Diễn đàn cấp cao về Công nghiệp 4.0:

Định vị rõ hơn mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa hướng tới năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Diễn đàn cấp cao lần thứ ba về Công nghiệp 4.0- Industry 4.0 Summit 2021 diễn ra ngày 6/12/2021, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ, tập trung hướng tới việc định vị và làm rõ những yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ và tất nhiên các tư duy, quan điểm, định hướng cho phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) hướng tới năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Diễn đàn cấp cao về Công nghiệp 4.0: Làm rõ các vấn đề về công nghiệp hóa trong kỷ nguyên số

Ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương - đã trả lời phỏng vấn báo chí về sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng này.

Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương
Ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương

Thưa ông, quá trình CNH, HĐH trong kỷ nguyên số đã đặt ra rất nhiều thách thức cũng như nhiệm vụ chúng ta cần giải quyết, vậy Diễn đàn cấp cao lần thứ ba về Công nghiệp 4.0 nhằm hướng đến mục tiêu gì?

Đây là lần thứ ba, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Diễn đàn cấp cao về Công nghiệp 4.0 - Industry 4.0 Summit 2021. Các Diễn đàn thường niên đều thu hút được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng trong nước và quốc tế, góp phần vào việc tham mưu xây dựng các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trong đó có chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Diễn đàn cấp cao lần thứ ba được tổ chức thời điểm này, ngay sau Đại hội XIII diễn ra thành công tốt đẹp, điều đó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội XIII, cụ thể là các mục tiêu liên quan đến công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đồng thời, Diễn đàn lần này có hai nội dung nền tảng quan trọng mà chúng ta sẽ tập trung vào. Thứ nhất, trong bối cảnh covid-19 diễn biến phức tạp và sắp tới là hậu covid-19 thì chúng ta phải hành động như thế nào để tiếp tục vượt qua và khắc phục những thiệt hại, khó khăn cũng như những bất cập, tồn tại. Từ đó, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững và theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa như Nghị quyết của Đảng đã đề ra cho giai đoạn tới đây.

Thứ hai, kế thừa những đường lối, quan điểm về công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong các kỳ đại hội trước, tiếp tục nghiên cứu để xây dựng được một Nghị quyết mới của Trung ương về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Vì vậy chúng tôi cho rằng, cả mục tiêu ngắn hạn lẫn mục tiêu dài hạn của Diễn đàn lần này đều có ý nghĩa rất quan trọng.

Được biết, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đưa ra những chủ trương, đường lối về công nghiệp hoá, hiện đại hoá, ông có thể cho biết những điểm mới về chủ trương, đường lối này?

Chủ trương, đường lối về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được Đảng ta xác định xuyên suốt qua các kỳ Đại hội Đảng. Văn kiện Đại hội XIII kế thừa những nội dung qua các kỳ đại hội nhưng nhấn mạnh, làm rõ hơn những nội dung cốt lõi cần thực hiện cho giai đoạn tới phù hợp với điều kiện, bối cảnh trong nước và quốc tế.

Điểm mới thứ nhất là Văn kiện Đại hội XIII xác định công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, tận dụng tốt cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để có sự bứt phá, vươn lên trong một số ngành, lĩnh vực. Đồng thời, xây dựng nền công nghiệp quốc gia vững mạnh, nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế, trong đó chú trọng cả ngành công nghiệp nền tảng và những ngành mới, công nghệ cao.

Thứ hai là Văn kiện đã xác định rõ hơn về định hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn và dịch vụ trong quá trình CNH, HĐH. Trong đó, đã làm rõ mối quan hệ giữa phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa bằng các biện pháp cụ thể như về cơ chế, chính sách phát triển, ưu tiên khoa học và công nghệ…Xác định định hướng phát triển mạnh khu vực dịch vụ dựa trên nền tảng ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ hiện đại, nhất là các nhành có giá trị gia tăng cao như du lịch, viễn thông, logistic, ngân hàng – tài chính…

Thứ ba là về phát triển hạ tầng và liên kết vùng trong CNH, HĐH. Cụ thể, Văn kiện Đại hội XIII nhấn mạnh hơn về hạ tầng kết nối liên vùng, nhất là đường bộ cao tốc với mục tiêu đến năm 2030 có 5000 km; tiếp đến là hạ tầng năng lượng và hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông, phát triển hạ tầng số đạt trình độ tiên tiến của khu vực ASEAN. Đại hội XIII nhấn mạnh đến nâng cao chất lượng quy hoạch vùng để vừa bảo đảm không gian phát triển chung của đất nước, vừa phát huy tốt nhất tiềm năng, lợi thế so sánh của mỗi vùng trong mối liên kết, phối hợp chung giữa các vùng. Bên cạnh đó, Đại hội XIII cũng nhấn mạnh về yêu cầu đổi mới, hoàn thiện thể chế quản lý vùng có hiệu quả.

Thứ tư cần làm rõ hơn về phát triển kinh tế biển trong quá trình CNH, HĐH, trong đó có phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế ven biển và đô thị ven biển.

Thứ năm là làm rõ hơn các định hướng về đô thị hóa và phát triển đô thị bền vững, phát triển kinh tế đô thị trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đại hội XIII đã nêu rõ, quá trình này cần phải nhìn nhận một cách tổng thể, hệ thống, đặc biệt chú ý đến tính tổng thể về quy hoạch, áp dụng công nghệ hiện đại để xây dựng đô thị văn minh, sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai, dịch bệnh.

Định vị rõ hơn mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa hướng tới năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Quá trình CNH, HĐH trong kỷ nguyên số đã đặt ra rất nhiều thách thức cũng như nhiệm vụ cần giải quyết trong giai đoạn tới

Trở lại việc tổ chức Diễn đàn cấp cao lần thứ ba về Công nghiệp 4.0, Ban Kinh tế Trung ương kỳ vọng thu hút được những ý kiến, khuyến nghị cụ thể gì cho việc thực hiện các mục tiêu CNH, HĐH như Văn kiện Đại hội XIII đã đề ra, thưa ông?

Cùng với việc các cơ quan tham mưu của Đảng, Nhà nước đang tiếp tục nghiên cứu để xây dựng Nghị quyết mới của Trung ương về CNH, HĐH, việc tổ chức Diễn đàn 4.0 lần này cũng để hướng tới việc định vị và làm rõ những yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ cũng như tư duy, quan điểm, định hướng cho phát triển CNH, HĐH hướng tới năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời bên cạnh đó, cũng làm rõ được những yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và trong ngắn hạn mà chúng ta cần phải vượt qua trong bối cảnh đất nước ta đang đối mặt với những thách thức, khó khăn trong nước và quốc tế về thiên tai dịch bệnh, biến đổi khí hậu, cũng như cạnh tranh địa chính trị, và hàng loạt các vấn đề liên quan đến công nghệ phát triển, xu thế phát triển kinh tế, kể cả trong đó có chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch mới…

Theo đó, Diễn đàn công nghiệp 4.0 lần này cũng là để lắng nghe, trao đổi, thảo luận và phản biện, tạo sự tương tác tốt giữa các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, các cơ quan quản lý của nhà nước, các tổ chức, cá nhân và các nhà nghiên cứu, các viện, trường và khu vực doanh nghiệp. Ngoài ra, các cơ quan tham mưu chiến lược như Ban Kinh tế Trung ương, chính phủ, các cơ quan Quốc hội sẽ tiếp tục tham gia sâu sắc, toàn diện hơn trong việc hoàn thiện chiến lược về công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng như kế hoạch hành động để thực hiện những chiến lược này.

Xin trân trọng cám ơn ông!

Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế lần thứ ba về Công nghiệp 4.0 có chủ đề: "Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong kỷ nguyên số", dưới sự chủ trì của Ban Kinh tế Trung ương, phối hợp chuyên môn bởi các bộ, ngành liên quan. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng về chính trị, kinh tế-xã hội, góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và cung cấp luận cứ cho xây dựng mô hình, chính sách CNH, HĐH đất nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Lan Anh

Tin mới nhất

Báo chí cần tiếp tục đổi mới, chủ động, đóng góp tích cực hơn nữa trong công tác xây dựng Đảng

Báo chí cần tiếp tục đổi mới, chủ động, đóng góp tích cực hơn nữa trong công tác xây dựng Đảng

Đây là ý kiến chỉ đạo của Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tại Lễ công bố và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải thưởng Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021 diễn ra tối ngày 21/1/2022, tại Hà Nội.
Uy tín, vị thế "kép", tương hỗ giữa lực lượng Quản lý thị trường với ngành Công Thương

Uy tín, vị thế "kép", tương hỗ giữa lực lượng Quản lý thị trường với ngành Công Thương

“Quản lý thị trường khẳng định được uy tín, vị thế của mình thì sẽ khẳng định được uy tín, vị thế của ngành Công Thương tốt hơn và ngược lại" - đó là nhấn mạnh của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến sáng 21/01/2022.
Chủ tịch nước dự lễ thông xe kỹ thuật cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Chủ tịch nước dự lễ thông xe kỹ thuật cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Ngày 19/1, UBND tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công ty cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận tổ chức lễ thông xe kỹ thuật Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận (đoạn tuyến qua tỉnh Tiền Giang) với sự tham dự của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.
Cần có Nghị quyết mới về nông nghiệp, nông dân, nông thôn phù hợp tình hình mới

Cần có Nghị quyết mới về nông nghiệp, nông dân, nông thôn phù hợp tình hình mới

Nghị quyết mới phải tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên cơ sở cái gì mà đã làm hay thì tiếp tục phát huy, giải pháp mới để giải quyết các vấn đề mới, khắc phục tối đa các hạn chế yếu kém.
Khẩn trương triển khai thực hiện các luật, nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua

Khẩn trương triển khai thực hiện các luật, nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua

Các cơ quan, tổ chức hữu quan trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nhanh chóng, kịp thời các luật, nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua; tập trung chỉ đạo thực hiện nhất quán, thông suốt, quyết liệt, kịp thời, bảo đảm các gói kích thích được thực thi nhanh và khả thi để hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh.

Tin cùng chuyên mục

Gói hỗ trợ gần 350.000 tỷ đồng: Cú huých cho nền kinh tế

Gói hỗ trợ gần 350.000 tỷ đồng: Cú huých cho nền kinh tế

Quốc hội đã thông qua gói hỗ trợ phục hồi kinh tế - xã hội lớn nhất từ trước tới nay với gần 350.000 tỷ đồng. Gói hỗ trợ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cú huých mới cho nền kinh tế phục hồi, phát triển.
Thủ tướng chủ trì Phiên họp chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật

Thủ tướng chủ trì Phiên họp chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc xây dựng, hoàn thiện thể chế thực hiện trên tinh thần đổi mới, bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn và lấy thực tiễn làm thước đo.
Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất dự án Luật Phát triển công nghiệp

Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất dự án Luật Phát triển công nghiệp

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên giao nhiệm vụ cho Cục Công nghiệp tập trung nghiên cứu, đề xuất dự án Luật Phát triển công nghiệp. Bên cạnh đó cần có các chính sách, cơ chế nhằm giúp doanh nghiệp Việt Nam đủ sức tham gia chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu để có khả năng tiếp cận công nghiệp, tiếp thu kinh nghiệm quản lý và thay đổi tầm nhìn.
Công bố các Nghị quyết của kỳ họp bất thường Quốc hội khoá XV

Công bố các Nghị quyết của kỳ họp bất thường Quốc hội khoá XV

Các nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khoá XV đã đáp ứng được đòi hỏi của tình hình cũng như sự mong đợi của cử tri và nhân dân cả nước.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, tặng quà tết cho hộ nghèo tại TP. Đà Nẵng

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, tặng quà tết cho hộ nghèo tại TP. Đà Nẵng

Ngày 16/1, tại TP. Đà Nẵng, Đoàn công tác Trung ương do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm, tặng quà cho một số gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, hộ khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid – 19, công nhân người lao động trên địa bàn.
Tranh thủ tốt nhất cơ hội hiện nay để thực hiện quyết liệt, hiệu quả, thực chất các cam kết tại COP26

Tranh thủ tốt nhất cơ hội hiện nay để thực hiện quyết liệt, hiệu quả, thực chất các cam kết tại COP26

Kết luận cuộc họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phải tận dụng, tranh thủ tốt nhất cơ hội hiện nay từ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước, triển khai thực hiện tổng thể, bài bản, quyết liệt, hiệu quả, thực chất chương trình lớn, quan trọng, có ý nghĩa nhiều mặt này.
Từ cấp chi bộ đến đảng bộ phải “mã hóa” được công việc tới từng đơn vị và cá nhân

Từ cấp chi bộ đến đảng bộ phải “mã hóa” được công việc tới từng đơn vị và cá nhân

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chỉ đạo cụ thể tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Bộ Công Thương diễn ra chiều 13/1/2022.
Ban Kinh tế Trung ương: Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quan trọng của đất nước

Ban Kinh tế Trung ương: Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quan trọng của đất nước

Vượt qua những khó khăn, thách thức, năm 2021, Ban Kinh tế Trung ương đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ công tác theo kế hoạch đề ra, đặc biệt là các nhiệm vụ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Báo Công Thương: Thực hiện “4 giải pháp” để nâng cao hiệu quả công tác truyền thông

Báo Công Thương: Thực hiện “4 giải pháp” để nâng cao hiệu quả công tác truyền thông

Năm 2022, Báo Công Thương sẽ tiếp tục khắc phục khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, thực hiện tốt các nhiệm vụ của Bộ Công Thương, ngành Công Thương. Đặc biệt thực hiện tốt đổi mới phương thức truyền thông, nâng cao hiệu quả hoạt động.
Giải pháp căn cơ nào cho tiêu thụ nông sản?

Giải pháp căn cơ nào cho tiêu thụ nông sản?

Tình trạng ùn ứ nông sản tại các cửa khẩu thời gian qua đã khiến doanh nghiệp, người nông dân gặp rất nhiều khó khăn. Cần những giải pháp thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch, cũng như tăng cường tiêu thụ nội địa để giải quyết tình trạng này.
Quốc hội kết thúc kỳ họp bất thường lần thứ nhất, thông qua 1 Luật, 4 Nghị quyết

Quốc hội kết thúc kỳ họp bất thường lần thứ nhất, thông qua 1 Luật, 4 Nghị quyết

Tại buổi họp báo về công bố kết quả kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV diễn ra chiều ngày 11/1, ông Vũ Minh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, với tinh thần khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV tạo ra khí thế mới, thời cơ mới

Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV tạo ra khí thế mới, thời cơ mới

Tinh thần và kết quả của Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã tạo ra những khí thế mới, thời cơ mới, cùng với các chính sách mới được ban hành, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc của các cấp, các ngành… sẽ góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và cả giai đoạn 2021-2025.
Quốc hội thông qua "một luật sửa nhiều luật"

Quốc hội thông qua "một luật sửa nhiều luật"

436/466 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành "một luật sửa nhiều luật", nhằm tháo gỡ nút thắt, vướng mắc cho phát triển kinh tế xã hội.
Quốc hội cho phép tăng chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách tối đa 176 nghìn tỷ đồng

Quốc hội cho phép tăng chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách tối đa 176 nghìn tỷ đồng

Chiều 11/1, tại Nhà Quốc hội, với 424/426 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, bằng 84,97% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội nhất trí thông qua Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: 6 sứ mệnh khi đầu tư sang Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính: 6 sứ mệnh khi đầu tư sang Lào

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ đại diện doanh nghiệp hai nước cùng Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh 6 sứ mệnh của các doanh nghiệp Việt Nam khi đầu tư sang Lào. Đây cũng là cuộc gặp đặc biệt, lần đầu tiên được tổ chức, có ý nghĩa quan trọng đối với việc tăng cường tính kết nối, bổ trợ giữa hai nền kinh tế Việt Nam – Lào trên tinh thần hai bên hợp tác, hỗ trợ nhau bảo đảm độc lập, tự chủ, nhất là về kinh tế.
Khơi thông điểm nghẽn nhằm thúc đẩy hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh

Khơi thông điểm nghẽn nhằm thúc đẩy hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh

Việc xây dựng và ban hành, sửa đổi, bổ sung một số Luật sẽ đáp ứng yêu cầu phát sinh từ thực tiễn liên quan tới hoạt động đầu tư, kinh doanh, quản trị doanh nghiệp…, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách và quy trình, thủ tục để thúc đẩy đầu tư, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh…
Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất và kinh doanh

Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất và kinh doanh

Trong năm 2021, trước diễn biến khó lường của dịch bệnh Covid-19, Bộ Công Thương đã có các chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả nhằm bảo đảm duy trì, khôi phục và từng bước phát triển các hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại trên cơ sở thích ứng an toàn, linh hoạt với diễn biến của dịch bệnh. Những giải pháp này đã góp phần giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn.
Xã hội hóa hoạt động truyền tải điện: Cần thiết, nhưng quy định phải rõ ràng

Xã hội hóa hoạt động truyền tải điện: Cần thiết, nhưng quy định phải rõ ràng

Theo đại biểu Quốc hội, việc từng bước xã hội hóa hoạt động truyền tải điện là cần thiết và có cơ sở thực tiễn nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện nay, bảo đảm hiệu quả tổng thể của hệ thống truyền tải điện quốc gia.
“Ngành Công Thương đã từng bước vượt qua thách thức và đạt được những kết quả quan trọng”

“Ngành Công Thương đã từng bước vượt qua thách thức và đạt được những kết quả quan trọng”

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã khẳng định như vậy tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Công Thương, sáng 9/1.
Các Bộ ngành, địa phương chia sẻ gì với Bộ Công Thương?

Các Bộ ngành, địa phương chia sẻ gì với Bộ Công Thương?

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022, các Bộ ngành, địa phương đã chia sẻ về sự vào cuộc của Bộ Công Thương trong việc phối hợp với các bộ ngành, hỗ trợ kịp thời các địa phương trong việc vượt qua khó khăn do đại dịch, hoàn thành mục tiêu năm 2021.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động