Hoàn thiện hệ thống pháp luật kiểm toán để đảm bảo kiểm tra, giám sát tài chính, tài sản công

Trong năm 2023, Kiểm toán nhà nước đã tập trung thời gian, nguồn lực và có nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật kiểm toán.
Kiểm soát quyền lực trong hoạt động của các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán Năm 2023, Kiểm toán nhà nước kiến nghị xử lý hơn 30.200 tỷ đồng Kiểm toán nhà nước ký Quy chế phối hợp với 4 tỉnh, thành phố phía Nam

Đưa pháp lệnh vào cuộc sống

Kiểm toán nhà nước là cơ quan chuyên môn do Quốc hội thành lập có chức năng đánh giá, xác nhận, kiến nghị việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực, tính giải trình, tính minh bạch của các đơn vị trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. Vì thế, trong hoạt động của mình, Kiểm toán nhà nước luôn bám sát chỉ đạo của Trung ương, các luật, nghị quyết của Quốc hội để tổ chức triển khai thực hiện.

Trong năm 2023, Kiểm toán nhà nước đã tập trung thời gian, nguồn lực và có nhiều giải pháp để đẩy mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về kiểm toán, góp phần đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát tài chính, tài sản công.

Đáng chú ý, tại Phiên họp thứ 20, Quốc hội khóa XV, lãnh đạo Kiểm toán nhà nước đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội Hồ sơ Dự án Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kiểm toán nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; đồng thời góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí thông qua hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước. Pháp lệnh đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 28/2/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2023.

“Ngay sau khi Pháp lệnh được thông qua, Kiểm toán nhà nước đã khẩn trương ban hành các hướng dẫn để hoàn thiện các văn bản của ngành, đảm bảo Pháp lệnh được đưa vào cuộc sống đúng thời hạn quy định”, đại diện Kiểm toán nhà nước khẳng định và thông tin thêm, đến ngày 30/11/2023, Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành 15/16 văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật; ban hành 40/59 văn bản quản lý nhằm khẩn trương đưa Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kiểm toán nhà nước vào cuộc sống.

Hoàn thiện hệ thống pháp luật kiểm toán để đảm bảo kiểm tra, giám sát tài chính, tài sản công
Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kiểm toán nhà nước

Bên cạnh đó, các đơn vị chức năng thuộc Kiểm toán nhà nước đã hoàn thành công tác tham mưu rà soát, đề xuất sửa đổi bổ sung Luật Kiểm toán nhà nước; theo dõi, đôn đốc việc xây dựng các văn bản của ngành theo Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản quản lý của Kiểm toán nhà nước và Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kiểm toán nhà nước.

Lãnh đạo Vụ Pháp chế (Kiểm toán nhà nước) cho biết, trong năm 2023 đơn vị này được giao chủ trì xây dựng 12 văn bản bao gồm: 9 văn bản quy phạm pháp luật và 3 văn bản quản lý. Đây là các văn bản quan trọng góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản của Kiểm toán nhà nước, cụ thể hóa các quy định của Luật Kiểm toán nhà nước 2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước.

“Đến nay, 100% văn bản đã được ban hành đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ. Trong đó, có những văn bản khó, phức tạp, lần đầu được Kiểm toán nhà nước ban hành như: Quy trình kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; Hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kiểm toán nhà nước, Hướng dẫn xác định bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Kiểm toán nhà nước”, lãnh đạo Vụ Pháp chế khẳng định.

Ngoài ra, năm 2023, Vụ Pháp chế đã thẩm định 176 dự thảo kế hoạch kiểm toán và 215 dự thảo báo cáo kiểm toán; tham mưu trả lời 25 văn bản kiến nghị kiểm toán đảm bảo chất lượng tiến độ theo quy định. Bên cạnh đó, Vụ cũng tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo Kiểm toán nhà nước các vấn đề về công tác tố tụng, bảo vệ lợi ích của Kiểm toán nhà nước...

Hoàn thiện hệ thống pháp luật kiểm toán để đảm bảo kiểm tra, giám sát tài chính, tài sản công
Năm 2024 Kiểm toán nhà nước sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác pháp luật

Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng công tác pháp luật

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng thời bám sát mục tiêu chung của ngành, năm 2024 Kiểm toán nhà nước sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác pháp luật, công tác thẩm định kế hoạch kiểm toán, báo cáo kiểm toán, trả lời kiến nghị kiểm toán; tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; phát huy vai trò của các đơn vị tham mưu về công tác pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật.

Trên cơ sở đó, Kiểm toán nhà nước xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, trong đó: Bám sát chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, yêu cầu của Đề án: “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” và Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2030 để đề xuất xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về tổ chức và hoạt động của Kiểm toán nhà nước.

Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Kiểm toán nhà nước theo kế hoạch; xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyên truyền pháp luật năm 2024. Hoàn thành Thông tư liên tịch về việc phối hợp trao đổi thông tin về tội phạm và giải quyết kiến nghị khởi tố được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán.

Xây dựng, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản phát luật của Kiểm toán nhà nước năm 2024 đảm bảo chất lượng và tiến độ; trọng tâm là rà soát để sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản phát luật phù hợp với Quy định 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Thực hiện việc góp ý, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra thực hiện văn bản năm 2024 của Kiểm toán nhà nước. Rà soát, hệ thống hóa, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia và pháp điển hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Kiểm toán nhà nước.

Năm 2023, Kiểm toán nhà nước đã quyết liệt thực hiện xử lý các kết luận, kiến nghị kiểm toán. Với sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương, kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước đã tăng đáng kể. Tổng hợp sơ bộ đến 15/12/2023, số thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2022 về xử lý tài chính là 57.060,7/71.608,4 tỷ đồng, đạt 79,76% (cùng kỳ năm trước đạt 70,61%); các cơ quan đã sửa đổi, bổ sung và ban hành mới 33 văn bản thay thế các văn bản không phù hợp (cùng kỳ năm 2022 là 25 văn bản); có 64/183 báo cáo có kiến nghị về kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân được thực hiện.
Thuỳ Linh- Hoàng Lan
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Kiểm toán nhà nước

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Chính thức thông hầm đường sắt Bãi Gió vào tối 21/4

Chính thức thông hầm đường sắt Bãi Gió vào tối 21/4

Sau khi cho thử tải, ngành chức năng chính thức phát lệnh thông hầm Bãi Gió sau 10 ngày xảy ra sự cố sạt lở, nối lại tuyến đường sắt Bắc - Nam.
Ngành làm đẹp đang "khát" nguồn nhân lực chất lượng cao

Ngành làm đẹp đang "khát" nguồn nhân lực chất lượng cao

Sự nở rộ của thị trường làm đẹp hiện nay đặt ra nhu cầu lớn về nguồn lực nhân lực chất lượng cao, được đào tạo bài bản.
Mỗi ngày Điện Biên đón khoảng 5.000 lượt khách du lịch

Mỗi ngày Điện Biên đón khoảng 5.000 lượt khách du lịch

Xuyên suốt các sự kiện Năm Du lịch Quốc gia năm 2024, các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, lượng khách đến tham quan Điện Biên tăng mạnh.
Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm bắt đầu thu phí không dừng từ 26/4

Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm bắt đầu thu phí không dừng từ 26/4

Nhà đầu tư sẽ thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ cao tốc Nha Trang - Cam Lâm từ 26/4, giá từ gần 82.000-311.000 đồng mỗi lượt xe tùy loại.
Hơn 3.000 nghìn học sinh dự Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh năm 2024 tại Trường Đại học Công Thương

Hơn 3.000 nghìn học sinh dự Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh năm 2024 tại Trường Đại học Công Thương

Hơn 3.000 nghìn học sinh đến từ nhiều tỉnh, thành khu vực phía Nam về dự chương trình “Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh năm 2024” tại TP. Hồ Chí Minh.

Tin cùng chuyên mục

Doanh nghiệp được vay bao nhiêu hạn ngạch phát thải khí nhà kính?

Doanh nghiệp được vay bao nhiêu hạn ngạch phát thải khí nhà kính?

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang đề xuất doanh nghiệp được vay hạn ngạch phát thải khí nhà kính không vượt quá 15% lượng hạn ngạch đã được phân bổ.
Sóc Trăng đấu giá tìm người mua 224 tấn vé số

Sóc Trăng đấu giá tìm người mua 224 tấn vé số

Công ty Đấu giá hợp danh 5A vừa thông báo vào ngày 10/5/2024 sẽ tổ chức đấu giá tài sản của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng.
Thời tiết hôm nay ngày 21/4/2024: Bắc Bộ có mưa dông, đề phòng mưa đá

Thời tiết hôm nay ngày 21/4/2024: Bắc Bộ có mưa dông, đề phòng mưa đá

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 21/4/2024: Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết biển hôm nay 21/4/2024: Có mưa rào và dông vài nơi, biển động

Dự báo thời tiết biển hôm nay 21/4/2024: Có mưa rào và dông vài nơi, biển động

Thời tiết biển hôm nay 21/4/2024, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.
Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 21/4/2024: Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 21/4/2024: Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 21/4/2024, Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông.
Hà Nội xuất hiện mưa đá, giông lốc, nhiều cây xanh ngã đổ

Hà Nội xuất hiện mưa đá, giông lốc, nhiều cây xanh ngã đổ

Tối 20/4, Hà Nội đón một cơn mưa dông lớn, nhiều nơi xuất hiện gió giật mạnh khiến cây gãy đổ, một số nơi còn ghi nhận mưa đá.
Hà Nội: Trong đêm mưa, cháy lớn ở xưởng in quảng cáo trên đường Phú Diễn

Hà Nội: Trong đêm mưa, cháy lớn ở xưởng in quảng cáo trên đường Phú Diễn

Vào khoảng 20h50 phút ngày 20/4/2024, một vụ cháy đã xảy ra tại số nhà 14 ngõ 139 Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Bước đầu không ghi nhận thiệt hại về người.
Hiện trạng cao tốc Vân Phong - Nha Trang sau hơn 1 năm thi công

Hiện trạng cao tốc Vân Phong - Nha Trang sau hơn 1 năm thi công

Dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang hiện đã thi công nhanh 2,2% so với kế hoạch đề ra, dự kiến hoàn thành trước 30/6/2025, vượt tiến độ 6 tháng.
Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng: Đổi mới công tác phát triển đoàn viên

Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng: Đổi mới công tác phát triển đoàn viên

Cũng như công đoàn ngành Công Thương các tỉnh/thành phố, dù đối mặt với không ít thách thức nhưng Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng không ngừng lớn mạnh.
Bài cuối: Điểm sáng từ mô hình sản xuất hiệu quả với nắng nóng

Bài cuối: Điểm sáng từ mô hình sản xuất hiệu quả với nắng nóng

Tình hình nắng nóng dự báo kéo dài thêm 2 tháng nữa, ngành chức năng và người dân Ninh Thuận đã chủ động hơn trong chuyển đổi sản xuất, giảm thiểu rủi ro...
Trình diễn “Nghệ thuật trang trí trên vải của người Lô Lô”

Trình diễn “Nghệ thuật trang trí trên vải của người Lô Lô”

Ngày 20/4, Craft Link đã tổ chức buổi trình diễn nghề “Nghệ thuật trang trí trên vải của người Lô Lô".
Meeting with PM 2024: Ươm mầm tài năng kinh tế

Meeting with PM 2024: Ươm mầm tài năng kinh tế

Ngày 20/4, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức Lễ phát động Cuộc thi Meeting with PM 2024 với chủ đề Self-Reliant Economy.
Bài 2: Khẩn trương ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn

Bài 2: Khẩn trương ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn

UBND tỉnh Ninh Thuận ra kế hoạch ứng phó hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn; chỉ đạo các ngành, địa phương có giải pháp cấp bách trong giai đoạn hiện nay.
Hà Nội: Đối thoại, tư vấn hướng nghiệp về khối ngành Luật, Kinh tế

Hà Nội: Đối thoại, tư vấn hướng nghiệp về khối ngành Luật, Kinh tế

Ngày 20/4, Báo Tuổi trẻ Thủ đô tổ chức chương trình “Đối thoại, tư vấn hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế” tại Trường THPT Đồng Quan (huyện Phú Xuyên).
Bài 1: Hạn hán

Bài 1: Hạn hán ''đe dọa'' Ninh Thuận

Tình trạng khô hạn kéo dài bất thường do biến đổi khí hậu đang đe dọa nguồn nước, lương thực và đời sống hàng nghìn người dân tỉnh Ninh Thuận.
Thời tiết hôm nay ngày 20/4/2024: Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết hôm nay ngày 20/4/2024: Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ nắng nóng

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 20/4/2024: Bắc Bộ đêm mưa dông, ngày nắng nóng. Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng gay gắt.
Dự báo thời tiết biển hôm nay 20/4/2024: Có mưa rào và dông vài nơi, biển động, sóng cao

Dự báo thời tiết biển hôm nay 20/4/2024: Có mưa rào và dông vài nơi, biển động, sóng cao

Thời tiết biển hôm nay 20/4/2024, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Sóng cao 1,5 - 2,5m.
Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 20/4/2024: Hà Nội trời nắng nóng, đêm có mưa

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 20/4/2024: Hà Nội trời nắng nóng, đêm có mưa

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 20/4/2024, Hà Nội có mây, trời nắng nóng; đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác
Làm gì để minh bạch “thị trường” rác thải nhựa trong thực thi EPR?

Làm gì để minh bạch “thị trường” rác thải nhựa trong thực thi EPR?

Yêu cầu có một thị trường giao dịch rác thải để đảm bảo minh bạch đầu vào là điều mà nhiều doanh nghiệp tái chế hiện nay mong mỏi khi thực hiện cơ chế EPR.
Quảng Bình: Nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, thu hút du khách

Quảng Bình: Nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, thu hút du khách

Quảng Bình đang tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ trong khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh, đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, thu hút du khách.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động