Kiểm toán chỉ ra nhiều bất cập trong đầu tư xây dựng các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Thực tế kiểm tra tại Khánh Hòa, Lâm Đồng, Phú Yên, Ninh Thuận, Kiểm toán nhà nước chỉ ra nhiều bất cập trong đầu tư xây dựng các khu kinh tế, khu công nghiệp.
Sẽ tổ chức nhiều cuộc kiểm toán chuyên đề Kiểm toán nhà nước chỉ rõ bất cập trong lập dự toán thu nội địa của các địa phương

Còn nhiều sai sót

Kết quả kiểm toán chuyên đề đánh giá tính hiệu quả các chính sách ưu đãi đầu tư và việc đầu tư xây dựng dự án đối với Khu kinh tế Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa) và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Phú Yên, Ninh Thuận giai đoạn 2020-2022, cho thấy: Nhìn chung, các địa phương đã thực hiện quản lý nhà nước đối với Khu kinh tế Vân Phong, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn đảm bảo theo Nghị định số 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế và Nghị định số 68/2017/NĐ-CP, Nghị định số 66/2020/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Kiểm toán chỉ ra nhiều bất cập trong đầu tư xây dựng các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp
Kiểm toán chỉ ra nhiều bất cập trong đầu tư xây dựng các khu kinh tế. Ảnh: An Phước

Việc đầu tư thành lập, phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại 4 tỉnh nói trên đã góp phần giải quyết việc làm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế cho địa phương. Việc áp dụng chính sách ưu đãi tiền thuê đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế thu nhập doanh nghiệp cơ bản đảm bảo theo quy định.

Tuy nhiên, qua kiểm toán, Kiểm toán nhà nước đã phát hiện nhiều sai sót, bất cập; yêu cầu phải xử lý tài chính và xử lý khác hơn 7 tỷ đồng. Cùng với đó, kiểm toán đưa ra nhiều đánh giá liên quan đến việc chấp hành pháp luật, chính sách ưu đãi đầu tư và việc đầu tư xây dựng dự án tại 4 tỉnh.

Cụ thể, tại Khánh Hòa, Kiểm toán nhà nước phát hiện tình trạng cấp giấy chứng nhận đầu tư chưa phù hợp với quy hoạch tại 2 dự án; 28 dự án đầu tư chậm tiến độ nhiều năm và 3 dự án chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư. Đáng chú ý, có tới 55 trường hợp vị trí đất trong khu kinh tế chưa ra thông báo tiền thuê đất dẫn đến chậm huy động vào ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Khánh Hòa chưa thực hiện hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND.

Cùng với đó, 2 doanh nghiệp kê khai ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và 1 trường hợp ưu đãi tiền thuê đất chưa đúng quy định; 5 dự án tại Khu kinh tế Vân Phong, khu công nghiệp và 2 dự án tại cụm công nghiệp chậm quyết toán dự án hoàn thành nhiều năm. Có 4 dự án khu tái định cư chưa phát huy hiệu quả theo mục tiêu đầu tư dự án, ảnh hưởng đến hiệu quả của nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước.

Còn tại Lâm Đồng, Kiểm toán nhà nước chỉ ra là tỉnh đã thành lập 2 cụm công nghiệp khi chưa có doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật - điều này vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 và khoản 2 Điều 15 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP.

Cùng với đó, 1 cụm công nghiệp được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật trước khi thành lập cụm công nghiệp là không đúng theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và khoản 1 Điều 15 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP. 1 doanh nghiệp kê khai ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và 1 trường hợp ưu đãi tiền thuê đất chưa đúng quy định; 9 dự án chậm tiến độ so với quyết định phê duyệt dự án; 3 dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp đã bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa hoàn thành công tác quyết toán dự án, hạng mục công trình hoàn thành...

Bất cập nữa được Kiểm toán nhà nước chỉ ra là tỉnh Lâm Đồng sử dụng ngân sách nhà nước để đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Lộc Sơn, Khu công nghiệp Phú Hội, trong khi vấn đề này chưa được quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐCP và Nghị định số 82/2018/NĐ-CP về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

Tại tỉnh Phú Yên, một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào các khu công nghiệp do Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên tham mưu UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 2159/2008/QĐ-UBND không có trong quy định của pháp luật. UBND tỉnh cũng cho phép Công ty TNHH CCIPY Việt Nam được ổn định mức giá thuê lại đất hàng năm và tiền sử dụng hạ tầng trong suốt thời gian thuê đất, không có trong quy định của pháp luật.

Tỉnh Phú Yên cũng sử dụng ngân sách nhà nước để đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hòa Hiệp, Khu công nghiệp An Phú, Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu cũng chưa được quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP và Nghị định số 82/2018/NĐ-CP. Đồng thời có 1 dự án đã cho thuê đất khi chưa thực hiện xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và 1 dự án đã cho thuê đất khi chưa đủ điều kiện để thành lập khu công nghiệp; 1 dự án chưa được cho thuê lại đất, chưa được cấp giấy phép xây dựng đã triển khai xây dựng và đi vào hoạt động; 29 dự án trong các khu công nghiệp được chấp thuận vị trí thực hiện dự án và cho thuê lại đất không phù hợp giữa ngành nghề sản xuất, kinh doanh với quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt. Ngoài ra, Phú Yên còn có tình trạng ban hành đơn giá xử lý nước thải tại các khu công nghiệp chưa đúng thẩm quyền...

Tại tỉnh Ninh Thuận, Ban Quản lý các khu công nghiệp chưa trình UBND tỉnh ban hành quy định về mức giá cho thuê cơ sở hạ tầng tại Khu công nghiệp Thành Hải khi đến thời hạn phải điều chỉnh giá, chưa thực hiện nội dung kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện mục tiêu đầu tư quy định tại quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; kiểm tra chưa đầy đủ các điều khoản cam kết đối với các dự án được hưởng ưu đãi đầu tư…

Sớm khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý nhà nước

Trước những sai phạm được chỉ ra, Kiểm toán nhà nước cũng kiến nghị 4 tỉnh phải chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và khắc phục nhiều hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý nhà nước đối với khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Do đó, ngoài kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những bất cập nêu trên, Kiểm toán nhà nước yêu cầu UBND 4 tỉnh chỉ đạo đơn vị liên quan tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời kiến nghị xử lý tài chính thông qua tăng thu ngân sách nhà nước 2.222 triệu đồng, thu hồi nộp ngân sách nhà nước các khoản chi sai quy định 617,6 triệu đồng, giảm giá trị thanh toán 1.088 triệu đồng, thu hồi kinh phí thừa 1.090,5 triệu đồng; xử lý số liệu khác 2.080 triệu đồng.

Kiểm toán nhà nước kiến nghị Bộ Tài chính phải có hướng dẫn đối với bất cập trong việc tính và thông báo nghĩa vụ tài chính về đất đai phát sinh của các đơn vị không có dự án đầu tư trong khu kinh tế do Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính chưa điều chỉnh nội dung này.

Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, hướng dẫn địa phương thực hiện thủ tục cho thuê đất đối với dự án đầu tư trong cụm công nghiệp, trong trường hợp cụm công nghiệp được ngân sách nhà nước đầu tư cơ sở ha tầng, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư không thuộc trường hợp được cho thuê đất để cho thuê lại theo quy định. Trường hợp vượt thẩm quyền, cần báo cáo Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương.

Tâm An
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Kiểm toán nhà nước

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Hòa Bình: Hàng hóa ổn định sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Hòa Bình: Hàng hóa ổn định sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Sau Tết Nguyên đán, các siêu thị, chợ truyền thống ở tỉnh Hòa Bình đã hoạt động trở lại với nguồn hàng dồi dào, đa dạng, giá cả bình ổn.
Khánh Hoà: Tìm thấy thanh niên lạc ở khu du lịch Ba Hồ sau 10 ngày

Khánh Hoà: Tìm thấy thanh niên lạc ở khu du lịch Ba Hồ sau 10 ngày

Suốt 10 ngày lạc tại khu du lịch Ba Hồ, anh Trung phần lớn chỉ uống nước, ăn cây dại, được người dân địa phương phát hiện trong tình trạng kiệt sức.
Bộ Thông tin và Truyền thông dự thảo các quy định về chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy

Bộ Thông tin và Truyền thông dự thảo các quy định về chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy

Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Nghị định quy định về chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy, trong đó quy định rõ về chữ ký điện tử chuyên dùng.
Hơn 10,5 triệu lượt đoàn viên, người lao động được thụ hưởng hoạt động chăm lo của tổ chức công đoàn

Hơn 10,5 triệu lượt đoàn viên, người lao động được thụ hưởng hoạt động chăm lo của tổ chức công đoàn

Chiều ngày 26/2, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gặp mặt báo chí thông tin kết quả hoạt động chăm lo Tết 2024 cho người lao động của các cấp công đoàn.
Tháng Hai, hoa bưởi tinh khôi xuống phố, hút khách mua

Tháng Hai, hoa bưởi tinh khôi xuống phố, hút khách mua

Tháng hai, hoa bưởi vào mùa nở rộ, với vẻ đẹp mộc mạc, bông trắng nhụy vàng, trên những gánh xe hàng rong hương hoa bưởi len lỏi lan tỏa khắp phố phường.

Tin cùng chuyên mục

Thêm nhiều học viện công bố thông tin tuyển sinh năm 2024

Thêm nhiều học viện công bố thông tin tuyển sinh năm 2024

Mới đây, nhiều học viện đã công bố thông tin tuyển sinh năm 2024. Để chuẩn bị tốt trước kỳ tuyển sinh, các thí sinh cần tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đăng ký.
Những chính sách kinh tế, xã hội có hiệu lực từ tháng 3/2024

Những chính sách kinh tế, xã hội có hiệu lực từ tháng 3/2024

Trong tháng 3, một loạt chính sách mới sẽ có hiệu lực như: Lệ phí cấp phép khai thác khoáng sản quý hiếm, bán hàng đa cấp;ưu đãi đầu tư vào khu công nghệ cao...
Hà Nội: Thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ

Hà Nội: Thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ

Sáng nay 26/2, 30/30 quận, huyện, thị xã của TP. Hà Nội trang trọng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2024.
Ngày Thầy thuốc Việt Nam: Đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người tham gia bảo hiểm y tế

Ngày Thầy thuốc Việt Nam: Đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người tham gia bảo hiểm y tế

Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam, lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội cho biết ngành này đã tích cực phối hợp cùng ngành y tế đảm bảo quyền lợi tốt nhất về bảo hiểm y tế.
Kiểm toán nhà nước chỉ ra những tồn tại trong quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản

Kiểm toán nhà nước chỉ ra những tồn tại trong quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản

Theo Kiểm toán nhà nước, còn nhiều tồn tại trong hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, gây thất thu ngân sách.
Chi tiết lịch đăng ký 9 kỳ thi đánh giá năng lực năm 2024 thí sinh cần lưu ý

Chi tiết lịch đăng ký 9 kỳ thi đánh giá năng lực năm 2024 thí sinh cần lưu ý

Năm 2024 sẽ có 9 đơn vị tổ chức các kỳ thi đánh giá năng lực để tuyển sinh đại học. Theo đó, thí sinh cần nắm rõ lịch và những lưu ý cần thiết.
Những cán bộ, y bác sỹ ngành Công Thương: Nỗ lực phát huy phẩm chất cao quý của người thầy thuốc

Những cán bộ, y bác sỹ ngành Công Thương: Nỗ lực phát huy phẩm chất cao quý của người thầy thuốc

Cách đây 69 năm, ngày 27/2/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư gửi các y bác sỹ nhân Hội nghị cán bộ y tế toàn quốc.
Cập nhật mức xử phạt mới nhất khi vi phạm giao thông đối với người đi bộ

Cập nhật mức xử phạt mới nhất khi vi phạm giao thông đối với người đi bộ

Bảo đảm trật tự, ATGT đường bộ là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Theo đó, mức phạt đối với người đi bộ mới nhất 2024 được quy định như thế nào?
Thừa Thiên Huế: Sắp vận hành nhà máy xử lý rác sản xuất hơn 90 triệu kWh điện/năm

Thừa Thiên Huế: Sắp vận hành nhà máy xử lý rác sản xuất hơn 90 triệu kWh điện/năm

Dự kiến, tháng 3/2024 Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phú Sơn, thị xã Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế sẽ vận hành và có thể cung cấp hơn 90 triệu kWh điện/năm.
Nhiều người bất chấp nguy hiểm,

Nhiều người bất chấp nguy hiểm, 'chui rào' trên đèo Nha Trang chụp ảnh

Nhiều người dân, du khách bất chấp nguy hiểm bước ra những nơi gần mép vực đèo Lương Sơn (TP. Nha Trang, Khánh Hòa) ngắm cảnh, chụp hình dù có biển cảnh báo.
Hà Tĩnh: Khắc phục xong sự cố sạt lở trên tuyến Quốc lộ 8A

Hà Tĩnh: Khắc phục xong sự cố sạt lở trên tuyến Quốc lộ 8A

Các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã khắc phục xong sự cố sạt lở trên tuyến Quốc lộ 8A, đoạn eo Cô Gái (Km 82+300). Hiện tuyến đường đã được thông trở lại.
Longform | Bài cuối: Phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của Đảng viên

Longform | Bài cuối: Phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của Đảng viên

Đẩy mạnh phát triển đảng viên mới chính là tăng cường sức mạnh tổ chức đảng cơ sở lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội địa phương
Không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ miền Bắc ngày mai sẽ thay đổi ra sao?

Không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ miền Bắc ngày mai sẽ thay đổi ra sao?

Không khí lạnh tràn về khiến nhiệt độ miền Bắc giảm sâu có nơi dưới 8 độ C, trời tiếp tục rét và mưa phùn, ẩm ướt rất kéo dài nhiều ngày tới.
Inox 304 và 316 loại nào thích hợp làm đồ gia dụng hơn?

Inox 304 và 316 loại nào thích hợp làm đồ gia dụng hơn?

Inox 304 và 316 là những loại vật liệu được sử dụng nhiều nhất trong một số thiết bị gia dụng như bộ nồi inox, nồi cơm điện, thìa, đũa, muỗng, dụng cụ nấu ăn…
Củ đậu - loại củ vừa làm thuốc vừa giải khát

Củ đậu - loại củ vừa làm thuốc vừa giải khát

Củ đậu là một loại thực phẩm quen thuộc, có thể ăn sống hoặc nấu chín. Có tác dụng giải độc rượu, chữa một số bệnh ngoài da hay làm mờ tàn nhang…
Dự báo thời tiết biển hôm nay 26/2/2024: Gió Đông Bắc mạnh, biển động

Dự báo thời tiết biển hôm nay 26/2/2024: Gió Đông Bắc mạnh, biển động

Thời tiết biển hôm nay 26/2/2024, phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng cao 2,0 - 4,5m.
"Tháng Ba biên giới" lan tỏa tình yêu Tổ quốc trong tuổi trẻ

"Tháng Ba biên giới" lan tỏa tình yêu Tổ quốc trong tuổi trẻ

Chương trình "Tháng Ba biên giới" giúp các đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức, hành động trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh Tổ quốc.
Những lời chúc Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 hay, ý nghĩa nhất

Những lời chúc Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 hay, ý nghĩa nhất

Nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024), hãy gửi tặng các bác sĩ, y tá, thầy thuốc công tác trong ngành y tế những lời chúc ý nghĩa.
Thời tiết hôm nay 26/2/2024: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ rét đậm

Thời tiết hôm nay 26/2/2024: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ rét đậm

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 26/2/2024: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục mưa rét, nhiều nơi rét đậm, vùng núi có nơi dưới ́́8 độ.
Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 26/2/2024: Hà Nội có mưa, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 26/2/2024: Hà Nội có mưa, trời rét

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 26/2/2024, Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời rét.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động