Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 02/08/2021 01:18

Chương trình mục tiêu quốc gia - Khẩn trương, quyết liệt để triển khai đúng tiến độ

09:00 | 09/07/2021
Sau cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (gọi tắt là Chương trình MTQG). Mới đây, Hội đồng thẩm định Nhà nước đã tổ chức họp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi của Chương trình do Ủy ban Dân tộc (UBDT) xây dựng.

Báo cáo với Hội đồng thẩm định Nhà nước, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh cho biết: Báo cáo nghiên cứu khả thi được UBDT xây dựng cho giai đoạn 1 của Chương trình MTQG (giai đoạn 2021 – 2025) với mục tiêu, nguyên tắc cơ bản phù hợp với nội dung Quốc hội phê duyệt tại Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020; tổng kinh phí thực hiện Chương trình giai đoạn này là 147.952.781 tỷ đồng, tăng 9.388.781 tỷ đồng so với mức vốn tối thiểu (137.664 tỷ đồng) được Quốc hội phê duyệt tại Nghị quyết số 120/2020/Qh14 …

Chương trình mục tiêu quốc gia - Khẩn trương, quyết liệt  để triển khai đúng tiến độ
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng - Chủ tịch Hội đồng thẩm định Nhà nước chủ trì buổi họp thẩm định

Nội dung báo cáo của Tổ chuyên gia thẩm định liên ngành cho thấy, về cơ bản Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình MTQG đã được chuẩn bị công phu, được chỉnh sửa nhiều lần trên cơ sở tiếp thu, giải trình ý kiến của các bộ, ngành liên quan nhằm bảo đảm phù hợp và khả thi trong tổ chức thực hiện. Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi có đủ các đầu mục tài liệu theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP và tại khoản 1 Điều 44 Luật Đầu tư công.

Trước những ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng thẩm định cùng đại diện các cơ quan liên quan và Tổ chuyên gia thẩm định liên ngành; Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh khẳng định: UBDT sẽ tiếp thu để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình MTQG trong thời gian sớm nhất. Trong đó, sẽ lưu ý đến các nội dung như: Khả năng huy động các nguồn vốn; kinh phí thực hiện một số dự án thành phần để bảo đảm phù hợp với quan điểm, mục tiêu, phạm vi, đối tượng, nội dung tại Nghị quyết số 88/2019/QH14, Nghị quyết số 120/2020/QH14 cũng như tính khả thi, hiệu quả trong quá trình triển khai; phân định rõ hơn trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp đối với từng nội dung hoạt động của Chương trình…

Đánh giá cao công tác chuẩn bị của các đơn vị, bộ, ngành… Chủ tịch Hội đồng thẩm định Nhà nước - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng, với 118 chính sách tích hợp, Chương trình MTQG là một Chương trình khó, do vậy UBDT và các bộ, ngành, địa phương phải phối hợp chặt chẽ, rà soát kỹ lưỡng để tránh trùng lắp, xử lý vấn đề của các dự án đã và đang làm của 21 chương trình mục tiêu giai đoạn trước, 2 chương trình mục tiêu quốc gia cũ và 2 chương trình mục tiêu quốc gia chuẩn bị xây dựng.

Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng thẩm định đề nghị UBDT khẩn trương giải trình và hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình, gửi cơ quan thường trực Hội đồng để hoàn thiện, thẩm định và trình Chủ tịch Hội đồng ký trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Chương trình.

Để đạt sự thống nhất cao và có thể triển khai ngay các dự án khi có Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ cho Chương trình MTQG, thời gian này, UBDT đã và đang chủ động phối hợp với các bộ, ngành trao đổi về các giải pháp và xây dựng chương trình phối hợp thực hiện chương trình.

Về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG, tại Hội nghị tổ chức mới đây, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải cho biết, UBDT đang hoàn thiện những bước cuối cùng dự thảo Tờ trình về việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công của Chương trình. Quyết định sẽ là căn cứ để phân bổ ngân sách trung ương cho các bộ, ngành và địa phương thực hiện Chương trình MTQG có trọng tâm, trọng điểm và bền vững. Trong đó, tập trung cho các xã, thôn, bản khó khăn nhất; giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách nhất; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, các nhóm DTTS khó khăn nhất.

“Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025” hướng tới mục tiêu thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập giữa vùng đồng bào DTTS và miền núi so với bình quân của cả nước, đến năm 2025 giảm 50% số xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; đến năm 2030 cơ bản không còn xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Chương trình được kết cấu gồm 10 dự án thành phần.

Phương Tú