Cục QLTT Thanh Hóa phát huy vai trò của cán bộ đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phát huy vai trò của cán bộ đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã được Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa triển khai có hiệu quả trong thời gian qua.
Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngành Công Thương Nhiều cách làm hay, sáng tạo trong công tác xây dựng đảng tại Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh

Những năm qua, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Thanh Hóa đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị của cán bộ, đảng viên, nhằm góp phần bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Cục QLTT Thanh Hóa phát huy vai trò của cán bộ đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị của cán bộ, đảng viên, nhằm góp phần bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đây là nhiệm vụ luôn được Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa thực hiện xuyên suốt đối với toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn

Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa được thành lập theo Quyết định số 3650/QĐ-BCT ngày 11/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa trực thuộc Tổng cục QLTT, với chức năng giúp Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT quản lý Nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về phòng, chống, xử lý các hành vi kinh doanh hàng hoá nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm về pháp luật về chất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm; hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các hành vi gian lận thương mại theo quy định pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

Cục QLTT Thanh Hóa phát huy vai trò của cán bộ đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Ông Lữ Minh Thư, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa phát hiểu tại Hội nghị triển khai công tác ngành năm 2024.

Trong 5 năm (2019 - 2023), Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện hiệu quả hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường. Theo đó, tổng số vụ kiểm tra là 14.914 vụ; tổng số vụ xử lý 10.753 vụ; tổng số tiền thu phạt 36.981 triệu đồng; trị giá hàng hóa tiêu hủy, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả 14.482 triệu đồng; trị giá hàng chờ bán, chờ tiêu hủy 11.855 triệu đồng.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Trương Văn Diệp, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa cho biết: Trong công tác xây dựng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lực lượng QLTT tỉnh Thanh Hóa đã chủ động tham gia đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch và phần tử chống đối, cơ hội. Để thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Cục QLTT Thanh Hóa đã ban hành nhiều văn bản.

Cụ thể, tại Công văn số 184-CV/ĐU ngày 04/4/2022 về việc tham gia Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022 theo văn bản chỉ đạo số 581-CV/ĐUK ngày 31/3/2022 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa; Công văn số 209-CV/ĐU ngày 17/8/2022 về danh sách đại biểu tham dự Hội nghị quán triệt, học tập nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo Kế hoạch số 49-KH/ĐUK, ngày 15/8/2022 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Công văn số 235-CV/ĐU ngày 06/3/2023 về việc tham gia Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ ba, năm 2023 theo văn bản chỉ đạo số 887-CV/ĐUK ngày 28/02/2023 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Cục QLTT Thanh Hóa phát huy vai trò của cán bộ đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Ông Trương Văn Diệp, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa cùng lực lượng QLTT kiểm tra cơ sở kinh doanh.

Công văn số 457/QLTTTH-TCHC ngày 10/4/2023 về việc phát động tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo văn bản chỉ đạo số 657/TCQLTT-VPTC ngày 05/4/2023 của Tổng cục QLTT; Công văn số 266-CV/ĐU ngày 14/11/2023 về việc tham gia Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh năm 2024 theo văn bản chỉ đạo số 1141-CV/ĐUK ngày 08/11/2023 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh…

Phát huy vai trò hạt nhân chính trị của cán bộ, đảng viên

Để phát huy được vai trò hạt nhân chính trị của cán bộ, đảng viên, nhằm góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đảng ủy Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa đã triển khai những giải pháp. Cụ thể, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó, các cấp ủy, tổ chức chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đã nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng ủy Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa đã kết hợp có hiệu quả giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thực hiện đồng bộ giữa “xây”“chống”. Trong đó, “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; là tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ, đảng viên. Còn “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, là đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, phê phán xử lý nghiêm những việc làm sai trái, thiếu trách nhiệm, quan liêu, hách dịch, cửa quyền. Kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần đấu tranh “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”, nâng cao tính cảnh tỉnh, răn đe đối với những tư tưởng, biểu hiện tiêu cực đồng thời khuyến khích cổ vũ cán bộ, đảng viên suy nghĩ, hành động vì lợi ích chung.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa đã đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, tự giác nêu gương để khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiền phong, gương mẫu, trên trước dưới sau, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Cục QLTT Thanh Hóa phát huy vai trò của cán bộ đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Lực lượng QLTT tỉnh Thanh Hóa phối hợp với cơ quan Công an xử lý của hàng kinh doanh vàng bạc có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên. Nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên toàn lực lượng.

Đảng ủy Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa đã chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên được giao nhiệm vụ chuyên trách đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các đối tượng phản động, thế lực thù địch; bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, chính sách, quan điểm của Đảng.

Triển khai nhiều giải pháp

Để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa đã triển khai một số giải pháp. Cụ thể, Đảng ủy Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa luôn chỉ đạo, đôn đốc thường xuyên trong toàn Đảng bộ Cục kiên quyết chống 27 biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” mà trong Nghị quyết số 04-NQ/TW của Trung ương đã chỉ ra và đề ra một số giải pháp như sau:

Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Đây là giải pháp cơ bản, giữ vai trò nền tảng trong nâng cao hiệu quả đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Khơi dậy truyền thống yêu nước, yêu quê hương, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng và trong xã hội. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tổ chức quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng.

Đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Cấp ủy đảng các cấp quan tâm chỉ đạo, đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát huy vai trò của chi bộ trong quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên. Quán triệt, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình.

Bên cạnh đó, Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa cũng đã thực hiện nghiêm túc Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

Cục QLTT Thanh Hóa phát huy vai trò của cán bộ đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Song song với công tác chuyên môn, Lực lượng QLTT tỉnh Thanh Hóa đã chủ động tham gia đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch và phần tử chống đối, cơ hội

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, cán bộ, đảng viên về sự cần thiết và yêu cầu nâng cao chất lượng, sinh hoạt Đảng; quan tâm công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên.

Chủ động đấu tranh, phản bác lại các thông tin xấu độc, luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch; tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng thông tin, nhất là những vấn đề được cán bộ, đảng viên quan tâm; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không để các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội lợi dụng, xuyên tạc, kích động, lôi kéo gây mất an ninh trật tự. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đảng viên nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm các quy định của Đảng và những điều đảng viên không được làm. Đẩy mạnh tuyên truyền đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh cán bộ, đảng viên vi phạm, làm ảnh hưởng đến uy tín của các tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Hoàng Minh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Tỉnh Thanh Hóa

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đoàn kết: Từ 3 bài học lớn

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đoàn kết: Từ 3 bài học lớn

Thực tiễn lịch sử và tư tưởng Hồ Chí Minh đã chứng minh chỉ có đoàn kết chính nghĩa mới đem lại thắng lợi cho cách mạng và mọi điều trong đời sống, xã hội.
Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới.
Toàn văn bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 9 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 9 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 16/5, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc.
Chuyện về người được Đảng, Bác Hồ giao nhiệm vụ mở đường Trường Sơn

Chuyện về người được Đảng, Bác Hồ giao nhiệm vụ mở đường Trường Sơn

Đó là Thượng tá Võ Bẩm (sau này là Thiếu tướng), Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Đoàn trưởng đầu tiên của Đoàn 559.
VCCI tổ chức Diễn đàn “Tư tưởng Hồ Chí Minh với văn hoá kinh doanh”

VCCI tổ chức Diễn đàn “Tư tưởng Hồ Chí Minh với văn hoá kinh doanh”

Hướng tới kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, VCCI đã tổ chức Diễn đàn ''Tư tưởng Hồ Chí Minh với văn hoá kinh doanh'' vào chiều ngày 14/5.

Tin cùng chuyên mục

Các cấp công đoàn ngành Công Thương: Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Các cấp công đoàn ngành Công Thương: Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; trong đó có vai trò của tổ chức công đoàn.
Tài dùng người của Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Tài dùng người của Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhìn lại Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ''lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu'' 70 năm trước, chúng ta càng cảm phục Bác Hồ về nghệ thuật dùng người.
Tư tưởng kinh tế của Các Mác vẫn đi cùng thời đại

Tư tưởng kinh tế của Các Mác vẫn đi cùng thời đại

Sau hơn hai thế kỷ, tư tưởng kinh tế của Các Mác vẫn có sức sống, những quy luật được ông vạch ra vẫn đang chi phối nhiều mặt của kinh tế thế giới
Đấu tranh chống lại luận điệu mưu toan phủ nhận giá trị của Ngày giải phóng miền Nam 30/4/1975

Đấu tranh chống lại luận điệu mưu toan phủ nhận giá trị của Ngày giải phóng miền Nam 30/4/1975

Ngày 30/4/1975 là mốc son chói lọi trong tiến trình lịch sử của dân tộc Việt Nam, nhưng đâu đó vẫn âm ỉ những luận điệu hằn học về một ''ngày quốc hận''.
Thay cán bộ nhưng không đổi đường lối

Thay cán bộ nhưng không đổi đường lối

Nhiều cán bộ đảng viên, có cả cán bộ cấp cao trong bộ máy Đảng và Nhà nước ta do thoái hóa, biến chất, tham nhũng đã bị xử lý kỷ luật, cho thôi giữ các chức vụ.
Tổng Bí thư Trần Phú: Tấm gương ngời sáng về sự kiên trung, tận hiến cho sự nghiệp cách mạng

Tổng Bí thư Trần Phú: Tấm gương ngời sáng về sự kiên trung, tận hiến cho sự nghiệp cách mạng

Tinh thần bất khuất, những cống hiến to lớn của đồng chí Trần Phú để lại cho các thế hệ mai sau tấm gương ngời sáng của một người chiến sĩ cách mạng kiên trung.
Bài 3: Phát huy hơn nữa vai trò bệ đỡ từ chính sách, tạo "cú huých" đủ mạnh

Bài 3: Phát huy hơn nữa vai trò bệ đỡ từ chính sách, tạo "cú huých" đủ mạnh

Theo các chuyên gia, công nghiệp hỗ trợ vẫn còn nhiều tiềm năng để phát triển, tuy nhiên cần có những chính sách hỗ trợ đủ mạnh, tạo bệ đỡ cho doanh nghiệp.
Longform | Lực lượng Quản lý thị trường: Đổi mới công tác truyền thông bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Longform | Lực lượng Quản lý thị trường: Đổi mới công tác truyền thông bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Công tác thông tin, tuyên truyền của Tổng cục Quản lý thị trường luôn bám sát sự chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Công Thương.
Bài 3: Hướng tới một nền kinh tế cạnh tranh minh bạch, hiệu quả

Bài 3: Hướng tới một nền kinh tế cạnh tranh minh bạch, hiệu quả

Quyền lợi người tiêu dùng bị xâm phạm không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của nhân dân, mà còn suy giảm năng lực cạnh tranh quốc gia và nền kinh tế.
Bài 2: Doanh nghiệp hiện thực hóa khát vọng tự chủ công nghiệp

Bài 2: Doanh nghiệp hiện thực hóa khát vọng tự chủ công nghiệp

Để chen chân vào chuỗi cung ứng toàn cầu, các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đã phải liên tục thay đổi, nhằm đáp ứng tiêu chuẩn mà các nhà mua hàng đưa ra.
Ngành Công Thương phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường

Ngành Công Thương phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường

Là Bộ kinh tế đa ngành, Bộ Công Thương đã bám sát và nghiêm túc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường.
Bài 1: Tầm quan trọng của tự chủ công nghiệp

Bài 1: Tầm quan trọng của tự chủ công nghiệp

Công nghiệp hỗ trợ được xem là động lực trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng, giúp tăng sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp, từ đó giúp tự chủ công nghiệp.
Bài 3 (Bài cuối):

Bài 3 (Bài cuối): ''Hoá giải'' thách thức tạo ''đòn bẩy'' cho phát triển công nghiệp

Luật Công nghiệp trọng điểm được kỳ vọng sẽ chắp cánh cho mục tiêu Việt Nam trở thành nền kinh tế mạnh, phát triển bền vững, có ngành công nghiệp hiện đại.
Bài 2: Chuyển biến tích cực từ trung ương đến địa phương

Bài 2: Chuyển biến tích cực từ trung ương đến địa phương

Những năm qua, các cơ quan quản lý Nhà nước từ trung ương đến địa phương đã phát huy hiệu quả vai trò trong sự nghiệp bảo vệ người tiêu dùng.
Bài 2: Vì sao Bộ Công Thương phải xây dựng Luật Công nghiệp trọng điểm?

Bài 2: Vì sao Bộ Công Thương phải xây dựng Luật Công nghiệp trọng điểm?

Những quyết sách quan trọng của Đảng về phát triển công nghiệp đã mang đến gam màu sáng cho nền kinh tế, tuy nhiên ngành này phát triển chưa như kỳ vọng.
Phòng vệ thương mại thời hội nhập: Mệnh lệnh thị trường và tiếng gọi trưởng thành

Phòng vệ thương mại thời hội nhập: Mệnh lệnh thị trường và tiếng gọi trưởng thành

Phòng vệ thương mại đã góp phần xứng đáng vào hoạt động xuất khẩu, với bước đi mạnh mẽ trong chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa.
Khi ông Cù Huy Hà Vũ lợi dụng mạng xã hội TikTok để “đánh bóng” hình ảnh

Khi ông Cù Huy Hà Vũ lợi dụng mạng xã hội TikTok để “đánh bóng” hình ảnh

Trong một clip 1 phút 48 giây được đăng tải trên mạng xã hội TikTok, Cù Huy Hà Vũ phát biểu rằng, mục tiêu của ông ta là 'phụng sự lợi ích của quốc gia'.
Bài 2: Giữ vững đà xuất khẩu và uy tín cho hàng hoá Việt Nam trên sân chơi kinh tế toàn cầu

Bài 2: Giữ vững đà xuất khẩu và uy tín cho hàng hoá Việt Nam trên sân chơi kinh tế toàn cầu

Để giữ vững đà xuất khẩu hàng hoá, công tác đấu tranh ngăn chặn các hành vi gian lận xuất xứ, lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại sẽ được đẩy mạnh.
Bài 1: Từ khái niệm đến luật hóa công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Bài 1: Từ khái niệm đến luật hóa công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Tại Việt Nam, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng không chỉ được luật hoá mà còn là vấn đề luôn nhận được sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Bài 1: Tư duy, tầm nhìn dài hạn và những quyết sách mang tính chiến lược của Đảng

Bài 1: Tư duy, tầm nhìn dài hạn và những quyết sách mang tính chiến lược của Đảng

Dưới sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ đã xác định những nội hàm hết sức quan trọng về phát triển công nghiệp, coi công nghiệp là "xương sống" của nền kinh tế.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động