và sớm trước quy định đối với cả thủ tục đăng ký mới và thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp.

Tiếp tục duy trì 100% thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; phấn đấu 50% hồ sơ trực tuyến được giải quyết đạt mức độ 4; phấn đấu 50% số thủ tục hành chính có quy định tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết nội bộ nhằm phản hồi tính hợp lệ của hồ sơ đến doanh nghiệp một cách nhanh nhất, giảm thời gian doanh nghiệp hoàn thành tất cả các thủ tục để chính thức hoạt động. Thực hiện niêm yết công khai các thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Thực hiện có hiệu quả mô hình “Cơ quan đăng ký kinh doanh thân thiện”.

Đối với Chỉ số “Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng” (xếp thứ 50/63, tăng 6 bậc) UBND thành phố Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện các giải pháp khắc phục kết quả Chỉ số này. Theo đó, chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện công khai thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tổ chức cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân thuận lợi và nhanh chóng; tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Tiếp tục rà soát, thực hiện để cơ bản hoàn thành 100% cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn.

UBND thành phố Hà Nội cũng giao Sở Nội vụ chủ trì, đầu mối theo dõi và triển khai các giải pháp để cải thiện Chỉ số “Tính năng động của chính quyền tỉnh” và các chỉ tiêu đánh giá về cán bộ công chức trong các chỉ số thành phần của chỉ số PCI. Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin để giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp trong khởi sự kinh doanh và thực hiện các quy định của nhà nước.

Đảm bảo thực thi nghiêm túc những nội dung được đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh; không tự đặt thêm điều kiện kinh doanh trái quy định của pháp luật theo tinh thần Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 1/11/2018 của Chính phủ. Xử lý nghiêm những cán bộ, công chức không thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về điều kiện kinh doanh.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường chủ động trong công tác truyền thông, tạo sự đồng thuận xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh thuộc trách nhiệm của mình. Chủ động trong việc xây dựng hình ảnh đơn vị, đóng góp vào hình ảnh của thành phố “Xây dựng chính quyền phục vụ - Lấy người dân và doanh nghiệp là đối tượng để phục vụ.

UBND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các sở, ngành tập trung khắc phục một chỉ số thành phần có xu hướng giảm hạng (Chỉ số “Chi phí không chính thức (xếp thứ 29/63 - giảm 3 bậc). Duy trì các chỉ số thành phần, chỉ số có xếp hạng tốt như Chỉ số “Đào tạo lao động”; Chỉ số “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp”.
Hạnh Nguyễn
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Hà Nội

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Đà Nẵng: Cô gái nghi tự thiêu tại bờ hồ bị bỏng nặng

Đà Nẵng: Cô gái nghi tự thiêu tại bờ hồ bị bỏng nặng

Chiều ngày 5/10 tại thành phố Đà Nẵng, một cô gái chưa rõ danh tính nghi tự thiêu tại bờ hồ Bồ Đề (quận Liên Chiểu) khiến người chứng kiến xót xa.
Khoa học - công nghệ là trụ cột cho tăng trưởng kinh tế của Bắc Giang

Khoa học - công nghệ là trụ cột cho tăng trưởng kinh tế của Bắc Giang

Cùng với các nguồn lực về lao động, vốn… khoa học và công nghệ được coi là một trong những trụ cột giúp kinh tế Bắc Giang tăng trưởng.
Thừa Thiên Huế: Địa đạo Khu uỷ Trị Thiên Huế là “địa chỉ đỏ”, nơi lưu giữ giá trị lịch sử

Thừa Thiên Huế: Địa đạo Khu uỷ Trị Thiên Huế là “địa chỉ đỏ”, nơi lưu giữ giá trị lịch sử

Địa đạo Khu ủy Trị Thiên Huế được đào vào 1967, khi cuộc chiến chống Mỹ vào giai đoạn khốc liệt; nơi đây diễn ra nhiều cuộc họp quan trọng, có ý nghĩa.
Tỉnh Hà Giang: Hoạt động biên mậu sụt giảm do chính sách “Zero Covid” của Trung Quốc

Tỉnh Hà Giang: Hoạt động biên mậu sụt giảm do chính sách “Zero Covid” của Trung Quốc

Tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh Hà Giang 9 tháng năm 2022 chỉ đạt 51,6 triệu USD - giảm 71,34% so với cùng kỳ năm trước.
Đồng Nai: Bị vây bắt nhóm "cát tặc" tự đánh chìm thuyền để tẩu thoát

Đồng Nai: Bị vây bắt nhóm "cát tặc" tự đánh chìm thuyền để tẩu thoát

Ngày 5-10, lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện và bắt giữ nhóm "cát tặc" vận chuyển cát trái phép trên sông Đồng Nai.

Tin cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu điều động, bổ nhiệm một số cán bộ chủ chốt

Bà Rịa - Vũng Tàu điều động, bổ nhiệm một số cán bộ chủ chốt

Ngày 4/10, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức công bố thêm các quyết định về công tác cán bộ trên địa bàn.
Nam thanh niên bốc cháy nghi tự thiêu trên phố đi bộ Bình Dương

Nam thanh niên bốc cháy nghi tự thiêu trên phố đi bộ Bình Dương

Khi phát hiện ngọn lửa bốc cháy trên phố đi bộ Bạch Đằng (Bình Dương), người dân đến kiểm tra thì phát hiện nam thanh niên đang bốc cháy ngùn ngụt.
Khẩn trương cấp điện trở lại cho hơn 1.600 khách hàng ở vùng lũ quét Kỳ Sơn

Khẩn trương cấp điện trở lại cho hơn 1.600 khách hàng ở vùng lũ quét Kỳ Sơn

Ngày 5/10, vùng lũ quét Kỳ Sơn còn 1.609 khách hàng chưa có điện do ở khu vực nhiều cột điện gãy đổ, dây điện nhiều nơi đang bị đứt, chưa thể tiếp cận.
3h chiều nay 4/10: Điều tiết hồ chứa Tả Trạch để sẵn sàng đón lũ

3h chiều nay 4/10: Điều tiết hồ chứa Tả Trạch để sẵn sàng đón lũ

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành lệnh vận hành điều tiết hồ chứa nước Tả Trạch để sẵn sàng đón lũ.
Sở Công Thương Bình Dương nói gì về việc nhiều cửa hàng xăng dầu để bảng “hết xăng”

Sở Công Thương Bình Dương nói gì về việc nhiều cửa hàng xăng dầu để bảng “hết xăng”

Sở Công Thương phối hợp kiểm tra mười mấy cửa hàng xăng dầu, khi đến kiểm tra đang nhập hàng, có cửa hàng hết dầu còn xăng, có cửa hàng hết xăng còn dầu.
Bình Dương xuất siêu hơn 7,8 tỷ USD trong 9 tháng năm 2022

Bình Dương xuất siêu hơn 7,8 tỷ USD trong 9 tháng năm 2022

Trong 9 tháng năm 2022, kinh tế của tỉnh Bình Dương tiếp tục tăng trưởng trên tất cả các lĩnh vực, trong đó Bình Dương xuất siêu hơn 7,8 tỷ USD.
Tỉnh ủy Thái Bình công bố các quyết định về công tác cán bộ

Tỉnh ủy Thái Bình công bố các quyết định về công tác cán bộ

Ngày 3/10, Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình đã tổ chức công bố và trao các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác cán bộ.
Chung tay hỗ trợ tỉnh miền núi Yên Bái đạt mục tiêu xuất khẩu

Chung tay hỗ trợ tỉnh miền núi Yên Bái đạt mục tiêu xuất khẩu

Trong chiến lược xuất khẩu của tỉnh đến năm 2030, Yên Bái đặt mục tiêu tham vọng với kim ngạch đạt 1,2 tỷ USD.
Đồng Nai: Chú trọng chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số nghèo

Đồng Nai: Chú trọng chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số nghèo

Nhờ kịp thời thực hiện các chính sách chăm lo đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao.
Quảng Ninh: Đã rõ nguyên nhân vụ chồng livestream đánh vợ đang mang bầu trên mạng xã hội

Quảng Ninh: Đã rõ nguyên nhân vụ chồng livestream đánh vợ đang mang bầu trên mạng xã hội

Nguyên nhân vụ chồng livestream đánh vợ đang mang bầu trên mang xã hôi bước đầu được xác định là do người chồng xin tiền vợ đi đám cưới bạn nhưng không được.
Quảng Bình: Thành lập bộ phận tiếp nhận ý kiến nhà đầu tư

Quảng Bình: Thành lập bộ phận tiếp nhận ý kiến nhà đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình triển khai bộ phận tiếp nhận kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.
Hải Phòng: Cháy dữ dội tại một kho hàng gần khu dân cư huyện An Dương

Hải Phòng: Cháy dữ dội tại một kho hàng gần khu dân cư huyện An Dương

Khoảng 9h ngày 3/10, một kho hàng gần khu dân cư trên địa bàn thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương (TP Hải Phòng) đã bất ngờ xảy ra cháy lớn.
Thừa Thiên Huế: Cứu sống 9 ngư dân trôi dạt trên biển

Thừa Thiên Huế: Cứu sống 9 ngư dân trôi dạt trên biển

Lực lượng chức năng Thừa Thiên Huế nhanh chóng điều động phương tiện cứu sống 9 ngư dân bị trôi dạt trên biển, sau khi tàu đánh cá chết máy và bị đánh chìm.
Chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh tháng 9 giảm, vì sao?

Chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh tháng 9 giảm, vì sao?

Tháng 9/2022, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh đã giảm tới 5,8% so với tháng trước và giảm 10,1% so với cùng kỳ năm 2021.
Khẩn trương khắc phục hậu quả lũ quét tại huyện Kỳ Sơn

Khẩn trương khắc phục hậu quả lũ quét tại huyện Kỳ Sơn

Lũ quét gây thiệt hại nặng nề tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Chính quyền và người dân đang căng mình khắc phục hậu quả và đề phòng mưa lớn.
Giám đốc Công an Hà Tĩnh kiểm tra hiện trường vụ nổ ở Vũng Áng

Giám đốc Công an Hà Tĩnh kiểm tra hiện trường vụ nổ ở Vũng Áng

Làm việc với lãnh đạo Formosa Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu lãnh đạo công ty sớm có biện pháp hỗ trợ gia đình nạn nhân, động viên công nhân.
Thanh Hóa: Chồng bất lực nhìn vợ bị lũ cuốn tử vong khi qua tràn

Thanh Hóa: Chồng bất lực nhìn vợ bị lũ cuốn tử vong khi qua tràn

Trên đường chở vợ về nhà bằng xe máy, khi qua tràn thoát nước lúc nửa đêm, 2 vợ chồng ngã xe khiến người vợ bị nước cuốn tử vong.
Thủy điện Bản Vẽ chưa điều tiết lũ sau bão số 4

Thủy điện Bản Vẽ chưa điều tiết lũ sau bão số 4

Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ (Nghệ An) cho biết, sau bão số 4, mặc dù lượng nước về hồ tăng lên nhưng đến thời điểm này, đơn vị vẫn chưa điều tiết lũ.
Mưa lớn và lũ quét hơn 7.832 hộ dân ở huyện Kỳ Sơn mất điện

Mưa lớn và lũ quét hơn 7.832 hộ dân ở huyện Kỳ Sơn mất điện

Mưa lớn và lũ quét tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An sáng 2/10 đã gây thiệt hại nặng nề và làm gián đoạn cung cấp điện tại một số khu vực dân cư địa phương này.
Cận cảnh trận lũ quét kinh hoàng ở huyện biên giới Nghệ An

Cận cảnh trận lũ quét kinh hoàng ở huyện biên giới Nghệ An

Trưa 2/10, theo báo cáo nhanh của huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), trận lũ quét xảy ra vào rạng sáng nay đã có người mất tích, nhà dân, ô tô bị cuốn trôi.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động