Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, Đảng viên, cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ Bộ Công Thương

Đảng bộ Bộ Công Thương đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đảng bộ và từng cơ quan.
Đảng bộ Bộ Công Thương triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023 Đảng bộ Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt rà soát quy hoạch các cấp uỷ

Yêu cầu nêu gương đã có lịch sử lâu đời, xuất phát từ truyền thống văn hóa của dân tộc ta thông qua những quy tắc ứng xử như “Kính trên, nhường dưới” hay “Thượng bất chính, hạ tất loạn”. Nội hàm của những quy tắc này là đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu hoặc người trên trong một gia đình, một tổ chức hoặc một quốc gia. Kế thừa và phát triển bài học quý báu nói trên, Đảng ta luôn xác định nêu gương là phương thức lãnh đạo quan trọng và truyền thống quý báu của Đảng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải đề cao và phát huy tốt vai trò nêu gương trước quần chúng, trước hết là nêu gương về tư tưởng, đạo đức, lối sống, Người xem đây là một ưu thế sức mạnh to lớn của Đảng. Bởi, theo Hồ Chí Minh: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”(1). Chính vì thế, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn có vai trò cực kỳ quan trọng trong xây dựng Đảng, nhất là xây dựng Đảng về tư tưởng và đạo đức.

Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, Đảng viên, cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ Bộ Công Thương

Để đề cao trách nhiệm nêu gương, cũng như để đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, nâng cao vai trò lãnh đạo, năng lực, uy tín của Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, Đảng ta đã có nhiều quy định để tăng cường vai trò, trách nhiệm nêu gương trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt trong những năm gần đây là các quy định cụ thể như: (1) Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp"; (2) Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về "Một số vấn đề cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên"; (3) Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương".

Đại hội XII của Đảng khẳng định: “Xây dựng và thực hiện tốt các quy định để phát huy vai trò gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị”(2).

Nhìn lại các quy định nêu trên, chúng ta có thể thấy nội hàm về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đã được Đảng ta chỉ rõ và nêu rất cụ thể. Tại Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã quy định rõ mỗi cán bộ, đảng viên phải tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cán bộ có chức vụ càng cao phải càng gương mẫu về 7 nội dung cần nêu gương, đó là phải gương mẫu đi đầu thực hiện, tuyên truyền, bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; gương mẫu về đạo đức, lối sống, tác phong, đi đầu trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; là tấm gương về tự phê bình, phê bình; trách nhiệm trong công tác; quan hệ với nhân dân; ý thức tổ chức kỷ luật; đoàn kết nội bộ... Tiếp đó, trước yêu cầu từ thực tế, tại Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị khóa XII đã tiếp tục chỉ ra những vấn đề cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Việc đưa ra những quy định rõ ràng, cụ thể nêu trên cho thấy ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng trong trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đối với quá trình xây dựng và nâng cao sức chiến đấu của Đảng. Quy định số 08-QĐi/TW nêu rõ: Cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao phải càng gương mẫu nêu gương.

Đại hội XIII của Đảng (năm 2021) yêu cầu: “Nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng phù hợp với điều kiện mới và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc để làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tự giác tu dưỡng, rèn luyện, tự điều chỉnh hành vi ứng xử trong công việc hàng ngày. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ bổn phận và trách nhiệm của mình, luôn vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức và không bị cám dỗ bởi vật chất, tiền tài, danh vọng; đấu tranh có hiệu quả với mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, bệnh quan liêu, cơ hội, cục bộ, bè phái, mất đoàn kết nội bộ. Nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng suốt đời, thường xuyên “tự soi”, “tự sửa” và nêu cao danh dự, lòng tự trọng của người đảng viên”(3); “Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự “trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”(4).

Nhận thức sâu sắc vai trò, ý nghĩa của nêu gương cũng như quán triệt các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, trong thời gian qua, Đảng bộ Bộ Công Thương đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đảng bộ và từng cơ quan, đơn vị, cụ thể như sau:

Thứ nhất, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, Đảng bộ Bộ Công Thương đã tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục trong mỗi chi bộ, mỗi đoàn thể các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”.

Đảng ủy Bộ chỉ đạo cấp ủy các cấp căn cứ nội dung Quyết định số 1049-QĐ/ĐUK ngày 01/11/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc ban hành chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tiếp tục xây dựng, rà soát, bổ sung và hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”.

Trên cơ sở chuẩn mực đạo đức đã xây dựng, các cấp ủy đảng phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong hội họp, đi cơ sở, lễ tân, quản lý sử dụng tài sản công; nghiên cứu, xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong đấu tranh, phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Đặc biệt, trong năm 2018, nhằm tổ chức thực hiện học tập có hiệu quả chuyên đề năm: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Bộ đã xây dựng và ban hành Chương trình hành động số 240-CTr/ĐUB ngày 26/4/2018 về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trong đó xác định trọng tâm là cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả tính tiền phong, gương mẫu, chuẩn mực đạo đức, phong cách trọng dân, gần dân, sát dân, hiểu dân, học dân, nói đi đôi với làm của cán bộ, đảng viên, công chức, nhất là bí thư cấp ủy, đảng viên là thủ trưởng cơ quan, đơn vị, cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp (5).

Ngoài ra, Đảng ủy Bộ thường xuyên quan tâm, hướng dẫn các cấp ủy đảng, đoàn thể, chi bộ, các tổ chức đảng trực thuộc trong công tác sinh hoạt chi bộ, góp phần xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thứ hai, cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Bộ Công Thương đã nêu gương thường xuyên thể hiện tư duy, tác phong dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, trọng dân, hết lòng vì nước vì dân.

Với chức năng nhiệm vụ là Bộ quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực, tạo ra 60 - 70% GDP của cả nước, Bộ Công Thương là một trong những bộ ngành có những chính sách ảnh hưởng lớn đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống của người dân nên số lượng các thủ tục, điều kiện kinh doanh lớn.

Với tinh thần trọng dân, hết lòng vì lợi ích nhân dân, doanh nghiệp, xã hội, Bộ Công Thương là Bộ tiên phong trong việc thực hiện cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh. Thời gian qua đã cắt giảm, đơn giản hóa tổng cộng 880 điều kiện trên tổng số 1.216 điều kiện kinh doanh (chiếm trên 70%). Trong số các điều kiện kinh doanh được cắt giảm, đơn giản hóa trong thời gian vừa qua, nhiều điều kiện kinh doanh được cắt giảm có tác động tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, được các chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao như trong lĩnh vực điện, ô tô, kinh doanh xăng dầu, kinh doanh gas, an toàn thực phẩm…

Thứ ba, cán bộ, lãnh đạo chủ chốt của Bộ Công Thương luôn gương mẫu, đi đầu trong việc nêu cao trách nhiệm giải quyết các công việc nóng, việc phức tạp thuộc phạm vi quản lý của Bộ, có liên quan đến đời sống của người dân.

Trong giai đoạn vừa qua, tình hình thế giới liên tục có nhiều biến động và khó khăn bất thường như chiến tranh thương mại, đại dịch Covid-19, chủ nghĩa bảo hộ thương mại, xung đột vũ trang, đứt gãy chuỗi cung ứng và vận tải, các khó khăn nói trên đã ảnh hưởng, tác động tiêu cực đến đời sống và sản xuất của người dân và doanh nghiệp.

Mỗi khi đời sống của nhân dân, hoạt động sản xuất, xuất khẩu của doanh nghiệp, nền kinh tế gặp khó khăn. Cán bộ, lãnh đạo chủ chốt của Bộ Công Thương luôn thể hiện trách nhiệm, nhanh chóng, kịp thời, sáng tạo, lăn xả nắm bắt thực tiễn để đề ra các giải pháp, quyết sách tháo gỡ kịp thời khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, cụ thể:

- Trước yêu cầu cung ứng đủ hàng hoá thiết yếu, đảm bảo cuộc sống của người dân tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tháng 7/2021, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã quyết định thành lập Tổ công tác Tiền phương về đảm bảo hàng hóa thiết yếu cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Ngay trong những ngày dịch diễn biến căng thẳng nhất, tổ công tác đã có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh để làm nhiệm vụ thường trực tại khu vực phía Nam, theo dõi sát, nắm bắt nhu cầu hàng hoá thiết yếu của người dân tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam cũng như kiểm soát tình hình giá cả thị trường, xử lý các trường hợp đầu cơ tăng giá trục lợi, tham mưu, thực hiện các biện pháp để giải quyết, đảm bảo cung ứng hàng hoá cho các tỉnh phía Nam. Tổ công tác cũng đã đưa ra các đề xuất mà sau này thực tiễn đã chứng minh là đúng đắn, hợp lý như: cho mở cửa lại các chợ truyền thống ở thành phố Hồ Chí Minh, ưu tiên tiêm vắc-xin cho tiểu thương tại các chợ truyền thống. Các giải pháp trên khi được thực hiện đã giải quyết ngay tình trạng khan hiếm thực phẩm, hàng hóa tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Khi đại dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến thu nhập và đời sống của người dân, Bộ Công Thương đã nhiều lần đề xuất và được Chính phủ đồng ý giảm giá điện cho người dân, doanh nghiệp trong 5 đợt. Tổng số tiền hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện khoảng hơn 16.650 tỷ đồng.

- Khi xảy ra ùn ứ nông sản tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc cuối năm 2021, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công Thương ngay lập tức đi khảo sát trực tiếp tại các cửa khẩu để bàn bạc cùng với các địa phương đưa ra các giải pháp khắc phục, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu với Trung Quốc. Đồng chí Bộ trưởng cũng ngay lập tức có 04 công thư gửi Bộ trưởng Bộ Thương mại, Tổng cục Hải quan và các tỉnh biên giới của Trung Quốc; chỉ đạo các đơn vị thực hiện hàng chục cuộc họp với các tỉnh biên giới và đối tác phía Trung Quốc để nắm bắt khó khăn, thúc đẩy khôi phục thông quan hàng hóa. Với nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao của Lãnh đạo Bộ Công Thương và các đơn vị chức năng, tình hình thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc nhanh chóng được khôi phục, góp phần hạn chế thiệt hại và giúp bà con nông dân tiêu thụ nông sản, nhất là các nông sản đang vào vụ.

Thứ tư, cán bộ, lãnh đạo chủ chốt của Bộ Công Thương thường xuyên gương mẫu trong việc thực hiện quy chế dân chủ trong mọi hoạt động của Bộ Công Thương, xây dựng khối đoàn kết thống nhất để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ của ngành.

Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương từ sớm đã chỉ đạo xây dựng ban hành Quy chế làm việc của Ban Cán sự Đảng, Quy chế phối hợp giữa Ban Cán sự Đảng với Đảng ủy Bộ Công Thương, Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Cán sự Đảng với Lãnh đạo Bộ Công Thương, Quy chế làm việc của Bộ, Quy chế tuyển dụng, sử dụng và bổ nhiệm cán bộ, công chức. Theo đó, mọi hoạt động của Ban Cán sự Đảng, của Bộ Công Thương tuân thủ quy định của Đảng, Hiến pháp và pháp luật, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Mọi vấn đề quan trọng đều được đưa ra Ban Cán sự Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ bàn bạc, thảo luận tạo sự nhất trí cao trước khi triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương đề cao trách nhiệm cá nhân và nêu gương của thành viên Ban Cán sự Đảng, Thường vụ đảng ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Mỗi nhiệm vụ chỉ giao cho một người chủ trì và chịu trách nhiệm. Thực hiện phân công, phân cấp, phân quyền, ủy quyền theo quy định của pháp luật, cá thể hóa trách nhiệm gắn với tăng cường giám sát, kiểm tra và kiểm soát quyền lực, bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, quản lý thống nhất, phù hợp với thẩm quyền của Bộ Công Thương. Phát huy tính chủ động, sáng tạo của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Thứ năm, cán bộ, lãnh đạo chủ chốt của Bộ Công Thương thường xuyên quan tâm, chỉ đạo cung cấp thông tin chính thống về các hoạt động của Đảng, Chính phủ và Bộ Công Thương nhằm tuyên truyền, bảo vệ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; thường xuyên, liên tục đấu tranh phản bác những quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Coi đây là một trong những công tác trọng tâm và có nhiều ý nghĩa, Đảng bộ Bộ Công Thương đã yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thường xuyên, chủ động giải thích, tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật; cung cấp thông tin chính thống về hoạt động của Chính phủ, Bộ Công Thương trên trang Thông tin điện tử của Bộ, báo chí, truyền hình của Bộ và các cơ quan thông tin đại chúng. Bộ Công Thương đã ban hành quy chế cung cấp thông tin báo chí và hàng năm ban hành các kế hoạch truyền thông trong đó coi việc làm tốt công tác truyền thông là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả thực thi công vụ của cán bộ lãnh đạo, quản lý của Bộ Công Thương.

Bên cạnh đó, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã quan tâm chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp giữa Bộ Công Thương với các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền hình ở trung ương và địa phương. Cụ thể: (1) năm 2016 Bộ Công Thương đã ký Quy chế phối hợp truyền thông về hội nhập kinh tế quốc tế với một số cơ quan báo chí như Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; (2) năm 2022, Bộ Công Thương và Đài Truyền hình Việt Nam đã ký kết Thỏa thuận phối hợp công tác truyền thông giai đoạn 2022-2025.

Tất cả các nỗ lực nói trên của Lãnh đạo Bộ Công Thương đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm nêu gương trong việc trong việc tuyên truyền, bảo vệ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; đấu tranh phản bác những quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông, tạo sự đồng thuận xã hội đối với việc triển khai các kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ và Bộ Công Thương.

Với ý nghĩa và tác dụng thiết thực từ quá trình triển khai thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt như nêu trên tại Đảng bộ Bộ Công Thương trong thời gian qua, chúng tôi xin đề xuất một số giải pháp cụ thể như sau:

Một là, cần phải quán triệt đúng tinh thần nêu gương trong tư tưởng Hồ Chí Minh và các quy định của Đảng ta. Nêu gương không phải là một phong trào mà là trách nhiệm, bổn phận của người cán bộ, đảng viên và phải được thực hiện thường xuyên. Để thực sự nêu gương, người cán bộ, đảng viên phải liên tục không ngừng rèn luyện, tu dưỡng cả về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, trách nhiệm, tác phong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, quan hệ với quần chúng nhân dân; tuyệt đối tránh hình thức. Việc nêu gương một cách thực chất trong cán bộ, đảng viên sẽ có tác dụng thực sự to lớn trong xây dựng, củng cố đơn vị, tạo sự thống nhất, đoàn kết và nâng cao sức mạnh của tập thể, phát huy được năng lực, sở trường của các cá nhân. Ngược lại, nếu rơi vào hình thức sẽ làm suy giảm niềm tin của quần chúng đối với Đảng.

Hai là, tiếp tục thực hiện việc xem xét, biểu dương những tấm gương tốt của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ để tạo sức lan tỏa rộng lớn hơn trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; khích lệ và thúc đẩy mạnh mẽ công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới; tạo động lực, niềm tin vững chắc cho quần chúng tự nguyện, tự giác làm theo để thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng.

Ba là, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục đổi mới cả hình thức và nội dung công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên để phù hợp với điều kiện, tình hình phát triển mới của đất nước nói chung và của từng bộ, ban, ngành nói riêng. Theo đó, thông tin cần được cung cấp kịp thời, đa chiều về tình hình trong nước và quốc tế, gắn với đường lối, chính sách lớn của Đảng và mục tiêu, yêu cầu trong triển khai thực hiện của cơ quan, đơn vị. Qua đó, nâng cao tính thuyết phục, lan tỏa, tạo hiệu ứng tốt trong quần chúng, đặc biệt là các cán bộ, đảng viên trẻ.

Bốn là, tiếp tục nêu cao tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp phải trở thành cao trào và diễn ra liên tục trong chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với công tác kiểm tra, đánh giá thường xuyên để rút ra những bài học kinh nghiệm tốt và nhân rộng trong toàn Đảng bộ.

Năm 2023 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, đồng thời tiếp tục triển khai những nhiệm vụ được giao với phương châm "Chủ động đổi mới, Quyết liệt hành động, Coi trọng hiệu quả", Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ Công Thương tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, quyết tâm xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong Đảng bộ Bộ Công Thương thực sự có năng lực, phẩm chất, trách nhiệm, gương mẫu và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, góp phần tích cực vào thành công chung của cả nước, tiến tới thực hiện thành công Nghị quyết XIII của Đảng (6)./.

[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2016, tr 203.

[2] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, t.II, tr 237.

[3] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, t.II, tr 237.

[4] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Sđd, t.II, tr 248.

[5] Nguồn: Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Công Thương.

[6] Nguồn: Nguồn: Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Công Thương.

Tác giả: Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Công Thương
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức theo Nghị quyết Đại hội XIII

Tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức theo Nghị quyết Đại hội XIII

Nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức càng trở nên quan trọng, trở thành một trong những vấn đề cấp bách của công tác xây dựng Đảng.
Khắc phục “bệnh” ngại họp, ngại nêu ý kiến

Khắc phục “bệnh” ngại họp, ngại nêu ý kiến

Thực tế thời gian qua ở nhiều tổ chức cơ sở đảng đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đã khắc phục “bệnh” ngại họp, ngại nêu ý kiến.
Đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

Đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

Lợi dụng thời gian qua xảy ra một số “đại án” và những quan chức “nhúng chàm”, các đối tượng chống phá đã cố tình xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước ta.
Sự phi lý của luận điệu “Không thể có độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế ở Việt Nam”

Sự phi lý của luận điệu “Không thể có độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế ở Việt Nam”

Sự phi lý của luận điệu “Không thể có độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế ở Việt Nam”.
Longform | Bài 3: Phát huy hơn nữa vai trò của thị trường nội địa

Longform | Bài 3: Phát huy hơn nữa vai trò của thị trường nội địa

Đã có sự tăng trưởng tích cực trong thời gian qua, song thị trường nội địa được đánh giá là vẫn còn rất nhiều tiềm năng để khai thác.

Tin cùng chuyên mục

Longform | Bài 2: Xúc tiến thương mại nội địa: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Longform | Bài 2: Xúc tiến thương mại nội địa: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại nội địa là giải pháp giúp duy trì đà tăng trưởng của thương mại nội địa trong bối cảnh xuất khẩu còn gặp nhiều khó khăn.
Longform | Bài 1: Trụ đỡ của nền kinh tế trong khó khăn

Longform | Bài 1: Trụ đỡ của nền kinh tế trong khó khăn

Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết 13 của Đảng, thị trường nội địa đã khẳng định vai trò trụ cột quan trọng trong các thời điểm nền kinh tế gặp khó khăn.
Đem sức ta mà tự giải phóng cho ta

Đem sức ta mà tự giải phóng cho ta

Thắng lợi của Cuộc cách mạng Tháng Tám đã qua gần một thế kỷ, nhưng bài học "đem sức ta mà tự giải phóng cho ta" vẫn nguyên giá trị.
Đợt sinh hoạt chính trị với sức lôi cuốn, lan tỏa mạnh mẽ

Đợt sinh hoạt chính trị với sức lôi cuốn, lan tỏa mạnh mẽ

Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ Công Thương phát động từ tháng 3/2023 đã có sức lôi cuốn, lan tỏa mạnh mẽ.
Công tác truyền thông trong lĩnh vực điện lực: Đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch

Công tác truyền thông trong lĩnh vực điện lực: Đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch

Điện là dạng năng lượng được sử dụng phổ biến nhất ngày nay. Ngành điện lực từ lâu đã trở thành một trong những trụ cột chính của ngành công nghiệp.
Bài 3: Chữ “dân” và tinh thần phụng sự nhân dân của Quốc hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Bài 3: Chữ “dân” và tinh thần phụng sự nhân dân của Quốc hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh là kế thừa quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin nhưng bằng sự thấu hiểu đặc điểm dân tộc và tinh thần sáng tạo.
"Vì nhân dân phụng sự” và cái giá của sự đi ngược - Bài 1: Lời thề và sự bội ước cần lên án

"Vì nhân dân phụng sự” và cái giá của sự đi ngược - Bài 1: Lời thề và sự bội ước cần lên án

Đảng ta luôn quán triệt sâu sắc tinh thần “Dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lấy lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân là mục tiêu quan trọng.
Tận dụng cơ hội thúc đẩy xuất khẩu nông sản Việt vào thị trường EU nhằm thực thi Hiệp định EVFTA

Tận dụng cơ hội thúc đẩy xuất khẩu nông sản Việt vào thị trường EU nhằm thực thi Hiệp định EVFTA

Hiệp định EVFTA không chỉ mang đến cơ hội về tăng trưởng xuất khẩu mà còn giúp cho ngành nông nghiệp nước ta đẩy mạnh công tác tái cơ cấu.
Bài 2: Nhân danh "giải cứu" hay "sự móc ngoặc công tư"?

Bài 2: Nhân danh "giải cứu" hay "sự móc ngoặc công tư"?

Quyết định truy tố của các CQ chức năng đối với 1 số cán bộ và những cái “bắt tay, móc ngoặc công tư, những vòi bạch tuộc” đã lộ diện dưới ánh sáng của công lý.
Nền tảng tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của Đảng là kim chỉ nam để hội nhập kinh tế quốc tế

Nền tảng tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của Đảng là kim chỉ nam để hội nhập kinh tế quốc tế

Từ những năm 80 của thế kỷ XX, Đảng và Nhà nước ta đã xác định nền tảng tư tưởng của Đảng là kim chỉ nam để đưa đất nước hội nhập kinh tế quốc tế.
Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, Đảng viên Đảng Bộ Bộ Công Thương trong giai đoạn mới

Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, Đảng viên Đảng Bộ Bộ Công Thương trong giai đoạn mới

Mục tiêu xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Bộ Công Thương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn mới.
Đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến” trong ngành Công Thương

Đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến” trong ngành Công Thương

Nhiều cán bộ, đảng viên nói chung, ngành Công Thương nói riêng, trong đó có một bộ phận người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu.
Bài 3: Cần cơ chế "trợ lực" để hiện thực hóa mục tiêu tự chủ, tự cường

Bài 3: Cần cơ chế "trợ lực" để hiện thực hóa mục tiêu tự chủ, tự cường

Bộ Công Thương đã có nhiều đóng góp tích cực vào việc xây dựng thể chế đối với chiến lược phát triển công nghiệp cũng như các ngành công nghiệp chủ lực.
Bài 2: Từng bước xây dựng nền tảng để những “sếu đầu đàn” tự tin sải cánh

Bài 2: Từng bước xây dựng nền tảng để những “sếu đầu đàn” tự tin sải cánh

Các chủ trương, quyết sách của Đảng, Chính phủ xây dựng nền công nghiệp tự chủ được triển khai mạnh mẽ, đã làm nên bức tranh công nghiệp với gam màu tươi sáng.
“Mạnh công đoàn – vững tư tưởng”

“Mạnh công đoàn – vững tư tưởng”

"Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam.
Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phận sự của đảng viên trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phận sự của đảng viên trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”

Tháng 10/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, tác phẩm thể hiện sâu sắc tư tưởng của Người về công tác cán bộ trên các mặt.
Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu

Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu

Quan điểm của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc đối với thế hệ trẻ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.
Bài 5: Quản lý tiên tiến để thúc đẩy tốc độ hiện đại hóa ngành công nghiệp quốc phòng

Bài 5: Quản lý tiên tiến để thúc đẩy tốc độ hiện đại hóa ngành công nghiệp quốc phòng

Những sản phẩm của ngành công nghiệp quốc phòng có được chính là nhờ việc đầu tư đúng hướng cho đội ngũ làm công tác khoa học; công tác nghiên cứu khoa học.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng trong công cuộc chuyển đổi số của lực lượng Quản lý thị trường

Bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng trong công cuộc chuyển đổi số của lực lượng Quản lý thị trường

Tổng cục Quản lý thị trường thêm một lần nữa khẳng định là cơ quan thuộc Bộ Công Thương luôn đi đầu trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.
Quản lý thị trường - Lực lượng tiên phong trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Quản lý thị trường - Lực lượng tiên phong trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Quản lý thị trường - Lực lượng chủ công trên mặt trận kiểm tra kiểm soát thị trường, tiên phong trong công tác Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động