Chiêu bài “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang từ những góc nhìn đa chiều

Kỳ 2: Công an nhân dân-lực lượng nòng cốt trong đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa”

Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng là nhân tố quyết định sự trưởng thành và chiến thắng của Công an nhân dân Việt Nam.

Lại những luận điệu sai trái về cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm” Nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng trong tình hình mới Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong chuyển đổi số

Các thủ đoạn chống phá ngày càng tinh vi

Thời gian qua, trước những biến động của tình hình thế giới, khu vực và những khó khăn, phức tạp về kinh tế - xã hội, an ninh, trật tự ở trong nước, các phần tử chống chủ nghĩa xã hội, đối tượng cơ hội chính trị thông qua các bài viết, “thư ngỏ”, “kiến nghị”..., với những điệp khúc cũ, kêu gọi Đảng Cộng sản Việt Nam từ bỏ Cương lĩnh và đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội; từ bỏ vai trò lãnh đạo đối với Nhà nước và xã hội; thực hiện “phi chính trị hóa” Quân đội nhân dânCông an nhân dân. Thực chất, đây là những thủ đoạn hoạt động trong chiến lược “diễn biến hòa bình” mà các thế lực thù địch đang tìm mọi cách thực hiện ở nước ta trên các lĩnh vực như: kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại... trong đó, âm mưu “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang được xác định là một trọng điểm.

Kỳ 2: Công an nhân dân-lực lượng nòng cốt trong đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa”

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao tinh thần cảnh giác với âm mưu “phi chính trị hoá” quân đội cho cán bộ, chiến sĩ (Nguồn: dangcongsan.vn)

Những thủ đoạn mà các thế lực thù địch tiến hành nhằm thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang là không mới nhưng rất tinh vi, xảo quyệt nên cực kỳ nguy hiểm và thâm độc; mặc dù không trực diện đối đầu với lực lượng vũ trang, nhưng về lâu dài, những thủ đoạn này sẽ tác động làm phai nhạt mục tiêu, lý tưởng của cán bộ, chiến sĩ, làm cho lực lượng vũ trang “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, mất phương hướng chính trị, suy giảm sức chiến đấu và bị vô hiệu hóa. Bài học về sự sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu cho thấy, hơn lúc nào hết, đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch nhằm “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang là nhiệm vụ vô cùng trọng yếu của cách mạng Việt Nam và lực lượng vũ trang nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Thực tế đã chứng minh, lịch sử hơn 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Công an nhân dân đã khẳng định, dưới sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, trực tiếp và toàn diện về mọi mặt của Đảng, Công an nhân dân Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Tổ quốc, Đảng và nhân dân tin cậy, giao phó. Trong mọi giai đoạn cách mạng, lực lượng Công an nhân dân luôn được quan tâm xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. Việc giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng là nhân tố quyết định sự trưởng thành và chiến thắng của Công an nhân dân Việt Nam, góp phần đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch. Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, trong sạch, vững mạnh, trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, thủ trưởng công an các cấp đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp, lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. Thường xuyên trau dồi lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên cơ sở giữ vững bản chất giai cấp công nhân, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân. Quan tâm bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần cảnh giác cách mạng và ý chí chiến đấu; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân và xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt với Nhân dân. Tổ chức quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao lòng tự hào cho cán bộ, chiến sĩ về truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và của Công an nhân dân; thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động: “Công an nhân dân Việt Nam vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Chủ động phòng ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương; việc chấp hành chỉ thị, mệnh lệnh, chức trách nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch và chế độ công tác; chấn chỉnh tư thế, lễ tiết, tác phong theo Điều lệnh Công an nhân dân. Triển khai sâu rộng, hiệu quả phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; kiên quyết đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, vu khống của các thế lực thù địch nhằm “phi chính trị hóa”, “vô hiệu hóa” lực lượng vũ trang, trong đó có lực lượng Công an nhân dân.

Vai trò của lực lượng công an trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia

Với vai trò là “lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội”, lực lượng Công an nhân dân phải chủ động, tích cực tiến hành các biện pháp đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay; phải xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về mục tiêu, lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn để từ đó không ngừng rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, sức chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân; bất luận trong điều kiện, hoàn cảnh nào, Công an nhân dân phải luôn khẳng định là lực lượng chính trị trung thành tuyệt đối của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Đồng thời, thông qua các phương tiện truyền thông, lực lượng Công an nhân dân tuyên truyền, giúp cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn nữa về bản chất cách mạng của lực lượng vũ trang nhân dân thể hiện ở sự thống nhất giữa tính đảng, tính giai cấp, tính nhân dân và được biểu hiện sinh động ở mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Ngoài ra, không ngừng tăng cường xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Theo đó, cấp ủy, thủ trưởng đơn vị các cấp công an cần nghiêm túc quán triệt, thực hiện quy định của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong Công an nhân dân; tiếp tục gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải nêu cao tinh thần tự soi, tự sửa, nghiêm túc, thẳng thắn nhận diện, đánh giá những biểu hiện suy thoái mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ ra để có biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi; đồng thời, nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh toàn diện. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy các cấp công an theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy thực sự gương mẫu, tiêu biểu về trình độ, năng lực, trí tuệ, phẩm chất, đạo đức cách mạng, phương pháp, tác phong công tác, có uy tín trong nội bộ và với nhân dân, có bản lĩnh chính trị vững vàng trước khó khăn, thử thách và âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Đáng chú ý, lực lượng Công an nhân dân ngày càng tăng cường công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ trong Công an nhân dân, trong đó quán triệt sâu sắc phương châm “chủ động phòng ngừa, giữ vững bên trong là chính”; kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kiên quyết xử lý nghiêm, đưa ra khỏi lực lượng Công an nhân dân những cán bộ, chiến sĩ suy thoái tư tưởng chính trị, vi phạm nghiêm trọng phẩm chất đạo đức, vi phạm quy trình, chế độ công tác, vi phạm pháp luật... để bảo vệ uy tín và hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng nhân dân. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ, năng lực chuyên môn phù hợp, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới.

Phạm Xuân Thái
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Xây dựng Đảng - Phát triển kinh tế

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng để bảo vệ Đảng

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng để bảo vệ Đảng

Thế kỷ 21 đã và đang đặt ra thời cơ và thách thức to lớn, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất định chúng ta sẽ hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh
Vững vàng vượt khó vì lợi ích của Nhân dân

Vững vàng vượt khó vì lợi ích của Nhân dân

Đảng ta, Đất nước ta vẫn vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện và đáng mừng trên nhiều lĩnh vực
Tăng minh bạch, công khai để chống tham nhũng, tiêu cực

Tăng minh bạch, công khai để chống tham nhũng, tiêu cực

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: Công khai, minh bạch, tăng trách nhiệm giải trình là điều kiện đầu tiên để chống tham nhũng, kiểm soát quyền lực.
Khơi dậy, phát huy sức mạnh của nhân dân qua bài viết của Tổng Bí thư

Khơi dậy, phát huy sức mạnh của nhân dân qua bài viết của Tổng Bí thư

Theo Đại tá, PGS.TS Nguyễn Văn Sáu, nội dung quan trọng trong bài viết của Tổng Bí thư là khơi dậy, phát huy sức mạnh của nhân dân để dựng xây đất nước phồn vinh.
Longform | Xây dựng cơ sở Đảng gắn với phát triển kinh tế vùng biên: Câu chuyện từ huyện Xín Mần

Longform | Xây dựng cơ sở Đảng gắn với phát triển kinh tế vùng biên: Câu chuyện từ huyện Xín Mần

Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, thời gian qua Đảng bộ huyện Xín Mần đã có nhiều giải pháp trong phát triển đảng viên...

Tin cùng chuyên mục

Kinh tế chuyển mình mạnh mẽ từ các quyết sách của Đảng

Kinh tế chuyển mình mạnh mẽ từ các quyết sách của Đảng

Qua mỗi kỳ Đại hội Đảng là một lần khẳng định thêm những tư duy, quyết sách kinh tế của Đảng làm nền cho các chặng đường phát triển của đất nước.
Khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Ngay từ khi mới ra đời, Ðảng Cộng sản Việt Nam đã xác định: Ðộc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội (CNXH) là mục tiêu, lý tưởng của Ðảng và nhân dân Việt Nam.
Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong xu thế phát triển của internet, mạng xã hội

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong xu thế phát triển của internet, mạng xã hội

Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ người dùng Internet, mạng xã hội thuộc nhóm cao nhất trên thế giới.
Công tác thương vụ Việt Nam ở nước ngoài: Góp phần hiện thực hóa mục tiêu hội nhập kinh tế quốc tế

Công tác thương vụ Việt Nam ở nước ngoài: Góp phần hiện thực hóa mục tiêu hội nhập kinh tế quốc tế

Hệ thống Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài đã và đang nỗ lực phát huy vai trò “sứ giả” kinh tế để góp phần thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam.
Ngăn chặn vấn nạn “chạy” thành tích, “chạy” khen thưởng

Ngăn chặn vấn nạn “chạy” thành tích, “chạy” khen thưởng

Cuối năm là thời điểm để các cơ quan, đơn vị tổng kết phong trào thi đua và vấn nạn “chạy” thành tích, “chạy” khen thưởng lại bùng phát.
Ra mắt cuốn sách về ngoại giao Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ra mắt cuốn sách về ngoại giao Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ra mắt cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam" của Tổng Bí thư.
Thành tựu kinh tế song hành phát triển quyền con người ở Việt Nam: Dấu ấn tự hào sau gần 40 năm

Thành tựu kinh tế song hành phát triển quyền con người ở Việt Nam: Dấu ấn tự hào sau gần 40 năm

Trong nhiều năm qua, vấn đề "nhân quyền" và "phát triển con người" ở Việt Nam thường xuyên bị các thế lực thù địch, cơ hội chính trị xuyên tạc, chống phá.
Chấn chỉnh tình trạng cán bộ, đảng viên né tránh, đùn đẩy trách nhiệm

Chấn chỉnh tình trạng cán bộ, đảng viên né tránh, đùn đẩy trách nhiệm

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên đã ban hành Báo cáo số 433-BC/TU nêu rõ thực trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.
Cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí

Cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí

Trải qua chặng đường 98 năm hình thành và phát triển, báo chí cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng ngày càng làm tốt vai trò phục vụ nhân dân, cách mạng
Kỳ 1: Cái bẫy “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch

Kỳ 1: Cái bẫy “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch

“Phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang là một âm mưu, thủ đoạn nguy hiểm, là một trong những mũi nhọn tấn công trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của kẻ xấu.
Không thể xuyên tạc, bóp méo chính sách đối ngoại của Việt Nam

Không thể xuyên tạc, bóp méo chính sách đối ngoại của Việt Nam

Trong bối cảnh mở cửa và hội nhập quốc tế hiện nay, Việt Nam đã sáng suốt và kịp thời có những thay đổi tư duy về công tác đối ngoại.
Longform | Phát triển thị trường nội địa: Vai trò “bệ đỡ” song hành với hội nhập kinh tế quốc tế

Longform | Phát triển thị trường nội địa: Vai trò “bệ đỡ” song hành với hội nhập kinh tế quốc tế

Phát triển thị trường nội địa gắn kết chặt chẽ với mở rộng thị trường ngoài nước thể hiện đường lối, quan điểm, chính sách xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta...
Tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức theo Nghị quyết Đại hội XIII

Tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức theo Nghị quyết Đại hội XIII

Nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức càng trở nên quan trọng, trở thành một trong những vấn đề cấp bách của công tác xây dựng Đảng.
Khắc phục “bệnh” ngại họp, ngại nêu ý kiến

Khắc phục “bệnh” ngại họp, ngại nêu ý kiến

Thực tế thời gian qua ở nhiều tổ chức cơ sở đảng đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đã khắc phục “bệnh” ngại họp, ngại nêu ý kiến.
Đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

Đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

Lợi dụng thời gian qua xảy ra một số “đại án” và những quan chức “nhúng chàm”, các đối tượng chống phá đã cố tình xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước ta.
Sự phi lý của luận điệu “Không thể có độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế ở Việt Nam”

Sự phi lý của luận điệu “Không thể có độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế ở Việt Nam”

Sự phi lý của luận điệu “Không thể có độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế ở Việt Nam”.
Longform | Bài 3: Phát huy hơn nữa vai trò của thị trường nội địa

Longform | Bài 3: Phát huy hơn nữa vai trò của thị trường nội địa

Đã có sự tăng trưởng tích cực trong thời gian qua, song thị trường nội địa được đánh giá là vẫn còn rất nhiều tiềm năng để khai thác.
Longform | Bài 2: Xúc tiến thương mại nội địa: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Longform | Bài 2: Xúc tiến thương mại nội địa: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại nội địa là giải pháp giúp duy trì đà tăng trưởng của thương mại nội địa trong bối cảnh xuất khẩu còn gặp nhiều khó khăn.
Longform | Bài 1: Trụ đỡ của nền kinh tế trong khó khăn

Longform | Bài 1: Trụ đỡ của nền kinh tế trong khó khăn

Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết 13 của Đảng, thị trường nội địa đã khẳng định vai trò trụ cột quan trọng trong các thời điểm nền kinh tế gặp khó khăn.
Đem sức ta mà tự giải phóng cho ta

Đem sức ta mà tự giải phóng cho ta

Thắng lợi của Cuộc cách mạng Tháng Tám đã qua gần một thế kỷ, nhưng bài học "đem sức ta mà tự giải phóng cho ta" vẫn nguyên giá trị.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động