Thanh Hóa: Nỗ lực giảm nghèo bền vững, để không ai bị bỏ lại phía sau

Công tác giảm nghèo của tỉnh Thanh Hóa đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Toàn tỉnh giảm gần 14.600 hộ nghèo; tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2023 giảm còn 3,53%.
Thừa Thiên Huế: Nỗ lực giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số Huyện Yên Định (Thanh Hóa): Nỗ lực giảm nghèo bền vững

Báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa cho thấy, năm 2023, công tác giảm nghèo của tỉnh này đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Toàn tỉnh đã giảm gần 14.600 hộ nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo từ 4,99% năm 2022 giảm xuống còn 3,52% cuối năm 2023, vượt 0,13% chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh đề ra. Kết quả này thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm rất lớn của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai thực hiện nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ giảm nghèo và sự nỗ lực vươn lên của chính những người nghèo.

Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm mạnh

Theo báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa về kết quả giảm nghèo cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,46%; từ 4,99% xuống còn 3,53% (giảm 14.535 hộ nghèo; từ 49.893 hộ xuống còn 35.358 hộ nghèo). Tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 1,32%; từ 6,89% xuống còn 5,57% (giảm 13.118 hộ cận nghèo; từ 68.946 hộ xuống còn 55.828 hộ).

Thanh Hóa: Nỗ lực giảm nghèo bền vững, để không ai bị bỏ lại phía sau
Tháng 12/2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa bàn giao 100 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại huyện Mường Lát

Đối với khu vực 11 huyện miền núi, tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,14%; từ 15,19% xuống còn 11,05% (giảm 9.540 hộ nghèo; từ 35.229 hộ xuống còn 32.582 hộ). Tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 3,05%; từ 17,07% xuống còn 14,02% (giảm 7.007 hộ cận nghèo; từ 39.589 hộ xuống còn 32.582 hộ). Trong đó, khu vực 5 huyện miền núi thấp, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,62%; số hộ nghèo còn lại: 6.709 hộ, chiếm tỷ lệ 4,73%. Tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 1,94%; số hộ cận nghèo còn lại: 8.037 hộ, chiếm tỷ lệ 5,67%. Khu vực 6 huyện nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm 6,33%; số hộ nghèo còn lại 18.980 hộ, chiếm tỷ lệ 20,94%. Tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 4,82%; số hộ cận nghèo còn lại: 24.545 hộ, chiếm tỷ lệ 27,08%.

Đến cuối năm 2023, tỉnh Thanh Hóa có 100% huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo được hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội liên kết vùng, gồm 06 huyện nghèo, 02 xã bãi ngang ven biển và hải đảo (riêng xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn chưa được đầu tư do vướng quy hoạch phân khu, Khu kinh tế Nghi Sơn).

Khoảng 60% cán bộ làm công tác giảm nghèo được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo, đạt kế hoạch đề ra. 100% người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu được hỗ trợ kết nối, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động, hỗ trợ tìm việc làm.

100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế (hộ nghèo được hỗ trợ 100%; hộ cận nghèo được hỗ trợ 70% mức đóng). Trên 200 mô hình, dự án giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất, đã triển khai thực hiện. Các mục tiêu về tiếp cận giáo dục, nhà ở, thông tin và tín dụng chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Phân bổ có hiệu quả nguồn vốn

Trong những năm qua, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị liên quan, các địa phương triển khai có hiệu quả việc phân bổ kế hoạch vốn. Theo đó, tổng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 phân bổ cho tỉnh Thanh Hóa là 1.640.539 triệu đồng.

Thanh Hóa: Nỗ lực giảm nghèo bền vững, để không ai bị bỏ lại phía sau
Tháng 11/2023, Hội Chữ thập đỏ huyện Hà Trung trao bò giống sinh sản cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hà Lĩnh

Trong đó, Trung ương đã giao 945.033 triệu đồng (năm 2022 là 486.183 triệu đồng, năm 2023 là 458.850 triệu đồng). Trong tổng vốn Trung ương giao, có 1.249.507 triệu đồng hỗ trợ 06 huyện nghèo (để thực hiện 59 dự án: 28 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 - 2020; 31 dự án khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025); 202.000 triệu đồng hỗ trợ 02 huyện Thường Xuân và Bá Thước thoát nghèo (để thực hiện 07 dự án); 57.500 triệu đồng hỗ trợ Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn; 41.410 triệu đồng hỗ trợ Trường Trung cấp nghề Nga Sơn; 29.622 triệu đồng hỗ trợ Trung tâm Dịch vụ việc làm; 60.000 triệu đồng hỗ trợ 03 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, xã đảo thuộc huyện Hậu Lộc và thị xã Nghi Sơn.

HĐND, UBND tỉnh đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định phân bổ 100% kế hoạch vốn cho các đơn vị, địa phương; Chủ tịch UBND tỉnh đã giao vốn chi tiết cho các huyện, các dự án là 915.142 triệu đồng, đạt 96,84%; còn lại 29.891 triệu đồng chưa giao do chưa phê duyệt được dự án (dự án Trường cao đẳng nghề Nghi sơn, Trung tâm Dịch vụ việc làm).

Bên cạnh đó, kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương đã phân bổ cho tỉnh Thanh Hóa năm 2022 là 132.965 triệu đồng; năm 2023 là 514.715 triệu đồng. HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao 100% kinh phí sự nghiệp Trung ương phân bổ cho các đơn vị, địa phương để tổ chức thực hiện.

Ngoài ra, tổng nhu cầu vốn đầu tư đối ứng từ nguồn ngân sách tỉnh (bằng 10% tổng ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện) để thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 (theo báo cáo, đề xuất của các sở, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố) là 155.316 triệu đồng (các sở, ngành, địa phương không đề xuất nhu cầu kinh phí sự nghiệp đối ứng từ nguồn ngân sách tỉnh).

Báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa cho thấy, kết quả giải ngân vốn đầu tư phát triển được trung ương phân bổ năm 2022 và năm 2023 lũy kế đến ngày 06/12/2023 được khoảng 454.983 triệu đồng/945.033 triệu đồng, đạt 48,14% so với kế hoạch vốn. Trong đó, giải ngân năm 2022 được 256.909 triệu đồng, giải ngân năm 2023 (bao gồm cả 229.273 triệu đồng vốn năm 2022 chuyển sang 2023) được 198.074 triệu đồng/688.123 triệu đồng đạt 28,78%. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của tỉnh cao hơn tỷ lệ giải ngân Chương trình của cả nước.

Đối với vốn sự nghiệp, kết quả giải ngân vốn sự nghiệp phân bổ năm 2022 và năm 2023 lũy kế đến ngày 06/12/2023 được khoảng 300.567 triệu đồng/647.680 triệu đồng đạt 46,4%. Giải ngân năm 2022: 18.213 triệu đồng; giải ngân năm 2023 (kể cả 114.752 triệu đồng vốn năm 2022 được kéo dài sang năm 2023) đến ngày 06/12/2023 được 282.354 triệu đồng/629.467 triệu đồng, đạt 44,85%.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm từ 1,5% trở lên

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo giai đoạn 2023 – 2025, thời gian tới, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan; các địa phương, tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vươn lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều, nâng cao chất lượng cuộc sống; hỗ trợ các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn.

Thanh Hóa: Nỗ lực giảm nghèo bền vững, để không ai bị bỏ lại phía sau
Mô hình trồng ổi ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa đã giúp nhiều hộ thoát nghèo bền vững

Theo đó, tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm từ 1,5% trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân hàng năm 3% trở lên. Phấn đấu 02 huyện Thường Xuân và Bá Thước thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn; ít nhất 01 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn.

Có thể nói, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, trong năm 2023, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai có hiệu quả các chính sách, chương trình giảm nghèo trên nhiều mặt như: Tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ công về y tế, giáo dục, dạy nghề, trợ giúp pháp lý, nhà ở; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật.

Bên cạnh đó, Thanh Hóa cũng ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng thiết yếu cho các địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Để giảm nghèo bền vững, ngoài nâng cao thu nhập, còn phải đảm bảo các hộ dân được tiếp cận những dịch vụ xã hội cơ bản.

Thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa sẽ tập trung thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách về giảm nghèo; huy động các nguồn lực, giúp hộ nghèo từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, với quyết tâm “không để hộ nghèo nào bị bỏ lại phía sau”.

Hà Linh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Tỉnh Thanh Hóa

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Hà Giang: Từng bước tiến sát đến mục tiêu giảm nghèo bền vững

Hà Giang: Từng bước tiến sát đến mục tiêu giảm nghèo bền vững

Thời gian qua, Hà Giang phát triển mô hình kinh tế tập thể, HTX nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân liên kết phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.
Vừa khánh thành, Đài Kiểm soát không lưu sân bay Điện Biên có gì đặc biệt?

Vừa khánh thành, Đài Kiểm soát không lưu sân bay Điện Biên có gì đặc biệt?

Ngày 20/4, sau một năm thi công, Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên được khánh thành nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Chủ tịch tỉnh Bắc Giang chỉ đạo đẩy nhanh xây dựng nhà máy xử lý rác thải

Chủ tịch tỉnh Bắc Giang chỉ đạo đẩy nhanh xây dựng nhà máy xử lý rác thải

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung trên địa bàn.
Nắng nóng gay gắt, Quảng Ngãi tăng cường giải pháp chống hạn

Nắng nóng gay gắt, Quảng Ngãi tăng cường giải pháp chống hạn

Tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị, địa phương vận hành linh hoạt, điều tiết nước các hồ chứa thủy lợi, thủy điện lớn hợp lý để chủ động phòng, chống hạn hán.
Lào Cai: Giải ngân vốn đầu tư công đạt 36% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao

Lào Cai: Giải ngân vốn đầu tư công đạt 36% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao

Sáng nay (20/4), tỉnh Lào Cai tổ chức họp trực tuyến nghe các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Tin cùng chuyên mục

Sắp diễn ra giải Quần vợt bãi biển Vô địch Quốc gia năm 2024 Cúp VTV8

Sắp diễn ra giải Quần vợt bãi biển Vô địch Quốc gia năm 2024 Cúp VTV8

Giải Quần vợt bãi biển Vô địch Quốc gia năm 2024 do VTV8 phối hợp với Liên đoàn Quần vợt Việt Nam; Sở VHTT&DL Thanh Hóa tổ chức vào tháng 5/2024 tại TP.Sầm Sơn.
Cần Thơ: Chiến lược nào để từ

Cần Thơ: Chiến lược nào để từ ''bét bảng'' thành ''đầu tàu'' kinh tế khu vực?

Tăng trưởng kinh tế chỉ ở mức 3,13%, thấp hơn bình quân chung cả nước và thấp nhất Đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.
Sắp diễn ra Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Sắp diễn ra Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ diễn ra vào ngày 28/4/2024 tại TP Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
Bắc Giang: Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác

Bắc Giang: Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương chỉ đạo các cơ quan liên quan quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác theo đúng quy định pháp luật.
Vĩnh Long: Tìm đầu ra cho sản phẩm OCOP

Vĩnh Long: Tìm đầu ra cho sản phẩm OCOP

Các sản phẩm OCOP của tỉnh Vĩnh Long đã có chất lượng tốt, từng bước tăng tính cạnh tranh, khả năng mở rộng thị trường tiêu thụ.
Quảng Nam: Chọn 86 người có chức vụ, quyền hạn để xác minh tài sản

Quảng Nam: Chọn 86 người có chức vụ, quyền hạn để xác minh tài sản

Qua bốc thăm ngẫu nhiên, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã chọn ra 86 người có chức vụ, quyền hạn để xác minh tài sản.
Thanh Hóa: Xử lý nghiêm tình trạng khai thác tận diệt thủy sản

Thanh Hóa: Xử lý nghiêm tình trạng khai thác tận diệt thủy sản

Tỉnh Thanh Hóa sẽ xử lý nghiêm tình trạng các tàu cá khai thác thủy sản bằng hình thức giã cào, làm cạn kiệt tài nguyên thủy sản đang tái diễn.
TP. Hồ Chí Minh: Sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP. Hồ Chí Minh: Sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp Lễ 30/4 và 1/5

Các bến xe liên tỉnh tại TP. Hồ Chí Minh cho biết, đã sẵn sàng phương tiện để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp Lễ 30/4 và 1/5 năm nay.
Lai Châu: Tập trung các giải pháp đảm bảo đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2024

Lai Châu: Tập trung các giải pháp đảm bảo đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2024

Sáng nay (19/4), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu khoá XIV tổ chức Hội nghị lần thứ 19 thảo luận và quyết định một số nội dung quan trọng của địa phương
Bà Rịa – Vũng Tàu tạo động lực cho các dự án trọng điểm

Bà Rịa – Vũng Tàu tạo động lực cho các dự án trọng điểm

HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã thông qua 4 nghị quyết, trong đó có 1 nghị quyết thuộc lĩnh vực đầu tư công và 3 nghị quyết thuộc lĩnh vực đất đai.
Lào Cai: Triển khai quyết liệt các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông

Lào Cai: Triển khai quyết liệt các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông

Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ký văn bản chỉ đạo tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.
Lâm Đồng: Bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh

Lâm Đồng: Bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh

HĐND tỉnh Lâm Đồng Khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) tổ chức cuộc họp và biểu quyết bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh.
Cần Thơ: Doanh thu trong các khu công nghiệp đạt trên 687 triệu USD

Cần Thơ: Doanh thu trong các khu công nghiệp đạt trên 687 triệu USD

Tổng doanh thu của các doanh nghiệp đang hoạt động trong các khu công nghiệp trên địa bàn TP. Cần Thơ là 687,7 triệu USD, tăng 25% với cùng kỳ năm 2023.
Thừa Thiên Huế: Đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Thừa Thiên Huế: Đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Tốc độ tăng trưởng quý I/2024 không đạt như kế hoạch, tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn.
Ai điều hành hoạt động Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam sau khi Hiệu trưởng bị khởi tố?

Ai điều hành hoạt động Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam sau khi Hiệu trưởng bị khởi tố?

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam được phân công điều hành hoạt động Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam sau khi Hiệu trưởng trường này bị khởi tố.
Du lịch Cửa Lò năm 2024: “Cửa Lò – khát vọng tỏa sáng”

Du lịch Cửa Lò năm 2024: “Cửa Lò – khát vọng tỏa sáng”

Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 với chủ đề “Cửa Lò- khát vọng tỏa sáng” được tổ chức nhằm quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người xứ Nghệ.
Lâm Đồng: Tiểu thương tại Khu du lịch Hồ Than Thở Đà Lạt kinh doanh ế ẩm vì sửa chữa kéo dài

Lâm Đồng: Tiểu thương tại Khu du lịch Hồ Than Thở Đà Lạt kinh doanh ế ẩm vì sửa chữa kéo dài

Nhiều hộ kinh doanh trước Khu du lịch hồ Than Thở, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng buồn rầu vì ế ẩm do 2 năm nay Khu du lịch đóng cửa, nâng cấp dẫn đến không có khách.
TP. Vũng Tàu: Hàng nghìn người tham dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

TP. Vũng Tàu: Hàng nghìn người tham dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 18/4 (tức ngày 10/3 Âm lịch), TP. Vũng Tàu đã trang trọng tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền thờ Hùng Vương - Mẫu Cửu Thiên với hàng nghìn người tham dự.
Thanh Hóa: Nỗ lực phát triển sản phẩm OCOP, thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển

Thanh Hóa: Nỗ lực phát triển sản phẩm OCOP, thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển

Sau hơn 5 năm triển khai Chương trình OCOP, đến nay tỉnh Thanh Hóa đã có 479 sản phẩm OCOP. Kết quả trên đã thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển.
Ninh Bình: Long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế

Ninh Bình: Long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế

Tối 17/4/2024, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024) và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động