Đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung chính sách ưu đãi vào công tác điều tra cơ bản dầu khí

Đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung cơ chế, chính sách ưu đãi để thu hút sự tham gia của các tổ chức, cá nhân vào công tác điều tra cơ bản dầu khí.
Đại biểu Quốc hội Vũ Tiến Lộc: Luật Dầu khí (sửa đổi) góp phần đảm bảo tự chủ về năng lượng

Làm rõ cơ chế thực hiện điều tra cơ bản về dầu khí

Đóng góp ý kiến về công tác điều tra cơ bản dầu khí trong dự án Luật Dầu khí (sửa đổi), đại biểu Tạ Đình Thi cho rằng, để có được khung pháp lý hoàn chỉnh, đồng bộ, thống nhất và khả thi thúc đẩy và phát triển hoạt động dầu khí, cần nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, đánh giá kỹ lưỡng tác động và dự báo tốt bối cảnh tình hình khu vực và thế giới, nhất là tình hình Biển Đông, cuộc xung đột quân sự Nga - Ukraine, cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26 với mục tiêu giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát các nội dung liên quan đến các bộ luật, luật khác như Bộ luật Dân sự, Luật Đầu tư, Luật Khoáng sản, Luật Biển Việt Nam, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo...

Đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung chính sách ưu đãi vào công tác điều tra cơ bản dầu khí
Đại biểu Tạ Đình Thi - đoàn Hà Nội phát biểu thảo luận tại hội trường Diên Hồng sáng ngày 15/6

Theo đại biểu Tạ Đình Thi, Luật Dầu khí (sửa đổi) cần thể hiện đầy đủ và toàn diện các yêu cầu đề ra trong Nghị quyết số 36-NQ/TW, cụ thể là: Nâng cao năng lực của ngành Dầu khí và các ngành tài nguyên, khoáng sản biển khác; từng bước làm chủ công tác tìm kiếm, thăm dò, khai thác, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế biển trong thời kỳ mới.

Đẩy mạnh công tác tìm kiếm, thăm dò, gia tăng trữ lượng dầu khí; nghiên cứu, thăm dò các bể trầm tích mới, các dạng hydrocarbon phi truyền thống; gắn việc tìm kiếm, thăm dò dầu khí với điều tra, khảo sát, đánh giá tiềm năng các tài nguyên, khoáng sản biển khác, khoáng sản biển sâu, đặc biệt là các khoáng sản có trữ lượng lớn, giá trị cao, có ý nghĩa chiến lược. Nâng cao hiệu quả khai thác các tài nguyên khoáng sản biển gắn với chế biến sâu; kết hợp hài hoà giữa khai thác, chế biến với bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học biển.

Bên cạnh đó, công tác điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí phải được phát triển trên cơ sở nguồn nhân lực chất lượng cao, công nghệ tiên tiến, hiện đại và huy động nguồn lực từ bên ngoài và nội tại của đất nước. Khai thác tài nguyên dầu khí một cách hiệu quả, tận thu và không bỏ phí tài nguyên dầu khí, đảm bảo an toàn môi trường.

Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng đang diễn ra nhanh chóng, cần hỗ trợ để tài nguyên dầu khí được khai thác kịp thời và đưa vào sử dụng đảm bảo giá trị vốn có (làm nhiên liệu, nguyên liệu). Quản lý các hoạt động dầu khí theo thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế và tuân thủ các quy định của Nhà nước nhưng phải đảm bảo tính hấp dẫn cho môi trường đầu tư.

Điều cần quan tâm đặc biệt là hoạt động dầu khí cần gắn liền với khẳng định chủ quyền biển, đảo và bảo đảm quốc phòng, an ninh đất nước. Đó là những nội dung cốt lõi cần được nghiên cứu, rà soát và bổ sung vào các điều, khoản có liên quan của dự thảo Luật.

Cũng theo đại biểu đoàn Hà Nội, ngoài việc điều chỉnh hoạt động điều tra cơ bản, tìm kiếm, thăm dò khai thác dầu khí và các hoạt động liên quan, cần quan tâm đến hoạt động chế biến để tạo các sản phẩm hóa dầu với giá trị gia tăng cao hơn và phù hợp với định nghĩa ở Khoản 9, Điều 3 và bổ sung giải thích từ ngữ về điều tra cơ bản dầu khí trong dự thảo Luật.

Công tác điều tra cơ bản dầu khí cần đầu tư nguồn lực rất lớn, trong bối cảnh ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn. Vì vậy, đề nghị bổ sung các quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi vào Điều 5 để thu hút sự tham gia của các tổ chức, cá nhân vào công tác điều tra cơ bản dầu khí cũng như các hoạt động dầu khí khác, nhất là ưu tiên thu hút các nhà đầu tư chiến lược hàng đầu thế giới có công nghệ nguồn, trình độ quản lý tiên tiến trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

Mặt khác, cần có cơ chế để kết hợp các hoạt động điều tra cơ bản về dầu khí và về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, chia sẻ, sử dụng chung cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực của các cơ quan, chia sẻ thông tin, dữ liệu, kết quả điều tra để tránh lãng phí, nâng cao hiệu quả, chất lượng điều tra biển.

Đối chiếu theo quy định của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo tại Khoản 2 Điều 13 thì dự án điều tra cơ bản dầu khí sẽ thuộc Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển và hải đảo. Như vậy, quy định tại Điều 4 sẽ không giải quyết được mẫu thuẫn, xung đột giữa Luật Dầu khí (sửa đổi) và Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên dầu khí.

Vì vậy, đại biểu đề nghị cần xem xét bổ sung nội dung này vào Khoản 5, Điều 9 và bổ sung một khoản vào Điều 9 để giao Chính phủ quy định chi tiết về tổ chức thực hiện, sử dụng thông tin dữ liệu và kết quả điều tra cơ bản về dầu khí; làm rõ cơ chế thực hiện điều tra cơ bản về dầu khí (giao nhiệm vụ hay đấu thầu) và các trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt đề án, dự án, báo cáo kết quả thực hiện điều tra cơ bản dầu khí.

Rà soát các quy định tại các Điều 11, Điều 12 để bảo đảm không ách tắc việc triển khai các dự án hiện nay và tránh sự chồng chéo trong chức năng, nhiệm vụ quản lý đối với dự án điều tra cơ bản dầu khí phi truyền thống; nghiên cứu tách riêng quy định về điều tra cơ bản tài nguyên dầu khí truyền thống và phi truyền thống vì tài nguyên dầu khí truyền thống hoàn toàn do Bộ Công Thương quản lý, trong khi đó tài nguyên dầu khí phi truyền thống còn có sự chủ trì/tham gia thực hiện của các bộ, ngành khác và do Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý.

Ngoài ra, về công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động dầu khí, đại biểu cho hay, vấn đề môi trường lớn nhất trong hoạt động dầu khí là sự cố tràn dầu. Các sự cố tràn dầu “không rõ nguyên nhân” diễn ra ngày càng nhiều, gây thiệt hại lớn về kinh tế và để lại hậu quả lâu dài đối với môi trường biển.

Nguy hiểm hơn, khó phát hiện hơn và gây hậu quả lâu dài là hiện tượng dầu âm thầm rò rỉ, thoát ra biển do các hoạt động dầu khí như: xử lý không tốt các lỗ khoan thăm dò và lỗ khoan sau khai thác, khi triển khai hoạt động khai thác, thu dọn công trình dầu khí…

"Do đó, đề nghị Ban soạn thảo dự án Luật làm rõ và bổ sung vào trong dự thảo Luật các quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí và cơ quan quản lý trong việc xây dựng, trình duyệt và kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường" - đại biểu Tạ Đình Thi nêu.

PVN cần lập kế hoạch, lựa chọn nhà thầu báo cáo Bộ Công Thương thẩm định

Góp ý vào nội dung dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi), đại biểu Phạm Đức Ấn - đoàn Hà Nội nhấn mạnh, hoạt động dầu khí có tính đặc thù và rủi ro rất cao, có gắn kết chặt chẽ với lĩnh vực quốc phòng, an ninh biên giới, chủ quyền quốc gia đòi hỏi phải có những quy phạm pháp luật chuyên biệt để điều chỉnh.

Đặc biệt là Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN), vừa thực hiện vai trò của một doanh nghiệp nhà nước vừa thực hiện nhiệm vụ vượt ra ngoài chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp.

Về vấn đề áp dụng pháp luật theo Điều 4 của dự thảo luật, đại biểu Phạm Đức Ấn cho biết, tại khoản 2 dự thảo quy định trường hợp có quy định: “Trường hợp có quy định khác nhau giữa Luật Dầu khí và luật khác đã được ban hành trước ngày Luật Dầu khí có hiệu lực thi hành về thẩm thẩm quyền, trình tự, thủ tục, điều kiện thực hiện điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí, lựa chọn nhà thầu ký kết hợp đồng dầu khí thì thực hiện theo quy định của Luật Dầu khí”.

Theo đại biểu đoàn Hà Nội, việc đề cập luật khác ban hành trước ngày Luật Dầu khí có hiệu lực thi hành là không cần thiết. Bởi tại khoản 3 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã quy định rất rõ: Trong trường hợp các văn bản pháp luật do cùng một cơ quan ban hành quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau.

Vấn đề thứ hai là về lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng dầu khí theo Chương III của dự thảo, từ Điều 16 đến Điều 19 của dự thảo có đề cập đến các hình thức đấu thầu rộng rãi, hạn chế, đấu thầu cạnh tranh, chào hàng cạnh tranh, chỉ định thầu, trong đó đưa ra các quy trình thực hiện là không cần thiết. Theo đại biểu, những nội dung này về mặt quy trình thủ tục đã được quy định trong Luật Đấu thầu.

Ngoài ra, tại điểm a khoản 1 Điều 21 quy định là tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng dầu khí quy định: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có trách nhiệm lập kế hoạch đấu thầu; hoặc đề nghị áp dụng hình thức chào thầu cạnh tranh; hoặc chỉ định thầu hoặc đề xuất phương án lựa chọn nhà thầu theo quy định, trường hợp đặc biệt báo cáo Bộ Công Thương thẩm định trình Chính phủ phê duyệt.

Đối với quy định này, đại biểu đề nghị sửa đổi lại: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có trách nhiệm lập kế hoạch, lựa chọn nhà thầu báo cáo Bộ Công Thương thẩm định trình Chính phủ phê duyệt. Bởi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu sẽ phải có đề xuất lựa chọn hình thức nào; đấu thầu chào hàng cạnh tranh; đấu thầu rộng rãi; chỉ định thầu hoặc phương án đặc biệt.

Quy định như vậy vừa đảm bảo chặt chẽ, phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu nhưng cũng không ảnh hưởng đến hoạt động đặc thù của lĩnh vực dầu khí. Tại Điều 30 quy định về giải quyết tranh chấp trong hợp đồng dầu khí và hoạt động dầu khí quy định: các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng dầu khí, trước hết phải được giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải.

Trường hợp không thương lượng, hòa giải được thì tranh chấp có thể giải quyết trọng tài hoặc tòa án theo quy định của Luật Đầu tư. Đại biểu cho rằng, quy định này không mang tính chất quy phạm mà chỉ mang tính chất hướng dẫn thì không cần thiết….

Quỳnh Nga - Lan Anh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Việt Nam-Hàn Quốc hướng tới 150 tỷ USD xuất nhập khẩu song phương

Việt Nam-Hàn Quốc hướng tới 150 tỷ USD xuất nhập khẩu song phương

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hàn Quốc nhất trí mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2023 và 150 tỷ USD vào năm 2030.
Thường vụ Quốc hội họp đột xuất, xem xét giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu

Thường vụ Quốc hội họp đột xuất, xem xét giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu

Ngày mai (6/7), Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp đột xuất để xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.
Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 5 luật vừa được Quốc hội thông qua

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 5 luật vừa được Quốc hội thông qua

Sáng 5/7/2022, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 5 luật vừa được Quốc hội (khoá XV) thông qua tại kỳ họp thứ 3.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không được quên

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không được quên 'kinh nghiệm xương máu' khi chưa có vaccine

Ngày 5/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, chủ trì phiên họp lần thứ 15 Ban Chỉ đạo trong bối cảnh dịch trở lại
Họp báo Chính phủ tháng 6: Tăng trưởng GDP khả năng đạt mục tiêu của năm 2022

Họp báo Chính phủ tháng 6: Tăng trưởng GDP khả năng đạt mục tiêu của năm 2022

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tăng trưởng GDP của năm 2022 có khả năng cao đạt mục tiêu Quốc hội đề ra.

Tin cùng chuyên mục

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6: Nhiều lĩnh vực ngành Công Thương khởi sắc

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6: Nhiều lĩnh vực ngành Công Thương khởi sắc

Trong quý II, giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp tăng 9,87%; Thương mại, dịch vụ là điểm sáng...
Vụ việc trái phiếu Tân Hoàng Minh: Thẩm quyền giải quyết thuộc cơ quan công an

Vụ việc trái phiếu Tân Hoàng Minh: Thẩm quyền giải quyết thuộc cơ quan công an

Liên quan đến trái phiếu Tân Hoàng Minh, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang giải quyết vụ việc, thông tin từ Bộ Tài chính chiều 4/7/2022 cho biết.
Công bố quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022

Công bố quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022

Văn phòng Chủ tịch nước ngày 4/7/2022 đã công bố Quyết định về đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước.
Hội nghị Chính phủ với các địa phương và phiên họp Chính phủ tháng 6

Hội nghị Chính phủ với các địa phương và phiên họp Chính phủ tháng 6

Hội nghị và Phiên họp diễn ra ngày 4/7/2022 được kết nối trực tuyến tới UBND các tỉnh, thành phố dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
Thành lập BCĐ triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển KTXH

Thành lập BCĐ triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển KTXH

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm Trưởng Ban chỉ đạo về triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
Thủ tướng chủ trì phiên họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Thủ tướng chủ trì phiên họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Sáng 3/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì phiên họp lần 3 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.
Một số thông tin nổi bật trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 6 tháng đầu năm 2022

Một số thông tin nổi bật trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 6 tháng đầu năm 2022

6 tháng đầu năm Thủ tướng, các Phó Thủ tướng đã chủ trì hơn 806 hội nghị, cuộc họp với các bộ, ngành, địa phương.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên gửi thư chúc mừng lực lượng Quản lý thị trường nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên gửi thư chúc mừng lực lượng Quản lý thị trường nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên gửi thư chúc mừng các thế hệ công chức, người lao động công tác trong lực lượng Quản lý thị trường cả nước.
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Ngày 2/7, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Tuyệt đối không chủ quan trước hoàn lưu bão số 1

Tuyệt đối không chủ quan trước hoàn lưu bão số 1

Sáng nay, 2/7, từ đầu cầu trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã chủ trì cuộc họp trực tuyến về phòng, chống cơn bão số 1.
Phát huy vai trò Quốc hội trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam với Hungary, Anh

Phát huy vai trò Quốc hội trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam với Hungary, Anh

Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam - Hungary cho giai đoạn tiếp theo có những nội hàm hợp tác mới sâu rộng hơn, phù hợp bối cảnh và tình hình mới.
Bộ Ngoại giao Việt Nam yêu cầu hủy bỏ hoạt động tập trận bắn đạn thật ở đảo Ba Bình

Bộ Ngoại giao Việt Nam yêu cầu hủy bỏ hoạt động tập trận bắn đạn thật ở đảo Ba Bình

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh Việt Nam kiên quyết phản đối, yêu cầu Đài Loan hủy bỏ hoạt động tập trận bắn đạn thật ở Ba Bình.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì họp khẩn ứng phó cơn bão số 1

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì họp khẩn ứng phó cơn bão số 1

Sáng 2/7, từ đầu cầu trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã chủ trì cuộc họp trực tuyến về phòng chống cơn bão số 1.
Công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung ứng phó bão số 1 và mưa lũ

Công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung ứng phó bão số 1 và mưa lũ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 564/CĐ-TTg ngày 1/7/2022 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó bão số 1 và mưa lũ.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Tập đoàn Viettel: Định hướng hợp tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong thương mại và năng lượng

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Tập đoàn Viettel: Định hướng hợp tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong thương mại và năng lượng

Ngày 30/6/2022, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel) tại trụ sở Tập đoàn.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Tỉnh Đắk Nông cần tập trung chế biến sâu Alumin

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Tỉnh Đắk Nông cần tập trung chế biến sâu Alumin

Tỉnh Đắk Nông phải sớm có quy hoạch đồng bộ, có đề án phát triển công nghiệp – thương mại, chú trọng công nghiệp vật liệu chế biến sâu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát hướng tuyến dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột

Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát hướng tuyến dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột

Chiều ngày 1/7, tại tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đến khảo sát hướng tuyến dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Lấy con người là trung tâm để phát triển Tây Nguyên nhanh, bền vững

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Lấy con người là trung tâm để phát triển Tây Nguyên nhanh, bền vững

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh để phát triển Tây Nguyên nhanh, bền vững hài hòa, cần lấy con người là mục tiêu, là trung tâm, là động lực.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Quảng Trị

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Quảng Trị

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 đến thăm Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Sư đoàn 968 đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk

Chiều ngày 1/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, làm việc, động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk và Công an tỉnh Đắk Lắk.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động