Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 04/12/2021 03:01

Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021- 2025

22:19 | 22/11/2021
Trong những năm qua, ngành Công Thương Bình Thuận đã phát động và tổ chức nhiều phong trào đi đua yêu nước, nhằm khơi dậy ý chí quyết tâm, năng lực, kinh nghiệm và những sáng kiến có giá trị trong công tác lãnh đạo, quản lý cũng như tính năng động, sáng tạo trong công chức, viên chức, người lao động của toàn ngành đem lại một số thành tựu nhất định trong phát triển ngành Công Thương Bình Thuận, tạo động lực tích cực trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phát động. Nhằm tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, ý thức tự giác, chủ động, sáng tạo của từng công chức, viên chức, người lao động trong ngành nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi và sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Công Thương, Giám đốc Sở Công Thương Bình Thuận đã phát động phong trào thi đua trong toàn ngành với những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong đóng góp phát triển ngành Công Thương tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Công Thương năm 2021
Trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong đóng góp phát triển ngành Công Thương tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Công Thương năm 2021

Thứ nhất, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng"; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025); Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và thực chất hơn nữa trong nhận thức, tư tưởng và hành động, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, đề cao tinh thần phối hợp, gương mẫu của cán bộ, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tạo thành cao trào hành động, làm cho thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và việc làm trường xuyên của mỗi công chức, viên chức, người lao động trong thực thi công vụ góp phần tích cực việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại Hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận.

Thứ hai, bám sát nội dung định hướng, phát triển ngành giai đoạn 2021 - 2025, trong đó, tập trung đánh giá đầy đủ, thực chất, chính xác các kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân để có biện pháp khắc phục, trong đó có đánh giá các tác động của thiên tai, dịch bệnh Covid-19 để đề xuất, tham mưu các giải pháp tháo gỡ kịp thời góp phần hoàn thành đạt và vượt các nhiệm vụ được giao hàng năm. Thực hiện tốt giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh và thu hút các nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách trên lĩnh vực Công Thương. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (Par Index), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PaPi), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước (SiPas), Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố (DDCI) trên lĩnh vực ngành Công Thương.

Thứ ba, thi đua đề xuất giải pháp, sáng kiến thiết thực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao nhằm mang lại lợi ích thiết thực, nâng cao năng suất, chất lương, hiệu quả trong công việc.

Thứ tư, thi đua bảo vệ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Trung ương và của tỉnh về công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021 của ngành Công Thương Bình Thuận
Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021 của ngành Công Thương Bình Thuận

Thứ năm, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Bình Thuận chung tay vì người nghèo”, “Cán bộ, công chức, viên chức Bình Thuận thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng long thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác, về tư tưởng chính trị, đạo đức, tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật, kỷ cương, lối sống, phong cách theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

Thông qua Kế hoạch phát động phong trào thi đau giai đoạn 2021-2025, Giám đốc Sở Công Thương cũng nhấn mạnh quan điểm, mục đích thông qua các phong trào thi đua để rèn luyện, nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Bảo đảm khen thưởng chính xác, công khai, công bằng, kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện công tác chuyên môn, các phong trào thi đua yêu nước và khen thưởng đột xuất tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong tham gia hỗ trợ, đóng góp đối với công tác phòng, chống dịch bệnh trên lĩnh vực công thương của tỉnh, nhằm động viên tinh thần, tạo động lực để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Nguồn: Sở Công Thương