PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Đề cương về văn hoá Việt Nam tạo ra sức mạnh tổng hợp cho quốc gia

Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 đã tạo ra sức mạnh tổng hợp cho quốc gia, để dẫn dắt đất nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943-2023) Văn hóa “soi đường cho quốc dân đi”: Động lực to lớn để phát triển nhanh, bền vững đất nước

Năm 1943, Đảng ta đưa ra bản Đề cương văn hoá Việt Nam do đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo và được thông qua trong Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương họp ở Võng La (Đông Anh, Phúc Yên - nay thuộc Hà Nội) vào tháng 2/1943.

Đề cương văn hoá Việt Nam là văn kiện chính thức đầu tiên của Đảng về công tác văn hoá, văn nghệ, phân tích đúng đắn tình hình đời sống văn hoá dưới ách Pháp - Nhật, vạch ra đường lối văn hoá cách mạng và những nhiệm vụ trước mắt, tiến tới xây dựng nền văn hoá dân tộc, nhân dân.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hoá Việt Nam, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội đã có cuộc trao đổi với Báo Công Thương về văn kiện này.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Đề cương về văn hoá Việt Nam tạo ra sức mạnh tổng hợp cho quốc gia

Tròn 80 năm ra đời, đến nay các giá trị và sức sống của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 vẫn vẹn nguyên, ông có chia sẻ gì về nhận định này?

Chúng ta đã trải qua 80 năm kể từ Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 ra đời. Nhìn lại chặng đường lịch sử ấy, chúng ta nhận thấy rằng, những tư tưởng sâu sắc, mang tính dẫn đường về xây dựng một nền văn hóa cách mạng với những nguyên tắc như dân tộc hóa, đại chúng hóa, khoa học hóa đã thực sự “soi đường cho quốc dân đi”, tạo ra sức mạnh tổng hợp cho quốc gia, để dẫn dắt đất nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Rõ ràng, trong mỗi một thời kỳ lịch sử của cách mạng Việt Nam, ba nguyên tắc quan trọng này đã có những nội hàm cụ thể để thể hiện được tính thời đại, định hướng cho sự phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu của bối cảnh xã hội lúc đó.

Nếu như văn hóa kháng chiến là sự kết tinh của tinh thần yêu nước nồng nàn, quyết tâm giải phóng dân tộc, diệt giặc ngoại xâm, diệt giặc đói, giặc dốt, thì trong thời bình, hội nhập quốc tế, đó lại là khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, văn hóa làm nên sức mạnh mềm, bản lĩnh và sự tự tin Việt Nam.

Kết tinh thành các giá trị quốc gia, giá trị văn hóa, giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam, dẫn dắt sự phát triển của mỗi con người và toàn dân tộc, lan tỏa niềm tin và sự tự hào Việt Nam, đó là những gì được bắt đầu từ cương lĩnh đầu tiên của Đảng: Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Đề cương về văn hoá Việt Nam tạo ra sức mạnh tổng hợp cho quốc gia
PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Thưa ông, Đề cương văn hóa về Việt Nam được ví như tuyên ngôn đầu tiên của Đảng về văn hóa, và luôn đặt ngang hàng với chính trị, kinh tế. 80 năm qua, quá trình vận động và phát triển nội dung về văn hóa theo ông đã được thể hiện rõ nét như thế nào?

Chúng ta cần đặt bản Đề cương về văn hoá Việt Nam trong bối cảnh lịch sử để hiểu hết được tầm quan trọng và ý nghĩa của nó. Như vậy, trước khi chúng ta tiến hành khởi nghĩa, giành độc lập cho dân tộc, Đề cương về văn hóa Việt Nam ra đời trở thành một bản cương lĩnh về văn hóa, bổ sung cho cương lĩnh chính trị của Đảng.

Lần đầu tiên, Đảng ta công bố quan niệm của mình về văn hóa theo quan điểm Mác xít, văn hóa được xác định là một trong ba mặt trận (cùng với mặt trận chính trị và kinh tế) trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, tạo nên thay đổi mang tính cách mạng trong nhận thức về văn hóa trong công cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước. Ý nghĩa này đã đi cùng với bản Đề cương theo suốt chiều dài lịch sử đất nước đến tận hôm nay.

Trong cuộc kháng chiến giành độc lập cho dân tộc, văn hóa là một lực lượng quan trọng để hình thành nên sức mạnh tinh thần cho đất nước, giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, san bằng mọi cách biệt về kinh tế, quân sự. Từ việc tạo nên tinh thần yêu nước, xác định “văn hóa, nghệ thuật là một mặt trận, anh chị em văn nghệ sĩ là những chiến sĩ trên mặt trận đó”, dẫn đến “tiếng hát át tiếng bom”, đến xác định “một dân tộc dốt là một dân tộc yếu” để hình thành quyết tâm diệt giặc dốt, đã hình thành nên một nền văn hóa cách mạng đáng tự hào, trở thành tấm gương tiêu biểu cho phong trào đấu tranh giành độc lập cho toàn thế giới.

Trong bối cảnh đất nước tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, những quan điểm, nguyên tắc xây dựng văn hóa của Đề cương đã mang nội hàm và sức sống mới. Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc chính là sự kế thừa gần gũi nhất của Đề cương, khi mà tiên tiến thể hiện nguyên tắc khoa học, đậm đà bản sắc dân tộc bổ sung giá trị cho nguyên tắc dân tộc trong Đề cương.

Đồng thời, bảo vệ bản sắc dân tộc phải gắn kết với mở rộng giao lưu quốc tế, tiếp thu có chọn lọc những cái hay, cái tiến bộ trong vǎn hóa các dân tộc khác. Giữ gìn bản sắc dân tộc phải đi liền với chống lạc hậu, lỗi thời trong phong tục, tập quán, lề thói cũ.

Cùng với việc giữ gìn và phát triển những di sản vǎn hóa quý báu của dân tộc, tiếp thu những tinh hoa vǎn hóa thế giới, sáng tạo, vun đắp nên những giá trị mới, phải tiến hành kiên trì cuộc đấu tranh bài trừ các hủ tục, các thói hư tật xấu, nâng cao tính chiến đấu, chống mọi mưu toan lợi dụng vǎn hóa để thực hiện "diễn biến hòa bình".

Thêm vào đó, giờ đây văn hóa có vị trí rất lớn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa là một chủ trương mang tính đột phá để văn hóa lan toản sức mạnh của mình sang các lĩnh vực khác, đặc biệt là kinh tế.

Quan điểm “văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội” trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín (Ban chấp hành trung ương Khóa XI) một lần nữa khẳng định tinh thần của bản Đề cương “văn hóa là một trong ba mặt trận (kinh tế, chính trị, văn hóa)”, để sức sống mới của văn hóa tạo nên mục tiêu và động lực cho sự phát triển bền vững đất nước.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Đề cương về văn hoá Việt Nam tạo ra sức mạnh tổng hợp cho quốc gia

Từ đường lối, định hướng của Đề cương văn hóa về Việt Nam, chúng ta cần làm gì để nâng cao nhận thức của xã hội về vị trí, vai trò của văn hóa? Đồng thời để khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, hội nhập phù hợp với những giá trị chuẩn mực?

Để Đề cương văn hóa Việt Nam 1943 có sức sống mới trong bối cảnh ngày hôm nay, bên cạnh việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa của Đề cương nói riêng, sự nghiệp phát triển văn hóa nói chung, nhất thiết chúng ta cần cập nhập những nội dung mới, phù hợp với bối cảnh xã hội đương đại.

Trên thực tế, kể từ sau năm 1943, Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận nhằm phát triển văn hóa, đáng lưu ý nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm (Ban chấp hành Trung ương Khóa VIII), Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín (Ban chấp hành Trung ương Khóa XI), Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị (Khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới. Các văn kiện này đã cụ thể hóa 3 nguyên tắc phát triển văn hóa Việt Nam của Đề cương.

Qua các lần bổ sung ấy, những nội dung mới như nguyên tắc dân tộc hóa đã được bổ sung những giá trị của thế giới để trở thành nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đó là: Cùng với việc giữ gìn và phát triển những di sản vǎn hóa quý báu của dân tộc, tiếp thu những tinh hoa vǎn hóa thế giới, sáng tạo, vun đắp nên những giá trị mới, phải tiến hành kiên trì cuộc đấu tranh bài trừ các hủ tục, các thói hư tật xấu, nâng cao tính chiến đấu, chống mọi mưu toan lợi dụng vǎn hóa để thực hiện "diễn biến hòa bình.

Đối với nguyên tắc khoa học hoá, chúng ta cần hướng các hoạt động văn hóa, giáo dục, khoa học vào việc xây dựng con người có thế giới quan khoa học, hướng tới chân - thiện - mỹ; nâng cao trí lực, bồi dưỡng tri thức cho con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, của kinh tế tri thức và xã hội học tập trở thành nhiệm vụ xuyên suốt qua các Nghị quyết của Đảng về văn hóa.

Bên cạnh đó, quan điểm xây dựng và phát triển vǎn hóa là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, trong đó đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng là sự bổ sung cho nguyên tắc đại chúng hoá trong phát triển văn hóa của Đảng, trong đó nhấn mạnh: “Mọi người Việt Nam phấn đấu vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, vǎn minh đều tham gia sự nghiệp xây dựng và phát triển nền vǎn hóa nước nhà. Công nhân, nông dân, trí thức là nền tảng khối đại đoàn kết toàn dân, cũng là nền tảng của sự nghiệp xây dựng và phát triển vǎn hóa dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Đội ngũ trí thức gắn bó với nhân dân giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển vǎn hóa”.

Vì văn hóa liên quan đến toàn bộ xã hội, nên những nguyên tắc dân tộc hóa, khoa học hóa, đại chúng hóa cần phải được thẩm thấu vào trong toàn bộ hệ thống luật pháp, trong các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả đất nước và từng địa phương. Điều đó giúp lan tỏa sức sống lâu bền của Đề cương văn hoá Việt Nam 1943 với sự phát triển đất nước trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai.

Trân trọng cảm ơn ông!

Hoa Quỳnh (thực hiện)
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Văn hoá

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Sẵn sàng đổi mới - Hướng tới tương lai: Xuyên suốt hành trình thương mại đối ngoại

Sẵn sàng đổi mới - Hướng tới tương lai: Xuyên suốt hành trình thương mại đối ngoại

Phương sách “Sẵn sàng đổi mới - Hướng tới tương lai” đã và đang được quán triệt trong hành trình đưa kinh tế - thương mại nước ta hội nhập thương mại quốc tế.
Dự báo lạm phát 2023 và những giải pháp thực hiện

Dự báo lạm phát 2023 và những giải pháp thực hiện

Năm 2023, kinh tế thế giới dự báo tiếp tục có nhiều khó khăn hơn cả năm 2022. Những yếu tố như lạm phát, nợ công, nợ xấu cao gây áp lực cho các nền kinh tế.
Thỏa thuận xanh châu Âu tác động gì đến hàng hóa xuất khẩu sang EU?

Thỏa thuận xanh châu Âu tác động gì đến hàng hóa xuất khẩu sang EU?

Bà Nguyễn Hoàng Thúy – Tham tán thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, kiêm nhiệm thị trường Bắc Âu chia sẻ với phóng viên về Thỏa thuận xanh châu Âu.
Ông Bùi Ngọc Bảo: Hai bộ đã làm tròn trách nhiệm, vấn đề là ở nghị định

Ông Bùi Ngọc Bảo: Hai bộ đã làm tròn trách nhiệm, vấn đề là ở nghị định

Ông Bùi Ngọc Bảo – Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam đã nêu ý kiến tại Hội thảo lấy ý kiến sửa đổi Nghị định 83 và 95 về kinh doanh xăng dầu.

Tin cùng chuyên mục

Thiếu nhân lực kiểm kê khí nhà kính, gần 1.700 doanh nghiệp sản xuất gặp khó

Thiếu nhân lực kiểm kê khí nhà kính, gần 1.700 doanh nghiệp sản xuất gặp khó

Gần đến thời hạn 31/3, 1.700 DN ngành Công Thương phải cung cấp thông tin phục vụ kiểm kê khí nhà kính, tuy nhiên DN đang gặp khó khăn do thiếu nhân lực.
PGS.TS Ngô Trí Long: Điều chỉnh sớm giá xăng dầu là hài hoà, hợp lý

PGS.TS Ngô Trí Long: Điều chỉnh sớm giá xăng dầu là hài hoà, hợp lý

Theo PGS.TS Ngô Trí Long, động thái điều chỉnh sớm giá xăng dầu của liên Bộ Công Thương - Tài chính trong kỳ điều hành ngày 30/1 là hài hoà và hợp lý.
TS. Lê Đăng Doanh đánh giá cao Bộ Công Thương trong điều hành giá xăng dầu

TS. Lê Đăng Doanh đánh giá cao Bộ Công Thương trong điều hành giá xăng dầu

Việc điều chỉnh giá xăng dầu sớm 2 ngày so với quy định cho thấy Bộ Công Thương đã rất linh hoạt trong công tác điều hành giá xăng dầu.
Chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú: Bộ Công Thương đã chủ động, linh hoạt trong điều hành giá xăng dầu

Chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú: Bộ Công Thương đã chủ động, linh hoạt trong điều hành giá xăng dầu

Chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú đánh giá cao sự linh hoạt, chủ động của Bộ Công Thương trong việc xin phép Chính phủ điều hành giá xăng dầu sớm trong ngày 30/1.
Những đóng góp của ngành Công Thương trong mô hình xã hội XHCN cho đến toàn cầu hóa hội nhập quốc tế

Những đóng góp của ngành Công Thương trong mô hình xã hội XHCN cho đến toàn cầu hóa hội nhập quốc tế

Ngành Công Thương không chỉ đóng góp đưa Việt Nam trở thành nền kinh tế lớn trong khu vực mà còn như một gương mặt chính trị, văn minh Việt Nam trong hội nhập.
Tiến sĩ Võ Trí Thành: Năm 2022, ngành Công Thương đã vững tay chèo, vượt qua “sóng cả”

Tiến sĩ Võ Trí Thành: Năm 2022, ngành Công Thương đã vững tay chèo, vượt qua “sóng cả”

Năm 2022, dù phải đối mặt với tác động kép từ những khó khăn của tình hình trong nước và thế giới, nhưng ngành Công Thương vẫn đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Việt Nam hoàn toàn có thể đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 6,5% trong năm 2023

Việt Nam hoàn toàn có thể đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 6,5% trong năm 2023

Năm 2023, dự báo kinh tế trong nước và thế giới đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng Việt Nam hoàn toàn có thể đạt mục tiêu tăng trưởng 6,5% như Quốc hội đề ra.
5 áp lực với mục tiêu kiểm soát lạm phát 4,5% trong năm 2023

5 áp lực với mục tiêu kiểm soát lạm phát 4,5% trong năm 2023

Mặc dù đã kiểm soát thành công lạm phát năm 2022, nhưng áp lực lạm phát trong năm 2023 với nền kinh tế Việt Nam là rất lớn.
PGS.TS Ngô Trí Long: Bình ổn giá năng lượng là yếu tố giúp ổn định kinh tế vĩ mô

PGS.TS Ngô Trí Long: Bình ổn giá năng lượng là yếu tố giúp ổn định kinh tế vĩ mô

Theo PGS.TS Ngô Trí Long, bình ổn giá năng lượng là một trong những yếu tố giúp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát của Việt Nam trong năm 2022.
TS. Nguyễn Minh Phong: Bình ổn giá xăng dầu năm 2022 mang lại hiệu quả tích cực cho kinh tế vĩ mô

TS. Nguyễn Minh Phong: Bình ổn giá xăng dầu năm 2022 mang lại hiệu quả tích cực cho kinh tế vĩ mô

Năm 2022, tình hình kinh tế, chính trị thế giới diễn biến phức tạp, song Việt Nam vẫn giữ tăng trưởng ổn định nhờ kiểm soát tốt lạm phát, bình ổn giá xăng dầu.
Nỗ lực kiềm chế đà tăng của giá xăng dầu là yếu tố quan trọng nhất kiềm chế đà tăng lạm phát!

Nỗ lực kiềm chế đà tăng của giá xăng dầu là yếu tố quan trọng nhất kiềm chế đà tăng lạm phát!

Nỗ lực kiềm chế đà tăng của giá xăng dầu là yếu tố quan trọng nhất kiềm chế đà tăng lạm phát! Đó là khẳng định chuyên gia kinh tế - TS. Võ Trí Thành.
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh: Có thể xem xét điều chỉnh giá điện ở mức phù hợp

PGS.TS Đinh Trọng Thịnh: Có thể xem xét điều chỉnh giá điện ở mức phù hợp

Nguyên nhiên liệu đầu vào cho sản xuất điện tăng cao hơn giá điện bình quân, do đó, có thể xem xét điều chỉnh giá điện ở mức phù hợp.
TS. Võ Trí Thành: Tháo "ngòi nổ" trái phiếu để gỡ nghẽn dòng tiền

TS. Võ Trí Thành: Tháo "ngòi nổ" trái phiếu để gỡ nghẽn dòng tiền

Trong khi doanh nghiệp khát vốn mà nhiều gói hỗ trợ không thể giải ngân, TS. Võ Trí Thành cho rằng, cần tháo “ngòi nổ” trái phiếu để gỡ nghẽn dòng tiền.
Thực thi Hiệp định CPTPP: Doanh nghiệp chủ động hơn trong cải thiện năng lực cạnh tranh

Thực thi Hiệp định CPTPP: Doanh nghiệp chủ động hơn trong cải thiện năng lực cạnh tranh

Hiệp định CPTPP không chỉ mở ra cơ hội thị trường mà còn là động lực để khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa cải thiện năng lực cạnh tranh, sản xuất, kinh doanh.
Gần 2 năm thực thi Hiệp định UKVFTA: Xuất khẩu từ Việt Nam sang Vương quốc Anh tăng trưởng tích cực

Gần 2 năm thực thi Hiệp định UKVFTA: Xuất khẩu từ Việt Nam sang Vương quốc Anh tăng trưởng tích cực

Xuất khẩu của Việt Nam sang Anh đã ghi nhận tăng trưởng tích cực sau khi thực thi Hiệp định UKVFTA và còn nhiều dư địa để tiếp tục tăng trong thời gian tới.
Xuất khẩu vào EU, doanh nghiệp cần đổi mới chính mình

Xuất khẩu vào EU, doanh nghiệp cần đổi mới chính mình

Sau 2 năm thực thi, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đã hỗ trợ tích cực cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường EU.
Doanh nghiệp cần chủ động tận dụng tốt hơn cơ hội từ Hiệp định EVFTA

Doanh nghiệp cần chủ động tận dụng tốt hơn cơ hội từ Hiệp định EVFTA

Sau hơn 2 năm thực thi, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) đã có tác động tích cực đến tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường châu Âu.
Đồng Nai: Phát hiện cơ sở tái chế phế liệu tàng trữ khối lượng “ khủng” chất thải rắn nguy hại

Đồng Nai: Phát hiện cơ sở tái chế phế liệu tàng trữ khối lượng “ khủng” chất thải rắn nguy hại

Kiểm tra cơ sở tái chế tại KCN Biên Hòa 1 tỉnh Đồng Nai, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 100 tấn chất thải rắn nguy hại chưa qua xử lý.
PGS.TS Trần Đình Thiên: Hệ thống phân phối không giải quyết hết mọi vấn đề, phải xử lý chi phí, lợi ích cho thị trường xăng dầu

PGS.TS Trần Đình Thiên: Hệ thống phân phối không giải quyết hết mọi vấn đề, phải xử lý chi phí, lợi ích cho thị trường xăng dầu

PGS.TS Trần Đình Thiên cho rằng mấu chốt là hệ thống phân phối không giải quyết hết mọi vấn đề, phải xử bài toán lý chi phí, lợi ích cho thị trường xăng dầu
TS.Lê Đăng Doanh: Vụ triệt phá hàng giả tại Sài Gòn Square góp phần tạo cơ hội phát triển cho doanh nghiệp

TS.Lê Đăng Doanh: Vụ triệt phá hàng giả tại Sài Gòn Square góp phần tạo cơ hội phát triển cho doanh nghiệp

Không chỉ ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp, nền kinh tế, hàng giả, hàng nhái còn ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động