Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển ngành Công Thương đến năm 2030

Bộ Công Thương ra Quyết định ban hành Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển ngành Công Thương đến năm 2030.
Bộ Công Thương thông báo nộp hồ sơ tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2024 "Cầu nối" đưa tri thức khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến với công chúng

Cụ thể ngày 30/10/2023, Bộ Công Thương có Quyết định số 2795/QĐ-BCT ban hành Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển ngành Công Thương đến năm 2030.

Nâng cao đóng góp của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Mục tiêu của Quyết định đề cập cụ thể đến việc khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng góp thiết thực vào việc thực hiện các mục tiêu, kế hoạch phát triển ngành Công Thương, thực hiện tái cấu trúc công nghiệp và thương mại giai đoạn 2021 – 2030; thực sự trở thành động lực quan trọng để xây dựng nền công nghiệp quốc gia hiện đại, có năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh cao, khả năng tự chủ, thích ứng, chống chịu tốt, trình độ công nghệ tiên tiến ở nhiều lĩnh vực quan trọng; góp phần tích cực phát triển thương mại theo hướng hiện đại, tăng trưởng nhanh và bền vững, phát huy lợi thế và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do gắn với nâng cao uy tín, chất lượng hàng Việt Nam.

Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển ngành Công Thương đến năm 2030
Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển ngành Công Thương đến năm 2030 (Ảnh minh họa)

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030: Nâng cao đóng góp của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào tăng trưởng chung của ngành, lĩnh vực công nghiệp và thương mại thông qua các hoạt động nghiên cứu phát triển, ứng dụng, chuyển giao, đổi mới, làm chủ và nội địa hóa công nghệ, thiết bị tiên tiến, hiện đại, nâng cao năng lực tổ chức, quản trị doanh nghiệp; góp phần xứng đáng vào việc thực hiện các mục tiêu chung của toàn ngành Công Thương đến năm 2030: tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp đạt bình quân trên 8,5%/năm; tốc độ tăng năng suất lao động công nghiệp đạt bình quân 7,5%/năm.

Bên cạnh đó, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng vai trò quan trọng phục vụ phát triển công nghiệp, trọng tâm là các ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp chế biến, chế tạo, góp phần dịch chuyển cơ cấu nội ngành lên các công đoạn sản xuất có giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị sản xuất; thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp mới, công nghiệp công nghệ cao; đóng góp thiết thực vào việc thực hiện các mục tiêu đến năm 2030: tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo đạt khoảng 30% GDP và tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong các ngành chế biến, chế tạo đạt trên 45%.

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đảm bảo cung cấp các luận cứ khoa học và thực tiễn để xây dựng và thực thi các cơ chế, chính sách phù hợp phục vụ phát triển thương mại trong nước, mở rộng thị trường xuất khẩu; thúc đẩy ứng dụng công nghệ hiện đại, chuyển đổi số trong các hoạt động thương mại, quản lý thị trường; phát triển thương mại điện tử, kinh tế số và các mô hình kinh doanh mới; góp phần tích cực thực hiện mục tiêu tăng trưởng doanh số thương mại điện tử giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng (Business to Customer - B2C) bình quân từ 20 - 25%/năm.

Tỷ lệ nhiệm vụ khoa học và công nghệ xuất phát từ nhu cầu của thực tiễn và có kết quả được ứng dụng vào thực tiễn đạt trên 90%; tối thiểu 50% kết quả nghiên cứu có khả năng chuyển giao cho doanh nghiệp, phục vụ sản xuất, kinh doanh; ít nhất 30% kết quả nghiên cứu được đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; 15% nhiệm vụ khoa học và công nghệ tham gia đào tạo sau đại học.

Ngoài ra, các tổ chức khoa học và công nghệ ngành Công Thương được nâng cao về năng lực nghiên cứu, trở thành chủ thể nghiên cứu mạnh, hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm; phấn đấu có khoảng 10 phòng thí nghiệm, thử nghiệm chuyên ngành có cơ sở vật chất, thiết bị nghiên cứu hiện đại, đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017; khoảng 10 đơn vị nghiên cứu khoa học và công nghệ có cơ sở sản xuất thực nghiệm, trung tâm tư vấn, chuyển giao công nghệ hoặc hình thành công ty khởi nghiệp trực thuộc để thương mại hóa các kết quả nghiên cứu; tỷ lệ cán bộ nghiên cứu có trình độ sau đại học ở các tổ chức khoa học và công nghệ công lập trong ngành Công Thương đạt tối thiểu 50%, trong đó phấn đấu tiến sĩ chiếm trên 10%.

Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong ngành Công Thương theo hướng đông bộ, đầy đủ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước, hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp các cam kết quốc tế; góp phần khuyến khích doanh nghiệp áp dụng công nghệ tiên tiến, nâng cao năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa Việt Nam; tỷ lệ hài hòa của hệ thống tiêu chuẩn quốc gia trong ngành Công Thương với tiêu chuẩn quốc tế đạt trên 70%.

Đồng thời, hỗ trợ được ít nhất 200 doanh nghiệp ứng dụng công nghệ tiên tiến là kết quả của hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào quản trị, sản xuất, kinh doanh, đem lại hiệu quả tích cực trong hoạt động (thể hiện bằng tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, tạo việc làm và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động,...).

4 định hướng nhiệm vụ

Thứ nhất, đổi mới hoạt động khoa học và công nghệ theo hướng thiết thực, đáp ứng nhu cầu của thực tiễn và yêu cầu phát triển ngành Công Thương.

Nâng cao chất lượng xây dựng, triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên cơ sở bám sát nhu cầu của thị trường, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, gắn với các định hướng, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành. Lồng ghép hoạt động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ với các hoạt động đổi mới sáng tạo, tiêu chuẩn hóa và sở hữu trí tuệ.

Tăng cường triển khai các nhiệm vụ có sự tham gia, phối hợp chặt chẽ giữa viện nghiên cứu, trường đại học với doanh nghiệp; các nhiệm vụ có sự liên kết giữa tổ chức khoa học và công nghệ trong nước với tổ chức quốc tế để ứng dụng, chuyển giao, tiếp thu công nghệ tiên tiến của thế giới cho doanh nghiệp trong nước. Ưu tiên triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ được xây dựng trên cơ sở đặt hàng của các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp.

Thứ hai, nâng cao tiềm lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển các tổ chức khoa học và công nghệ ngành Công Thương trở thành chủ thể nghiên cứu mạnh.

Đẩy mạnh thu hút và trọng dụng nguồn nhân lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo chất lượng cao, nhất là các nhà khoa học trẻ tài năng, các nhà khoa học, chuyên gia giỏi trong và ngoài nước; xây dựng mạng lưới và hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh để sẵn sàng tham vấn, tham gia giải quyết các nhiệm vụ trọng điểm, phát sinh mới của ngành Công Thương.

Thứ ba, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp

Đẩy mạnh hoạt động đổi mới, ứng dụng các công nghệ, dây chuyền thiết bị tiên tiến, chuyển đổi số, đổi mới quy trình sản xuất, áp dụng các mô hình kinh doanh mới, mô hình đổi mới sáng tạo tại doanh nghiệp.

Thúc đẩy rộng rãi hoạt động tiếp thu công nghệ, lan tỏa tri thức thông qua doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) dưới các hình thức: doanh nghiệp FDI đào tạo, sử dụng lao động trình độ cao người Việt Nam; doanh nghiệp trong nước liên doanh với doanh nghiệp FDI; doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ cung ứng cho doanh nghiệp FDI; các trung tâm R&D trong nước cung cấp các dịch vụ nghiên cứu, dịch vụ kỹ thuật cho doanh nghiệp FDI,... và các hình thức phù hợp khác.

Thứ tư, định hướng trọng tâm nghiên cứu phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển ngành Công Thương: Lĩnh vực chiến lược, chính sách phát triển công nghiệp và thương mại; Lĩnh vực cơ khí, cơ điện tử, thiết bị điện, điện tử và tự động hóa; Lĩnh vực công nghiệp khai khoáng - luyện kim; Lĩnh vực công nghiệp hóa chất và hóa dầu; Lĩnh vực công nghiệp năng lượng, năng lượng tái tạo; Lĩnh vực công nghiệp dệt may, da giày; Lĩnh vực công nghiệp công nghệ sinh học, công nghiệp thực phẩm; Lĩnh vực công nghiệp nhẹ khác (giấy, gốm sứ, thủy tinh,...); Lĩnh vực công nghiệp môi trường.

Để thực hiện mục tiêu nhiệm vụ trên, Bộ Công Thương giao Vụ Khoa học và Công nghệ: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan phổ biến, hướng dẫn và xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược; cập nhật thông tin, đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất việc điều chỉnh Chiến lược phù hợp với tình hình phát triển của ngành Công Thương; tổng hợp kết quả thực hiện và định kỳ hàng năm báo cáo Bộ trưởng.

Rà soát cơ chế, chính sách, hệ thống pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và các luật liên quan để đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới phù hợp với mục tiêu, định hướng và giải pháp đề ra trong Chiến lược;

Xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm trung và dài hạn, kế hoạch khoa học và công nghệ hàng năm của Bộ Công Thương để thực hiện Chiến lược.

Vụ Kế hoạch - Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Vụ Khoa học và Công nghệ và các đơn vị có liên quan rà soát, lựa chọn các tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc Bộ Công Thương được xác định ưu tiên trong Chiến lược để tham mưu đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn, bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn xây dựng và quản lý thực hiện dự toán kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ của Chiến lược; chủ trì rà soát, đổi mới cơ chế tài chính phù hợp với đặc thù của hoạt động khoa học và công nghệ của ngành theo quy định của pháp luật.

Vụ Tổ chức cán bộ: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, sắp xếp, quy hoạch hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ công lập đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phê duyệt chức năng nhiệm vụ của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập đảm bảo tránh trùng lặp, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của các viện, trường trực thuộc Bộ.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo từ nguồn vốn ngân sách nhà nước; rà soát các chính sách thu hút nhân tài, đãi ngộ đối với nhà khoa học đầu ngành để tham mưu đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Bên cạnh đó, các Vụ, Cục, Tổng cục và các đơn vị thuộc Bộ chủ động xây dựng, lồng ghép kế hoạch thực hiện Chiến lược đảm bảo phù hợp với chiến lược phát triển của từng lĩnh vực; trực tiếp tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chiến lược thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của đơn vị.

Các viện, trường, doanh nghiệp ngành Công Thương tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật hiện hành; chủ động xây dựng, rà soát, điều chỉnh bổ sung chiến lược nghiên cứu, phát triển của tổ chức mình và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định và tổ chức thực hiện; cụ thể hoá và tổ chức thực hiện các mục tiêu, định hướng nhiệm vụ và giải pháp trong Chiến lược của ngành vào chiến lược phát triển, kế hoạch năm năm, hàng năm của tổ chức mình.

Các hội, hiệp hội, tổ chức khác, cá nhân theo chức năng, quyền và nghĩa vụ của mình chủ động, tích cực tham gia thực hiện, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chiến lược.

Xem chi tiết Quyết định tại đây!

Việt Anh
Bài viết cùng chủ đề: khoa học công nghệ

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Hướng dẫn thực hiện công tác quốc phòng-quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024 của ngành Công Thương

Hướng dẫn thực hiện công tác quốc phòng-quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024 của ngành Công Thương

Bộ Công Thương vừa ban hành Hướng dẫn số 905/HD-BCT về thực hiện công tác quốc phòng-quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024 của ngành Công Thương.
Quyết định về Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết của Chính phủ

Quyết định về Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết của Chính phủ

Bộ Công Thương ban hành Quyết định về Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 5/1/2024 của Chính phủ.
Bộ Công Thương ban hành quyết định kết quả rà soát lần thứ hai chống bán phá giá bột ngọt

Bộ Công Thương ban hành quyết định kết quả rà soát lần thứ hai chống bán phá giá bột ngọt

Bộ Công Thương ban hành quyết định kết quả rà soát lần thứ hai áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm bột ngọt có xuất xứ từ Trung Quốc.
Bộ Công Thương ban hành Quyết định về thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng

Bộ Công Thương ban hành Quyết định về thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.
Bộ Công Thương lấy ý kiến đối với danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” lần thứ 5

Bộ Công Thương lấy ý kiến đối với danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” lần thứ 5

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến đối với danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân” và “Nghệ nhân Ưu tú” lần thứ 5 do Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ xét tặng.

Tin cùng chuyên mục

Bộ Công Thương ban hành chương trình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về phát triển kinh tế - xã hội 2024

Bộ Công Thương ban hành chương trình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về phát triển kinh tế - xã hội 2024

Bộ Công Thương ban hành chương trình hành động nhằm thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024.
Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận cho 161 thương nhân đủ điều kiện xuất khẩu gạo

Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận cho 161 thương nhân đủ điều kiện xuất khẩu gạo

Thông tin từ Bộ Công Thương, tính đến ngày 22/1/2024, cả nước có 161 thương nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo.
VCCI góp ý về đơn giản hóa thủ tục thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính

VCCI góp ý về đơn giản hóa thủ tục thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính

VCCI góp ý Dự thảo Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính giai đoạn 2023-2025.
Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 2024-2025

Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 2024-2025

Bộ Công Thương mới đây ban hành Quyết định số 06/QĐ-BCT về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng giai đoạn 2024-2025.
Hướng dẫn về Hội đồng quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Công Thương

Hướng dẫn về Hội đồng quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Công Thương

Bộ Công Thương ban hành Thông tư 46/2023/TT-BCT hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập ngành Công Thương.
Bộ Công Thương ban hành hướng dẫn triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Bộ Công Thương ban hành hướng dẫn triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Bộ Công Thương mới đây có văn bản số 9333/BCT-ATMT hướng dẫn triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024.
Thành lập Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước các dự án quan trọng quốc gia về năng lượng

Thành lập Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước các dự án quan trọng quốc gia về năng lượng

Bộ Công Thương vừa có Quyết định thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.
Bộ Công Thương ban hành Thông tư về danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn

Bộ Công Thương ban hành Thông tư về danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn

Bộ Công Thương đã có Thông tư 41/2023/TT-BCT ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.
Bộ Công Thương: Tập trung các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu

Bộ Công Thương: Tập trung các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu

Bộ Công Thương vừa ban hành Chỉ thị số 01 triển khai các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.
Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi liên quan đến kinh doanh thuốc lá, có hiệu lực từ 4/2/2024

Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi liên quan đến kinh doanh thuốc lá, có hiệu lực từ 4/2/2024

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 43/2023/TT-BCT sửa đổi Thông tư 57/2018/TT-BCT hướng dẫn các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá.
Đề xuất nguyên tắc xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện

Đề xuất nguyên tắc xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện.
Bộ Công Thương ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia

Bộ Công Thương ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia

Bộ Công Thương vừa ra Thông tư số 40/2023/TT-BCT ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia.
Quy định mới về các biện pháp phòng vệ thương mại

Quy định mới về các biện pháp phòng vệ thương mại

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 42 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37 quy định nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại.
Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định kỹ thuật đo đạc, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định kỹ thuật đo đạc, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

Bộ Công Thương mới đây ban hành Thông tư Quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính ngành Công Thương.
Bộ Công Thương ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến

Bộ Công Thương ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến

Bộ Công Thương mới đây đã ban hành quyết định số 3315/QĐ-BCT về danh mục dịch vụ công trực tuyến.
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ nhũ tương

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ nhũ tương

Bộ Công Thương đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ nhũ tương tạo biên dùng cho lộ thiên và mỏ hầm lò…
Bộ Công Thương ban hành một số quy chuẩn mới về an toàn vật liệu nổ công nghiệp

Bộ Công Thương ban hành một số quy chuẩn mới về an toàn vật liệu nổ công nghiệp

Bộ Công Thương mới đây đã ban hành nhiều Thông tư về các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp.
Bộ Công Thương ban hành quy định về an toàn đối với cáp điện, động cơ điện trong hầm lò

Bộ Công Thương ban hành quy định về an toàn đối với cáp điện, động cơ điện trong hầm lò

Bộ Công Thương mới đây đã ban hành Thông tư số 35/2023/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với cáp điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò.
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - dây dẫn tín hiệu nổ

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - dây dẫn tín hiệu nổ

Bộ Công Thương mới đây đã ban hành Thông tư số 27/2023/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - dây dẫn tín hiệu nổ.
Bộ Công Thương quy định hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2024

Bộ Công Thương quy định hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2024

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 37/2023/TT-BCT Quy định hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2024.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động