Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng: Đổi mới công tác phát triển đoàn viên

Cũng như công đoàn ngành Công Thương các tỉnh/thành phố, dù đối mặt với không ít thách thức nhưng Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng không ngừng lớn mạnh.
Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng: Chung tay vì sức khỏe cộng đồng

Một trong những yếu tố làm nên thành công đó phải kể đến công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước tại đây đã có bước chuyển biến tích cực.

Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng: Đổi mới công tác phát triển đoàn viên
Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng xứng đáng là tổ chức mạnh chăm lo đời sống cho người lao động

Xác định phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước là nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh, xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng đã chủ động xây dựng và triển khai chương trình phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở giai đoạn 2018-2023.

Trong nhiệm kỳ, công đoàn ngành thành lập mới 24 công đoàn cơ sở; phát triển mới 22.193 đoàn viên. Công đoàn ngành còn phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Sở Công Thương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp thành phố, các phòng chuyên môn của sở trong việc chỉ đạo thành lập, tổ chức hoạt động công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp. Hoạt động công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp từng bước đi vào thực chất, có nhiều đóng góp tích cực xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Công Hòa – Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng - cho biết: Công đoàn ngành phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ trong việc theo dõi công đoàn cơ sở trực thuộc, hỗ trợ các đơn vị trong việc tuyên truyền, vận động người lao động tham gia tổ chức công đoàn; đồng thời, cũng phân công nhiệm vụ cụ thể trong việc thành lập mới công đoàn cơ sở. Từng đồng chí chịu trách nhiệm phát hiện và phối hợp vận động chủ doanh nghiệp, người lao động gia nhập công đoàn. Nhiều chủ doanh nghiệp, công nhân, lao động đã nhận thức rõ hơn vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn nên việc tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp có nhiều thuận lợi.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng phấn đấu phát triển mới 15.000 đoàn viên, thành lập 30 công đoàn cơ sở; hàng năm, phấn đấu 90% trở lên công đoàn cơ sở khu vực nhà nước, 60% trở lên khu vực ngoài nhà nước hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng: Đổi mới công tác phát triển đoàn viên
Tại Đại hội công đoàn ngành nhiệm kỳ 2023 - 2028 Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng đặt mục tiêu phấn đấu phát triển mới 15.000 đoàn viên, thành lập 30 công đoàn cơ sở

Cùng với công tác phát triển đoàn viên, việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên công đoàn cũng được công đoàn ngành thực hiện kịp thời, mang lại hiệu quả thiết thực;

Bên cạnh những thuận lợi và kết quả đạt được, công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp ngoài nhà nước tại Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng còn một số hạn chế, khó khăn, như: Do quy định tại Điều 17 Điều lệ Công đoàn Việt Nam về đối tượng tập hợp của công đoàn cấp trên cơ sở: Công đoàn ngành chỉ có thể vận động thành lập công đoàn trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo ngành nghề trên địa bàn trừ những đoàn viên, người lao động đã được phân cấp cho Liên đoàn Lao động các quận, huyện; công đoàn khu kinh tế. Như vậy, giới hạn về đối tượng và phạm vi để thành lập công đoàn cơ sở đối với công đoàn ngành bị hạn chế.

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp quy mô nhỏ (dưới 20 đoàn viên), sản xuất kinh doanh không ổn định; một bộ phận nhỏ chủ sử dụng lao động nhận thức chưa đầy đủ về vai trò, sự cần thiết phải thành lập tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp, mặc dù doanh nghiệp đủ điều kiện nhưng tìm cách né tránh, trì hoãn việc thành lập công đoàn…

Hoạt động của một số công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước chưa hiệu quả. Nội dung hoạt động đơn điệu, chưa thu hút được đoàn viên, người lao động tham gia. Đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp thường xuyên biến động; kỹ năng, nghiệp vụ công đoàn còn nhiều hạn chế; chưa dành nhiều thời gian cho hoạt động công đoàn. Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động chưa kịp thời, chưa mạnh dạn đề xuất người sử dụng lao động giải quyết khúc mắc của người lao động, chưa đáp ứng được yêu cầu chính đáng của đoàn viên…

Để nâng cao hiệu quả phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp ngoài nhà nước thời gian tới, Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng đề xuất một số giải pháp: Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ của Sở Công Thương, tích cực khảo sát nắm tình hình hoạt động của doanh nghiệp, công nhân lao động, đặc biệt là những doanh nghiệp có đủ điều kiện thành lập công đoàn cơ sở có kế hoạch tuyên truyền, vận động thành lập công đoàn cơ sở. Chú trọng vận động phát triển đoàn viên ở những doanh nghiệp đã có tổ chức công đoàn nhưng nhiều lao động chưa gia nhập công đoàn.

Đổi mới, đa dạng hóa phương thức phát triển đoàn viên theo hướng có sự tham gia tích cực của người lao động vào quá trình vận động thành lập công đoàn cơ sở; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đại diện, bảo về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên làm cơ sở thu hút, tập hợp người lao động tham gia tổ chức công đoàn. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của công đoàn ngành trong việc đại diện cho người lao động.

Chủ động phối hợp với các ngành chức năng tăng cường giám sát, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động thực hiện các quy định pháp luật lao động, công đoàn. Tăng cường vai trò của tổ chức công đoàn trong việc tổ chức đối thoại giữa người lao động và người sử dụng lao động, tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quan hệ lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp. Đổi mới phương pháp, nội dung tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp theo hướng tăng cường tập huấn chuyên đề, các kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng đàm phán, thương lượng, hòa giải, giải quyết tranh chấp lao động.

Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng: Đổi mới công tác phát triển đoàn viên
Động viên, khen thưởng kịp thời các doanh nghiệp, các cá nhân có thành tích trong việc phát triển đoàn viên và tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp

Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng cho biết thêm, trong giai đoạn hiện nay khi các cấp công đoàn tập trung triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII, cùng với công đoàn cả nước, Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động, đặc biệt là nâng cao hiệu quả phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp ngoài nhà nước nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, góp phần xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh.

Đến nay, Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng đang quản lý 111 công đoàn cơ sở với 37.649 lao động, 35.957 đoàn viên. Công đoàn ngành phấn đấu đến hết nhiệm kỳ 2023 – 2028 có 85% trở lên các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện ký kết thỏa ước lao động tập thể, trong đó có ít nhất 45% bản thỏa ước lao động tập thể đạt loại B trở lên…
Thanh Tâm
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Đoàn viên công đoàn

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Thời tiết hôm nay ngày 18/5/2024: Bắc Bộ có mưa dông, đề phòng lốc, sét, mưa đá

Thời tiết hôm nay ngày 18/5/2024: Bắc Bộ có mưa dông, đề phòng lốc, sét, mưa đá

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 18/5/2024: Khu vực Bắc Bộ, từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận và Tây Nguyên có mưa dông, cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá.
Dự báo thời tiết biển hôm nay 18/5/2024: Có mưa rào và dông, trong mưa dông khả năng xảy ra lốc xoáy

Dự báo thời tiết biển hôm nay 18/5/2024: Có mưa rào và dông, trong mưa dông khả năng xảy ra lốc xoáy

Thời tiết biển hôm nay 18/5/2024, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc.
Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 18/5/2024: Hà Nội ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 18/5/2024: Hà Nội ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 18/5/2024, Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.
Hà Nội: Cháy lớn tại đường Láng, nhiều người leo lên nóc nhà chờ cứu hộ

Hà Nội: Cháy lớn tại đường Láng, nhiều người leo lên nóc nhà chờ cứu hộ

Hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà 4 tầng số 1174, trên đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội, nhiều người lên nóc nhà thoát thân và đã được cứu hộ kịp thời.
Chính phủ thông qua Đề nghị Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở có hiệu lực

Chính phủ thông qua Đề nghị Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở có hiệu lực

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết thống nhất thông qua Đề nghị Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở có hiệu lực.

Tin cùng chuyên mục

Trao giải Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 53 năm 2024

Trao giải Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 53 năm 2024

Ban tổ chức Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 53 đã trao 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 30 giải Khuyến khích, 61 giải Cây bút triển vọng,...
Nhà giáo được hưởng lợi gì từ quy định Chứng chỉ hành nghề

Nhà giáo được hưởng lợi gì từ quy định Chứng chỉ hành nghề

Một trong những quy định mới được nêu trong dự thảo Luật Nhà giáo thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội là quy định Chứng chỉ hành nghề đối với nhà giáo.
Tìm lời giải cho sự mất cân đối thị trường lao động

Tìm lời giải cho sự mất cân đối thị trường lao động

Thị trường lao động dần trở lại xu hướng phát triển bình thường như trước dịch Covid-19, nhưng hiện tượng mất cân đối cung - cầu vẫn diễn ra.
3 bảng lương mới của quân đội khi thực hiện cải cách tiền lương

3 bảng lương mới của quân đội khi thực hiện cải cách tiền lương

Khi cải cách tiền lương, 3 bảng lương mới theo vị trí việc làm của quân đội, công an thay thế 2 bảng lương hiện hành quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP.
Áp quy định giá tối đa sách giáo khoa từ 1/7/2024

Áp quy định giá tối đa sách giáo khoa từ 1/7/2024

Bộ Giáo dục & Đào tạo đang phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu quy định giá tối đa sách giáo khoa để thực hiện từ ngày 1/7/2024.
35 phóng viên, biên tập viên tham gia khóa bồi dưỡng “Kỹ năng đưa tin về nhóm dễ bị tổn thương”

35 phóng viên, biên tập viên tham gia khóa bồi dưỡng “Kỹ năng đưa tin về nhóm dễ bị tổn thương”

Ngày 17/5 tại Hà Nội, 35 phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí đã tham gia khóa bồi dưỡng “Kỹ năng đưa tin về nhóm dễ bị tổn thương”.
Quy định mới về tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Quy định mới về tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Chính phủ đã ban hành quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.
Quy định về điều tra cơ bản tài nguyên nước

Quy định về điều tra cơ bản tài nguyên nước

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. Trong đó quy định về điều tra cơ bản tài nguyên nước.
Độc đáo thúng chai “trét phân bò” ở Phú Yên xuất khẩu 5 châu

Độc đáo thúng chai “trét phân bò” ở Phú Yên xuất khẩu 5 châu

Thúng chai được trét phân bò, dầu rái của người dân Phú Yên xuất khẩu khắp các nước, tạo sinh kế và bảo tồn nghề khỏi nguy cơ mai một.
Phó Tổng thanh tra Chính phủ đề nghị giải quyết dứt điểm vụ việc khiếu nại kéo dài tại Nam Định

Phó Tổng thanh tra Chính phủ đề nghị giải quyết dứt điểm vụ việc khiếu nại kéo dài tại Nam Định

Sáng 17/5, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 5/2024, vụ việc về chính sách thân nhân người có công tại Nam Định.
Phân loại rác tại nguồn từ 2025: Có kịp không?

Phân loại rác tại nguồn từ 2025: Có kịp không?

Từ 1/1/2025, hành vi không phân loại rác tại nguồn sẽ bị xử phạt. Nhưng đến nay, việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt là bài toán khó giải quyết.
Phát triển du lịch không nên chỉ dựa vào ngành hàng không

Phát triển du lịch không nên chỉ dựa vào ngành hàng không

Tại hội thảo "Hạ nhiệt giá vé máy bay được không?", chuyên gia, doanh nghiệp đã nêu quan điểm rằng, phát triển du lịch không nên chỉ dựa vào ngành hàng không.
Chính thức đề xuất tăng 6% lương tối thiểu vùng từ 1/7/2024

Chính thức đề xuất tăng 6% lương tối thiểu vùng từ 1/7/2024

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chính thức đề xuất tăng 6% lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024.
Làm sao để sử dụng tivi tiết kiệm điện hiệu quả nhất?

Làm sao để sử dụng tivi tiết kiệm điện hiệu quả nhất?

Sử dụng tivi là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày, tuy nhiên sự phát triển của công nghệ đã cho ra những mẫu tivi có khả năng tiết kiệm điện.
Yêu cầu

Yêu cầu ''4 đúng'', ''3 không'' trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024

Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng yêu cầu thực hiện “4 đúng”, “3 không” trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh chống tiêu cực, gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh chống tiêu cực, gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Công an, các địa phương chỉ đạo, thực hiện giải pháp phòng, chống tiêu cực, gian lận trong kỳ thi THPT.
Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

Tổng Cục Hải quan vừa ban hành Văn bản số 2117/TCHQ-ĐTCBL ngày 15/5/2024 về đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.
Diễn đàn “Khó khăn, vướng mắc trong thực hiện phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt”

Diễn đàn “Khó khăn, vướng mắc trong thực hiện phân loại, thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt”

Việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt là bài toán khó giải quyết ở cả thành thị lẫn nông thôn.
Thời tiết hôm nay ngày 17/5/2024: Mưa dông ở nhiều khu vực trên cả nước

Thời tiết hôm nay ngày 17/5/2024: Mưa dông ở nhiều khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 17/5/2024: Khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết biển hôm nay 17/5/2024: Có mưa rào và dông, khả năng xảy ra lốc xoáy

Dự báo thời tiết biển hôm nay 17/5/2024: Có mưa rào và dông, khả năng xảy ra lốc xoáy

Thời tiết biển hôm nay 17/5/2024, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động