Khoa học công nghệ ngành Công Thương chủ động đổi mới, bám sát mục tiêu

Nhờ chủ động đổi mới, 6 tháng đầu năm 2022, khoa học công nghệ ngành Công Thương đã tập trung nhiều giải pháp, bám sát mục tiêu đề ra.
Khoa học công nghệ ngành Công Thương: Tạo bứt phá mới

Với phương châm đổi mới tư duy, bám sát thực tiễn, đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả, trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, quản lý an toàn thực phẩm ngành Công Thương đã tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý trên các lĩnh vực.

Bám sát thực tiễn

Thực hiện vai trò tham mưu giúp Bộ Công Thương quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Vụ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tích cực đổi mới, điều chỉnh phương thức triển khai công việc phù hợp với tình hình, tập trung hoàn thành tốt kế hoạch công tác, đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Nhiều cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tiếp tục được triển khai có hiệu quả, góp phần thúc đẩy hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của toàn ngành Công Thương.

Trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Vụ đã trình Lãnh đạo Bộ các báo cáo đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền nội dung sửa đổi, bổ sung một số Luật: Luật KH&CN, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật An toàn thực phẩm, Luật Năng lượng nguyên tử;...Vụ đã tích cực tham gia với vai trò thành viên tổ biên tập, ban soạn thảo một số dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiên cứu, góp ý nhiều văn bản có liên quan tới phạm vi quản lý của Vụ.

Khoa học công nghệ ngành Công Thương chủ động đổi mới, bám sát mục tiêu
Hệ thống phao nổi và neo Dự án điện mặt trời Đa Mi do Viện Nghiên cứu Cơ khí đã bám sát hoạt động thực tiễn của ngành Công Thương

Trong công tác quản lý KH&CN, năm 2022, Vụ KH&CN đặt trọng tâm vào 03 nhóm nội dung lớn. Thứ nhất, về xây dựng định hướng hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030, Vụ đã cơ bản hoàn thành việc đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược KH&CN ngành Công Thương giai đoạn 2011 - 2020, hiện đang xây dựng, hoàn thiện dự thảo Chiến lược giai đoạn 2021-2030 trước khi tổ chức hội thảo, lấy ý kiến.

Cùng với đó, Vụ đã trình Lãnh đạo Bộ để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ 4.0 và phát triển sản xuất thông minh đến năm 2030; tổ chức triển khai xây dựng một số chương trình, đề án KH&CN trọng điểm giai đoạn 2021 - 2030, gắn với định hướng phát triển của các ngành, lĩnh vực ưu tiên, gồm: phát triển ngành chế tạo thiết bị phục vụ ngành công nghiệp năng lượng tái tạo; nghiên cứu mở rộng ứng dụng năng lượng tái tạo tại các khu vực ven biển, hải đảo; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao trong tìm kiếm, thăm dò, khai thác, chế biến và phân phối khoáng sản biển... Thứ hai, tổ chức thực hiện kế hoạch KH&CN năm 2022, xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2023, cùng với đó là việc tiếp tục rà soát, chuẩn hóa hồ sơ, quy trình nội bộ theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả. Thứ ba, tiếp tục rà soát, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ thực hiện tái cơ cấu hệ thống tổ chức KH&CN trực thuộc Bộ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, gắn với yêu cầu phát triển và doanh nghiệp ngành Công Thương.

Về công tác quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa, việc triển khai xây dựng các Tiêu chuẩn Việt Nam, Quy chuẩn Việt Nam đang bám sát Lộ trình đã được phê duyệt; riêng 6 tháng đầu năm, đã thẩm tra, chuyển Bộ KH&CN thẩm định 7 Tiêu chuẩn Việt Nam, công bố 22 khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; nhiều khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã được giao các đơn vị xây dựng, trong quá trình thẩm tra, thẩm định để trình phê duyệt; mạng lưới các tổ chức đánh giá sự phù hợp trong ngành Công Thương được mở rộng: Bộ Công Thương đã thực hiện cấp giấy chứng nhận hoạt động cho 11 tổ chức đánh giá sự phù hợp; tiến hành đánh giá và cấp Quyết định chỉ định cho 05 lượt tổ chức đánh giá sự phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

Về công tác quản lý an toàn thực phẩm, Vụ đã triển khai công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm được triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn địa bàn được phân công quản lý, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm. Trong thời gian triển khai các dịp cao điểm về an toàn thực phẩm năm 2022, trên địa 04 tỉnh nêu trên không xảy ra ngộ độc thực phẩm. Qua đó đã góp phần đề cao vai trò và trách nhiệm quản lý nhà nước của các đơn vị chức năng trong Bộ, các cơ quản lý nhà nước ngành Công Thương tại các cấp hành chính địa phương trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, Vụ đã chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ban Cán sự đảng Bộ trong công tác xây dựng các báo cáo: tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của BCH Trung ương khóa XI về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW BCH Trung ương khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; kết quả thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của BCH Trung ương khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045,…

Ông Trần Việt Hòa - Vụ trưởng Vụ KH&CN cho biết: “Trong 06 tháng đầu năm 2022, Bộ Công Thương tiếp tục tập trung đổi mới công tác quản lý, tổ chức thực hiện hoạt động KH&CN, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuẩn hóa quy trình, thủ tục để tạo sự đồng bộ và nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý hoạt động KH&CN; nghiên cứu, xây dựng phương án đẩy mạnh ứng dụng phần mềm quản lý hoạt động KH&CN của Bộ; tăng cường việc xây dựng các cơ sở dữ liệu, hỗ trợ công tác quản lý KH&CN”.

“Công tác chuyên môn theo lĩnh vực phụ trách của ngành đã được quan tâm triển khai tốt theo tinh thần chủ động đổi mới, bám sát thực tiễn, đặc biệt là trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Các đề tài, nhiệm vụ KH&CN đã được triển khai đồng bộ trên nhiều lĩnh vực, như: công nghiệp năng lượng, khai khoáng, luyện kim, điện tử - tự động hóa, dệt may, da giày, an toàn thực phẩm,…”, ông Hòa khẳng định.

Quyết tâm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ

Trên tinh thần đổi mới và quyết tâm, để hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong thời gian tới có chiều sâu, thực chất hơn nữa, Vụ KH&CN sẽ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Bộ trong việc ban hành cơ chế, chính sách cũng như giải pháp để thúc đẩy mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển của ngành. Các nhiệm vụ trọng tâm là:

Tập trung hoàn thành và trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành Công Thương giai đoạn 2021 - 2030; tích cực phối hợp với đơn vị chuyên môn, đầu mối có liên quan để trình phê duyệt 02 đề án/chương trình KH&CN về hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, phát triển sản xuất thông mình và phát triển sản phẩm theo chuỗi; tiếp tục triển khai xây dựng các chương trình, đề án KH&CN trọng điểm của ngành giai đoạn 2021 - 2030;

Khoa học công nghệ ngành Công Thương chủ động đổi mới, bám sát mục tiêu
Hệ thống Robot xếp hàng của Viện Nghiên cứu cơ khí đã góp phần vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Tăng cường việc đôn đốc, giám sát để tổ chức thực hiện kế hoạch KH&CN năm 2022 đảm bảo tiến độ, chất lượng; phối hợp với Bộ KH&CN, Bộ Tài chính thẩm định và trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt kế hoạch KH&CN năm 2023 trước 31/12/2022 để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ KH&CN;

Tập trung triển khai và hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo đúng kế hoạch;Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống Tiêu chuẩn Việt Nam, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành Công Thương; đề xuất kế hoạch xây dựng Tiêu chuẩn Việt Nam, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với một số lĩnh vực ưu tiên; đề xuất xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về Tiêu chuẩn Việt Nam, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành Công Thương.

Triển khai nghiên cứu, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa của ngành Công Thương; thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá năng lực của các tổ chức đánh giá sự phù hợp theo đúng kế hoạch; Tham mưu trình Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương góp ý hoàn thiện hồ sơ dự thảo Chỉ thị trình Ban Bí thư thay thế Chỉ thị số 08-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới...

Thu Hường
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Ôtô con cóc hết làm mưa làm gió

Ôtô con cóc hết làm mưa làm gió

Ôtô hạng A (gọi là ôtô con cóc do kích thước nhỏ nhất trong các phân khúc) từng được coi là dòng xe chiến lược của nhiều hãng nhưng nay doanh số sụt giảm mạnh
Giải quyết "bài toán" mất phí khi nạp tiền vào tài khoản thu phí không dừng

Giải quyết "bài toán" mất phí khi nạp tiền vào tài khoản thu phí không dừng

Chính thức triển khai thu phí tự động không ngừng rộng rãi trên toàn quốc, nhiều người dùng than phiền về việc mất phí khi nạp tiền vào tài khoản ETC.
Xe nhà giàu Range Rover Sport 2023 bị chê “ngáo giá”

Xe nhà giàu Range Rover Sport 2023 bị chê “ngáo giá”

Từng bị triệu hồi vì lỗi lắp sai cảm biến va chạm phía trước nhưng khi về Việt Nam, mẫu SUV Range Rover Sport vẫn có giá quá cao so với đối thủ cùng phân khúc.
VLAKE giúp giải quyết bài toán “hóc búa” về lưu trữ, xử lý dữ liệu lớn

VLAKE giúp giải quyết bài toán “hóc búa” về lưu trữ, xử lý dữ liệu lớn

Nền tảng lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn toàn diện VLAKE do FSI phát triển sẽ giúp các đơn vị giải các bài toán "hóc búa" trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu.
Chế tạo thành công hệ thống nước làm mát cho nhà máy nhiệt điện

Chế tạo thành công hệ thống nước làm mát cho nhà máy nhiệt điện

Năng lực nghiên cứu trong nước hoàn toàn có thể làm chủ được công nghệ xây dựng hệ thống nước làm mát cho các nhà máy nhiệt điện đốt than.

Tin cùng chuyên mục

Phú Thái Mobility tổ chức chương trình trải nghiệm với xe Land Rover tại Phú Thọ

Phú Thái Mobility tổ chức chương trình trải nghiệm với xe Land Rover tại Phú Thọ

Phú Thái Mobility - Nhà nhập khẩu và phân phối chính hãng duy nhất thương hiệu xe Land Rover, lần đầu tiên tổ chức chương trình trải nghiệm xe tại Phú Thọ.
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương: Xác định vai trò của doanh nghiệp dẫn dắt trong phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương: Xác định vai trò của doanh nghiệp dẫn dắt trong phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã làm việc với Tập đoàn Viettel về Đề án: Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến 2030, tầm nhìn đến 2045.
Chi tiêu công nghệ thông tin đạt 151 tỷ USD vào năm 2025

Chi tiêu công nghệ thông tin đạt 151 tỷ USD vào năm 2025

Chi tiêu công nghệ thông tin của các quốc gia trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương dự kiến sẽ tăng 8% hàng năm, đạt giá trị 151 tỷ USD vào năm 2025.
Cần có Bộ chỉ số đo lường đổi mới sáng tạo trong khu vực công

Cần có Bộ chỉ số đo lường đổi mới sáng tạo trong khu vực công

Đổi mới sáng tạo của khu vực công sẽ có tác động dẫn dắt, lan toả và thúc đẩy khu vực tư phát triển, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
Chuyển đổi số tạo đà đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội

Chuyển đổi số tạo đà đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội

Từ ngày 17-19/8, sẽ diễn ra Tuần lễ Chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế 2022 với chủ đề “Chuyển đổi số tạo đà đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội".
Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu

Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu

Ứng dụng công nghệ thông tin là động lực để xây dựng hải quan Việt Nam hiện đại và góp phần quan trọng tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.
Ra mắt dòng sản phẩm cộng hưởng từ mới phục vụ chẩn đoán bệnh

Ra mắt dòng sản phẩm cộng hưởng từ mới phục vụ chẩn đoán bệnh

Siemens Healthineers vừa chính thức giới thiệu hệ thống MAGNETOM Free.Star, dòng sản phẩm cộng hưởng từ High-V thế hệ mới nhất tại thị trường Việt Nam.
Thị trường hàng không có thể hoàn toàn phục hồi vào năm 2023

Thị trường hàng không có thể hoàn toàn phục hồi vào năm 2023

Airbus dự báo thị trường hàng không sẽ phục hồi tương đương mức năm 2019 từ năm 2023 đến năm 2025.
Tập đoàn Phenikaa ra mắt thương hiệu chiếu sáng ứng dụng công nghệ do người Việt sáng chế

Tập đoàn Phenikaa ra mắt thương hiệu chiếu sáng ứng dụng công nghệ do người Việt sáng chế

Tập đoàn Phenikaa chính thức ra mắt thương hiệu chiếu sáng Phenikaa Lighting - Thương hiệu sở hữu công nghệ lõi tạo ra đèn LED vì sức khỏe đầu tiên tại Việt Nam
Xử lý vi phạm 6 doanh nghiệp dịch vụ chữ ký số công cộng

Xử lý vi phạm 6 doanh nghiệp dịch vụ chữ ký số công cộng

6 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chữ ký số đã bị Bộ Thông tin và Truyền thông ra quyết định xử lý vi phạm
Tạo động lực mới cho hoạt động phát triển sở hữu trí tuệ

Tạo động lực mới cho hoạt động phát triển sở hữu trí tuệ

Nhằm đưa sở hữu trí tuệ thực sự trở thành công cụ hữu hiệu nhằm phát triển kinh tế - xã hội, nhiều giải pháp đã và đang được triển khai đồng bộ, hiệu quả.
Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ: Thách thức lớn

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ: Thách thức lớn

Môi trường thương mại điện tử bên cạnh tạo thuận lợi cho chủ thể kinh doanh, người tiêu dùng nhưng cũng đem lại thách thức trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
Hoàn thiện chính sách, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đổi mới công nghệ

Hoàn thiện chính sách, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đổi mới công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ đã tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp thông qua Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia và tập trung tháo gỡ các vướng mắc.
Ứng dụng Zalo liệu có thu phí người dùng cá nhân?

Ứng dụng Zalo liệu có thu phí người dùng cá nhân?

Nhiều người dùng đang lo ngại sắp tới ứng dụng Zalo sẽ bắt đầu thu phí dịch vụ cũng như những thay đổi về quy định sử dụng, giới hạn tính năng...
Sẽ đưa các vụ việc vi phạm bản quyền ra “ánh sáng”

Sẽ đưa các vụ việc vi phạm bản quyền ra “ánh sáng”

“Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật tại Việt Nam để đưa các vụ việc vi phạm bản quyền ra ánh sáng”.
Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu nào sẽ miễn thuế nhập khẩu?

Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu nào sẽ miễn thuế nhập khẩu?

Theo dự thảo của Bộ Thông tin và Truyền thông, chỉ các linh kiện trong nước chưa sản xuất được mới được miễn thuế nhập khẩu.
Lộ dữ liệu cá nhân gia tăng: Trách nhiệm thuộc về ai?

Lộ dữ liệu cá nhân gia tăng: Trách nhiệm thuộc về ai?

Việc để lộ lọt dữ liệu cá nhân đang trở thành tình trạng phổ biến trên không gian mạng. Vậy trách nhiệm thuộc về ai và cần làm gì để bảo vệ dữ liệu cá nhân?
Sửa đổi Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với yêu cầu hội nhập

Sửa đổi Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với yêu cầu hội nhập

Sau 15 thi hành, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật đã phát sinh một số bất cập, hạn chế trong thực tiễn cũng như hội nhập quốc tế nói chung.
Ford Everest thế hệ mới: Làm chủ cuộc sống theo phong cách riêng của bạn

Ford Everest thế hệ mới: Làm chủ cuộc sống theo phong cách riêng của bạn

Ford Everest thế hệ mới đã được nâng cấp với cải tiến, cập nhật từ trong ra ngoài, giúp mẫu xe đạt được các tiêu chuẩn: Cứng cáp bên ngoài, an toàn bên trong...
Thất thoát hàng triệu USD từ vi phạm bản quyền trực tuyến

Thất thoát hàng triệu USD từ vi phạm bản quyền trực tuyến

Sáng ngày 21/7, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo chuyên đề: Vi phạm bản quyền trực tuyến và các biện pháp ngăn chặn tại Việt Nam.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động