Quốc hội thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước

Chiều 24/6, tiếp tục Kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 với tỷ lệ tán thành cao.
Còn tình trạng chi sai quy định phải thu hồi nộp ngân sách nhà nước 5 tháng, thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 165.696 tỷ đồng Đề xuất bù từ ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các dự án bị ảnh hưởng khi làm cao tốc Bắc-Nam

Xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân không thực hiện đúng quy định ngân sách nhà nước

Chiều 24/6, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 bằng hình thức biểu quyết điện tử.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước
Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022

Kết quả biểu quyết cho thấy, có 459 đại biểu biểu quyết tán thành (chiếm 94,25%). Như vậy, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 với tỷ lệ tán thành cao.

Theo đó, Nghị quyết quyết nghị bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 số tăng thu ngân sách nhà nước năm 2022 chưa được bổ sung tại Nghị quyết số 40/2023/NQ-UBTVQH15 ngày 15/11/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022; phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên của ngân sách trung ương năm 2022 là 3.102 tỷ đồng, bao gồm: Tăng thu ngân sách trung ương là 972 tỷ đồng; tăng thu ngân sách địa phương là 2.130 tỷ đồng.

Về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022, Nghị quyết nêu rõ, tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 2.713.787 tỷ đồng (hai triệu, bảy trăm mười ba nghìn, bảy trăm tám mươi bảy tỷ đồng), bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2021 chuyển sang năm 2022, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2021, thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 2.897.466 tỷ đồng (hai triệu, tám trăm chín mươi bảy nghìn, bốn trăm sáu mươi sáu tỷ đồng), bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2022 sang năm 2023.

Bội chi ngân sách nhà nước là 293.313 tỷ đồng (hai trăm chín mươi ba nghìn, ba trăm mười ba tỷ đồng), bằng 3,07% tổng sản phẩm trong nước (GDP), không bao gồm kết dư ngân sách địa phương.

Tổng mức vay của ngân sách nhà nước để bù đắp bội chi và trả nợ gốc là 488.406 tỷ đồng (bốn trăm tám mươi tám nghìn, bốn trăm linh sáu tỷ đồng).

Nghị quyết cũng giao Chính phủ công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp và các đơn vị quản lý thu, chi ngân sách nhà nước.

Cụ thể, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách nhà nước. Tiếp tục thực hiện các biện pháp quyết liệt, đồng bộ trong lập, chấp hành, thực hiện dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước, khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế kéo dài nhiều năm.

Trong năm 2024, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chưa hoàn thành tại các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến quyết toán ngân sách nhà nước.

Làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm người đứng đầu, các tập thể, cá nhân quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong lập, chấp hành dự toán; lập, gửi báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 chậm so với thời gian quy định. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Kiểm điểm các tập thể, cá nhân thuộc các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp và các đơn vị quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước có vi phạm trong lập, chấp hành dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán ngân sách nhà nước.

Chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong lập, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước. Tiếp tục chú trọng công tác dự báo, lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước sát đúng thực tế. Lập dự toán chi ngân sách nhà nước bảo đảm phù hợp với yêu cầu và khả năng thực hiện để huy động, sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước.

Quan tâm, chú trọng công tác chuẩn bị đầu tư, lập, phân bổ, giao dự toán, tổ chức, triển khai thực hiện các dự án đầu tư. Đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công hằng năm; công tác thanh toán khối lượng hoàn thành và quyết toán các chương trình, dự án theo đúng quy định pháp luật.

Tiếp tục tăng cường, có các giải pháp quản lý, sử dụng chặt chẽ số tăng thu ngân sách nhà nước gắn với điều hành và xây dựng kế hoạch huy động vốn bù đắp bội chi ngân sách nhà nước và vay, trả nợ bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Quản lý chặt chẽ các khoản chi chuyển nguồn ngân sách nhà nước. Trong năm 2024, tiếp tục rà soát, hủy bỏ, thu hồi triệt để về ngân sách nhà nước các khoản chi ngân sách nhà nước, chi ngân sách trung ương hỗ trợ cho các địa phương năm 2023 và năm 2022 trở về trước quản lý, sử dụng không đúng quy định, đã hủy dự toán, không có nhu cầu sử dụng hoặc hết thời gian giải ngân để giảm bội chi ngân sách trung ương.

Không chuyển nguồn sang năm 2024 các khoản chi ngân sách nhà nước, chi ngân sách trung ương hỗ trợ cho các địa phương quản lý, sử dụng không đúng quy định, đã hủy dự toán, không có nhu cầu sử dụng hoặc hết thời gian giải ngân, phải thu hồi về ngân sách trung ương.

Báo cáo Quốc hội chi tiết số chi chuyển nguồn năm 2023 sang năm 2024 đảm bảo đúng quy định tại khoản 3 Điều 64 của Luật Ngân sách nhà nước và của cấp có thẩm quyền cho phép; quản lý chặt chẽ việc tạm ứng chi ngân sách nhà nước.

Trong năm 2024, tiếp tục có các giải pháp quyết liệt để xử lý dứt điểm, thu hồi số tạm ứng quá thời hạn quy định kéo dài nhiều năm. Làm rõ các trường hợp không có khả năng thu hồi số kinh phí tạm ứng quá thời hạn quy định. Thực hiện nghiêm các chế tài xử phạt, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, Nghị quyết của Quốc hội trong quản lý, thu hồi số tạm ứng ngân sách nhà nước.

Tiếp tục kiểm soát bội chi ngân sách nhà nước, nợ công để bảo đảm an ninh tài chính quốc gia, ổn định kinh tế vĩ mô. Quản lý chặt chẽ việc huy động, sử dụng vốn vay bù đắp bội chi và trả nợ gốc của ngân sách nhà nước.

Trong năm 2024, tiếp tục rà soát, xử lý, thu hồi triệt để về ngân sách nhà nước các khoản thu, chi, chuyển nguồn ngân sách nhà nước không đúng quy định theo kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước đối với niên độ ngân sách nhà nước năm 2022 và năm 2021 trở về trước đã được cấp có thẩm quyền phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước nhưng chưa xử lý...

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong lập, chấp hành dự toán ngân sách nhà nước

Trước khi Quốc hội tiến hành biểu quyết, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh đã trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã thảo luận tại Tổ và Hội trường về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Các đại biểu Quốc hội cơ bản thống nhất nội dung Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách, báo cáo của Chính phủ và Kiểm toán nhà nước; các ý kiến góp ý cụ thể chủ yếu liên quan đến việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương tài chính không nghiêm; nhiều tồn tại, hạn chế kéo dài nhiều năm trong lập, chấp hành dự toán, quyết toán NSNN cần chấn chỉnh, sớm khắc phục.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến của đại biểu Quốc hội và thể hiện tại Báo cáo số 882/BC-UBTVQH15 ngày 24/6/2024.

Theo ông Lê Quang Mạnh, nhiều ý kiến đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế kéo dài nhiều năm chậm được khắc phục tại một số Bộ, ngành, địa phương. Đề nghị nêu rõ những hạn chế, bất cập trong công tác lập, chấp hành dự toán, quyết toán vào Nghị quyết của Quốc hội và khẩn trương có giải pháp khắc phục

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí ý kiến của các đại biểu Quốc hội. Theo đó, đã chỉ đạo thể hiện kết quả đạt được và các tồn tại hạn chế tại Điều 2 dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 và giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, kiểm điểm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong lập, chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 4 dự thảo Nghị quyết.

Một số ý kiến đề nghị Chính phủ xem xét lại công tác lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước chưa sát; công tác lập, thẩm định, giao dự toán, chuẩn bị đầu tư còn chậm và tổ chức thực hiện chi ngân sách nhà nước còn hạn chế; số quyết toán chi thường xuyên một số lĩnh vực chi quan trọng và chi đầu tư đạt tỷ lệ thấp; dẫn đến việc giảm bội chi ngân sách nhà nước không thực chất. Việc không thực hiện được dự toán chi ngân sách nhà nước để đưa nguồn lực vào nền kinh tế, gây lãng phí, giảm hiệu quả nguồn lực huy động.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho hay, thời điểm lập dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 tình hình kinh tế - xã hội trong nước gặp nhiều khó khăn,dịch bệnh COVID-19 diễn biến rất phức tạp. Theo đó, dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 trình Quốc hội ở mức khá thận trọng để chủ động trong điều hành, dự toán chi thường xuyên ngân sách Trung ương dành nguồn khá lớn dự kiến để xử lý các vấn đề phát sinh trong năm.

Tuy nhiên, thực tế năm 2022, dịch bệnh sớm được kiểm soát, kinh tế nhanh chóng phục hồi, tăng trưởng đạt mức cao hơn nhiều so với dự báo,đã giúp thu ngân sách nhà nước năm 2022 vượt cao so với dự toán; nhiều nhiệm vụ chi không phân bổ hoặc không phân bổ hết, nên phải hủy dự toán.

Tuy nhiên, đúng như ý kiến đại biểu Quốc hội đã nêu, quyết toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 thấp hơn nhiều so với dự toán, bằng 94,3% dự toán. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương rút kinh nghiệm trong công tác lập, tổ chức thực hiện chi ngân sách nhà nước bảo đảm sát đúng yêu cầu để không gây lãng phí nguồn vốn vay bù đắp bội chi ngân sách nhà nước không sử dụng trong năm.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo thể hiện các tồn tại, hạn chế tại Điều 2 và yêu cầu các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và các giải pháp khắc phục tại các điểm a, b, c, dvà đ khoản 2 Điều 4 dự thảo Nghị quyết.

Ngoài ra, có ý kiến đề nghị Chính phủ cần đánh giá thực trạng toàn diện, đầy đủ nợ đọng xây dựng cơ bản và làm rõ trách nhiệm của các chủ đầu tư, các cơ quan chưa chú trọng xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với ý kiến của đại biểu Quốc hội và đã chỉ đạo bổ sung điểm i khoản 2 Điều 4 dự thảo Nghị quyết đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, rà soát xác định chính xác số nợ đọng xây dựng cơ bản vốn ngân sách nhà nước; báo cáo Quốc hội việc xử lý số nợ đọng xây dựng cơ bản vốn ngân sách nhà nước khi trình quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Quỳnh Nga
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Quốc hội

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Phấn đấu đưa các dự án cao tốc tại Đồng bằng sông Cửu Long về đích đúng và trước tiến độ

Phấn đấu đưa các dự án cao tốc tại Đồng bằng sông Cửu Long về đích đúng và trước tiến độ

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phấn đấu đưa các dự án cao tốc tại Đồng bằng sông Cửu Long về đích đúng và trước tiến độ.
Thủ tướng yêu cầu chủ động kiểm soát, ngăn chặn, không để lây lan, bùng phát bệnh bạch hầu

Thủ tướng yêu cầu chủ động kiểm soát, ngăn chặn, không để lây lan, bùng phát bệnh bạch hầu

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 68/CĐ-TTg ngày 13/7/2024 chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tăng cường công tác phòng, chống bệnh bạch hầu.
Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc chuyến thăm Camuchia với nhiều dấu ấn đậm nét

Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc chuyến thăm Camuchia với nhiều dấu ấn đậm nét

Chiều 13/7, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Phnom Penh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia.
Chủ tịch nước đánh giá cao những kết quả Metfone đạt được sau hơn 15 năm có mặt tại thị trường Campuchia

Chủ tịch nước đánh giá cao những kết quả Metfone đạt được sau hơn 15 năm có mặt tại thị trường Campuchia

Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những kết quả mà Công ty liên doanh Metfone đã đạt được sau hơn 15 năm có mặt tại thị trường Campuchia.
Thủ tướng chủ trì cuộc họp thúc đẩy hạ tầng giao thông tại Đồng bằng sông Cửu Long

Thủ tướng chủ trì cuộc họp thúc đẩy hạ tầng giao thông tại Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 13/7, tại Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc và thúc đẩy hạ tầng giao thông chiến lược khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Tin cùng chuyên mục

Chủ tịch nước Tô Lâm: Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Chủ tịch nước Tô Lâm: Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia.
Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ khai trương đường bay Hà Nội - Phnom Penh

Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ khai trương đường bay Hà Nội - Phnom Penh

Trong khuôn khổ chuyến thăm Campuchia, chiều 13/7, tại Phnom Penh Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ công bố khai trương đường bay Hà Nội-Phnom Penh-Hà Nội.
Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Campuchia nhất trí tiếp tục duy trì và củng cố tin cậy chính trị

Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Campuchia nhất trí tiếp tục duy trì và củng cố tin cậy chính trị

Ngày 13/7, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia.
Chủ tịch nước Tô Lâm: Quan hệ Việt Nam-Campuchia tiếp tục được củng cố và phát triển không ngừng

Chủ tịch nước Tô Lâm: Quan hệ Việt Nam-Campuchia tiếp tục được củng cố và phát triển không ngừng

Sáng 13/7, trong khuôn khổ chuyến thăm tới Campuchia, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp mặt với Hội Cựu sinh viên Campuchia từng học tập tại Việt Nam.
Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia đẩy mạnh giao lưu hữu nghị nhân dân

Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia đẩy mạnh giao lưu hữu nghị nhân dân

Tiếp tục chương trình chuyến thăm tới Campuchia, sáng 13/7, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam Samdech Men Sam An.
Chủ tịch nước Tô Lâm đặt vòng hoa tại Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Chủ tịch nước Tô Lâm đặt vòng hoa tại Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Sáng 13/7, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến đặt vòng hoa tại Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia.
Việt Nam - Campuchia nhất trí đẩy mạnh hợp tác và kết nối kinh tế

Việt Nam - Campuchia nhất trí đẩy mạnh hợp tác và kết nối kinh tế

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia, sáng 13/7, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary.
Chùm ảnh: Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Chùm ảnh: Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia, sáng 13/7, tại Phnom Penh, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Manet.
Phấn đấu, quyết tâm hoàn thành khoảng 1.200km cao tốc tại Đồng bằng sông Cửu Long

Phấn đấu, quyết tâm hoàn thành khoảng 1.200km cao tốc tại Đồng bằng sông Cửu Long

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, hệ thống giao thông cùng với các biện pháp đồng bộ khác sẽ tạo động lực mạnh mẽ phát triển Đồng bằng sông Cửu Long.
Bộ Công Thương đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử

Bộ Công Thương đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử

Dự án Phát triển Chính phủ điện tử của Bộ Công Thương đã triển khai được 15/26 gói thầu với tiến độ giải ngân tốt.
Bộ Công Thương: Nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, thúc đẩy nguồn lực phục vụ phát triển

Bộ Công Thương: Nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, thúc đẩy nguồn lực phục vụ phát triển

Bộ Công Thương vừa có Văn bản số 4911/BCT-VP thông báo ý kiến của Bộ trưởng về nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, thúc đẩy nguồn lực phục vụ phát triển.
Thủ tướng yêu cầu tập trung khắc phục sự cố sạt lở đất tại Hà Giang

Thủ tướng yêu cầu tập trung khắc phục sự cố sạt lở đất tại Hà Giang

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 67/CĐ-TTg ngày 13/7/2024 yêu cầu tập trung khắc phục sự cố sạt lở đất tại tỉnh Hà Giang.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tuyến cao tốc tại Đồng bằng sông Cửu Long

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tuyến cao tốc tại Đồng bằng sông Cửu Long

Sáng ngày 13/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra tình hình triển khai tuyến cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng tại Đồng bằng sông Cửu Long.
Nhiều dư địa cho tăng trưởng GDP 7% trong năm 2024?

Nhiều dư địa cho tăng trưởng GDP 7% trong năm 2024?

Nếu như có thêm thuận lợi từ diễn biến kinh tế thế giới thì GDP Việt Nam trong năm 2024 có thể đạt mức tăng trưởng gần 7% và CPI tăng 4,12%.
Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia

Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia, chiều 12/7, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia.
Thủ tướng: Dứt khoát hoàn thành cao tốc Cần Thơ-Cà Mau vào cuối năm 2025

Thủ tướng: Dứt khoát hoàn thành cao tốc Cần Thơ-Cà Mau vào cuối năm 2025

Chiều 12/7, Thủ tướng đi kiểm tra, động viên cán bộ, công nhân đang làm việc trên công trường dự án cao tốc Cần Thơ-Cà Mau - dự án cao tốc Bắc-Nam phía đông.
Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam ưu tiên hàng đầu củng cố quan hệ với Campuchia

Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam ưu tiên hàng đầu củng cố quan hệ với Campuchia

Tại buổi hội kiến với Quốc vương Campuchia, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam ưu tiên hàng đầu cho củng cố quan hệ với Campuchia.
Ban Bí thư chỉ đạo về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Ban Bí thư chỉ đạo về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Ban Bí thư chỉ rõ, đào tạo nghề cho lao động nông thôn cần gắn với đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng số cho người dân.
Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý chặt chẽ, hiệu quả tạm ứng vốn đầu tư công

Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý chặt chẽ, hiệu quả tạm ứng vốn đầu tư công

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương tăng cường quản lý chặt chẽ, hiệu quả tạm ứng vốn đầu tư công theo đúng quy định.
Quốc vương Campuchia chủ trì Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Tô Lâm

Quốc vương Campuchia chủ trì Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Tô Lâm

Chiều 12/7, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni chủ trì Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Campuchia.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động