Hội nghị triển khai nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2023

Chiều 28/12, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2023.
Cần làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức gây lãng phí trong lĩnh vực khoa học và công nghệ Bộ Công Thương ưu tiên nhiệm vụ khoa học và công nghệ gắn với phát triển kinh tế chia sẻ Bốn nhiệm vụ trọng tâm của ngành khoa học và công nghệ

Đơn giản hoá quy trình, thủ tục thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, đại diện lãnh đạo các cơ quan của Đảng, Quốc hội, các Bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo UBND và Sở Khoa học và Công nghệ một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện một số viện, trường, tổ chức và doanh nghiệp; nguyên lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ cùng tập thể cán bộ chủ chốt của Bộ…

Tạo hành lang pháp lý mới cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt phát biểu

Năm 2022 hành lang pháp lý về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tiếp tục được hoàn thiện. Cụ thể, Bộ Khoa học và Công nghệ đã trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Cùng với đó, Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ ban hành là bước cụ thể hoá các nội dung về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đề cập trong các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.

Việc tái cơ cấu các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 được triển khai tập trung vào các hướng nghiên cứu cơ bản, công nghệ ưu tiên, xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm trọng điểm, chủ lực trong các ngành, lĩnh vực. Bộ đã xây dựng cơ chế quản lý nhiệm vụ nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn và đơn giản hoá quy trình, thủ tục trong thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Khoa học và công nghệ đóng góp tích cực cho sự phát triển đồng bộ các ngành, lĩnh vực. Một số lĩnh vực khoa học tự nhiên đạt trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới. Nhiều thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại được ứng dụng nhanh chóng và rộng rãi trong các lĩnh vực y tế, nông nghiệp, công nghiệp, thông tin...

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cho biết, năm 2022, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương, sự đồng hành của doanh nghiệp và người dân, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã có nhiều kết quả đáng khích lệ, đóng góp vào thành công chung của cả nước.

Về tiếp tục xây dựng chủ trương của Đảng về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong năm 2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương xây dựng các chủ trương về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và đã được Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII thông qua vào ngày 17/11/2022 (Nghị quyết số 29-NQ/TW).

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng cơ bản hoàn thiện việc xây dựng Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (đã trình Bộ Chính trị, đang được xem xét thông qua).

Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 1/11/2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XI về phát triển khoa học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Đồng thời, tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 6/8/2008 của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. “Như vậy, các chủ trương của Đảng về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện, bám sát theo các định hướng của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” - Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh.

Tạo hành lang pháp lý mới cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Theo Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt, về xây dựng pháp luật, năm 2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì việc soạn thảo Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi) và đã được Quốc hội thông qua vào kỳ họp tháng 6/2022.

Tạo hành lang pháp lý mới cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Hội nghị triển khai nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2023

Đến năm 2025, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục ký sửa đổi, bổ sung thêm 4 luật là Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Năng lượng nguyên tử, Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa. “Như vậy, đến năm 2025, 5 trong 8 luật của ngành khoa học và công nghệ sẽ được sửa đổi, bổ sung, tạo hành lang pháp lý mới cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho cả giai đoạn tiếp theo” - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho hay.

Về các văn bản dưới luật, trong năm 2022, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan tập trung sửa đổi, bổ sung toàn bộ các Thông tư quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo hướng đồng bộ, liên thông, cắt giảm các thủ tục hành chính và từng bước tin học hóa việc quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Hiện nay, hệ thống các Thông tư này đã cơ bản được hoàn thành.

Đồng thời, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng tập trung hoàn thiện các Thông tư ban hành các định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; phối hợp với Bộ Tài chính hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung các Thông tư liên quan đến việc trích lập và sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế.

Về các chính sách phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ đã và đang hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các chính sách phát triển thị trường khoa học và công nghệ, chính sách thí điểm việc thương mại hóa các kết quả nghiên cứu sử dụng ngân sách nhà nước, chính sách về thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030…

Năm 2023, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục hoàn thiện và đổi mới cơ chế, chính sách liên quan đến khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030; sắp xếp hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ.

Nghiên cứu, đề xuất cơ chế thí điểm phát triển loại hình doanh nghiệp khoa học và công nghệ, các viện nghiên cứu, trường đại học theo mô hình doanh nghiệp khởi nguồn (spin-off); thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ; tăng cường hợp tác với các đối tác chiến lược, quốc gia tiên tiến về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; bảo hộ, thực thi phát triển và khai thác tài sản trí tuệ; phát triển và ứng dụng năng lượng nguyên tử, bảo đảm an toàn bức xạ và hạt nhân; đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số gắn với cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Quỳnh Nga
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Bộ Khoa học và Công nghệ

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

VinFast bàn giao lô xe VF9 đầu tiên vào ngày 27/3/2023

VinFast bàn giao lô xe VF9 đầu tiên vào ngày 27/3/2023

Ngày 23/3/2023, công ty VinFast công bố sẽ chính thức bàn giao mẫu SUV điện cỡ lớn VF 9 đầu tiên cho khách hàng từ ngày 27/3/2023.
Gần 3 triệu thuê bao có nguy cơ bị khóa nếu không chuẩn hóa thông tin

Gần 3 triệu thuê bao có nguy cơ bị khóa nếu không chuẩn hóa thông tin

Sau hơn 10 ngày triển khai chuẩn hóa thông tin thuê bao với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đã có hơn 1 triệu thuê bao thực hiện việc này.
Việt Nam đứng thứ hai khu vực Đông Nam Á về số vụ lừa đảo tài chính

Việt Nam đứng thứ hai khu vực Đông Nam Á về số vụ lừa đảo tài chính

Kaspersky vừa công bố đã ngăn chặn gần 1 triệu tấn công lừa đảo tài chính nhắm đến doanh nghiệp Đông Nam Á, trong đó có doanh nghiệp Việt Nam.
Từ hôm nay (22/3), miễn đăng kiểm lần đầu với ô tô mới

Từ hôm nay (22/3), miễn đăng kiểm lần đầu với ô tô mới

Từ ngày 22/3/2023, chính thức miễn đăng kiểm lần đầu với ô tô mới và giãn chu kỳ kiểm định một số loại xe cơ giới.
5G “chìa khoá” để Việt Nam thực hiện các hoạt động chuyển đổi số

5G “chìa khoá” để Việt Nam thực hiện các hoạt động chuyển đổi số

Chuyển đổi số mở ra thời cơ để Việt Nam trở thành quốc gia phát triển và 5G là “chìa khoá” thúc đẩy chuyển đổi số diễn ra nhanh, thông minh và xanh hơn.

Tin cùng chuyên mục

Tập đoàn hàng không hàng đầu thế giới cam kết mở rộng chuỗi cung ứng tại Việt Nam

Tập đoàn hàng không hàng đầu thế giới cam kết mở rộng chuỗi cung ứng tại Việt Nam

Tập đoàn hàng không vũ trụ hàng đầu thế giới Airbus tăng cường cam kết mở rộng chuỗi cung ứng tại Việt Nam.
Các hãng xe nhập khẩu ô tô đề xuất áp dụng chung giảm 50% lệ phí trước bạ

Các hãng xe nhập khẩu ô tô đề xuất áp dụng chung giảm 50% lệ phí trước bạ

Ủng hộ đề xuất giảm 50% thuế trước bạ, nhưng VIVA cho rằng chỉ khi áp dụng cho tất cả ô tô mới được lắp ráp trong nước cũng như ô tô nhập khẩu nguyên chiếc.
Giải pháp hướng tới "xanh hóa" thị trường ô tô Việt Nam

Giải pháp hướng tới "xanh hóa" thị trường ô tô Việt Nam

Nghiên cứu sử dụng nhiên liệu sinh học là một giải pháp hướng tới "xanh hóa" thị trường ô tô Việt Nam.
Công bố các nền tảng sáng tạo thúc đẩy phát triển bền vững

Công bố các nền tảng sáng tạo thúc đẩy phát triển bền vững

Sáng 15/3, Viện Nghiên cứu Đổi mới và Phát triển (IID) tổ chức sự kiện công bố các nền tảng sáng tạo thúc đẩy phát triển bền vững “Drive Innovation for Impact”.
Khóa 2 chiều với thuê bao không đăng ký chuẩn hóa thông tin cá nhân theo quy định

Khóa 2 chiều với thuê bao không đăng ký chuẩn hóa thông tin cá nhân theo quy định

Từ 31/3/2023,các nhà mạng bắt đầu khóa 1 chiều với những thuê bao có thông tin cá nhân không trùng khớp thông tin đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Mẹo xem Youtube không quảng cáo, không giỏi công nghệ cũng làm được

Mẹo xem Youtube không quảng cáo, không giỏi công nghệ cũng làm được

Bạn đang say sưa “cày” dở bộ phim yêu thích trên Youtube thì bỗng một quảng cáo vô duyên nhảy ra khiến bạn tụt “mood”?
Cách kiểm tra số điện thoại có cần chuẩn hóa thông tin hay không?

Cách kiểm tra số điện thoại có cần chuẩn hóa thông tin hay không?

Từ 31/3, các thuê bao di động có thông tin đăng ký chưa đúng sẽ bị khóa, vì vậy, kiểm tra số điện thoại có cần chuẩn hóa thông tin hay không rất quan trọng.
Từ 31/3, khóa thuê bao di động chưa chuẩn thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Từ 31/3, khóa thuê bao di động chưa chuẩn thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Sau 31/3, thuê bao di động có thông tin chưa chuẩn, không trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ bị khóa chiều gọi đi.
SCS và Sangfor: Đồng hành với trẻ em trên môi trường mạng

SCS và Sangfor: Đồng hành với trẻ em trên môi trường mạng

Thống kê cho thấy, hơn 40% trẻ em cảm thấy không an toàn khi sử dụng mạng Internet, 70% có trải nghiệm không mong muốn trên môi trường mạng.
Ford Ranger Raptor thế hệ mới tăng khả năng Off-Road vượt trội với động cơ Turbo Diesel

Ford Ranger Raptor thế hệ mới tăng khả năng Off-Road vượt trội với động cơ Turbo Diesel

Ford Việt Nam chính thức giới thiệu mẫu xe Ford Ranger Raptor thế hệ mới. Đây là thế hệ thứ hai của dòng xe hiệu năng cao, chuyên off-road.
Trải nghiệm kết nối công nghệ cao với VinaPhone 5G tại Lễ hội cà phê 2023

Trải nghiệm kết nối công nghệ cao với VinaPhone 5G tại Lễ hội cà phê 2023

Đến tham dự Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 2023, du khách có cơ hội trải nghiệm sóng VinaPhone 5G với những công nghệ số hàng đầu cùng nhiều quà tặng hấp dẫn.
Mỗi giây có khoảng gần 1.000 cuộc tấn công mạng, làm gì để bảo vệ an toàn thông tin?

Mỗi giây có khoảng gần 1.000 cuộc tấn công mạng, làm gì để bảo vệ an toàn thông tin?

Trên không gian mạng, mỗi giây có khoảng gần 1.000 cuộc tấn công mạng và 5 mã độc mới được tạo ra... Vậy, cần làm gì để bảo vệ an toàn thông tin?
Rò rỉ thiết kế iPhone 15 đẹp mê mẩn khiến iFan “đứng ngồi không yên”

Rò rỉ thiết kế iPhone 15 đẹp mê mẩn khiến iFan “đứng ngồi không yên”

6 tháng nữa mới đến thời điểm Apple ra mắt thế hệ iPhone tiếp theo, tuy nhiên hình ảnh rò rỉ về thiết kế của iPhone 15 đã khiến iFan “đứng ngồi không yên".
Xe Ford Ranger được vinh danh “Xe bán tải 4x4 tốt nhất”

Xe Ford Ranger được vinh danh “Xe bán tải 4x4 tốt nhất”

Xe Ford Ranger đã chính thức trở thành “Xe bán tải 4x4 tốt nhất” theo đánh giá của Ban Giám khảo Giải thưởng Xe của Năm dành cho Nữ giới.
Chủ tịch Tập đoàn Vingroup thành lập công ty cho thuê xe và taxi điện VinFast

Chủ tịch Tập đoàn Vingroup thành lập công ty cho thuê xe và taxi điện VinFast

Chủ tịch Tập đoàn Vingroup thành lập Công ty CP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê ô tô xe máy điện và dịch vụ taxi VinFast.
Hội tụ trí tuệ và lan toả lợi ích đổi mới sáng tạo Việt Nam

Hội tụ trí tuệ và lan toả lợi ích đổi mới sáng tạo Việt Nam

Chiều 4/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến thăm và làm việc tại Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC), Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Tương lai cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo dưới góc nhìn của lịch sử

Tương lai cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo dưới góc nhìn của lịch sử

Các nhà khoa học nhận định rằng công nghệ mới có khả năng chuyển đổi mạnh mẽ nền kinh tế đến mức đôi khi thế hệ đi trước khó có thể tưởng tượng.
Land Rover Việt Nam giới thiệu mẫu xe Range Rover Sport mới

Land Rover Việt Nam giới thiệu mẫu xe Range Rover Sport mới

Land Rover Việt Nam giới thiệu mẫu xe Range Rover Sport mới do Nhà nhập khẩu và phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam - Phú Thái Mobility tổ chức
Huawei: Tiến tới kỷ nguyên 5.5G, mở rộng 5 lĩnh vực kinh doanh tiên phong

Huawei: Tiến tới kỷ nguyên 5.5G, mở rộng 5 lĩnh vực kinh doanh tiên phong

5.5G có thể giúp các nhà mạng, nhà khai thác mở khóa 5 lĩnh vực kinh doanh tiên phong và nắm chắc nhiều cơ hội thành công gấp 100 lần.
Ngành Công Thương nâng cao năng lực nghiên cứu

Ngành Công Thương nâng cao năng lực nghiên cứu

Trong thời gian qua, các viện nghiên cứu, doanh nghiệp ngành Công Thương đã đẩy mạnh đầu tư hạ tầng phục vụ hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, thử nghiệm.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động