Phát triển nông nghiệp Vùng đồng bằng sông Hồng: Thống nhất quan điểm cốt lõi

Để nông nghiệp Vùng đồng bằng sông Hồng thực sự là địa bàn tiên phong của cả nước, các bộ ngành, địa phương trong vùng cần thống nhất các quan điểm cốt lõi.
Vùng Đồng bằng sông Hồng: Liên kết tạo sức bật cho du lịch phát triển Khai thác và phát huy thế mạnh của vùng Đồng bằng sông Hồng Xúc tiến thương mại vùng Đồng bằng sông Hồng: Đồng bộ các nguồn lực

Tăng trưởng kinh tế nông nghiệp chuyển từ "chiều rộng" sang "chiều sâu"

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Vùng đồng bằng sông Hồng có vị trí, vai trò quan trọng, là vùng trung tâm đầu não về chính trị, kinh tế, văn hóa và khoa học công nghệ của cả nước. Đồng bằng sông Hồng có tiềm năng to lớn và nhiều lợi thế vượt trội so với nhiều vùng kinh tế - xã hội khác, trong đó có sản xuất nông nghiệp.

Thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng cho thấy, Vùng đồng bằng sông Hồng đã có các tập đoàn giống cây trồng, vật nuôi được tạo lập tốt; đã hình thành các vùng lúa xuất khẩu và các vùng sản xuất lúa, ngô, rau thực phẩm, cây ăn quả, cây công nghiệp tại các tỉnh Hải Dương, Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh và Vĩnh Phúc. Bên cạnh đó, chăn nuôi gà và lợn hiện đang chiếm 40% sản lượng cả nước; phát triển nuôi trồng thuỷ sản, đánh bắt thuỷ sản khoảng 620 km bờ biển; thực hiện trồng và khoanh nuôi bảo vệ rừng, bảo vệ rừng ngập mặn và rừng phòng hộ ven biển.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW và Kết luận 13-KL/TW của Bộ Chính trị về về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh Vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 của Bộ Chính trị, trong phát triển nông nghiệp và nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng đã đạt được một số kết quả nổi bật.

Đó là, cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế nông thôn Vùng đồng bằng sông Hồng đạt những thành tựu to lớn, duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao, chất lượng tăng trưởng được cải thiện rõ rệt, chuyển dần từ tăng trưởng theo chiều rộng sang chiều sâu, từ sản xuất nhỏ lẻ dựa vào kinh tế hộ sang sản xuất hàng hóa lớn, tập trung, ứng dụng công nghệ cao và tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao hiệu quả để tăng thu nhập cho nông dân.

Phát triển nông nghiệp Vùng đồng bằng sông Hồng: Thống nhất quan điểm cốt lõi
Vùng sản xuất rau su su lấy ngọn chuyên canh lớn của huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc)

Bên cạnh đó, quy mô và tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng duy trì ở mức cao, lớn hơn bình quân cả nước: Giá trị tăng thêm ngành nông lâm, thủy sản vùng đồng bằng sông Hồng đạt 141.561 tỷ đồng năm 2021, chiếm 13,6% so với giá trị tăng thêm nông lâm, thủy sản của cả nước. Tốc độ tăng trưởng GRDP ngành nông nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng năm 2020 đạt 3,8%, năm 2021 đạt 3,6%; số này cao hơn mức độ tăng trưởng ngành nông nghiệp của cả nước (năm 2020 là 2,8%, năm 2021 là 2,9%).

Mặc dù là vùng đất chật người đông, nhưng hiệu quả canh tác nông nghiệp của vùng đồng bằng sông Hồng thường xuyên duy trì ở mức khá cao: Giá trị sản phẩm trên 1 ha đất trồng trọt và thủy sản của toàn vùng đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2005 - 2020 cao hơn nhiều so với trung bình của cả nước.

Trong xây dựng nông thôn mới, đồng bằng sông Hồng là vùng có tiềm lực, luôn dẫn đầu và đạt kết quả cao, về đích sớm so với các vùng khác trong cả nước; số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 99,5%, là một trong 2 vùng (cùng với đồng bằng sông Cửu Long) không còn xã dưới 15 tiêu chí. Bên cạnh đó, vùng đồng bằng sông Hồng có số lượng sản phẩm OCOP cao nhất cả nước.

Dù đã đạt được những kết quả nhất định trong phát triển nông nghiệp, nông thôn nhưng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế mà nông nghiệp và nông thôn của vùng đồng bằng sông Hồng đang gặp phải. Cụ thể: Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất để tổ chức vùng nguyên liệu còn chậm; mặc dù đã xuất hiện các mô hình liên kết nhưng quy mô còn nhỏ lẻ, chưa tương xứng với nhu cầu và tiềm năng của vùng; tích tụ, tập trung ruộng đất được thực hiện, phát triển thông qua mô hình “cánh đồng lớn” tuy nhiên diện tích đất sản xuất nông nghiệp phân tán, manh mún, nhỏ lẻ vẫn phổ biến, dẫn đến khó ứng dụng công nghệ cao, cơ giới hóa, tự động hóa vào sản xuất.

Việc xây dựng nông nghiệp công nghệ cao chưa tạo được đột phá để nâng cao hiệu quả sản xuất và giá trị gia tăng; chưa có nhiều doanh nghiệp đóng vai trò đầu tầu trong xây dựng khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Công nghiệp chế biến nông sản, kết cấu hạ tầng bảo quản, chế biến chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất quy mô lớn gắn với vùng nguyên liệu tập trung; Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vẫn còn tồn tại nhiều bất cập, khó khăn như ô nhiễm môi trường làng nghề, bãi rác tập trung chôn lấp...

Phát triển nền nông nghiệp Vùng đồng bằng sông Hồng sinh thái, hiện đại

Với mục tiêu “Phát triển nông nghiệp Vùng đồng bằng sông Hồng thực sự là địa bàn tiên phong của cả nước trong thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030. Phát triển một nền nông nghiệp Vùng đồng bằng sông Hồng sinh thái, hiện đại, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới phồn vinh và văn minh. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nông thôn xanh sạch, đẹp, đảm bảo an ninh với hệ thống cơ sở hạ tầng, dịch vụ xã hội đồng bộ tiệm cận với khu vực đô thị", Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng, các bộ ngành, các địa phương trong Vùng cần thống nhất các quan điểm phát triển cốt lõi.

Phát triển nông nghiệp Vùng đồng bằng sông Hồng: Thống nhất quan điểm cốt lõi
Tỉnh Thái Bình hướng tới tổ chức sản xuất lúa gạo theo nhu cầu thị trường và quy trình canh tác chuẩn quốc tế

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đề ra các giải pháp để thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp Vùng đồng bằng sông Hồng thực sự là địa bàn tiên phong của cả nước.

Cụ thể, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn đối với sự phát triển bền vững của vùng đồng bằng sông Hồng trong giai đoạn phát triển mới. Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới và hoàn thiện thể chế, chính sách theo hướng phát huy cao hơn, hiệu quả hơn cơ chế thị trường.

Đồng thời, rà soát, hoàn thiện quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng, quy hoạch các tỉnh, thành phố thuộc Vùng, trong đó có phương án sản xuất nông nghiệp của từng địa phương và toàn vùng. Thúc đẩy chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ, gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, coi đây là khâu đột phá phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, quy mô lớn.

Chú trọng đổi mới tổ chức sản xuất, đẩy mạnh hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm, ngành hàng và giữa các địa phương trong và ngoài vùng. Đặc biệt, phát triển thị trường, nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng.

Ngoài ra, xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng thủy lợi, phòng chống thiên tai, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, đặc biệt là mạng lưới giao thông để tạo sự kết nối giữa các địa phương trong vùng và vùng lân cận; mạng lưới thủy lợi phục vụ sản xuất và các công trình ngăn ngừa, giảm thiểu những tác động của biến đổi khí hậu.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả hội nhập và hợp tác quốc tế phát triển nông nghiệp và nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng. Chủ động triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển các thị trường nông sản xuất khẩu của Vùng, chủ động tham gia chuỗi cung ứng nông sản toàn cầu, hài hòa hóa quy định trong nước với quốc tế.

Ngân Thương
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Vùng Đồng bằng sông Hồng

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Lâm Đồng: Tiểu thương tại Khu du lịch Hồ Than Thở Đà Lạt kinh doanh ế ẩm vì sửa chữa kéo dài

Lâm Đồng: Tiểu thương tại Khu du lịch Hồ Than Thở Đà Lạt kinh doanh ế ẩm vì sửa chữa kéo dài

Nhiều hộ kinh doanh trước Khu du lịch hồ Than Thở, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng buồn rầu vì ế ẩm do 2 năm nay Khu du lịch đóng cửa, nâng cấp dẫn đến không có khách.
TP. Vũng Tàu: Hàng nghìn người tham dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

TP. Vũng Tàu: Hàng nghìn người tham dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 18/4 (tức ngày 10/3 Âm lịch), TP. Vũng Tàu đã trang trọng tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền thờ Hùng Vương - Mẫu Cửu Thiên với hàng nghìn người tham dự.
Thanh Hóa: Nỗ lực phát triển sản phẩm OCOP, thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển

Thanh Hóa: Nỗ lực phát triển sản phẩm OCOP, thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển

Sau hơn 5 năm triển khai Chương trình OCOP, đến nay tỉnh Thanh Hóa đã có 479 sản phẩm OCOP. Kết quả trên đã thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển.
Ninh Bình: Long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế

Ninh Bình: Long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế

Tối 17/4/2024, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024) và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.
Cần chia sẻ trách nhiệm trong cung ứng điện năm 2024 khi thiếu nguồn

Cần chia sẻ trách nhiệm trong cung ứng điện năm 2024 khi thiếu nguồn

Nhiều địa phương đã ban hành Kế hoạch cung ứng điện năm 2024 khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn hoặc vận hành ở chế độ khẩn cấp.

Tin cùng chuyên mục

Thành phố Vũng Tàu khai mạc lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thành phố Vũng Tàu khai mạc lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Tối ngày 17/4, UBND TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức khai mạc lễ Giỗ Tổ Hùng Vương với nhiều hoạt động văn nghệ, biểu diễn đặc sắc.
Bình Dương: Dưa lưới An Bình “cất cánh” sang thị trường Nhật Bản

Bình Dương: Dưa lưới An Bình “cất cánh” sang thị trường Nhật Bản

Việc phát triển cây dưa lưới theo hướng công nghệ cao đã đem đến cho vùng đất xã An Bình (huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) có nhiều đổi thay.
Hà Giang: Hiệu quả từ quy chế phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng và các huyện biên giới năm 2023

Hà Giang: Hiệu quả từ quy chế phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng và các huyện biên giới năm 2023

Ngày 17/4 tại huyện Xín Mần, Đảng ủy BĐBP Hà Giang và Huyện ủy 7 huyện biên giới tỉnh Hà giang tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp năm 2023.
Quảng Nam: Kỳ vọng du lịch bùng nổ dịp lễ 30/4 và 1/5

Quảng Nam: Kỳ vọng du lịch bùng nổ dịp lễ 30/4 và 1/5

Các doanh nghiệp du lịch tại Quảng Nam kỳ vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú.
Tuyên Quang: Tín hiệu vui trong công tác đào tạo nghề

Tuyên Quang: Tín hiệu vui trong công tác đào tạo nghề

Năm 2024, tỉnh Tuyên Quang đặt ra mục tiêu giải quyết việc làm cho 22.550 lao động với tỷ lệ qua đào tạo đạt 69,5%, trong đó tỷ lệ có bằng, chứng chỉ là 28%.
Thanh Hóa: Tạm dừng khai thác mỏ đá vì phát hiện hang động

Thanh Hóa: Tạm dừng khai thác mỏ đá vì phát hiện hang động

Tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định tạm dừng khai thác khoáng sản tại khu vực mỏ đá vôi thuộc xã Hà Long, huyện Hà Trung vì phát hiện hang động.
Thái Bình tăng 2 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số SIPAS

Thái Bình tăng 2 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số SIPAS

Trong năm 2023, Thái Bình tăng 2 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Chỉ số SIPAS)
Sóc Trăng: Dốc sức đưa cảng biển Trần Đề thành cửa ngõ của khu vực

Sóc Trăng: Dốc sức đưa cảng biển Trần Đề thành cửa ngõ của khu vực

Với tầm nhìn chiến lược, tỉnh Sóc Trăng đang dốc sức triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết tâm đưa Trần Đề vươn tầm cảng cửa ngõ khu vực.
Lâm Đồng: Triển khai các giải pháp tăng thu ngân sách Nhà nước

Lâm Đồng: Triển khai các giải pháp tăng thu ngân sách Nhà nước

Thu ngân sách quý I/2024 của tỉnh Lâm Đồng tuy đảm bảo dự toán Trung ương giao, nhưng không đạt chỉ tiêu. Tỉnh này đang triển khai các giải pháp nhằm tăng thu.
Cảng cá Cà Ná được mở rộng gấp 12 lần

Cảng cá Cà Ná được mở rộng gấp 12 lần

Cảng cá Cà Ná (Ninh Thuận) được quyết định đầu tư nâng cấp, mở rộng nhằm đáp ứng lượng tàu cập cảng bán cá và tránh trú bão.
Hơn 100 doanh nghiệp tham gia kích cầu du lịch tỉnh Quảng Nam

Hơn 100 doanh nghiệp tham gia kích cầu du lịch tỉnh Quảng Nam

Hơn 100 doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cùng tham gia kích cầu thu hút du khách, thúc đẩy hoạt động kinh doanh du lịch năm 2024.
Đồng Nai: Tập trung phát triển những ngành công nghiệp chủ lực nào?

Đồng Nai: Tập trung phát triển những ngành công nghiệp chủ lực nào?

Tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Đồng Nai sẽ phát triển 5 ngành công nghiệp chủ lực, đây được ví như các “thỏi nam châm” thu hút các công ty lớn rón vốn đầu tư.
Tượng đài V.I.Lê-nin ở TP. Vinh, biểu tượng của tình hữu nghị Việt – Nga

Tượng đài V.I.Lê-nin ở TP. Vinh, biểu tượng của tình hữu nghị Việt – Nga

Tượng đài V.I.Lê-nin đặt ở trung tâm TP. Vinh (Nghệ An) được làm bằng đồng, cao 3,6m nặng 4,5 tấn, là biểu tượng cho tình hữu nghị hai nước Việt - Nga.
Lào Cai: Tăng cường quản lý các hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Lào Cai: Tăng cường quản lý các hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ký văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường quản lý các hoạt động du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Xây dựng Mang Yang - Gia Lai thành thiên đường bò sữa

Xây dựng Mang Yang - Gia Lai thành thiên đường bò sữa

Nhìn từ các xứ sở bò sữa trên thế giới hiện nay, Mang Yang - Gia Lai hội tụ nhiều yếu tố để có thể xây dựng thành "thiên đường chăn nuôi bò sữa”.
Quảng Ninh: Công bố quyết định bổ nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại các sở, ngành

Quảng Ninh: Công bố quyết định bổ nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại các sở, ngành

Ngày 16/4, UBND tỉnh Quảng Ninh đã công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ tại Sở Du lịch, Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh.
Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh Lai Châu: Quyết định 13 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh Lai Châu: Quyết định 13 nội dung quan trọng

Sáng nay (16/4), HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ 20, kỳ họp sẽ xem xét quyết định 13 nội dung.
Lào Cai: Thí điểm mô hình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới

Lào Cai: Thí điểm mô hình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới

UBND tỉnh Lào Cai vừa ký quyết định phê duyệt mô hình thí điểm chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng.
Tạm ngưng nhận vận chuyển hàng hoá đường sắt tuyến Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh

Tạm ngưng nhận vận chuyển hàng hoá đường sắt tuyến Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh

Do sự cố sạt lở hầm Bãi Gió (Khánh Hoà), ngành đường sắt tạm ngưng nhận vận chuyển hàng hoá tuyến Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh để chờ khắc phục, tránh ùn ứ.
TP. Hồ Chí Minh đảm bảo cấp điện trong dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5

TP. Hồ Chí Minh đảm bảo cấp điện trong dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5

Ngành điện TP. Hồ Chí Minh không thực hiện các công tác trên lưới có cắt điện, làm mất điện khách hàng liên tục trong dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động