Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 08/08/2020 09:30
Chi bộ Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững:

Nêu cao tinh thần đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ

14:34 | 23/03/2020
Mặc dù mới thành lập vừa tròn một nhiệm kỳ đầu tiên, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Công Thương, Chi bộ Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững đã xây dựng được một tập thể đoàn kết, phát huy dân chủ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý

Mới đây, tại Hà Nội, Chi bộ Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương đã trọng thể tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Phát biểu tại đại hội, ông Trịnh Quốc Vũ - Phó Bí thư phụ trách Chi bộ Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững - cho biết, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên Chi bộ hướng tới Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2020 được trình bày tại Đại hội, Chi bộ hiện có 15 đồng chí đảng viên, bao gồm 14 đảng viên chính thức, 1 có đảng viên dự bị. Về trình độ lý luận chính trị Đảng viên có trình độ cao cấp: 7 đồng chí, chiếm 47%; trung cấp: 2 đồng chí, chiếm 13% và sơ cấp: 6 đồng chí, chiếm 40%. Số đảng viên từ 40 tuổi trở lên: 11/15 đảng viên, chiếm 73%; dưới 40 tuổi có: 4/15, chiếm 27%. Số lượng đảng viên nắm giữ nhiệm vụ lãnh đạo cấp vụ có 4 đồng chí. Các đảng viên của Chi bộ đều có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, có năng lực tốt, đạo đức, lối sống gương mẫu. Về chuyên môn, tất cả các đảng viên đều có trình độ từ đại học trở lên.

neu cao tinh than doan ket hoan thanh tot nhiem vu
Ông Trịnh Quốc Vũ - Phó Bí thư phụ trách chi bộ - báo cáo tình hình hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2020 tại Đại hội

Chi bộ đã luôn xác định rõ nhiệm vụ chính trị, bám sát các kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên kịp thời quán triệt và đề ra chương trình hành động, lãnh đạo hiệu quả nhiệm vụ công tác của đơn vị. Điểm nhấn trong nhiệm kỳ vừa qua là Chi bộ đã chú trọng phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý của đơn vị để xem xét, giải quyết những vấn đề nảy sinh, củng cố đoàn kết nội bộ.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Chi ủy chỉ đạo, quán triệt tới từng đảng viên, công chức, đặc biệt là các đồng chí tham gia lãnh đạo và thực hiện các mảng công việc chuyên môn chính như sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; nội dung của Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững; chương trình sản xuất sạch hơn, sản xuất và tiêu dùng bền vững; ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh ngành Công Thương...

Trong nhiệm kỳ 2017-2019, Chi bộ đã lãnh đạo Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững thực hiện tốt công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Vụ đã chủ trì và phối hợp xây dựng 15 văn bản quy phạm pháp luật các loại, nhiều văn bản có tác động mạnh đến công tác quản lý nhà nước như lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, thực hiện cụ thể hóa Luật Tiết kiệm năng lượng.

Bên cạnh đó, Vụ tập trung đôn đốc, thanh kiểm tra việc thực hiện các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; quản lý hiệu suất phương tiện, thiết bị và dán nhãn năng lượng. Công tác đào tạo và truyền thông được duy trì thường xuyên trên trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương, trang thông tin về tiết kiệm năng lượng, trang thông tin về sản xuất sạch hơn và mạng lưới báo chí của Bộ Công Thương.

Chi bộ cũng đã lãnh đạo Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững hoàn thành vai trò đơn vị đầu mối của Bộ Công Thương trong triển khai các nhiệm vụ về Ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh; đầu mối giúp việc cho Bộ trưởng là thành viên Uỷ ban quốc gia về biến đổi khí hậu, thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Ứng phó với biến đổi khí hậu và Tăng trưởng xanh…

neu cao tinh than doan ket hoan thanh tot nhiem vu
Toàn cảnh Đại hội chi bộ Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững

Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tư tưởng của Chi bộ được chú trọng. Toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đều có ý thức chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công, phối hợp với các cơ quan, đơn vị để có tham mưu tốt với lãnh đạo, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung. Tập thể Chi ủy luôn chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc “tập trung dân chủ” thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Chi ủy luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ đã được quy định; lãnh đạo, chỉ đạo theo đúng chương trình làm việc và kế hoạch đề ra.

Công tác chính trị tư tưởng được tăng cường thông qua việc thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, tổ chức sinh hoạt chi bộ đều đặn, nội dung thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Đồng thời, công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên trong chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên được thực hiện nghiêm túc, bài bản; công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và phát triển đảng viên mới được thực hiện dựa trên nguyên tắc coi trọng chất lượng.

Hơn nữa, Chi bộ cũng coi trọng và duy trì nghiêm túc công tác xây dựng Đảng: Đảm bảo sinh hoạt đảng định kỳ theo quy định, có nội dung phong phú và hiệu quả. Nội dung sinh hoạt Chi bộ gắn với nội dung chuyên môn của Vụ; thực hiện tốt tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”…

Giữ vững chi bộ “trong sạch, vững mạnh”

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022, Đại hội xác định phương hướng chung tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu tổ chức cơ sở Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức cách mạng trong sáng, có tầm trí tuệ cao, có phương thức lãnh đạo đổi mới, khoa học và toàn diện để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời tập trung nâng cao chất lượng công tác chuyên môn là nhiệm vụ hàng đầu và trọng tâm, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ then chốt.

neu cao tinh than doan ket hoan thanh tot nhiem vu
Ông Phan Văn Bản, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương phát biểu chỉ đạo Đại hội

Tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ mới Chi bộ tiếp tục đề ra một số chỉ tiêu chính như: Lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị hàng năm theo chức năng, nhiệm vụ được giao; có 100% đảng viên được học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, sau học tập đều có viết thu hoạch thể hiện nhận thức của cá nhân; hàng năm có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Giữ vững Chi bộ “trong sạch, vững mạnh”.

Về xây dựng tổ chức đảng, Chi bộ tập trung duy trì đầy đủ, nghiêm túc việc các biện pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Nâng cao hơn nữa chất lượng, tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng; coi trọng công tác quản lý, phân công nhiệm vụ đảng viên và thực hiện tốt hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, để cán bộ phát huy được vai trò, trách nhiệm trong công việc; duy trì nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, quy định của cấp ủy cấp trên và nhiệm vụ được giao; phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 bồi dưỡng và kết nạp được 2 đảng viên.

neu cao tinh than doan ket hoan thanh tot nhiem vu
Ông Phan Văn Bản tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành chi bộ Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững nhiệm kỳ 2020-2022

Tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy Bộ Công Thương, ông Phan Văn Bản, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Công Thương lưu ý, trong bối cảnh mới, Chi bộ cần tiếp tục phát huy sức mạnh tổ chức Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đặc biệt, trước tình hình diễn biến phức tạo của dịch bệnh, Chi bộ cần phát huy những lợi thế của đơn vị với tinh thần đoàn kết là yếu tố quan trọng, trình độ đảng viên, công chức có trình độ chuyên môn cao được lựa chọn từ các đơn vị về khi thành lập Vụ, lĩnh vực tiết kiệm năng lượng là xu hướng phát triển mới.

Theo ông Phan Văn Bản, Chi bộ cần quan tâm một số nhiệm vụ sau: Hoàn thành tốt các nhiệm vụ Bộ giao như tham gia sửa đổi Nghị định, xây dựng cán bộ phát triển vững mạnh, tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu ra chi ủy cho nhiệm kỳ mới 2020 - 2022 và lựa chọn bầu ra các đồng chí xứng đáng tham dự Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương. Ngoài ra, Đại hội cần thảo luận và tổng hợp các ý kiến góp ý cho Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc khóa XIII.

Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã bầu Chi ủy Chi bộ Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 3 đồng chí, trong đó: Đồng chí Phương Hoàng Kim - Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững là Bí thư chi bộ; đồng chí Trịnh Quốc Vũ - Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững là Phó Bí thư chi bộ và đồng chí Tăng Thế Hùng là chi ủy viên.

Vũ Trìu - Quỳnh Nga