Bài dự thi Cuộc thi chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kiên quyết chống luận điệu xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Trong thời điểm hiện nay, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị lại tăng cường chống phá nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
Nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng trong tình hình mới Kết hợp hài hòa mối quan hệ giữa giai cấp và dân tộc: Đường lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Mỗi lần Đảng, Nhà nước ta công bố việc xử lý, kỷ luật đối với tổ chức đảng hoặc cán bộ, đảng viên có sai phạm nghiêm trọng, những phần tử thù địch, cơ hội lại mưu đồ tận dụng cơ hội để cố tình xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và thành tựu phát triển của đất nước; gây hoang mang dư luận. Những luận điệu này tập trung vào chống phá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng của toàn quân, toàn dân và cả hệ thống chính trị; nỗ lực phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19. Nhiều chiêu trò, song tựu trung vẫn nhằm mục đích bôi nhọ, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Những chiêu trò chống phá của các thế lực thù địch đối với vai trò lãnh đạo của Đảng ta

Trong thời điểm hiện nay, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị lại tăng cường chống phá nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Những kẻ đó tìm mọi cách tuyên truyền, xuyên tạc, kích động lôi kéo những người bất mãn với chế độ, bôi nhọ, nói xấu Đảng Cộng sản; đòi “đổi mới thể chế chính trị” ở Việt Nam,... gây ra sự hoài nghi về vai trò, khả năng lãnh đạo của Đảng Cộng sản, từng bước làm mất lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập,… Không lạ gì đây chỉ là những “chiêu trò” lừa bịp, xuyên tạc, kích động nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ xã hội ở nước ta.

Như chúng ta đã biết, những mục tiêu cơ bản của cách mạng nước ta do Đảng Cộng sản Việt Nam xác định từ những năm 30 của thế kỷ trước, đến nay đã và đang được thực hiện hiệu quả. Chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới. Những thành tựu đó, là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Tuy nhiên, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận, nền kinh tế đất n­ước vẫn đang đối diện nhiều thách thức, khó khăn do chịu tác động tiêu cực của kinh tế thế giới. Cùng với đó, “Tham nhũng, lãng phí, quan liêu, suy thoái về về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ,... còn diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và đất nước ta” với những âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, quyết liệt.

Những luận điệu sai lệch về vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng - Báo Công an  Nhân dân điện tử

Trên một số trang mạng xã hội, những phần tử cơ hội cùng với các thế lực thù địch đã đăng tải, phát tán nhiều tin, bài, xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam, nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây bất ổn định chính trị trong đời sống xã hội, làm tổn hại mối quan hệ giữa ý Ðảng, lòng dân.

Các thế lực thù địch đang ra sức thực hiện “Diễn biến hoà bình”; không ngừng tấn công trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, hòng làm tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về tư tưởng, tạo ra “những khoảng trống” để truyền bá các quan điểm sai trái. Ngày càng có nhiều bài viết hoặc tin tức gieo rắc, kích thích sự nghi ngờ hoặc phủ định những giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Bọn chúng trắng trợn “viết lại lịch sử” để xuyên tạc lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Rồi lại rêu rao phủ nhận công cuộc đổi mới, cho rằng áp dụng kinh tế thị trường gắn với chủ nghĩa xã hội là “bắt cá hai tay” là “tham lam”, không thể làm được (!?). Trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh chúng tập trung vào mục tiêu phi chính trị hóa quân đội và công an; cho rằng quân đội và công an chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ đất nước và an ninh, trật tự xã hội; không nên bị chi phối bởi chính trị, nhằm chia rẽ Đảng với quân đội và công an, giữa quân đội với công an. Trên lĩnh vực đối ngoại, chúng lập lờ về đối tác và đối tượng; kêu gọi “thoát Trung”, “ngả Mỹ”, theo bên này chống bên kia… Chúng còn vu cáo với những lập luận kiểu như: Tham nhũng là sản phẩm không thể loại trừ của chế độ ta; chống tham nhũng chỉ là “đấu đá nội bộ”, “thanh trừng phe phái”. Đó chẳng qua là sự “Nổ bên trong hệ thống” mà Nhân dân không quan tâm…

Chống xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Mạnh miệng hơn, chúng cho rằng “Đảng đang suy tàn”; từ đó có cái gọi là kiến nghị: “Những người cộng sản nên nhân cơ hội này mà chia cái đảng này thành hai hay nhiều đảng để có đa đảng, khởi đi một bước ban đầu trên tiến trình dân chủ hóa Việt Nam, bước đi vừa có lợi cho dân tộc và vừa không ai trong quý vị phải chết hay phải chịu quá nhiều mất mát” (?). Cái lập luận dưới chiêu bài dân chủ này không mới nhưng hết sức tinh vi, thâm độc. Nó không phải là cái gì khác ngoài mục đích xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, tiến tới xóa bỏ chế độ Chủ nghĩa xã hội.

Thực chất của chiêu bài mà những kẻ chống phá đề cao như “khuôn vàng-thước ngọc” đã được Giáo sư Paul Mishler (Trường Đại học bang Indiana) vạch rõ: “Nước Mỹ tự xưng là đa đảng nhưng thực chất chỉ là một đảng, đó là đảng của chủ nghĩa tư bản, dù là đảng Cộng hòa hay Dân chủ”; “Mọi đói nghèo, thất nghiệp, thất học… đều do lỗi của hệ thống, lỗi từ chủ nghĩa tư bản Mỹ gây ra”…

Thực tiễn khẳng định thực chất của dân chủ là quyền lực phải thuộc về Nhân dân. Muốn thực hiện được nó thì trước tiên người lao động phải được sự lãnh đạo của một chính đảng đại biểu cho quyền lợi của chính mình và chính quyền phải là công cụ chủ yếu để Nhân dân thực hiện vai trò làm chủ. Lịch sử cách mạng Việt Nam thời kháng chiến chống thực dân, đế quốc đã từng xuất hiện và cũng đã phủ định hình thái đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Nguyên nhân là do trong quá trình đấu tranh cách mạng, một số đảng phái không có đường lối đúng đắn, hoặc không thật sự đại biểu cho quyền lợi quốc gia, dân tộc; thậm chí phản dân, hại nước… Tất cả lần lượt bị lịch sử loại bỏ, còn lại duy nhất Đảng Cộng sản Việt Nam được Nhân dân lựa chọn là chính đảng duy nhất đại diện cho quyền lợi của mình.

Bên cạnh đó, lợi dụng việc một số cán bộ cấp cao bị kỷ luật do vi phạm kỷ luật của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, chúng tìm mọi thủ đoạn để phát tán luận điệu coi đó là mất đoàn kết, thống nhất trong Ðảng; thổi phồng một số hạn chế, bất cập về mô hình tổng thể tổ chức bộ máy thuộc hệ thống chính trị chưa được hoàn thiện để phủ nhận vai trò lãnh đạo của Ðảng. Nói cách khác, đây chính là cách thức thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để chống phá, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Bởi vậy, chúng ta cần tăng cường cảnh giác, tích cực đấu tranh vạch trần, bác bỏ các luận điệu sai trái, xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng; qua đó trực tiếp khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là chính Ðảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được lịch sử minh chứng

Lịch sử 92 năm qua đã cho thấy, từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn phấn đấu rèn luyện để xứng đáng là đội tiên phong, đại biểu trung thành của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động, của dân tộc Việt Nam. Khái niệm đảng cầm quyền với đảng lãnh đạo chính quyền của Ðảng Cộng sản Việt Nam là sự thống nhất biện chứng. Bởi lẽ, sự tồn tại và phát triển của Ðảng là tiền đề, điều kiện cho sự tồn tại, hoạt động của Nhà nước, và Nhà nước là một phương thức hoạt động của Ðảng, là đối tượng lãnh đạo của Ðảng. Khi Ðảng Cộng sản Việt Nam trở thành Ðảng duy nhất cầm quyền thì, như lời Bác Hồ đã dạy: “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Ðảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Từ một đất n­ước bị tàn phá nặng nề bởi nhiều cuộc chiến tranh xâm l­ược của chủ nghĩa đế quốc, bị các thế lực thù địch điên cuồng chống phá, bị bao vây, cấm vận kinh tế, lại phải chịu nhiều tổn thất do thiên tai khắc nghiệt gây ra, Việt Nam đã nhanh chóng khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội; đời sống của các tầng lớp nhân dân lao động không ngừng đ­ược cải thiện; chính trị ổn định; lòng tin của nhân dân đối với Đảng đ­ược củng cố; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Với những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới đất nư­ớc, Việt Nam trở thành một trong những nư­ớc xã hội chủ nghĩa đầu tiên tiến hành đổi mới thắng lợi theo định h­ướng xã hội chủ nghĩa. Nhân dân, dân tộc Việt Nam có quyền tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam - ng­ười lãnh đạo, ng­ười đầy tớ trung thành của nhân dân. Từ thắng lợi của công cuộc đổi mới đất n­ước, chúng ta có thể khẳng định một cách có cơ sở khoa học, Đảng có đủ bản lĩnh, trí tuệ, khả năng lãnh đạo nhân dân Việt Nam không chỉ thắng lợi trong đấu tranh giành và giữ chính quyền trong chiến tranh giải phóng và chiến tranh giữ nước, mà cả trong xây dựng phát triển kinh tế, xây dựng đất n­ước theo mục tiêu: “dân giàu, n­ước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Trong những năm qua Đảng đã lãnh đạo Nhân dân ta giành được nhiều thắng lợi vĩ đại. Riêng trong những năm gần đây nước ta trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh với tiềm lực và quy mô ngày càng lớn. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt là công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chuyển biến mạnh mẽ, quyết liệt, có bước đột phá và đạt nhiều kết quả rõ rệt, được Nhân dân hoan nghênh, đồng tình, tin tưởng và ủng hộ. Chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh không ngừng được củng cố, kiên quyết, kiên trì giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

Kết quả nói trên bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, trong đó quan trọng nhất là sự đoàn kết thống nhất, sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy đảng… Sự lãnh đạo đúng đắn của Ðảng luôn là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi. Có thể nói, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với giai cấp, dân tộc và xã hội được xây dựng trên nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh lãnh đạo của Đảng, đồng bộ (hệ thống các văn bản pháp luật) và đồng thuận (điều lệ, quy định) của các tổ chức có liên quan, không phải do Điều lệ Đảng “cố tình” quy định hay xếp đặt. Đây là một yếu tố quan trọng, bảo đảm tính chính danh đầy đủ được quy định tại Điều 4 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

Để giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với giai cấp, dân tộc và xã hội; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau sau:

Trước hết, kiên định vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên then chốt. Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là yêu cầu cấp thiết có ý nghĩa sống còn đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới của đất nước. Đây là quan điểm nhất quán, nguyên tắc chỉ đạo cơ bản của Đảng và là bài học kinh nghiệm quý báu xuyên suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đảng ta khẳng định: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Đồng thời, tiếp tục nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng có hiệu lực, hiệu quả; bản lĩnh chính trị của Đảng, của các tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên.

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ: “Tiếp tục nâng cao lập trường, bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tính chiến đấu của toàn đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp, nhất là cấp chiến lược; tích cực đấu tranh, phản bác có hiệu quả quan điểm sai trái của các thế lực thù địch”. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc, quy định; thực hành dân chủ gắn liền với tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nguyên tắc tổ chức và hoạt động, mối quan hệ giữa các thiết chế quyền lực của nhà nước xã hội chủ nghĩa; có biện pháp thiết thực củng cố và phát triển mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với các thành tố trong hệ thống chính trị và Nhân dân. Trên cơ sở đó, huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, đơn vị đấu tranh trên mặt trận tư tưởng - lý luận tiến hành phản bác kịp thời, có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị. Đặc biệt, kiên quyết, kiên trì bác bỏ những mầm mống tư tưởng đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; kiên trì và tăng cường đấu tranh bác bỏ những quan điểm, tư tưởng sai trái bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối lãnh đạo của Đảng.

Hai là, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đây là giải pháp rất quan trọng để xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân. Cấp ủy, đội ngũ chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy các cấp trong toàn quân cần quan tâm chăm lo thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chú trọng bảo vệ tổ chức, con người, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, chiến dịch trong sạch, vững mạnh, an toàn tuyệt đối về chính trị, chống sự xâm nhập, móc nối, cài cắm, lộ, lọt thông tin; có biện pháp phòng ngừa “từ sớm, từ xa”, không để xảy ra tình trạng cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, chống phá vai trò lãnh đạo của Đảng; thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng, văn hóa của Đảng. Trong quá trình đó, phải đẩy mạnh đấu tranh trực diện với các âm mưu, thủ đoạn nguy hiểm của các thế lực thù địch; kiên quyết bác bỏ những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, kích động, gây tâm lý hoài nghi, bi quan, chán nản ở cán bộ, đảng viên, đi đôi với bảo vệ giá trị khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thành tựu của cách mạng, của Đảng và của nhân dân Việt Nam.

Ba là, kiên quyết phê phán, bác bỏ các quan điểm tư tưởng sai trái và ý đồ thực hiện đòi “đổi mới thể chế chính trị” ở Việt Nam. Chủ động đấu tranh phê phán hệ tư tưởng tư sản, tư tưởng xã hội - dân chủ, chủ nghĩa thực dụng, cơ hội chính trị. Đảng ta yêu cầu: “Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp, nhất là cấp chiến lược; tích cực đấu tranh, phản bác có hiệu quả quan điểm sai trái của các thế lực thù địch”. Kiên quyết bảo vệ Cương lĩnh, đường lối lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là mục tiêu, lý tưởng, con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn; phát triển đường lối đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nguyên tắc tổ chức và hoạt động, mối quan hệ giữa các thiết chế quyền lực của nhà nước xã hội chủ nghĩa; có biện pháp thiết thực củng cố và phát triển mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với lực lượng vũ trang nhân dân và các thành tố trong hệ thống chính trị và Nhân dân.

Bốn là, tiếp tục nghiên cứu một cách có hệ thống những luận điểm sai trái, thù địch phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng để có luận chứng bác bỏ có sức thuyết phục từng luận điểm. Trên cơ sở đó, huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của các binh chủng hợp thành trên mặt trận tư tưởng - văn hóa tiến hành phản bác kịp thời, có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, với các luận điệu phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vạch trần thủ đoạn thổi phồng những sơ hở, yếu kém của Đảng, Nhà nước ta trong công tác xây dựng Đảng, trong quản lý kinh tế - xã hội nhằm kích động tâm lý bất mãn, chống đối, chia rẽ nội bộ, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Năm là, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cán bộ, đảng viên, cơ quan báo chí, lực lượng chuyên trách trong đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái thù địch xuyên tạc, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng. Hiện nay, trong điều kiện internet, mạng xã hội ngày càng phát triển và trở nên phổ cập, việc cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp nhận những thông tin đa chiều, phải, trái, trắng, đen, đúng, sai lẫn lộn là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy, hơn lúc nào hết, các tổ chức đảng, mọi cán bộ, đảng viên, các cơ quan báo chí và lực lượng nòng cốt trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời có những bài viết có cơ sở khoa học phản bác; phê phán những quan điểm, luận điệu xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng; chủ động nắm bắt thông tin, định hướng dư luận trước những vấn đề nóng bỏng mà xã hội cũng như nhân dân ta đang quan tâm, chú ý.

Kiên định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với giai cấp và xã hội là vấn đề chiến lược có tính nguyên tắc, đang đặt ra những yêu cầu mới rất cao và toàn diện. Đảng ta yêu cầu: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy bản chất giai cấp công nhân của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng Nhà nước tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Với bản lĩnh đã được tôi luyện trong thực tiễn cách mạng, nhất định Đảng ta sẽ hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử mà dân tộc và nhân dân giao phó. Mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng nhằm làm mất uy tín, danh dự, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với giai cấp, dân tộc và xã hội nhất định sẽ bị vạch trần và thất bại thảm hại. Đảng, cần kế thừa và phát triển những bài học kinh nghiệm quý báu trong lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân ta phấn đấu giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường tổng kết thực tiễn kết hợp với nghiên cứu lý luận để nhận thức ngày càng sâu sắc hơn vai trò lãnh đạo của Đảng; không ngừng bổ sung, hoàn thiện và nâng cao hiệu lực cơ chế, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng cầm quyền đối với Nhà nước, xã hội trong giai đoạn cách mạng mới./.

Bùi Thanh Phương - Cục Quản lý thị trường Hậu Giang
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng để bảo vệ Đảng

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng để bảo vệ Đảng

Thế kỷ 21 đã và đang đặt ra thời cơ và thách thức to lớn, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất định chúng ta sẽ hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh
Vững vàng vượt khó vì lợi ích của Nhân dân

Vững vàng vượt khó vì lợi ích của Nhân dân

Đảng ta, Đất nước ta vẫn vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện và đáng mừng trên nhiều lĩnh vực
Tăng minh bạch, công khai để chống tham nhũng, tiêu cực

Tăng minh bạch, công khai để chống tham nhũng, tiêu cực

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: Công khai, minh bạch, tăng trách nhiệm giải trình là điều kiện đầu tiên để chống tham nhũng, kiểm soát quyền lực.
Khơi dậy, phát huy sức mạnh của nhân dân qua bài viết của Tổng Bí thư

Khơi dậy, phát huy sức mạnh của nhân dân qua bài viết của Tổng Bí thư

Theo Đại tá, PGS.TS Nguyễn Văn Sáu, nội dung quan trọng trong bài viết của Tổng Bí thư là khơi dậy, phát huy sức mạnh của nhân dân để dựng xây đất nước phồn vinh.
Longform | Xây dựng cơ sở Đảng gắn với phát triển kinh tế vùng biên: Câu chuyện từ huyện Xín Mần

Longform | Xây dựng cơ sở Đảng gắn với phát triển kinh tế vùng biên: Câu chuyện từ huyện Xín Mần

Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, thời gian qua Đảng bộ huyện Xín Mần đã có nhiều giải pháp trong phát triển đảng viên...

Tin cùng chuyên mục

Kinh tế chuyển mình mạnh mẽ từ các quyết sách của Đảng

Kinh tế chuyển mình mạnh mẽ từ các quyết sách của Đảng

Qua mỗi kỳ Đại hội Đảng là một lần khẳng định thêm những tư duy, quyết sách kinh tế của Đảng làm nền cho các chặng đường phát triển của đất nước.
Khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Ngay từ khi mới ra đời, Ðảng Cộng sản Việt Nam đã xác định: Ðộc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội (CNXH) là mục tiêu, lý tưởng của Ðảng và nhân dân Việt Nam.
Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong xu thế phát triển của internet, mạng xã hội

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong xu thế phát triển của internet, mạng xã hội

Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ người dùng Internet, mạng xã hội thuộc nhóm cao nhất trên thế giới.
Công tác thương vụ Việt Nam ở nước ngoài: Góp phần hiện thực hóa mục tiêu hội nhập kinh tế quốc tế

Công tác thương vụ Việt Nam ở nước ngoài: Góp phần hiện thực hóa mục tiêu hội nhập kinh tế quốc tế

Hệ thống Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài đã và đang nỗ lực phát huy vai trò “sứ giả” kinh tế để góp phần thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam.
Ngăn chặn vấn nạn “chạy” thành tích, “chạy” khen thưởng

Ngăn chặn vấn nạn “chạy” thành tích, “chạy” khen thưởng

Cuối năm là thời điểm để các cơ quan, đơn vị tổng kết phong trào thi đua và vấn nạn “chạy” thành tích, “chạy” khen thưởng lại bùng phát.
Ra mắt cuốn sách về ngoại giao Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ra mắt cuốn sách về ngoại giao Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ra mắt cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam" của Tổng Bí thư.
Thành tựu kinh tế song hành phát triển quyền con người ở Việt Nam: Dấu ấn tự hào sau gần 40 năm

Thành tựu kinh tế song hành phát triển quyền con người ở Việt Nam: Dấu ấn tự hào sau gần 40 năm

Trong nhiều năm qua, vấn đề "nhân quyền" và "phát triển con người" ở Việt Nam thường xuyên bị các thế lực thù địch, cơ hội chính trị xuyên tạc, chống phá.
Chấn chỉnh tình trạng cán bộ, đảng viên né tránh, đùn đẩy trách nhiệm

Chấn chỉnh tình trạng cán bộ, đảng viên né tránh, đùn đẩy trách nhiệm

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên đã ban hành Báo cáo số 433-BC/TU nêu rõ thực trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.
Cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí

Cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí

Trải qua chặng đường 98 năm hình thành và phát triển, báo chí cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng ngày càng làm tốt vai trò phục vụ nhân dân, cách mạng
Kỳ 2: Công an nhân dân-lực lượng nòng cốt trong đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa”

Kỳ 2: Công an nhân dân-lực lượng nòng cốt trong đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa”

Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng là nhân tố quyết định sự trưởng thành và chiến thắng của Công an nhân dân Việt Nam.
Kỳ 1: Cái bẫy “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch

Kỳ 1: Cái bẫy “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch

“Phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang là một âm mưu, thủ đoạn nguy hiểm, là một trong những mũi nhọn tấn công trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của kẻ xấu.
Không thể xuyên tạc, bóp méo chính sách đối ngoại của Việt Nam

Không thể xuyên tạc, bóp méo chính sách đối ngoại của Việt Nam

Trong bối cảnh mở cửa và hội nhập quốc tế hiện nay, Việt Nam đã sáng suốt và kịp thời có những thay đổi tư duy về công tác đối ngoại.
Longform | Phát triển thị trường nội địa: Vai trò “bệ đỡ” song hành với hội nhập kinh tế quốc tế

Longform | Phát triển thị trường nội địa: Vai trò “bệ đỡ” song hành với hội nhập kinh tế quốc tế

Phát triển thị trường nội địa gắn kết chặt chẽ với mở rộng thị trường ngoài nước thể hiện đường lối, quan điểm, chính sách xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta...
Tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức theo Nghị quyết Đại hội XIII

Tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức theo Nghị quyết Đại hội XIII

Nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức càng trở nên quan trọng, trở thành một trong những vấn đề cấp bách của công tác xây dựng Đảng.
Khắc phục “bệnh” ngại họp, ngại nêu ý kiến

Khắc phục “bệnh” ngại họp, ngại nêu ý kiến

Thực tế thời gian qua ở nhiều tổ chức cơ sở đảng đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đã khắc phục “bệnh” ngại họp, ngại nêu ý kiến.
Đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

Đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ

Lợi dụng thời gian qua xảy ra một số “đại án” và những quan chức “nhúng chàm”, các đối tượng chống phá đã cố tình xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước ta.
Sự phi lý của luận điệu “Không thể có độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế ở Việt Nam”

Sự phi lý của luận điệu “Không thể có độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế ở Việt Nam”

Sự phi lý của luận điệu “Không thể có độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế ở Việt Nam”.
Longform | Bài 3: Phát huy hơn nữa vai trò của thị trường nội địa

Longform | Bài 3: Phát huy hơn nữa vai trò của thị trường nội địa

Đã có sự tăng trưởng tích cực trong thời gian qua, song thị trường nội địa được đánh giá là vẫn còn rất nhiều tiềm năng để khai thác.
Longform | Bài 2: Xúc tiến thương mại nội địa: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Longform | Bài 2: Xúc tiến thương mại nội địa: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại nội địa là giải pháp giúp duy trì đà tăng trưởng của thương mại nội địa trong bối cảnh xuất khẩu còn gặp nhiều khó khăn.
Longform | Bài 1: Trụ đỡ của nền kinh tế trong khó khăn

Longform | Bài 1: Trụ đỡ của nền kinh tế trong khó khăn

Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết 13 của Đảng, thị trường nội địa đã khẳng định vai trò trụ cột quan trọng trong các thời điểm nền kinh tế gặp khó khăn.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động