Hoạt động kiểm toán kịp thời phát hiện các tiêu cực, rủi ro của hệ thống ngân hàng

Theo Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng, hoạt động kiểm toán đã kịp thời phát hiện các tiêu cực, rủi ro gây mất an toàn của hệ thống ngân hàng.
Kiểm toán Nhà nước đã chuyển 19 vụ việc có dấu hiệu vi phạm cho cơ quan cảnh sát điều tra Kiểm toán khó phát hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực ẩn sau hoạt động đầu tư Tháo gỡ “điểm nghẽn” trong thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán

Chuyển 5 hồ sơ vụ việc về kiểm toán ngân hàng cho cơ quan điều tra

Số liệu thống kê của Kiểm toán nhà nước cho thấy, năm 2023, toàn ngành Kiểm toán đã hoàn thành 135 nhiệm vụ kiểm toán, phát hành 248 báo cáo kiểm toán. Qua kiểm toán, Kiểm toán nhà nước đã kiến nghị xử lý 49.941,42 tỷ đồng, trong đó kiến nghị tăng thu ngân sách Nhà nước 3.841 tỷ đồng, giảm chi ngân sách Nhà nước 17.505,33 tỷ đồng; kiến nghị khác 28.595,09 tỷ đồng; đồng thời kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới 198 văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý có nội dung không phù hợp với quy định chung của Nhà nước và thực tiễn gồm: 1 Luật; 8 Nghị định; 5 Quyết định; 27 Thông tư và 157 văn bản khác.

Riêng trong lĩnh vực kiểm toán các tổ chức tài chính ngân hàng, Kiểm toán nhà nước đã phát hành 10 báo cáo kiểm toán, kiến nghị xử lý tài chính 599,4 tỷ đồng, trong đó kiến nghị tăng thu ngân sách Nhà nước 380,5 tỷ đồng, giảm chi ngân sách Nhà nước và chi đầu tư 2,5 tỷ đồng; xử lý tài chính khác 216,3 tỷ đồng; đồng thời kiến nghị chấn chỉnh hoạt động của đơn vị được kiểm toán và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng khẳng định, qua 20 năm hoạt động kiểm toán trong lĩnh vực ngân hàng, Kiểm toán nhà nước đã có nhiều phát hiện kiểm toán có tính đột phá, đi sâu phát hiện những lỗi hệ thống mang tính chất phức tạp, từ đó có các kiến nghị có tầm ảnh hưởng sâu rộng tới hoạt động quản lý nhà nước tại các đơn vị được kiểm toán.

Kết quả kiểm toán lũy kế giai đoạn từ 2015 đến nay, Kiểm toán nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính khoảng 18.107 tỷ đồng, kiến nghị sửa đổi 45 văn bản; đóng góp tích cực trong việc đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng. Tính riêng giai đoạn 2012 đến nay, Kiểm toán nhà nước đã chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra đối với 5 vụ việc liên quan đến lĩnh vực kiểm toán ngân hàng.

Hoạt động kiểm toán kịp thời phát hiện các tiêu cực, rủi ro của hệ thống ngân hàng
Hoạt động kiểm toán kịp thời phát hiện các tiêu cực, rủi ro mất an toàn của hệ thống ngân hàng

Nỗ lực, chủ động tham gia giám sát hoạt động của các ngân hàng

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng cho biết, Điều 4 Luật Kiểm toán nhà nước 2015 quy định: “Đối tượng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước là việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và các hoạt động có liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của đơn vị được kiểm toán” và Điều 55 Luật Kiểm toán nhà nước 2015 quy định về đơn vị được kiểm toán, theo đó, các đơn vị được kiểm toán phải là các bộ, cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp... có sử dụng ngân sách hoặc có vốn của Nhà nước. Do đó đối với hệ thống ngân hàng, chỉ có Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng phát triển, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Hợp tác xã, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 4 ngân hàng thương mại cổ phần có vốn nhà nước là: Vietcombank, Vietinbank, BIDV và MB là các đơn vị được kiểm toán theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước 2015; các ngân hàng thương mại cổ phần khác không có vốn Nhà nước sẽ không thuộc đối tượng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

Mặc dù có những rào cản về cơ sở pháp lý, song Kiểm toán nhà nước vẫn nỗ lực chủ động tham gia tối đa vào việc giám sát hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần trong phạm vi và thẩm quyền của mình. Thông qua việc kiểm toán Ngân hàng Nhà nước và đặc biệt là kiểm toán tại Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước, Kiểm toán nhà nước đã chỉ ra và cảnh báo những rủi ro, nguy cơ tiềm ẩn tới tính thanh khoản và an toàn của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đang phải đối mặt như: Thiếu hụt vốn khả dụng dẫn đến vi phạm tỷ lệ dự trữ bắt buộc; còn sai sót về trình tự, thủ tục cho vay, phân loại nợ chưa phù hợp; tỷ trọng đầu tư trái phiếu doanh nghiệp/tổng dư nợ của một số ngân hàng cao; một số ngân hàng thương mại cổ phần có tỷ lệ nợ xấu nội bảng cao vượt ngưỡng; trường hợp cổ đông và người có liên quan của cổ đông sở hữu cổ phần trên 20% vốn điều lệ,… nhằm khuyến nghị với Ngân hàng Nhà nước trong việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đảm bảo các ngân hàng thương mại cổ phần thực hiện đúng, đầy đủ các quy định và kịp thời phát hiện các yếu tố, xu hướng tác động tiêu cực, rủi ro gây mất an toàn hoạt động đối với từng tổ chức tín dụng.

“Trên cơ sở ý kiến của Kiểm toán nhà nước, Ngân hàng Nhà nước đã từng bước khắc phục những khó khăn, hạn chế trong công tác thanh tra, giám soát; ngày càng hoàn thiện về cơ chế chính sách và hành lang pháp lý, góp phần đảm đảm bảo sự phát tiển an toàn, lành mạnh của hệ thống các tổ chức tín dụng và hệ thống tài chính”, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng nhấn mạnh.

Hoạt động kiểm toán kịp thời phát hiện các tiêu cực, rủi ro của hệ thống ngân hàng
Ngân hàng SCB không thuộc phạm vi, thẩm quyền và không phải là đối tượng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước

Thông tin thêm về vụ việc xảy ra với Ngân hàng SCB, và nêu quan điểm về vai trò, trách nhiệm của hoạt động kiểm toán đối với vụ việc này, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng khẳng định, Ngân hàng SCB là ngân hàng thương mại cổ phần không có vốn nhà nước, do đó theo quy định pháp luật, SCB không thuộc phạm vi, thẩm quyền và không phải là đối tượng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

“Mặc dù không trực tiếp kiểm toán SCB, nhưng thông qua hoạt động kiểm toán tại Ngân hàng Nhà nước, Kiểm toán nhà nước đã chủ động phát hiện và đưa ra những cảnh báo, khuyến nghị về rủi ro của ngân hàng SCB”, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước thông tin; đồng thời cho biết, với vai trò và chức năng nhiệm vụ trong phạm vi, thẩm quyền theo quy định, Kiểm toán nhà nước đã rất chủ động nỗ lực đóng góp trong việc đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, do các ngân hàng thương mại cổ phần không có vốn nhà nước không thuộc đối tượng kiểm toán nên Kiểm toán nhà nước không thể kiểm toán, đối chiếu, kiểm tra hồ sơ trực tiếp với các ngân hàng này mà chỉ có thể tiếp cận hồ sơ, tài liệu thông qua các báo cáo của Ngân hàng Nhà nước dẫn đến các kết quả kiểm tra, đánh giá, cảnh báo và khuyến nghị chỉ mang tính gián tiếp, hiệu quả còn hạn chế.

Từ thực tế đã chia sẻ, Phó tổng Kiểm toán Nhà nước cho rằng, cần sớm nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành theo hướng có độ mở hơn, tạo điều kiện cho Kiểm toán nhà nước có thể tham gia sâu, trực tiếp hơn vào việc giám sát hệ thống ngân hàng, nhất là đối với nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần.

Bên cạnh xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động ngân hàng do Kiểm toán nhà nước phát hiện, và theo dõi đôn đốc kịp thời, thường xuyên các kết luận và kiến nghị kiểm toán, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh, cần có chế tài đủ mạnh đối với trường hợp các đơn vị được kiểm toán không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

Ngoài ra, cần tăng cường các cuộc kiểm toán hoạt động, kiểm toán chuyên đề liên quan đến hoạt động ngân hàng; tập trung kiểm toán đánh giá hiệu lực, hiệu quả cơ chế, chính sách; chú trọng phát hiện các kẽ hở trong cơ chế, chính sách, pháp luật, những rào cản ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng để kiến nghị các cơ quan nhà nước hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm chặt chẽ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương pháp luật.

Thuỳ Linh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Kiểm toán nhà nước

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Nợ xấu tăng nhanh, thách thức lớn cho ngành ngân hàng và nền kinh tế

Nợ xấu tăng nhanh, thách thức lớn cho ngành ngân hàng và nền kinh tế

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, nợ xấu đang có xu hướng tăng, trở thành thách thức không chỉ của ngành Ngân hàng mà còn của toàn nền kinh tế.
Người dân khó mua vàng, ngân hàng tìm giải pháp mới

Người dân khó mua vàng, ngân hàng tìm giải pháp mới

Thừa nhận có hiện tượng người dân gặp khó khi mua vàng, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã chỉ đạo 4 ngân hàng và Công ty SJC có giải pháp điều chỉnh cho phù hợp.
Thị trường chứng khoán Việt sôi động nhất khu vực Đông Nam Á

Thị trường chứng khoán Việt sôi động nhất khu vực Đông Nam Á

Sau 24 năm, từ 2 cổ phiếu ban đầu, hiện sàn chứng khoán Việt đã có 1.800 cổ phiếu niêm yết và đăng ký giao dịch, vốn hóa thị trường tương đương 300 tỷ USD.
Quảng Ninh: Quyết tâm hoàn thành mục tiêu thu hút vốn FDI

Quảng Ninh: Quyết tâm hoàn thành mục tiêu thu hút vốn FDI

Năm 2024, Quảng Ninh đặt mục tiêu phấn đấu vốn thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt trên 3 tỷ USD.
Thân mẫu

Thân mẫu 'gặp nạn', doanh nhân Cường 'Đô la' tiếp quản Quốc Cường Gia Lai (QCG)

Làn sóng tháo chạy khỏi cổ phiếu QCG của Quốc Cường Gia Lai chưa có tín hiệu dừng lại. Một tuần, mã này mất tới 35% giá trị, vốn hóa bị thổi bay 1.140 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục

Điều hành tỷ giá tránh tâm lý găm giữ của doanh nghiệp và người dân

Điều hành tỷ giá tránh tâm lý găm giữ của doanh nghiệp và người dân

Đây là khẳng định của Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú tại buổi họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm, ngày 23/7.
Giải pháp nào để thu hút dòng vốn xanh?

Giải pháp nào để thu hút dòng vốn xanh?

Tín dụng xanh tại Việt Nam đang ở giai đoạn phát triển ban đầu, với dư nợ tín dụng xanh chỉ chiếm chưa đến 5% tổng dư nợ tín dụng cho nền kinh tế.

''Gỡ nút thắt'' cho đầu tư tư nhân để cải thiện tốc độ tăng trưởng GDP

Để cải thiện tốc độ tăng trưởng GDP, Việt Nam cần gỡ nút thắt cho đầu tư tư nhân, tạo thuận lợi để khu vực quan trọng này đóng góp tích cực hơn vào nền kinh tế.
Nới room để hút vốn ngoại vào tái cơ cấu ngân hàng

Nới room để hút vốn ngoại vào tái cơ cấu ngân hàng

Dù room vốn ngoại hiện nay tối đa là 30%, song Ngân hàng Nhà nước ưu tiên nâng sở hữu của nhà đầu tư để tham gia vào quá trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng.
Hoạt động bảo hiểm tiền gửi trong bài toán chuyển đổi số: Người gửi tiền là trung tâm

Hoạt động bảo hiểm tiền gửi trong bài toán chuyển đổi số: Người gửi tiền là trung tâm

Hệ sinh thái chuyển đổi số ngành ngân hàng đã diễn ra mạnh mẽ, giúp tiết kiệm chi phí lớn cho xã hội, người dân, thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia.
Tiếp đà tăng trưởng, tổng tài sản của PGBank đạt khoảng 60.000 tỷ đồng

Tiếp đà tăng trưởng, tổng tài sản của PGBank đạt khoảng 60.000 tỷ đồng

Tiếp đà tăng trưởng của Quý 1, kết thúc nửa đầu năm 2024, tình hình kinh doanh của PGBank cải thiện đáng kể, hoàn thành gần 50% kế hoạch lợi nhuận đề ra.
Agribank đồng hành tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh cung ứng vốn nền kinh tế

Agribank đồng hành tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh cung ứng vốn nền kinh tế

Agribank đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, tăng khả năng tiếp cận vốn của nền kinh tế bằng các cơ chế về lãi suất, phí, tín dụng ưu đãi.
Lợi nhuận trước thuế đạt 15,6 nghìn tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ

Lợi nhuận trước thuế đạt 15,6 nghìn tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ

Techcombank công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024, với lợi nhuận trước thuế tiếp tục tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm.
Cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai (QCG) liên tục ‘nằm sàn’ sau khi bà Nguyễn Thị Như Loan bị bắt

Cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai (QCG) liên tục ‘nằm sàn’ sau khi bà Nguyễn Thị Như Loan bị bắt

Hết phiên giao dịch sáng nay, ngày 22/7, mã cổ phiếu QCG của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lại tiếp tục “nằm sàn” ở mức 8.440 đồng/cổ phiếu.
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đang bảo vệ cho hơn 110 triệu lượt người gửi tiền

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đang bảo vệ cho hơn 110 triệu lượt người gửi tiền

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam triển khai đồng bộ các hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.
Đã có “Sổ tay hướng dẫn đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam 2024”

Đã có “Sổ tay hướng dẫn đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam 2024”

Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa công bố ấn phẩm "Sổ tay hướng dẫn đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam 2024".
Nhận định chứng khoán tuần từ 22-26/7: Thị trường có thể tiếp tục đi ngang quanh mức hiện tại

Nhận định chứng khoán tuần từ 22-26/7: Thị trường có thể tiếp tục đi ngang quanh mức hiện tại

Thị trường chứng khoán trong nước có một tuần giao dịch không tích cực. Sức ép bán lấn át sức mua nên động lực tăng không lớn.
Niềm vui của các cổ đông khi được nhận

Niềm vui của các cổ đông khi được nhận 'tiền tươi, thóc thật' từ cổ phiếu 'vua'

Trong 2 quý đầu năm, các cổ phiếu “vua” ngành ngân hàng đã tiến hành chia hơn 20.000 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông.
Cân nhắc việc tiếp tục giảm lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Cân nhắc việc tiếp tục giảm lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Các bộ, ngành lưu ý về việc thực hiện các cam kết quốc tế khi triển khai giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.
Cao su Sao vàng: Lợi nhuận tăng đột biến, tài sản giảm gần 190 tỷ đồng

Cao su Sao vàng: Lợi nhuận tăng đột biến, tài sản giảm gần 190 tỷ đồng

Tại ngày 30/6/2024, tổng tài sản của Công ty Cao su Sao Vàng đạt mức 1.157 tỷ đồng, giảm 189,5 tỷ đồng (tương đương giảm 14%) so với hồi đầu năm.
Thị trường chứng khoán Việt Nam: Làm gì để thu hút ‘

Thị trường chứng khoán Việt Nam: Làm gì để thu hút ‘'đại bàng’’

Theo các chuyên gia, thị trường chứng khoán muốn đạt chất lượng cao, phát triển bền vững thì nhà đầu tư tổ chức phải chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nhà đầu tư.
Bức tranh lợi nhuận quý II ngành ngân hàng dần lộ diện

Bức tranh lợi nhuận quý II ngành ngân hàng dần lộ diện

Theo các chuyên gia tài chính, tín dụng tăng trưởng mạnh được cho là yếu tố thúc đẩy lợi nhuận ngành ngân hàng trong quý II cũng như nửa đầu năm 2024.
Lực bán chiếm ưu thế, chỉ số VN-Index giảm 9,66 điểm

Lực bán chiếm ưu thế, chỉ số VN-Index giảm 9,66 điểm

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 19/7, lực bán gia tăng khiến phần lớn cổ phiếu giảm giá. Chỉ số VN-Index giảm 9,66 điểm.
Vietcombank vinh dự nhận được 2 giải thưởng lớn của The Asian Banker

Vietcombank vinh dự nhận được 2 giải thưởng lớn của The Asian Banker

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vinh dự đón nhận giải thưởng uy tín dành cho hoạt động Ngân hàng Bán lẻ từ Tạp chí The Asian Banker.
Cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai (QCG) bị bán tháo sau tin đồn về bà Nguyễn Thị Như Loan

Cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai (QCG) bị bán tháo sau tin đồn về bà Nguyễn Thị Như Loan

Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, mã cổ phiếu QCG của Quốc Cường Gia Lai nằm "sàn" sau tin đồn về bà Nguyễn Thị Như Loan - CEO của doanh nghiệp này.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động