Đại hội Đảng bộ trường Đại học Điện lực: Kiện toàn công tác nhân sự và tổ chức cán bộ

Ngày 19/5 tới trường Đại học Điện lực sẽ tiến hành Đại hội Đảng bộ để kiện toàn và bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025.
Trường Đại học Điện lực - Đào tạo nguồn nhân lực sẵn sàng cho nền kinh tế số Đại học Điện lực tập huấn đạo đức nghề nghiệp và văn hóa công sở

Nội dung đáng lẽ phải được hoàn thành từ Đại hội Đảng bộ trường Đại học Điện lực diễn ra vào tháng 6 năm 2020.

Để tìm hiểu rõ hơn về công tác chuẩn bị đại hội cũng như những nội dung chính của Đại hội lần này, phóng viên Báo Công Thương đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Đinh Văn Châu- Quyền Hiệu trưởng trường Đại học Điện lực.

Đại hội Đảng bộ trường Đại học Điện lực: Kiện toàn công tác nhân sự và tổ chức cán bộ
Toàn cảnh nhà trước trước ngày đại hội

PV: Thưa ông, Đại hội lần này được diễn ra nhằm giải quyết những vấn đề gì đang tồn tại của nhà trường, và công tác chuẩn bị?

PGS.TS Đinh Văn Châu: Cho đến nay công tác chuẩn bị cho đại hội đã hoàn tất. Trọng tâm của đại hội lần này nhằm bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ trường Đại học Điện lực nhiệm kỳ 2020-2025. Nội dung này đáng lẽ phải hoàn thành tại Đại hội Đảng bộ nhà trường diễn ra vào tháng 6/2020.

Trong đó, công tác nhân sự nhiệm kỳ mới phải đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ, chi bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội III Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng....

Về danh sách nhân sự để trình đại hội, Đảng bộ nhà trường đã làm tất cả các bước theo đúng quy trình, quy định dân chủ công bằng và minh bạch. Đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng Hà nội đã ra thông báo số 102-TB/ĐUK về phê duyệt Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và các chức danh trong Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy trường Đại học Điện lực Khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đảng bộ trường Đại học Điện lực: Kiện toàn công tác nhân sự và tổ chức cán bộ
PGS.TS. Đinh Văn Châu- Quyền Hiệu trưởng trường Đại học Điện lực

Theo đó, Đề án nhân sự được phê duyệt gồm: 13 đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, trong đó thực hiện bầu 12 đồng chí tại đại hội, để khuyết 01 đồng chí thực hiện bổ sung khi kiện toàn Hội đồng trường và chức danh Chủ tịch Hội đồng trường; Số lượng Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy 03 đồng chí (gồm 01 Bí thư, 01 Phó Bí thư và Ủy viên Ban Thường vụ), để khuyết 01 đồng chí (chức danh Bí thư Đảng ủy), thực hiện bổ sung sau khi kiện toàn Hội đồng trường và chức danh Chủ tịch Hội đồng trường; Số lượng Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy là 05 đồng chí, trong đó 01 đồng chí Chủ nhiệm UBKT.

Về phê duyệt số lượng giới thiệu nhân sự để bầu tại Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ trường là 14 đồng chí trong đó 08 đồng chí tái cử, 06 đồng chí lần đầu( số dư 02 đồng chí tương đương 16,7%); Ban Thường vụ Đảng ủy là 03 đồng chí ( số dư 01), trong đó 01 đồng chí tái cử, 02 đồng chí nhân sự lần đầu; Phó Bí thư Đảng ủy: 01 đồng chí ( nhân sự tái cử); Ủy ban kiểm tra Đảng ủy: 06 đồng chí ( số dư 01 đồng chí tương đương 20%) trong đó 03 đồng chí tái cử, 03 đồng chí là nhân sự lần đầu; Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra 01 đồng chí ( là nhân sự lần đầu).

Đồng thời, công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo chính quyền trong hệ thống chính trị của nhà trường. Mặt khác trong quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị trong toàn Đảng bộ trường, gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên và sinh viên quan tâm. Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng

Cũng trong thời gian này, Tiểu Ban phục vụ Đại hội cũng đang gấp rút chuẩn bị công tác bảo đảm an ninh trật tự, phương án y tế phục vụ Đại hội và một số nội dung liên quan công tác chuẩn bị Đại hội...

PV: Sau khi hoàn kiện toàn công tác nhân sự, những vấn đề gì sẽ được Đảng bộ nhà trường ưu tiên giải quyết trong thời gian tới?

Đại hội lần này đặt nặng vai trò trách nhiệm cá nhân, nêu cao đạo đức nhà giáo, tuân thủ nghiêm các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Quan điểm nhất quán của cấp ủy Đảng trường Đại học Điện lực là tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa"; Kế hoạch số 03-KH/TW thực hiện Kết luận 21-KL/TW; Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.

Cụ thể, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường nghiêm túc chấn chỉnh kỷ cương, đạo đức trong đội ngũ cán bộ đảng viên và có hình thức kỷ luật thích đáng đối với những cá nhân vi phạm nhằm đảm bảo môi trường giáo dục lành mạnh, trong sạch, lấy lại niềm tin của các cán bộ giảng viên, học sinh, sinh viên và xã hội; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong nhà trường, xử lý kịp thời, nghiêm minh và khách quan các cán bộ, đảng viên vi phạm đạo đức, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức bộ máy, tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Nhiệm kỳ này Đảng bộ trường Đại học Điện lực đặt mục tiêu nâng tầm chất lượng đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực. Đồng thời Đảng bộ nhà trường sẽ tiếp tục thực hiện các Nghị quyết, các nội dung được Đại hội thông qua vào tháng 6/2020.

Bên cạnh đó, nhà trường sẽ tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của nhà trường trong đó công tác kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm, kỷ luật là một trong những nội dung trọng tâm để đảm bảo giữ gìn kỷ cương của Đảng, song song với đó là xử lý dứt điểm các vấn đề tồn đọng đã được chỉ ra trong các kết luận thanh tra, kiểm toán của nhiệm kỳ trước.

Chúng tôi sẽ tổ chức, định hướng xây dựng chiến lược phát triển của nhà trường trong gia đoạn mới cho phù hợp với sự vận động phát triển của thị trường lao động, thông qua cải tiến việc dạy và học bao gồm cải tiến, đổi mới chương trình đào tạo,phương pháp giảng dạy,việc học tập của sinh viên. Nâng cao đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ cho công tác đào tạo trong đó ưu tiên xây dựng các phòng Lab, phòng thực hành, thực tập vừa phục vụ cho công tác đào tạo, giảng dạy, vừa phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học.

Đẩy mạnh nâng cao chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực đặc biệt là đội ngũ đảng viên trong đó xây dựng cơ chế chính sách theo hướng thu hút thỏa đáng đối với viên chức, người lao động có trình độ cao, có tâm huyết với nghề…

Đồng thời Đảng bộ nhà trường cũng sẽ kiện toàn lại Ban giám hiệu, chỉ đạo tiếp tục tinh gọn bộ máy đặc biệt là cơ cấu tổ chức của nhà trường theo xu hướng chung đó là thành lập các Viện, Trường trong Trường trên cơ sở sáp nhập các đơn vị chuyên môn; Tinh gọn lại các đơn vị phục vụ đào tạo, hệ thống phòng ban nhằm tối ưu hóa nguồn lực để đạt mục tiêu hiệu quả trong điều hành chỉ đạo và phát triển của nhà trường. Đây cũng là một trong những xu hướng quản trị đại học mới.

Tất cả những mục tiêu đó nhằm đặt lợi ích người lao động, quyền lợi của học viên lên hàng đầu.

Là người đứng đầu Ban Lãnh đạo nhà trường, với tư cách là quyền Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng bộ nhà trường, tôi tin tưởng vào sự thành công của Đại hội đại biểu bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhà trường lần này. Đại hội sẽ phát huy tính dân chủ trong toàn Đảng bộ, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, nêu cao việc nêu gương, tự soi, tự sửa, tự kiểm.

Đại hội sẽ là bước ngoặt trong việc xây dựng, phát triển đội ngũ lãnh đạo mới của Trường, những người tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tuyệt đối tuân thủ kỷ luật đảng, thượng tôn pháp luật, đặt lợi ích của gần 500 viên chức người lao động, quyền lợi của hàng vạn người học, của xã hội, phù hợp với tình hình và yêu cầu phát triển của nhà trường trong giai đoạn mới.

Là một cơ sở giáo dục Đại học mỗi năm, trường Đại học Điện lực đào tạo cho xã hội hàng nghìn nguồn nhân lực chất lượng cao nhưng công tác xây dựng Đảng tại trường Đại học Điện lực lại có một số vấn đề “nổi cộm” chưa được giải quyết dứt điểm. Điều này làm cho Đại hội Đảng bộ nhà trường nhiệm kỳ 2020-2025 vẫn chưa kiện toàn được Ban Chấp hạnh Đảng bộ. Với sự vào cuộc trách nhiệm, sát sao của Cấp ủy, Ban Giám hiệu, Đại hội Đảng bộ nhà trường nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được tổ chức trong ngày 19/5 tới đây. Đây sẽ là cơ sở phát huy tính dân chủ trong toàn Đảng bộ, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, nêu cao việc nêu gương, tự soi, tự sửa, tự kiểm của Đảng bộ nhà trường.

Thu Hường
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Đại học Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Philippines sắp đón siêu bão Mawar mạnh kỷ lục trong năm 2023

Philippines sắp đón siêu bão Mawar mạnh kỷ lục trong năm 2023

Dự báo siêu bão Mawar - hiện được gọi là Betty đã trở thành cơn bão mạnh nhất năm 2023 trên toàn cầu, đang trên đường đổ bộ vào Philippines.
Công đoàn Văn phòng Bộ Công Thương: Đoàn kết, thống nhất khắc phục mọi khó khăn

Công đoàn Văn phòng Bộ Công Thương: Đoàn kết, thống nhất khắc phục mọi khó khăn

Công đoàn Văn phòng Bộ Công Thương đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2023-2028.
Hình ảnh đẹp về Công an Thanh Hóa đội nắng xuống đồng giúp dân thu hoạch lúa

Hình ảnh đẹp về Công an Thanh Hóa đội nắng xuống đồng giúp dân thu hoạch lúa

Hình ảnh đẹp về những chiến sĩ Công an Thanh Hóa đội nắng xuống đồng, lưng ướt đẫm mồ hôi nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ giúp người dân thu hoạch lúa mùa.
Cơ hội học tập chương trình nguyên bản Anh quốc tại Việt Nam

Cơ hội học tập chương trình nguyên bản Anh quốc tại Việt Nam

Chương trình đào tạo UWE Bristol - Phenikaa Campus nguyên bản Anh quốc thông báo chính thức mở tuyển sinh năm học 2023.
Đắk Lắk: Sản phụ tử vong tại Bệnh viện Thiện Hạnh do thuyên tắc ối?

Đắk Lắk: Sản phụ tử vong tại Bệnh viện Thiện Hạnh do thuyên tắc ối?

Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (Đắk Lắk) đã làm báo cáo gửi Sở Y tế về vụ sản phụ tử vong sau khi sinh mổ, nguyên nhân xác định ban đầu do thuyên tắc ối.

Tin cùng chuyên mục

Độc đáo nghề cuộn rơm liên tỉnh ở miền Trung

Độc đáo nghề cuộn rơm liên tỉnh ở miền Trung

Trước đây, sau mỗi vụ thu hoạch, nông dân Nghệ An thường đốt bỏ rơm ngoài đồng thì hiện tại, rơm được thương lái đến tận chân ruộng thu mua.
Mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá

Mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá

Sáng 27/5 tại Hà Nội đã diễn ra lễ mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá (31/5/2023) và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (25-31/5/2023).
Việt Nam đang theo sát đường đi của siêu bão Mawar

Việt Nam đang theo sát đường đi của siêu bão Mawar

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Việt Nam đang theo dõi sát diễn biến, hướng di chuyển của siêu bão Mawar tại Thái Bình Dương với sức gió cấp 17.
Những món quà ý nghĩa tặng bé yêu ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6

Những món quà ý nghĩa tặng bé yêu ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6

Quốc tế thiếu nhi là ngày ý nghĩa với các bé yêu. Vào ngày này, bên cạnh việc dẫn các bé đi chơi, bố mẹ nên dành tặng cho bé những món quà ý nghĩa cho con.
TP. Hồ Chí Minh: Bệnh viện đang thiếu nhiều loại thuốc hiếm

TP. Hồ Chí Minh: Bệnh viện đang thiếu nhiều loại thuốc hiếm

TP. Hồ Chí Minh đang thiếu nhiều thuốc hiếm do không có nhà cung ứng, bệnh nhân phải sử dụng phác đồ điều trị thay thế.
TP. Hồ Chí Minh: Thanh tra, kiểm tra việc mua sắm kit test ở 3 bệnh viện

TP. Hồ Chí Minh: Thanh tra, kiểm tra việc mua sắm kit test ở 3 bệnh viện

Bệnh viện đa khoa Hóc Môn, Bệnh viện quận Tân Phú, Bệnh viện Dã chiến số 13 thuộc diện thanh, kiểm tra mua sắm kít xét nghiệm, vaccine Covid-19.
Đánh giá thí điểm mô hình Kosen tại 3 trường cao đẳng Bộ Công Thương

Đánh giá thí điểm mô hình Kosen tại 3 trường cao đẳng Bộ Công Thương

Ủy ban Mô hình KOSEN đã tổ chức Kỳ họp lần thứ 3 đánh giá thí điểm triển khai mô hình Kosen tại 3 trường cao đẳng của Bộ Công Thương.
Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy trên biển

Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy trên biển

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 vừa hoàn tất hồ sơ vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, bàn giao đối tượng cho cơ quan công an.
Quảng Nam: Các xã miền núi “ngại” phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới

Quảng Nam: Các xã miền núi “ngại” phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới

Giai đoạn 2021- 2025, nhiều địa phương miền núi "ngại" phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, do đó, tỉnh Quảng Nam khó đạt mục tiêu do Trung ương giao.
Những lá đơn xin thoát nghèo: “Thắp lửa” ý chí tự lực vươn lên

Những lá đơn xin thoát nghèo: “Thắp lửa” ý chí tự lực vươn lên

Xin thoát nghèo không hẳn vì họ đã hết khó khăn nhưng sâu thẳm trong suy nghĩ họ mong được tự thân, nhường suất nghèo cho những gia cảnh đáng thương hơn...
Nâng cao hiệu quả trong chăm sóc sức khỏe trẻ em Việt Nam

Nâng cao hiệu quả trong chăm sóc sức khỏe trẻ em Việt Nam

Ngày 26/5, tại Hà Nội, Hội Nhi khoa Việt Nam và Công ty TNHH Pfizer (Việt Nam) đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe trẻ em.
Đại hội Công đoàn Thanh tra Bộ Công Thương: Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển

Đại hội Công đoàn Thanh tra Bộ Công Thương: Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển

Ngày 26/5, Công đoàn Thanh tra Bộ Công Thương tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ mới.
Kiểm tra doanh nghiệp bột đá ở Nghệ An có 3 công nhân tử vong vì bụi phổi

Kiểm tra doanh nghiệp bột đá ở Nghệ An có 3 công nhân tử vong vì bụi phổi

UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra Công ty TNHH Châu Tiến, KCN Nam Cấm thuộc Khu kinh tế Đông Nam nơi xảy ra 3 công nhân tử vong vì bụi phổi.
Hội nghị đối thoại giấy phép lao động và kiến nghị sửa đổi Nghị định 15

Hội nghị đối thoại giấy phép lao động và kiến nghị sửa đổi Nghị định 15

Hội nghị đối thoại EuroCham với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về giấy phép lao động và kiến nghị sửa đổi Nghị định 15 vừa diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cứu sống bệnh nhân rối loạn nhịp tim nguy hiểm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cứu sống bệnh nhân rối loạn nhịp tim nguy hiểm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã kịp thời can thiệp và cứu sống một nam bệnh nhân (68 tuổi) bị suy tim nặng, rối loạn nhịp tim.
Tăng cường quyền tiếp cận sử dụng đất cho đồng bào dân tộc thiểu số

Tăng cường quyền tiếp cận sử dụng đất cho đồng bào dân tộc thiểu số

Là tư liệu sản xuất đặc biệt, đất đai có ý nghĩa rất lớn với bà con đồng bào dân tộc thiểu số, tuy nhiên, việc tiếp cận sử dụng đất đai vẫn còn khó khăn.
Bộ Giao thông Vận tải đề xuất tự động giãn chu kỳ kiểm định cho ôtô cá nhân thêm 6 tháng

Bộ Giao thông Vận tải đề xuất tự động giãn chu kỳ kiểm định cho ôtô cá nhân thêm 6 tháng

Theo đề xuất mới sẽ có gần 1,4 triệu ôtô đến 9 chỗ ngồi không kinh doanh vận tải được giãn chu kỳ kiểm định thêm 6 tháng.
Vụ cô giáo bị phụ huynh học sinh hành hung: Thông tin mới nhất

Vụ cô giáo bị phụ huynh học sinh hành hung: Thông tin mới nhất

UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc xử lý vụ cô giáo Trường THPT Lê Duẩn vừa bị phụ huynh vào nhà riêng hành hung.
Cận cảnh trang thiết bị hiện đại tại Bệnh viện đa khoa Định Hóa, Thái Nguyên

Cận cảnh trang thiết bị hiện đại tại Bệnh viện đa khoa Định Hóa, Thái Nguyên

Nhà khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa huyện Định Hóa, Thái Nguyên vừa được Sun Group bàn giao đi vào sử dụng với các trang thiết bị khám chữa bệnh hiện đại.
Vụ ngộ độc botulinum: Tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm các mối liên quan

Vụ ngộ độc botulinum: Tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm các mối liên quan

Kết quả xét nghiệm 15 mẫu bánh mì, chả lụa liên quan vụ ngộ độc botulinum ở Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh đều âm tính với botulinum.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động