Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 29/07/2021 22:51

Quảng Hòa: Phấn đấu đến năm 2025 có thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới

10:32 | 02/02/2021
Thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng lần thứ XVI, nhiệm kì 2020-2025, phấn đấu đến năm 2025 có thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Xác định nhiệm vụ xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, nên thời gian qua, huyện Quảng Hòa tỉnh Cao Bằng đã tập trung chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực triển khai thực hiện.

Quảng Hòa: Phấn đấu đến năm 2025 có thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới
Quảng Hòa, phấn đấu đến năm 2025 có thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Trong năm 2020, huyện Quảng Hòa đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn thể nhân dân. Trong đó, phát triển mạnh các phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Chú trọng phát triển sản xuất gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào phát triển sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực thẩm, có giải pháp cụ thể để hỗ trợ hình thành liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với các mô hình hợp tác xã liên doanh, liên kết có hiệu quả.

Quảng Hòa: Phấn đấu đến năm 2025 có thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới
Quảng Hòa triển khai nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2025
Quảng Hòa: Phấn đấu đến năm 2025 có thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới
Quảng Hòa phát triển sản xuất để nâng cao năng suất
Quảng Hòa: Phấn đấu đến năm 2025 có thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới
Quảng Hòa: Phấn đấu đến năm 2025 có thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới
Đường liên thôn liên xã được xây dựng khang trang sạch đẹp

Đến nay, người dân huyện Quảng Hòa đã nhận thức rõ được vai trò trách nhiệm của mình trong xây dựng NTM, qua đó đã chủ động tích cực tham gia dưới nhiều hình thức nhằm góp phần vào thành công trong xây dựng NTM. Kết quả năm 2020, huyện đã huy động nguồn lực hơn 123,3 tỷ đồng để thực hiện xây dựng NTM, trong đó ngân sách Trung ương hơn 92 tỷ đồng, vốn nước ngoài 25,78 tỷ đồng, Quỹ xây dựng NTM hơn 200 triệu đồng, huy động đóng góp trong nhân dân quy đổi thành tiền hơn 4,2 tỷ đồng. Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thực hiện 22 dự án, liên kết cung ứng giống cây ăn quả, trồng khoai tây, kiệu, gừng, mía, chè, cá. Xây dựng và nâng cấp 64 công trình đường giao thông nông thôn; kiên cố hóa 14 công trình thủy lợi; xây dựng 13 công trình nhà văn hóa.

Đến nay, bình quân mỗi xã đạt 13,4 tiêu chí, trong đó 1 xã đạt chuẩn NTM (xã Đại Sơn), 7 xã đạt từ 14-16 tiêu chí, 7 xã đạt từ 11-13 tiêu chí, 1 xã đạt 9 tiêu chí. Năm 2021, huyện Quảng Hòa duy trì và phấn đấu 1 xã NTM đạt chuẩn nâng cao, thêm 4 xã đạt chuẩn NTM, 4 xã đạt từ 15 - 16 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 10 - 13 tiêu chí, trung bình cả huyện đạt 15 tiêu chí/xã; phấn đấu giai đoạn 2021 - 2025 có thêm 12 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Quảng Hòa: Phấn đấu đến năm 2025 có thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới
Ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng


Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo và an sinh xã hội, nâng cao chất lượng các công trình hạ tầng nông thôn, phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, bảo vệ môi trường, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, giữ vững an ninh, trật tự…Để đạt được mục tiêu đề ra, trong thời gian tới, Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Quảng Hòa tỉnh Cao Bằng cần xây dựng kế hoạch hàng năm, kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 để thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt, từ đó có phương hướng nhiệm vụ cụ thể, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng NTM. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, người dân để nâng cao tự giác, chủ động trong tổ chức thực hiện. Đẩy mạnh phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với xây dựng nông thôn mới. Rà soát điều chỉnh qui hoạch xây dựng NTM của địa phương đảm bảo hài hòa giữa phát triển nông thôn với đô thị. Tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2021, giai đoạn 2021 - 2025.

Phạm Tiệp