Đảng ủy Tổng công ty Khí Việt Nam tổ chức Hội nghị hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ

Đảng ủy Tổng công ty Khí Việt Nam đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ theo định hướng chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Tổng công ty Khí Việt Nam quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu trong công tác an toàn Tổng công ty Khí Việt Nam công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ năm 2022

Ngày 13/6/2022, tại TP. Hồ Chí Minh, Đảng ủy Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn thực hiện công tác quy hoạch cán bộ theo định hướng chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Thực hiện chủ trương đảm bảo an toàn trong tình hình mới, thực hành tiết kiệm, Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Đảng ủy Tổng công ty Khí Việt Nam tổ chức Hội nghị hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ

Hội nghị Đảng của PV GAS được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến

Với mục tiêu đặt ra từ đầu năm 2022 của Đảng ủy Tập đoàn là: Tiếp tục phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”, toàn Tập đoàn tập trung nâng cao hiệu quả, chất lượng, tiến độ, chỉ đạo xử lý công việc, tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm: Chủ động, sáng tạo lãnh đạo, triển khai thực hiện đợt sinh hoạt chính trị, quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trong sạch, vững mạnh; Tích cực triển khai Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/05/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tổ chức thực hiện có hiệu quả chuyên đề toàn khóa: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, tạo động lực thực hiện phương châm hành động của Tập đoàn, xây dựng con người và văn hóa Petrovietnam.

Đặc biệt, trong công tác xây dựng Đảng, cấp ủy các cấp nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2022 và Nghị quyết giao nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022 cho cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy/doanh nghiệp/đơn vị các đảng bộ, chi bộ, đơn vị trực thuộc. Vấn đề quan trọng được đặt ra trong công tác xây dựng Đảng được các cấp ủy quan tâm chính là công tác cán bộ, tổ chức bộ máy, nhấn mạnh trách nhiệm người đứng đầu; từ đó củng cố và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Đảng, của doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp; củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, công tác quản lý đảng viên trong tình hình mới.

Đảng ủy Tổng công ty Khí Việt Nam tổ chức Hội nghị hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ

Đồng chí Bí thư Đảng ủy PV GAS Dương Mạnh Sơn phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy PV GAS Dương Mạnh Sơn đặc biệt yêu cầu sự quán triệt thống nhất các chủ trương của Đảng ủy Tập đoàn về công tác quy hoạch cán bộ theo Hướng dẫn 242-HD/ĐU ngày 24 tháng 5 năm 2022, triển khai đồng bộ và khẩn trương trong điều kiện thực tế tại PV GAS. Đồng chí Bí thư khẳng định công tác cán bộ luôn được Đảng bộ PV GAS coi trọng, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của Tổng công ty trong tình hình hiện nay, nằm trong tiến trình thực hiện công cuộc tái cơ cấu Tổng công ty. Các nội dung bổ nhiệm tại PV GAS, đặc biệt trong giai đoạn gần đây, chính là sự đánh giá và ghi nhận của PV GAS với lực lượng cán bộ năng động, có tâm và có tầm để tăng cường cho sự nghiệp phát triển chung; thực hiện phương châm hành động của PV GAS đó là “Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động”.

Nhóm giải pháp về quản trị để phát triển của PV GAS phù hợp với chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn và Lãnh đạo cấp trên, luôn được coi là vai trò hạt nhân, định hướng, cầu nối liên kết, dẫn dắt, hỗ trợ của PV GAS. Công tác quy hoạch cán bộ theo định hướng chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam chính là quá trình tiếp tục cải thiện, đổi mới công tác quản trị bên trong và bên ngoài PV GAS; Đẩy mạnh thực hiện phương án tái cấu trúc/tái cơ cấu PV GAS giai đoạn 2021-2025 trên nguyên tắc tinh gọn, khoa học, hiện đại, hoạt động hiệu quả theo cơ chế thị trường, phù hợp với từng giai đoạn phát triển và hội nhập.

Đảng ủy Tổng công ty Khí Việt Nam tổ chức Hội nghị hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ

Đồng chí Phó bí thư Đảng ủy PV GAS Trần Đức Sơn trình bày các nội dung chính của Hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy PV GAS Trần Đức Sơn đã trình bày các nội dung chính của Hướng dẫn số 14-HD/ĐU ngày 08/6/2022 của Đảng ủy Tổng công ty về công tác quy hoạch cán bộ. Trong đó, nêu bật các yêu cầu và nguyên tắc chung, tuân thủ các yêu cầu của Đảng cấp trên. Công tác quy hoạch cán bộ tại Đảng bộ PV GAS bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, liên thông, công khai, minh bạch trong công tác quy hoạch cán bộ. Đồng thời, Đảng ủy PV GAS cũng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trên cơ sở nêu cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo doanh nghiệp, đơn vị, người đứng đầu, đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát trong công tác quy hoạch cán bộ.

Đảng ủy PV GAS yêu cầu coi trọng chất lượng, bảo đảm cân đối, hài hòa, hợp lý, liên thông giữa các khâu trong công tác cán bộ; giữa quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng; giữa đánh giá với quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ; giữa cán bộ quy hoạch với cán bộ đương nhiệm; giữa nguồn cán bộ quy hoạch cấp uỷ trực thuộc với quy hoạch cấp uỷ Tập đoàn; giữa nguồn cán bộ tại chỗ với nguồn cán bộ từ nơi khác. Phấn đấu quy hoạch theo cơ cấu ba độ tuổi, tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ phù hợp với lĩnh vực công tác.

Đặc biệt cần rà soát, đánh giá toàn diện nguồn cán bộ; bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công bằng, công tâm, công khai, minh bạch, đúng quy trình, thẩm quyền. Coi trọng chất lượng, không vì số lượng, cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Không đề xuất, phê duyệt quy hoạch những trường hợp không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện. Đảng bộ PV GAS cũng duy trì nguyên tắc thực hiện phương châm quy hoạch "động" và "mở"; Hàng năm đánh giá, rà soát để kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới từ nguồn nhân sự tại chỗ hoặc nguồn nhân sự từ nơi khác đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có triển vọng phát triển.

Hướng dẫn số 14-HD/ĐU ngày 08/6/2022 của Đảng ủy Tổng công ty về công tác quy hoạch cán bộ cũng quy định các chức danh thực hiện quy hoạch, thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, đối tượng quy hoạch và việc tổ chức thực hiện tại các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo đơn vị trong Tổng công ty, các đoàn thể chính trị - xã hội của Tổng công ty; Trách nhiệm của Ban Tổ chức Đảng ủy và Ban Tổ chức – Nhân sự; Trách nhiệm của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty.

Hội nghị cũng đã giành thời gian để các đại biểu trao đồi, tìm hiểu sâu thêm về các nội dung và những liên hệ thực tế tại cơ sở đảng.

Với quyết tâm hiện thực hóa các yêu cầu của Đảng ủy Tập đoàn, Hội nghị hướng dẫn thực hiện công tác quy hoạch cán bộ PV GAS đã khẩn trương triển khai chương trình lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và xây dựng kế hoạch quy hoạch cán bộ tại doanh nghiệp, đơn vị theo đúng quy định, hướng dẫn hiện hành của Đảng ủy Tổng công ty theo phân cấp quản lý cán bộ, đồng thời phù hợp với đặc điểm, tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của doanh nghiệp.

PV Gas
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Dòng đèn LED chuyên dụng của Tập đoàn Signify đoạt Giải thưởng Red Dot Design Award 2022

Dòng đèn LED chuyên dụng của Tập đoàn Signify đoạt Giải thưởng Red Dot Design Award 2022

Dòng đèn LED chuyên dụng Philips GreenPerform Highbay Gen5 của Tập đoàn Signify vừa đoạt giải thưởng về thiết kế sản phẩm Red Dot Design Award 2022.
Sony Electronics Việt Nam lên kệ các dòng Smart TV BRAVIA XR 2022

Sony Electronics Việt Nam lên kệ các dòng Smart TV BRAVIA XR 2022

Sony Electronics Việt Nam chính thức công bố giá bán các sản phẩm mới thuộc thế hệ Smart TV BRAVIA XR 2022 với kích thước đa dạng, đáp ứng nhu cầu người dùng.
Tập đoàn FrieslandCampina: Thành công nhờ con đường phát triển bền vững

Tập đoàn FrieslandCampina: Thành công nhờ con đường phát triển bền vững

Chủ tịch ngành hàng F&B của Tập đoàn FrieslandCampina, phát triển bền vững không chỉ dừng ở việc bảo vệ môi trường mà còn là đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng.
Tổng công ty Khí Việt Nam: Công tác tài chính kế toán luôn chủ động sẵn sàng cho giai đoạn phát triển mới

Tổng công ty Khí Việt Nam: Công tác tài chính kế toán luôn chủ động sẵn sàng cho giai đoạn phát triển mới

Tổng công ty Khí Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tài chính kế toán cho toàn thể cán bộ công nhân viên làm công tác Tài chính Kế toán trong toàn Tổng công ty.
VNPT Money nhận chứng chỉ bảo mật PCI-DSS cấp độ cao nhất

VNPT Money nhận chứng chỉ bảo mật PCI-DSS cấp độ cao nhất

Chỉ một năm sau khi nhận chứng chỉ PCI DSS 3.2.1 Level 2, VNPT Money đã vinh dự được nhận chứng chỉ bảo mật PCI-DSS cấp độ 1 do Tập đoàn CMC cấp.

Tin cùng chuyên mục

Top 100 sản phẩm - dịch vụ tốt nhất cho gia đình và trẻ em năm 2022 gồm những sản phẩm nào?

Top 100 sản phẩm - dịch vụ tốt nhất cho gia đình và trẻ em năm 2022 gồm những sản phẩm nào?

Hanwha Life Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng “Top 100 sản phẩm – dịch vụ tốt nhất cho gia đình và trẻ em” dành cho sản phẩm Life Fun:D – Sống thoả chất.
Từ ngày 1/7/2022: Điện lực TP. Hồ Chí Minh thay đổi mẫu hóa đơn tiền điện

Từ ngày 1/7/2022: Điện lực TP. Hồ Chí Minh thay đổi mẫu hóa đơn tiền điện

Từ ngày 1/7/2022, Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh sẽ áp dụng mẫu hóa đơn tiền điện mới đối với các khách hàng sử dụng điện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.
Petrovietnam và Tổng công ty Khí Việt Nam ủng hộ cán bộ chiến sỹ hải quân 600 triệu đồng

Petrovietnam và Tổng công ty Khí Việt Nam ủng hộ cán bộ chiến sỹ hải quân 600 triệu đồng

Ngày 27/6, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) ủng hộ cán bộ chiến sỹ hải quân 600 triệu đồng.
Vinamilk vào Top 5 cổ phiếu đáng quan tâm của Đông Nam Á

Vinamilk vào Top 5 cổ phiếu đáng quan tâm của Đông Nam Á

Vinamilk được Bộ phận Nghiên cứu toàn cầu HSBC lựa chọn là 1 trong 5 cổ phiếu đáng quan tâm nhất Đông Nam Á với kỳ vọng hưởng lợi khi mặt bằng giá cả hàng hóa.
Công đoàn TKV: Nhiều sáng kiến tạo đột phá trong sản xuất kinh doanh

Công đoàn TKV: Nhiều sáng kiến tạo đột phá trong sản xuất kinh doanh

Ngày 1/7, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Công đoàn TKV) đã tổ chức chương trình Vinh quang thợ Mỏ - Tuyên dương công nhân, cán bộ xuất sắc tiêu biểu.
Phát triển chiến lược logistics “liên vùng, liên vận” tại miền Trung

Phát triển chiến lược logistics “liên vùng, liên vận” tại miền Trung

Công ty Giao nhận Vận chuyển Quốc tế Trường Hải thuộc Tập đoàn Thaco đã thực hiện chiến lược “liên vùng, liên vận” nhằm phục vụ nhu cầu về vận chuyển.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam chính thức triển khai hóa đơn điện tử

Tập đoàn Điện lực Việt Nam chính thức triển khai hóa đơn điện tử

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã chính thức triển khai áp dụng mẫu hóa đơn điện tử từ ngày 01/7/2022 theo quy định của Bộ Tài chính.
PC Thừa Thiên Huế: Nỗ lực cấp điện Tuần lễ Festival Huế 2022

PC Thừa Thiên Huế: Nỗ lực cấp điện Tuần lễ Festival Huế 2022

Để đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục tại Tuần lễ Festival Huế 2022, PC Thừa Thiên Huế lập phương thức vận hành cho sự kiện quan trọng này.
Vật liệu nhãn dán đầu tiên trên thế giới được chứng nhận giúp giảm ô nhiễm nhựa đại dương

Vật liệu nhãn dán đầu tiên trên thế giới được chứng nhận giúp giảm ô nhiễm nhựa đại dương

Một loại vật liệu nhãn dán theo quy trình tái chế chất thải đại dương vừa được ra mắt - Ocean Action bởi công ty UPM Raflatac.
PC Đắk Nông: Đồng hành xây dựng nông thôn mới

PC Đắk Nông: Đồng hành xây dựng nông thôn mới

Công ty Điện lực Đắk Nông (PC Đắk Nông) luôn quan tâm triển khai hoàn thành nhiều dự án và công trình điện, góp phần phát triển lưới điện gắn với nông thôn mới.
Công ty Thuốc lá Thăng Long: Mang yêu thương đến với học sinh nghèo hiếu học tại Phú Thọ

Công ty Thuốc lá Thăng Long: Mang yêu thương đến với học sinh nghèo hiếu học tại Phú Thọ

Mới đây, Công ty Thuốc lá Thăng Long đã đến 3 huyện của tỉnh Phú Thọ (Hạ Hòa, Cẩm Khê và Thanh Ba) trao tặng quà cho học sinh nghèo.
Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 giành giải Nhì Đại hội Thể dục thể thao huyện Tuy Phong

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 giành giải Nhì Đại hội Thể dục thể thao huyện Tuy Phong

Đại hội Thể dục thể thao huyện Tuy Phong lần thứ VII năm 2021 đã chính thức diễn ra từ tháng 4/2022. Sau gần 3 tháng diễn ra, đại hội đã bế mạc.
AEON Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số thúc đẩy thanh toán không tiền mặt

AEON Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số thúc đẩy thanh toán không tiền mặt

Nhằm đáp ứng xu hướng tiêu dùng mới, AEON Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số và triển khai nhiều ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng thúc đẩy thanh toán không tiền mặt.
Tập đoàn hàng đầu về năng lượng tái tạo mua lại hai dự án điện mặt trời tại Việt Nam

Tập đoàn hàng đầu về năng lượng tái tạo mua lại hai dự án điện mặt trời tại Việt Nam

Tập đoàn EDP Renewables mở rộng hoạt động tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương thông qua việc mua lại hai dự án điện mặt trời tại Việt Nam.
Sinh viên Đại học VinUni học cách “tư duy khởi nghiệp”

Sinh viên Đại học VinUni học cách “tư duy khởi nghiệp”

Đại học VinUni giúp sinh viên học cách "tư duy khởi nghiệp" - sớm thất bại để sẵn sàng cho thành công.
Tập đoàn BRG và Tập đoàn Hilton (Hoa Kỳ) thảo luận phương án nâng cấp Khách sạn Hilton Hà Nội Opera

Tập đoàn BRG và Tập đoàn Hilton (Hoa Kỳ) thảo luận phương án nâng cấp Khách sạn Hilton Hà Nội Opera

Tập đoàn BRG đã có buổi làm việc với Tập đoàn Hilton khu vực châu Á và châu Úc để cùng thảo luận cho kế hoạch nâng cấp khách sạn Hilton Hà Nội Opera.
Hải Dương: 98% người dân được sử dụng nước sạch bằng công nghệ hiện đại

Hải Dương: 98% người dân được sử dụng nước sạch bằng công nghệ hiện đại

Theo ông Vũ Mạnh Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương, 98% người dân được sử dụng nước sạch bằng công nghệ hiện đại.
Nhiều đơn vị Tổng công ty Khí Việt Nam tổ chức các giải Thể thao 2022

Nhiều đơn vị Tổng công ty Khí Việt Nam tổ chức các giải Thể thao 2022

Hướng đến Đại hội Thể thao Tổng công ty Khí 2022, đơn vị thành viên và trực thuộc Tổng công ty Khí Việt Nam đều tổ chức các giải thể thao cấp đơn vị và mở rộng.
Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam bộ thực hiện các chương trình xã hội

Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam bộ thực hiện các chương trình xã hội

Đảng bộ Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ vừa tổ chức chuyến đi về nguồn tại khu di tích lịch sử Rừng Sác huyện Nhơn Trạch và tiến hành Lễ kết nạp Đảng viên.
Các công đoàn trực thuộc PV GAS tổ chức hoạt động chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam

Các công đoàn trực thuộc PV GAS tổ chức hoạt động chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam

Công đoàn cơ sở PV GAS đã tổ chức nhiều hoạt động gặp mặt, thi tài, dã ngoại… để tăng cường tình đoàn kết, giao lưu; khẳng định vị trí gia đình Việt.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động