Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến trước khi trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4
Tiếp tục rà soát, chỉnh lý, hoàn thiện Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) Chính phủ thảo luận, cho ý kiến về Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) Bộ Công Thương chủ trì xây dựng dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

Sửa luật là yêu cầu cấp thiết

Ngày 9/8, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức Hội nghị thẩm tra dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được Quốc hội khóa XII, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 17/11/2010 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2011. Trong gần 12 năm thực thi, các quy định tại Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản hướng dẫn Luật đã góp phần thay đổi mạnh mẽ công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời, kiến tạo các khung khổ, nền tảng cơ bản vững chắc để tiếp tục tạo dựng sự phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Việt Nam trong thời gian tới.

Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại hội nghị

Tuy nhiên, quá trình thực thi Luật hiện đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, bao gồm các vấn đề liên quan đến tính thống nhất, hiệu lực, hiệu quả thực thi các quy định của Luật, sự thay đổi của thực tiễn sản xuất, kinh doanh cũng như những yêu cầu, xu thế mới đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Cùng với đó, trong những năm gần đây, Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, định hướng sự phát triển của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trong đó, đã chỉ rõ và đặt ra yêu cầu xem xét, sửa đổi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

“Việc xây dựng Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) là hoạt động cần thiết, kịp thời, không chỉ nhằm khắc phục những tồn tại, bất cập đặt ra trong thực tiễn mà còn nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về hoàn thiện thể chế về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” - Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân, dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) còn xử lý những mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010 với các văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội ban hành sau như: Bộ luật Dân sự năm 2015; Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi, bổ sung năm 2014, năm 2017 và năm 2020; Luật Doanh nghiệp năm 2020; Luật Đầu tư năm 2020; Luật Cạnh tranh năm 2018...

Bên cạnh đó, dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) giúp hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo hướng khuyến khích sáng tạo trong việc xây dựng và thực thi quy định, bảo đảm tính ổn định, thống nhất, đồng bộ, minh bạch, khả thi, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, tạo động lực cho cạnh tranh và phát triển sáng tạo của doanh nghiệp, hỗ trợ, khuyến khích hoạt động của các tổ chức xã hội, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.

Khẳng định bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm chung của toàn xã hội và bảo vệ người tiêu dùng chính là bảo vệ những quyền thiêng liêng của mỗi công dân. Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nêu quan điểm xây dựng dự án Luật là tiếp tục bảo vệ sự yếu thế của người tiêu dùng trong các giao dịch với các tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Bản chất của quan hệ giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp là một loại quan hệ tư, pháp luật của hầu hết các nước đều dành cho các bên trong quan hệ hợp đồng một sự tự do thỏa thuận và sự can thiệp của nhà nước vào các dạng quan hệ này tương đối hạn chế. Tuy nhiên, nếu để các bên tự do vô hạn thì hợp đồng sẽ trở thành phương tiện để bên mạnh hơn lấn át bên yếu thế, từ đó, gây hậu quả xấu tới lợi ích chung của xã hội.

Người tiêu dùng luôn là bên thiếu thông tin, đặc biệt là các thông tin và kiến thức liên quan đến đặc tính kỹ thuật của sản phẩm. Bên cạnh đó, người tiêu dùng thường ít có cơ hội đàm phán, thương lượng trong quan hệ với tổ chức, cá nhân kinh doanh. Do đó sự can thiệp của Nhà nước vào các quan hệ tư này sẽ góp phần ổn định trật tự xã hội, bảo vệ lợi ích chung của xã hội và trong một chừng mực nhất định tạo ra thế cân bằng trong giao lưu dân sự” - Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nói.

Dự án Luật đã đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét

Thẩm tra Tờ trình của Chính phủ, ông Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho biết, dự thảo Luật có 7 Chương, 80 Điều; so với Luật hiện hành, dự thảo Luật đã sửa đổi 49 Điều, bổ sung 29 Điều, bổ sung 1 Chương riêng về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch đặc thù đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Hội nghị họp thẩm tra dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

Ông Tạ Đình Thi cho rằng, việc sửa đổi, bổ sung này đã cơ bản đáp ứng yêu cầu thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, thực tiễn quản lý nhà nước, khắc phục những bất cập, hạn chế của pháp luật hiện hành và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cũng cho biết, để phục vụ việc thẩm tra dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã tổ chức giám sát chuyên đề, làm việc với một số bộ, khảo sát tại các địa phương về nội dung bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Cụ thể, Ủy ban đã tổ chức giám sát chuyên đề, làm việc với các Bộ Công Thương, Tài chính, khảo sát tại một số tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Nam, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP. Hồ Chí Minh; phối hợp cùng Ban soạn thảo nghiên cứu thực tiễn thực thi chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đến nay, đã có 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 11 cơ quan Trung ương gửi báo cáo giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhất trí với sự cần thiết phải sửa đổi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo Tờ trình của Chính phủ và nhấn mạnh thêm các nội dung:

Thứ nhất, hiện nay trên thế giới, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã bao trùm lên mọi lĩnh vực, mọi mặt của đời sống xã hội với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế số, thương mại điện tử, nhiều phương thức kinh doanh, tiêu dùng mới ra đời và phát triển;

Thứ hai, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được thực hiện trong gần 12 năm. Nhiều quy định đã không còn phù hợp với điều kiện thực tế cũng như hệ thống văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành;

Thứ ba, sự phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng còn hạn chế do chưa có cơ chế phối hợp và phân công trách nhiệm rõ ràng; chưa phát huy và đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

Thứ tư, số vụ việc vi phạm quyền lợi người tiêu dùng tăng nhanh cả về số lượng và mức độ nghiêm trọng trong những năm qua. Tuy nhiên, công tác giải quyết tranh chấp chưa thật sự hiệu quả.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng thống nhất rằng, việc sửa đổi Luật là cần thiết nhằm bảo vệ người dân tốt hơn và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, dự án Luật cần làm rõ việc cụ thể hóa các chính sách của Nhà nước tại các quy định cụ thể trong dự thảo Luật hoặc các luật khác có liên quan để bảo đảm tính khả thi trong thực tiễn.

Đồng thời, các ý kiến đại biểu cho rằng, quyền của người tiêu dùng là cốt lõi của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Để người tiêu dùng dễ tiếp cận và thuận tiện khi tuyên truyền, phổ biến, trích dẫn, nên đưa 10 quyền của người tiêu dùng từ Điều 15, lên thành Điều 4; quy định về nghĩa vụ của người tiêu dùng từ Điều 16 lên thành Điều 5. Đặc biệt, cần làm rõ, sâu hơn các quyền này của người tiêu dùng.

Đối với bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch đặc thù, một số đại biểu đề nghị bổ sung hợp đồng theo mẫu đối với giao dịch qua môi trường điện tử, nền tảng thương mại điện tử và giải quyết tranh chấp trực tuyến đối với các giao dịch tiêu dùng giá trị nhỏ và giao dịch điện tử. Các đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát các nội dung liên quan, đối chiếu với các quy định trong dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi).

Một số ý kiến khác cho rằng, trong thời gian vừa qua, hoạt động của các Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng còn nhiều khó khăn, trong đó nổi bật là vấn đề kinh phí, nguồn lực và phương thức để đảm bảo các hoạt động cơ bản của Hội. Bên cạnh đó, chưa có những cơ chế phối hợp và thực hiện để hệ thống chính trị vào cuộc cùng chung sức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng như sự phối hợp của các cơ quan quản lý với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…

Do đó, các đại biểu đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định phân công rõ đầu mối, nhiệm vụ cho cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng như xây dựng cơ chế phối hợp phù hợp để tạo điều kiện cho các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Lê Quang Huy, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đánh giá cao các ý kiến của các đại biểu, đại diện các cơ quan đóng góp cho dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi). Qua báo cáo thẩm tra sơ bộ, dự án Luật đã đủ điều kiện để Ủy ban trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tại Phiên họp tháng 8 này trước khi trình Quốc hội hội khóa XV xem xét tại Kỳ họp thứ 4.

Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy đề nghị Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, đại diện các cơ quan để sớm hoàn thiện các ý kiến bằng văn bản, hoàn thành báo cáo để cùng với Ủy ban báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong Phiên họp tháng 8 này. Về phía Bộ Công Thương cần có báo cáo bổ sung để Ủy ban xem xét trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đóng góp ý kiến.

Hoàng Lan
Bài viết cùng chủ đề: Bảo vệ người tiêu dùng

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị triển khai Chiến lược phát triển năng lượng Hydrogen

Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị triển khai Chiến lược phát triển năng lượng Hydrogen

Ngày 22/2/2024, tại Hà Nội, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì Hội nghị triển khai Chiến lược năng lượng Hydrogen.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của dự án 500kV mạch 3 đến đời sống người dân

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của dự án 500kV mạch 3 đến đời sống người dân

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng, cần hạn chế mức thấp nhất những ảnh hưởng đến đời sống người dân tại khu vực dự án 500kV đi qua.
Bộ trưởng Bộ Công Thương: 5 nhiệm vụ để đẩy nhanh tiến độ đường dây 500kV mạch 3

Bộ trưởng Bộ Công Thương: 5 nhiệm vụ để đẩy nhanh tiến độ đường dây 500kV mạch 3

Nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án đường dây 500kV mạch 3, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư thực hiện 5 nhiệm vụ.
Bộ Công Thương họp triển khai đẩy nhanh tiến độ đường dây 500kV mạch 3

Bộ Công Thương họp triển khai đẩy nhanh tiến độ đường dây 500kV mạch 3

Ngày 16/2, tại trụ sở Bộ Công Thương, đã diễn ra cuộc họp đánh giá, kiểm điểm tiến độ đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối.
Bộ Công Thương họp đánh giá tình hình sản xuất, cung cầu dịp Tết và triển khai nhiệm vụ trọng tâm

Bộ Công Thương họp đánh giá tình hình sản xuất, cung cầu dịp Tết và triển khai nhiệm vụ trọng tâm

Sáng 16/2, diễn ra Hội nghị trực tuyến "Đánh giá tình hình sản xuất công nghiệp, đảm bảo hàng hóa Tết Nguyên đán năm 2024 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới".

Tin cùng chuyên mục

Nắm bắt và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh từ thực tiễn trong lĩnh vực Công và Thương

Nắm bắt và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh từ thực tiễn trong lĩnh vực Công và Thương

Năm 2023 khép lại một chặng đường thực hiện năm bản lề trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân làm việc với Cơ quan Tổng cục Quản lý thị trường tại TP. Hồ Chí Minh

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân làm việc với Cơ quan Tổng cục Quản lý thị trường tại TP. Hồ Chí Minh

Năm 2024, Cơ quan Tổng cục Quản lý thị trường tại TP.HCM tiếp tục chỉ đạo Cục QLTT 19 tỉnh, thành phố phía Nam bám sát địa bàn, kịp thời xử lý các vi phạm.
Bộ Công Thương kiểm tra công tác đảm bảo điện - xăng dầu Tết Nguyên đán 2024 tại phía Nam

Bộ Công Thương kiểm tra công tác đảm bảo điện - xăng dầu Tết Nguyên đán 2024 tại phía Nam

Đoàn công tác của Bộ Công Thương do Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân dẫn đầu đã kiểm tra công tác chuẩn bị, đảm bảo cung cấp điện - xăng dịp Tết tại phía Nam.
Thứ trưởng Phan Thị Thắng kiểm tra công tác chuẩn bị nguồn hàng Tết tại TP. Hồ Chí Minh

Thứ trưởng Phan Thị Thắng kiểm tra công tác chuẩn bị nguồn hàng Tết tại TP. Hồ Chí Minh

Đoàn công tác Bộ Công Thương do Thứ trưởng Phan Thị Thắng làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết Nguyên đán tại TP. Hồ Chí Minh.
Bộ trưởng Bộ Công Thương kiểm tra công tác đảm bảo xăng dầu - điện Tết Nguyên đán 2024

Bộ trưởng Bộ Công Thương kiểm tra công tác đảm bảo xăng dầu - điện Tết Nguyên đán 2024

Sáng 6/2/2024, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã đi kiểm tra công tác đảm bảo xăng dầu - điện Tết Nguyên đán 2024 và chúc Tết một số doanh nghiệp ngành năng lượng.
Phát huy dân chủ, tạo động lực mới phát triển ngành Công Thương bền vững

Phát huy dân chủ, tạo động lực mới phát triển ngành Công Thương bền vững

“Tính dân chủ tại Bộ Công Thương được phát huy, các ý kiến xác đáng được tiếp thu và giải quyết thỏa đáng. Điều này cho thấy Bộ đã có sự đoàn kết, thống nhất”.
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Công Thương năm 2024

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Công Thương năm 2024

Chiều 5/2, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ Công Thương năm 2024.
Đoàn công tác của Bộ Công Thương trao quà Tết tại Thái Bình

Đoàn công tác của Bộ Công Thương trao quà Tết tại Thái Bình

Chiều ngày 4/2, đoàn công tác của Bộ Công Thương đến thăm và tặng quà chúc Tết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.
Xúc tiến thương mại phát triển thị trường 2024: Cần năng động, tích cực, sâu sát

Xúc tiến thương mại phát triển thị trường 2024: Cần năng động, tích cực, sâu sát

Xúc tiến thương mại phát triển thị trường 2024 sẽ tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh triển khai đa dạng, linh hoạt nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu đề ra.
Việt Nam - Philippines: Củng cố, thúc đẩy quan hệ thương mại nông sản, đặc biệt là mặt hàng gạo

Việt Nam - Philippines: Củng cố, thúc đẩy quan hệ thương mại nông sản, đặc biệt là mặt hàng gạo

Sáng 29/1/2024, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có buổi tiếp và làm việc với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Philippines Francisco Tiu Laurel Jr.
Bộ trưởng Bộ Công Thương nêu 4 giải pháp thúc đẩy tiến độ các dự án đường dây 500kV mạch 3

Bộ trưởng Bộ Công Thương nêu 4 giải pháp thúc đẩy tiến độ các dự án đường dây 500kV mạch 3

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã nêu 4 kiến nghị, giải pháp để thúc đẩy tiến độ các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối.
Thủ tướng họp với Bí thư, Chủ tịch 9 tỉnh thúc đẩy dự án đường dây 500kV mạch 3

Thủ tướng họp với Bí thư, Chủ tịch 9 tỉnh thúc đẩy dự án đường dây 500kV mạch 3

Sáng ngày 28/1, tại Thanh Hoá, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì làm việc với các Bộ, ngành và 9 tỉnh thúc đẩy các dự án đường dây 500kV mạch 3.
Bộ Công Thương: Tích cực, chủ động tương tác với các cơ quan thông tấn, báo chí

Bộ Công Thương: Tích cực, chủ động tương tác với các cơ quan thông tấn, báo chí

Thời gian qua, Bộ Công Thương đã chủ động cung cấp kịp thời thông tin để các cơ quan báo chí thực hiện tuyên truyền đúng định hướng, chủ trương.
Việt Nam là thị trường tiềm năng hàng đầu ở Đông Nam Á của Hoa Kỳ

Việt Nam là thị trường tiềm năng hàng đầu ở Đông Nam Á của Hoa Kỳ

Hoa Kỳ coi Việt Nam là thị trường năng động và tiềm năng hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á, do vậy, mong muốn phát triển hợp tác về thương mại, đầu tư, năng lượng..
Khẩn trương tháo gỡ vướng mắc cho các dự án điện khí, điện gió ngoài khơi

Khẩn trương tháo gỡ vướng mắc cho các dự án điện khí, điện gió ngoài khơi

Phó Thủ tướng đồng ý chủ trương thành lập tổ công tác liên ngành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, sớm triển khai thí điểm một số dự án điện gió ngoài khơi.
Sớm kết thúc đàm phán CEPA Việt Nam - UAE để nâng tầm quan hệ hợp tác song phương

Sớm kết thúc đàm phán CEPA Việt Nam - UAE để nâng tầm quan hệ hợp tác song phương

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Quốc vụ khanh phụ trách thương mại quốc tế, Bộ Kinh tế UAE nhất trí cần thúc đẩy, sớm kết thúc đàm phán CEPA Việt Nam - UAE.
Ban Chỉ đạo Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam - Đan Mạch họp lần 3

Ban Chỉ đạo Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam - Đan Mạch họp lần 3

Chiều 24/1 tại Bộ Công Thương, Ban Chỉ đạo Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam - Đan Mạch giai đoạn 2020 - 2025 đã tiến hành cuộc họp lần thứ 3.
Việt Nam - EU thúc đẩy chuyển đổi năng lượng bền vững

Việt Nam - EU thúc đẩy chuyển đổi năng lượng bền vững

Chiều 23/1, Bộ Công Thương và Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam đã tổ chức Họp Ban chỉ đạo Chương trình Chuyển đổi Năng lượng Bền vững Việt Nam-EU.
Bộ Công Thương muốn thúc đẩy hợp tác với Đức trong lĩnh vực năng lượng

Bộ Công Thương muốn thúc đẩy hợp tác với Đức trong lĩnh vực năng lượng

Bộ Công Thương mong muốn thúc đẩy hợp tác với Chính phủ Đức trong lĩnh vực năng lượng, nhất là năng lượng mới, công nghệ, pin nhiên liệu hiệu suất cao...
Việt Nam - Romania: Thúc đẩy hợp tác, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước xúc tiến xuất khẩu

Việt Nam - Romania: Thúc đẩy hợp tác, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước xúc tiến xuất khẩu

Bản ghi nhớ thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế mà Việt Nam - Romania cùng quan tâm nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường của nhau.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động