Khoa học công nghệ ngành Công Thương chủ động đổi mới, bám sát mục tiêu

Nhờ chủ động đổi mới, 6 tháng đầu năm 2022, khoa học công nghệ ngành Công Thương đã tập trung nhiều giải pháp, bám sát mục tiêu đề ra.
Khoa học công nghệ ngành Công Thương: Tạo bứt phá mới

Với phương châm đổi mới tư duy, bám sát thực tiễn, đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả, trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, quản lý an toàn thực phẩm ngành Công Thương đã tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý trên các lĩnh vực.

Bám sát thực tiễn

Thực hiện vai trò tham mưu giúp Bộ Công Thương quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Vụ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tích cực đổi mới, điều chỉnh phương thức triển khai công việc phù hợp với tình hình, tập trung hoàn thành tốt kế hoạch công tác, đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Nhiều cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tiếp tục được triển khai có hiệu quả, góp phần thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của toàn ngành Công Thương.

Trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Vụ đã trình Lãnh đạo Bộ các báo cáo đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền nội dung sửa đổi, bổ sung một số Luật: Luật KH&CN, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật An toàn thực phẩm, Luật Năng lượng nguyên tử;...Vụ đã tích cực tham gia với vai trò thành viên tổ biên tập, ban soạn thảo một số dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiên cứu, góp ý nhiều văn bản có liên quan tới phạm vi quản lý của Vụ.

Khoa học công nghệ ngành Công Thương chủ động đổi mới, bám sát mục tiêu
Hệ thống phao nổi và neo Dự án điện mặt trời Đa Mi do Viện Nghiên cứu Cơ khí đã bám sát hoạt động thực tiễn của ngành Công Thương

Trong công tác quản lý KH&CN, năm 2022, Vụ KH&CN đặt trọng tâm vào 03 nhóm nội dung lớn. Thứ nhất, về xây dựng định hướng hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030, Vụ đã cơ bản hoàn thành việc đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược KH&CN ngành Công Thương giai đoạn 2011 - 2020, hiện đang xây dựng, hoàn thiện dự thảo Chiến lược giai đoạn 2021-2030 trước khi tổ chức hội thảo, lấy ý kiến.

Cùng với đó, Vụ đã trình Lãnh đạo Bộ để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ 4.0 và phát triển sản xuất thông minh đến năm 2030; tổ chức triển khai xây dựng một số chương trình, đề án KH&CN trọng điểm giai đoạn 2021 - 2030, gắn với định hướng phát triển của các ngành, lĩnh vực ưu tiên, gồm: phát triển ngành chế tạo thiết bị phục vụ ngành công nghiệp năng lượng tái tạo; nghiên cứu mở rộng ứng dụng năng lượng tái tạo tại các khu vực ven biển, hải đảo; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao trong tìm kiếm, thăm dò, khai thác, chế biến và phân phối khoáng sản biển... Thứ hai, tổ chức thực hiện kế hoạch KH&CN năm 2022, xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2023, cùng với đó là việc tiếp tục rà soát, chuẩn hóa hồ sơ, quy trình nội bộ theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả. Thứ ba, tiếp tục rà soát, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ thực hiện tái cơ cấu hệ thống tổ chức KH&CN trực thuộc Bộ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, gắn với yêu cầu phát triển và doanh nghiệp ngành Công Thương.

Về công tác quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa, việc triển khai xây dựng các Tiêu chuẩn Việt Nam, Quy chuẩn Việt Nam đang bám sát Lộ trình đã được phê duyệt; riêng 6 tháng đầu năm, đã thẩm tra, chuyển Bộ KH&CN thẩm định 7 Tiêu chuẩn Việt Nam, công bố 22 khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; nhiều khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã được giao các đơn vị xây dựng, trong quá trình thẩm tra, thẩm định để trình phê duyệt; mạng lưới các tổ chức đánh giá sự phù hợp trong ngành Công Thương được mở rộng: Bộ Công Thương đã thực hiện cấp giấy chứng nhận hoạt động cho 11 tổ chức đánh giá sự phù hợp; tiến hành đánh giá và cấp Quyết định chỉ định cho 05 lượt tổ chức đánh giá sự phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

Về công tác quản lý an toàn thực phẩm, Vụ đã triển khai công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm được triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn địa bàn được phân công quản lý, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm. Trong thời gian triển khai các dịp cao điểm về an toàn thực phẩm năm 2022, trên địa 04 tỉnh nêu trên không xảy ra ngộ độc thực phẩm. Qua đó đã góp phần đề cao vai trò và trách nhiệm quản lý nhà nước của các đơn vị chức năng trong Bộ, các cơ quản lý nhà nước ngành Công Thương tại các cấp hành chính địa phương trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, Vụ đã chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ban Cán sự đảng Bộ trong công tác xây dựng các báo cáo: tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của BCH Trung ương khóa XI về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW BCH Trung ương khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; kết quả thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của BCH Trung ương khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045,…

Ông Trần Việt Hòa - Vụ trưởng Vụ KH&CN cho biết: “Trong 06 tháng đầu năm 2022, Bộ Công Thương tiếp tục tập trung đổi mới công tác quản lý, tổ chức thực hiện hoạt động KH&CN, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuẩn hóa quy trình, thủ tục để tạo sự đồng bộ và nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý hoạt động KH&CN; nghiên cứu, xây dựng phương án đẩy mạnh ứng dụng phần mềm quản lý hoạt động KH&CN của Bộ; tăng cường việc xây dựng các cơ sở dữ liệu, hỗ trợ công tác quản lý KH&CN”.

“Công tác chuyên môn theo lĩnh vực phụ trách của ngành đã được quan tâm triển khai tốt theo tinh thần chủ động đổi mới, bám sát thực tiễn, đặc biệt là trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Các đề tài, nhiệm vụ KH&CN đã được triển khai đồng bộ trên nhiều lĩnh vực, như: công nghiệp năng lượng, khai khoáng, luyện kim, điện tử - tự động hóa, dệt may, da giày, an toàn thực phẩm,…”, ông Hòa khẳng định.

Quyết tâm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ

Trên tinh thần đổi mới và quyết tâm, để hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong thời gian tới có chiều sâu, thực chất hơn nữa, Vụ KH&CN sẽ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Bộ trong việc ban hành cơ chế, chính sách cũng như giải pháp để thúc đẩy mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển của ngành. Các nhiệm vụ trọng tâm là:

Tập trung hoàn thành và trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành Công Thương giai đoạn 2021 - 2030; tích cực phối hợp với đơn vị chuyên môn, đầu mối có liên quan để trình phê duyệt 02 đề án/chương trình KH&CN về hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, phát triển sản xuất thông mình và phát triển sản phẩm theo chuỗi; tiếp tục triển khai xây dựng các chương trình, đề án KH&CN trọng điểm của ngành giai đoạn 2021 - 2030;

Khoa học công nghệ ngành Công Thương chủ động đổi mới, bám sát mục tiêu
Hệ thống Robot xếp hàng của Viện Nghiên cứu cơ khí đã góp phần vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Tăng cường việc đôn đốc, giám sát để tổ chức thực hiện kế hoạch KH&CN năm 2022 đảm bảo tiến độ, chất lượng; phối hợp với Bộ KH&CN, Bộ Tài chính thẩm định và trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt kế hoạch KH&CN năm 2023 trước 31/12/2022 để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ KH&CN;

Tập trung triển khai và hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo đúng kế hoạch;Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống Tiêu chuẩn Việt Nam, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành Công Thương; đề xuất kế hoạch xây dựng Tiêu chuẩn Việt Nam, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với một số lĩnh vực ưu tiên; đề xuất xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về Tiêu chuẩn Việt Nam, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành Công Thương.

Triển khai nghiên cứu, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa của ngành Công Thương; thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá năng lực của các tổ chức đánh giá sự phù hợp theo đúng kế hoạch; Tham mưu trình Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương góp ý hoàn thiện hồ sơ dự thảo Chỉ thị trình Ban Bí thư thay thế Chỉ thị số 08-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới...

Thu Hường
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Khoa học và công nghệ

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

''Sức nóng'' từ taxi điện và câu chuyện trạm sạc

Số lượng trạm sạc không đủ để đáp ứng nhu cầu sử dụng xe điện của người dân, trong đó có taxi điện. Đây là bài toán khó cần các ban, ngành chung tay giải quyết.
Techlade - Trang tin điện tử dành cho những tín đồ công nghệ

Techlade - Trang tin điện tử dành cho những tín đồ công nghệ

Với đà phát triển hiện tại,Techlade.vn tiếp tục cung cấp cho người đọc những nội dung chất lượng đồng thời phát triển cộng đồng ngày càng gắn kết và mạnh mẽ hơn
“Mua 1 được 3, 4” - Cảm giác khi sở hữu VinFast VF 5 Plus

“Mua 1 được 3, 4” - Cảm giác khi sở hữu VinFast VF 5 Plus

Không phải là mẫu xe dày dặn về “tuổi đời” trên thị trường nhưng VinFast VF 5 Plus đang là số 1 trong phân khúc A, vượt xa các đối thủ xe xăng về doanh số.
Xu hướng sử dụng xe điện kinh doanh taxi tại Việt Nam

Xu hướng sử dụng xe điện kinh doanh taxi tại Việt Nam

Kinh doanh vận tải taxi công cộng bằng ô tô điện là mô hình mới, giúp giảm phát thải đối với các hãng taxi, từng bước thay thế xe chạy xăng.
Cục Đăng kiểm đề xuất không tước chứng chỉ hành nghề với đăng kiểm viên lĩnh án treo

Cục Đăng kiểm đề xuất không tước chứng chỉ hành nghề với đăng kiểm viên lĩnh án treo

Cục Đăng kiểm Việt Nam kiến nghị sửa đổi quy định theo hướng không thu hồi chứng chỉ đăng kiểm viên đối với các trường hợp bị toà án kết tội, cho hưởng án treo

Tin cùng chuyên mục

Mercedes-Benz triệu hồi hơn 4.300 xe tại thị trường Việt Nam

Mercedes-Benz triệu hồi hơn 4.300 xe tại thị trường Việt Nam

Chỉ trong chưa đầy 1 tháng, Mercedes-Benz công bố 3 chương trình triệu hồi do những lỗi: Cụm bơm nhiên liệu, hộp cầu chì, lỗi hộp số trên các dòng xe khác nhau.
4 giải pháp trọng tâm đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao công nghệ theo định hướng tái cơ cấu ngành Công Thương

4 giải pháp trọng tâm đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao công nghệ theo định hướng tái cơ cấu ngành Công Thương

Thời gian qua, công tác nghiên cứu ứng dụng sản xuất của Viện Công nghiệp thực phẩm tiếp tục được chú trọng phát triển với định hướng làm chủ một số công nghệ.
Sắp có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn thông tin mạng cho camera giám sát

Sắp có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn thông tin mạng cho camera giám sát

Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn thông tin mạng cơ bản cho thiết bị camera giám sát.
Số lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu giảm 27,1%

Số lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu giảm 27,1%

Trong tháng 4/2024, số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu giảm 27,1% ( giảm 4.295 chiếc) so với lượng nhập của tháng trước.
“Cảng Xanh” đánh thức sức mạnh của hệ thống điện bờ

“Cảng Xanh” đánh thức sức mạnh của hệ thống điện bờ

Công nghệ iMSPO không chỉ giúp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường mà còn giúp tiết kiệm chi phí vận hành và tăng tính linh hoạt cho ngành cảng biển.
Xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển sản phẩm số

Xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển sản phẩm số

Sau 46 năm xây dựng và phát triển, VPI đã triển khai nghiên cứu phát triển và cung cấp dịch vụ khoa học - kỹ thuật cho toàn bộ chuỗi công nghiệp dầu khí.
Lỗ ròng của Grab giảm mạnh do đâu?

Lỗ ròng của Grab giảm mạnh do đâu?

Grab vừa công bố kết quả kinh doanh quý I năm 2024 với doanh thu tăng trưởng mạnh mẽ và mức lỗ giảm đáng kể.
Lý do nào khiến tỷ lệ hoàn thành các chương trình triệu hồi xe tại Việt Nam đạt thấp?

Lý do nào khiến tỷ lệ hoàn thành các chương trình triệu hồi xe tại Việt Nam đạt thấp?

Tỷ lệ hoàn thành chương trình triệu hồi xe tại Việt Nam đạt thấp bởi doanh nghiệp không thể liên hệ với chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu đã bán lại cho người khác.
Hỗ trợ chuyển giao công nghệ, xúc tiến thị trường lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ và làm đẹp

Hỗ trợ chuyển giao công nghệ, xúc tiến thị trường lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ và làm đẹp

Ngày 18/5/2024, tại Hà Nội, diễn ra chương trình VCIC Connect “Chuyển giao công nghệ, xúc tiến thị trường lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ và làm đẹp tại Việt Nam”.
Báo chí quốc tế: Cổ phiếu VinFast tăng mạnh sau kỷ lục nhận cọc VF 3 tại Việt Nam

Báo chí quốc tế: Cổ phiếu VinFast tăng mạnh sau kỷ lục nhận cọc VF 3 tại Việt Nam

Ngay sau khi VinFast công bố mở cọc mẫu VF 3 tại Việt Nam và nhận được số lượng đơn cọc kỷ lục, giá cổ phiếu VFS lập tức tăng mạnh.
Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô: Cải tiến công nghệ sản xuất giấy tissue

Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô: Cải tiến công nghệ sản xuất giấy tissue

Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô (Bộ Công Thương) đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu công nghệ sản xuất giấy tissue có sử dụng bột giấy không tẩy trắng”.
Nghiên cứu chọn tạo thành công giống dừa cho các tỉnh phía Nam

Nghiên cứu chọn tạo thành công giống dừa cho các tỉnh phía Nam

Được sự hỗ trợ của Bộ Công Thương, Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu đã thực hiện nhiệm vụ: Nghiên cứu chọn tạo giống dừa cho các tỉnh phía Nam.
Lưu giữ khoảnh khắc quý giá bên gia đình với gói cước mới từ MobiFone

Lưu giữ khoảnh khắc quý giá bên gia đình với gói cước mới từ MobiFone

Gác lại cuộc sống nhiều bộn bề lo toan, gia đình chính là nơi mọi người tìm về để được chữa lành, được yêu thương, cùng nhau tạo ra vô vàn khoảnh khắc trân quý.
Rạng Đông mới của thời đại AI tạo sinh

Rạng Đông mới của thời đại AI tạo sinh

Hơn 60 năm vững vàng trên con đường phát triển, thế hệ Rạng Đông ngày nay cảm nhận rất rõ thời khắc lịch sử, đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới.
Sau 66 giờ mở bán một hãng ô tô điện của Việt Nam đã có 27.649 đơn đặt cọc

Sau 66 giờ mở bán một hãng ô tô điện của Việt Nam đã có 27.649 đơn đặt cọc

Chỉ sau 66 giờ mở nhận đặt cọc sớm, đã có đến 27.649 đơn hàng không được hoàn huỷ hoặc chuyển nhượng đăng ký mua xe ô tô điện VF 3, đạt kỷ lục trên thị trường.
7 công trình được trao giải cuộc thi sáng kiến khoa học 2024

7 công trình được trao giải cuộc thi sáng kiến khoa học 2024

Chiều 16/5, diễn ra Lễ trao Giải Cuộc thi Sáng kiến Khoa học 2024. Đây là sự kiện thường niên do Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo, Báo VnExpress tổ chức.
Tạo điều kiện thuận lợi để các nhà khoa học trẻ phát huy năng lực sáng tạo

Tạo điều kiện thuận lợi để các nhà khoa học trẻ phát huy năng lực sáng tạo

Chiều 16/5, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị các nhà khoa học trẻ 2024 với chủ đề: “Nhà khoa học trẻ và khởi nghiệp sáng tạo”.
Các nhà báo đã cho xã hội thấy nhiều góc nhìn về hoạt động khoa học và công nghệ

Các nhà báo đã cho xã hội thấy nhiều góc nhìn về hoạt động khoa học và công nghệ

Ngày 16/5/2024, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ trao Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ năm 2023.
Cần chiến lược tổng thể liên kết giữa các trường đại học trong đổi mới sáng tạo

Cần chiến lược tổng thể liên kết giữa các trường đại học trong đổi mới sáng tạo

Theo các chuyên gia, để thúc đẩy phát triển bền vững nền giáo dục đổi mới sáng tạo, cần chiến lược tổng thể phối hợp chặt chẽ giữa trường đại học.
Sắp công bố Top 10 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và kinh doanh hiệu quả ngành CNTT - VT

Sắp công bố Top 10 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và kinh doanh hiệu quả ngành CNTT - VT

Top 10 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và kinh doanh hiệu quả ngành công nghệ thông tin, viễn thông có sự góp mặt của FPT, Viettel, VNPT, Mobifone…
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động