Bổ sung chính sách mới thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng

Công nghiệp quốc phòng có vai trò hết sức quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
Thủ tướng Chính phủ: Phát triển công nghiệp quốc phòng trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia Nhà máy Z143: 5 năm liền nhận Cờ thi đua của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng: Hơn 2.000 sáng kiến cải tiến làm lợi hơn 50 tỷ đồng

Nhiều chính sách đột phá cho phát triển công nghiệp quốc phòng

Hiện nay, qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung, dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng an ninh và Động viên công nghiệp đã đưa ra nhiều chính sách mới, đặc thù, có tính đột phá để thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp quốc phòng.

Theo Đại tá Phan Thị Hoài Vân, Phó Tham mưu trưởng Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cho biết: Về cơ bản, quản lý hoạt động sản xuất quốc phòng an ninh được kế thừa các quy định đã được thực tiễn kiểm nghiệm tính hợp lý, hiệu quả; trong đó có nội dung về giao cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết trình tự, thủ tục giao nhiệm vụ, đặt hàng sản phẩm quốc phòng an ninh, dịch vụ công nghiệp quốc phòng an ninh.

Bổ sung chính sách mới thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng
Đại tá Phan Thị Hoài Vân kiểm tra, động viên công nhân Nhà máy Z111, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng. Ảnh: Báo QĐND

Dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp nhận được rất nhiều sự quan tâm của các đại biểu Quốc hội và cơ quan chức năng. Những ý kiến tham gia đóng góp đều tập trung vào việc thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng và phát triển Công nghiệp quốc phòng an ninh, nhất là các cơ chế, chính sách đặc thù cho lĩnh vực này.

“Trong dự thảo luật đã quy định rõ có 4 nguồn lực tài chính cho công nghiệp quốc phòng an ninh, gồm: Ngân sách nhà nước; nguồn tài chính của doanh nghiệp; các quỹ hợp pháp chi cho công nghiệp quốc phòng an ninh; các nguồn vốn hợp pháp khác. Trong đó, trên cơ sở tiếp thu những ý kiến đóng góp cho dự thảo luật, đã đề xuất sử dụng quỹ hỗ trợ đầu tư và hình thành quỹ công nghiệp quốc phòng an ninh để đáp ứng nhu cầu về nguồn vốn đầu tư phát triển công nghiệp quốc phòng an ninh. Quỹ hỗ trợ đầu tư đang được Chính phủ xây dựng nghị định trên cơ sở Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/011/2023 của Quốc hội. Quỹ có chức năng hỗ trợ, khuyến khích và thu hút đầu tư đối với các doanh nghiệp thuộc một số lĩnh vực ưu tiên, hỗ trợ cho cả doanh nghiệp trong và ngoài nước” Đại tá Phan Thị Hoài Vân cho biết thêm.

Dự thảo luật đã đưa cơ sở công nghiệp dân sinh vào hệ thống cơ sở công nghiệp quốc phòng, hệ thống cơ sở công nghiệp an ninh, đây là điểm mới so với quy định hiện hành. Đặc biệt, trong nhiệm vụ động viên công nghiệp, cách tiếp cận mới được thể hiện ở các mục tiêu:

Thứ nhất, mở rộng đối tượng động viên công nghiệp cho tất cả thành phần kinh tế, kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Mở rộng lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp về sản phẩm động viên công nghiệp, gồm: Vũ khí, trang bị kỹ thuật được sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa, tăng hạn sử dụng, vật tư kỹ thuật được sản xuất phục vụ quốc phòng an ninh; về đối tượng sử dụng sản phẩm.

Thứ hai, động viên công nghiệp được tiến hành trên cơ sở huy động năng lực đã có của doanh nghiệp; tập trung vào các doanh nghiệp có công nghệ hiện đại, quy mô sản xuất lớn, hạn chế huy động những doanh nghiệp nhỏ lẻ, sản xuất không ổn định; xây dựng mạng lưới cơ sở công nghiệp động viên rộng khắp, đa dạng về sản phẩm; đồng thời gắn kết chặt chẽ với hệ thống cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt.

Thứ ba, chuẩn bị động viên công nghiệp được tiến hành, thực hiện từ thời bình và trong suốt quá trình động viên. Động viên công nghiệp là quá trình khép kín, có phát triển trong thực hành chiến tranh và sau chiến tranh. Quy định nguyên tắc cơ bản đối với những vấn đề mà thực tiễn chưa đủ cơ sở để luật hóa hoặc cần có tính mở, tính dự báo làm cơ sở cho triển khai khi có tình huống trong tương lai.

Thứ tư, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các địa phương, các quân khu trong việc khảo sát, lựa chọn, quản lý năng lực của các doanh nghiệp để động viên công nghiệp trong những tình huống quốc phòng; xây dựng dữ liệu quốc gia quản lý năng lực các doanh nghiệp đáp ứng điều kiện động viên công nghiệp.

Thứ năm, nâng cao hiệu quả, tính khả thi, thu hút doanh nghiệp tham gia động viên công nghiệp thông qua việc bổ sung quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi; tăng cường, gắn kết về quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ động viên công nghiệp.

Mục tiêu trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia

Xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng là chủ trương chiến lược, luôn được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Trong thời kỳ đổi mới, nhất tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đảng ta đã đưa ra những định hướng quan trọng cho phát triển công nghiệp quốc phòng. Cụ thể, tại Báo cáo chính trị trình đại hội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII nêu rõ yêu cầu: "Phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh kết hợp phục vụ dân sinh"; "Xây dựng, phát triển nền công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh hiện đại, lưỡng dụng, vừa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc vừa góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã-hội...".

Bổ sung chính sách mới thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng
Việc phát triển Công nghiệp quốc phòng luôn được lãnh đạo Đảng, nhà nước cũng như Bộ Quốc phòng quan tâm phát triển

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 10 năm (2021-2030) đã nêu rõ: "Phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh theo hướng lưỡng dụng, thực sự trở thành một mũi nhọn của công nghiệp quốc gia; nghiên cứu sản xuất vũ khí công nghệ cao; tăng cường tiềm lực tận dụng và đẩy mạnh phát triển liên kết công nghiệp quốc phòng, an ninh và công nghiệp dân sinh"; "Đẩy mạnh đầu tư và ứng dụng khoa học, công nghệ trong nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh theo hướng lưỡng dụng, ngày càng hiện đại, có trình độ khoa học-công nghệ cao, là bộ phận quan trọng và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, chế tạo được một số loại vũ khí có ý nghĩa chiến lược, từng bước bảo đảm vũ khí, trang bị cho lực lượng vũ trang".

Các sản phẩm hàng hóa mang tính kinh tế phục vụ đời sống dân sinh trở thành lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phát triển ngày càng mạnh, vừa đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong và ngoài nước, góp phần trực tiếp vào nền sản xuất hàng hóa của Việt Nam, vừa góp phần bảo đảm việc làm cho người lao động của doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng trong bối cảnh nhiệm vụ sản xuất hàng quốc phòng trong thời bình không thể khai thác hết năng lực sản xuất và mang lại mức lương đủ để thu hút, giữ chân người lao động.

Đến nay, công nghiệp quốc phòng Việt Nam cơ bản bảo đảm tốt nhu cầu của lực lượng vũ trang, nhất là về vũ khí thông thường và một số loại vũ khí công nghệ cao.

Tuy nhiên, yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới đòi hỏi quan tâm đầu tư phát triển hơn nữa đến công nghiệp quốc phòng để phục vụ quá trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang.

Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, toàn diện như hiện nay, đặc biệt là khi hội nhập quốc tế về công nghiệp quốc phòng được xác định là một kênh không tách rời của quá trình hội nhập quốc tế về quốc phòng, an ninh, từng bước đi vào chiều sâu, ổn định, thực chất và hiệu quả thì xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng hiện đại là tất yếu khách quan, phù hợp với xu hướng phát triển công nghiệp quốc phòng thế giới.

Thực tiễn các cuộc xung đột vũ trang, chiến tranh giữa các quốc gia trong thời gian gần đây càng cho thấy vai trò của công nghiệp quốc phòng trong phát triển công nghiệp quốc gia, làm bệ đỡ cho phát triển kinh tế - xã hội khi hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp dân sự bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi chiến tranh. Vì thế, có thể khẳng định, việc phát triển công nghiệp quốc phòng trở thành một mũi nhọn của công nghiệp quốc gia là vấn đề mang tính chiến lược, vừa cấp bách, vừa cơ bản, lâu dài.

Đức Lâm
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Bộ Quốc phòng

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Sản xuất công nghiệp Đắk Nông: Bước chuyển mình tích cực

Sản xuất công nghiệp Đắk Nông: Bước chuyển mình tích cực

Ngành công nghiệp của Đắk Nông đã có những bước chuyển dịch, từ các ngành giá trị thấp sang các ngành có giá trị gia tăng cao.
Thăng hạng cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Thăng hạng cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Khi toàn cầu hóa phát triển, các công ty phải bắt kịp những xu hướng mới nhất trong việc tìm nguồn cung ứng quốc tế nếu muốn giữ vững vị thế cạnh tranh.
“Trợ lực” cho doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước

“Trợ lực” cho doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước

Chính phủ vừa ban hành Nghị định gia hạn nộp thuế TTĐB với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Chính sách này được kỳ vọng hỗ trợ DN ô tô trong nước phục hồi.
Bộ Quốc phòng: Nhà máy Z121 khẳng định top đầu trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng

Bộ Quốc phòng: Nhà máy Z121 khẳng định top đầu trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng

Những năm qua, Nhà máy Z121 luôn là lá cờ đầu trong sản xuất quốc phòng và kinh tế, khẳng định top đầu trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng trong thời kỳ mới.
Sản xuất công nghiệp của Bắc Ninh bật tăng 9,89%

Sản xuất công nghiệp của Bắc Ninh bật tăng 9,89%

Sản xuất công nghiệp quý II/2024 của tỉnh Bắc Ninh có sự khởi sắc đáng kể, với giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp ước tính tăng 9,89%.

Tin cùng chuyên mục

Xây dựng thương hiệu Việt Nam về công nghiệp bán dẫn

Xây dựng thương hiệu Việt Nam về công nghiệp bán dẫn

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, Việt Nam có tiềm năng để cung cấp dịch vụ sản xuất cho công nghiệp bán dẫn, xây dựng thương hiệu Việt Nam về bán dẫn.
Doanh nghiệp dệt may “tiến thoái lưỡng nan” trong thực hiện ESG

Doanh nghiệp dệt may “tiến thoái lưỡng nan” trong thực hiện ESG

Nếu thực hiện sớm quá thì khó bán hàng do giá cao nhưng muộn lại không vào được thị trường đích, đó là thế khó của doanh nghiệp dệt may trong thực hiện ESG.
Nhiều giải pháp gỡ khó cho ngành thép

Nhiều giải pháp gỡ khó cho ngành thép

Việt Nam cần có các định hướng chính sách để phát triển mạnh ngành luyện kim, vật liệu, đặc biệt là các loại thép chế biến chế tạo, bảo vệ sản xuất trong nước.
Bắc Kạn: Nhiều khó khăn trong triển khai công tác khuyến công

Bắc Kạn: Nhiều khó khăn trong triển khai công tác khuyến công

Nguồn kinh phí không hấp dẫn, tiêu chuẩn để được hỗ trợ cao đã khiến Bắc Kạn gặp nhiều khó khăn trong triển khai công tác khuyến công.
Khởi công dự án VSIP Lạng Sơn: Động lực thúc đẩy công nghiệp địa phương phát triển

Khởi công dự án VSIP Lạng Sơn: Động lực thúc đẩy công nghiệp địa phương phát triển

Ngày 14/6, đã diễn ra lễ khởi công dự án VSIP Lạng Sơn trên diện tích 600 ha tại xã Hồ Sơn và Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.
Đầu tư ngành công nghiệp, làm gì  để “giữ chân” nhà đầu tư ngoại?

Đầu tư ngành công nghiệp, làm gì để “giữ chân” nhà đầu tư ngoại?

Việc tập trung phát triển công nghiệp, tăng nội lực ngành sản xuất sẽ góp phần thu hút và giữ chân dòng vốn FDI.
Khó khăn trong chuyển đổi mô hình trung tâm khuyến công theo hướng tự chủ

Khó khăn trong chuyển đổi mô hình trung tâm khuyến công theo hướng tự chủ

Chính phủ chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi mô hình trung tâm khuyến công theo hướng tự chủ, tuy nhiên quá trình thực hiện còn nhiều khó khăn.
Bộ Quốc phòng: Nhà máy Z111 hướng trọng tâm phong trào thi đua vào xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Bộ Quốc phòng: Nhà máy Z111 hướng trọng tâm phong trào thi đua vào xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Chiều 13/6, Nhà máy Z111 đơn vị thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024.
Lào Cai: Sản xuất công nghiệp tăng trưởng, sản phẩm chủ lực tiêu thụ thuận lợi

Lào Cai: Sản xuất công nghiệp tăng trưởng, sản phẩm chủ lực tiêu thụ thuận lợi

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tình hình hoạt động sản xuất công nghiệp của tỉnh Lào Cai dù còn khó khăn nhưng vẫn trên đà tăng trưởng…
Tuyên Quang đề nghị tăng nguồn vốn hỗ trợ cho đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp

Tuyên Quang đề nghị tăng nguồn vốn hỗ trợ cho đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp

Phần lớn cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được đầu tư hạ tầng bằng nguồn ngân sách, tỉnh đề xuất tăng hỗ trợ nhằm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật.
“Kích” sản xuất công nghiệp đạt mục tiêu tăng trưởng

“Kích” sản xuất công nghiệp đạt mục tiêu tăng trưởng

Với vai trò trụ cột của nền kinh tế, sản xuất công nghiệp đòi hỏi những lực đẩy mới mạnh mẽ, toàn diện hơn để hồi phục trong năm 2024.
Doanh nghiệp dệt may cần chính sách tín dụng linh hoạt hơn

Doanh nghiệp dệt may cần chính sách tín dụng linh hoạt hơn

Dù đơn hàng dồi dào hơn nhưng doanh nghiệp dệt may trong nước lại khó tiếp cận vốn vay cho nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất.
Nam Định “dọn đường” cho phát triển công nghiệp

Nam Định “dọn đường” cho phát triển công nghiệp

UBND tỉnh Nam Định đang đẩy nhanh tiến độ phê duyệt chủ trương đầu tư, hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp nhằm thu hút các dự án sản xuất công nghiệp.
Yếu tố nào hỗ trợ phục hồi tiêu thụ thép nửa cuối năm?

Yếu tố nào hỗ trợ phục hồi tiêu thụ thép nửa cuối năm?

Ngành thép đang ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt với những nỗ lực tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực bất động sản, sự thúc đẩy đầu tư công.
Tiến dần đến sự ổn định của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam

Tiến dần đến sự ổn định của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam

Việt Nam đã và đang nỗ lực xây dựng một ngành công nghiệp ô tô với mục tiêu sản xuất thay thế nhập khẩu và từng bước tiến tới xuất khẩu.
Nhiều ông lớn “đổ bộ”, công nghiệp hỗ trợ Việt Nam cần tiếp sức

Nhiều ông lớn “đổ bộ”, công nghiệp hỗ trợ Việt Nam cần tiếp sức

Việc các tập đoàn đa quốc gia hàng từ điện tử, bán dẫn... đầu tư vào Việt Nam là tín hiệu đáng mừng, đồng thời là cơ hội cho ngành công nghiệp hỗ trợ.
Pháo tự hành 2S43 Malva của Nga lần đầu xuất hiện tại Ukraine có gì đặc biệt?

Pháo tự hành 2S43 Malva của Nga lần đầu xuất hiện tại Ukraine có gì đặc biệt?

Mới đây, phía Ukraine đã công khai bức ảnh chụp từ máy bay không người lái trinh sát tầm xa về pháo tự hành 2S43 Malva của quân đội Nga ở hướng Kharkov.
Nhận diện yếu tố sẽ tác động tới phát triển công nghiệp, thương mại

Nhận diện yếu tố sẽ tác động tới phát triển công nghiệp, thương mại

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương đã nhận diện những yếu tố sẽ tác động tới phát triển công nghiệp, thương mại.
Đăk Nông vẫn còn lúng túng trong triển khai Nghị định 32 về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Đăk Nông vẫn còn lúng túng trong triển khai Nghị định 32 về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Nghị định 32 về quản lý, phát triển cụm công nghiệp đã có hiệu lực từ ngày 1/5 nhưng ngành Công Thương Đăk Nông còn lúng túng trong triển khai thực hiện.
HanoiPlas 2024: Hơn 200 doanh nghiệp giới thiệu máy móc, thiết bị công nghiệp nhựa và cao su

HanoiPlas 2024: Hơn 200 doanh nghiệp giới thiệu máy móc, thiết bị công nghiệp nhựa và cao su

Triển lãm Quốc tế lần thứ 12 về máy móc, thiết bị công nghiệp ngành nhựa, cao su (HanoiPlas 2024) quy tụ hơn 200 doanh nghiệp diễn ra từ 5-8/6.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động