Bộ Công Thương: Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong tình hình mới, thời gian qua Bộ Công Thương đã đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.
Bộ Công Thương chú trọng đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Bộ Công Thương: Nâng cao chất lượng công chức qua hoạt động đào tạo, bồi dưỡng

Thực hiện các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, thời gian qua, Bộ Công Thương đã đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức gắn với yêu cầu thực tế của nhiệm vụ quản lý nhà nước và đã đạt được những kết quả nhất định.

Ông Vũ Anh Hoàng - Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương đã trao đổi về công tác này.

Bộ Công Thương: Nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Bộ Công Thương đang được triển khai hiệu quả. Ảnh Tổng cục Quản lý thị trường

Thời gian qua, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Bộ Công Thương đã và đang triển khai những Đề án, chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thế nào?

Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Bộ Công Thương hàng năm đều xây dựng và dành nguồn lực triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Cụ thể năm 2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 524/QĐ-BCT ngày 01/3/2023 về việc giao kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2023.

Căn cứ Kế hoạch đã được giao, Vụ Tổ chức cán bộ đã phối hợp với các đơn vị chức năng trong Bộ triển khai nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và dài hạn bằng nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp và một phần kinh phí do các tổ chức tài trợ thông qua các chương trình hợp tác.

Tính hết quý III/2023, Bộ Công Thương đã triển khai đào tạo, cử đi đào tạo cho hàng trăm lượt công chức, cụ thể: Đối với đào tạo, bồi dưỡng trong nước, đã bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước các ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp gần 250 công chức; bồi dưỡng kiến thức lãnh đạo, quản lý cấp phòng, cấp Vụ cho 67 công chức; bồi dưỡng về nghiệp vụ chuyên môn cho hơn 600 công chức

Đối với đào tạo bồi dưỡng nước ngoài, đã tổ chức bồi dưỡng các khóa ngắn hạn cho hơn 60 công chức, viên chức lãnh đạo quản lý từ các nguồn tài trợ nước ngoài thông qua các chương trình hợp tác.

Bên cạnh các chương trình đào tạo, Vụ Tổ chức cán bộ cũng đã phối hợp với Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn về công tác cán bộ cho công chức, viên chúc của các đơn vị thuộc Bộ nhằm triển khai, hướng dẫn các quy định, văn bản quy phạm pháp luật mới của Đảng, Nhà nước trong công tác cán bộ.

Bộ Công Thương: Nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức
Ông Vũ Anh Hoàng - Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương

Trước các yêu cầu đổi mới cho phù hợp với sự biến đổi và xu hướng của sự phát triển, Bộ Công Thương đã tập trung vào những nội dung cốt lõi gì khi thực hiện, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng?

Định hướng, mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Bộ Công Thương là gắn liền với chức năng, nhiệm vụ của Bộ, do đó nội dung của đào tạo, bồi dưỡng cũng tập trung vào nhiệm vụ nâng cao kỹ năng quản lý chuyên ngành, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm như: Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng đàm phán, ký kết các thỏa thuận, hiệp định thương mại; năng lực tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các cam kết, nội dung hợp tác về hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại; kiến thức và kỹ năng về nghiên cứu, phân tích; cung cấp thông tin chính sách, pháp luật cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước; kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến công tác quản lý thị trường trong nước;…

Qua theo dõi, tổng hợp các chương trình, đề án đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Công Thương, đầu là những khó khăn, vướng mắc đối với công tác này, thưa ông?

Bộ Công Thương hiện đang có khoảng 140 công chức đang công tác tại các thương vụ ở 53 nước và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Do điều kiện công tác xa, các công chức khó có điều kiện được tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, nhất là các chương trình về lý luận chính trị, quản lý nhà nước.

Ngoài ra, từ năm 2018, Bộ Công Thương thành lập Tổng cục Quản lý thị trường và tiếp nhận gần 5.500 công chức từ các Cục quản lý thị trường địa phương. Từ năm 2018 đến nay, Bộ Công Thương đã khẩn trương triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng các tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc. Tuy nhiên nguồn kinh phí được cấp hàng năm vẫn chưa theo kịp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng. Kinh phí nhà nước hỗ trợ hàng năm không tăng theo nhu cầu nên tỷ lệ công chức của lực lượng quản lý thị trường được đào tạo, bồi dưỡng còn thấp.

Mặt khác, năm 2021 Chính phủ ban hành Nghị định 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 1 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, trong đó điều chỉnh giảm thời gian đào tạo, bồi dưỡng của các khoá đào tạo ngắn hạn xuống còn 4 tuần, vì thế các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Công Thương phải điều chỉnh phù hợp với quy định; đồng thời nguồn kinh phí cho các chương trình đào tạo, bồi dưỡng vẫn chưa theo kịp với các thay đổi, yêu cầu mới.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Bộ Công Thương, thời gian tới Bộ sẽ triển khai các chương trình, kế hoạch cụ thể như thế nào đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng?

Năm 2024 và trong những năm tiếp theo, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các Đề án về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đã được Chính phủ đã phê duyệt như: Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025; Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030; Quyết định số 1960/QĐ-TTg ngày 01/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho cán bộ công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 146/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".

Ngoài ra, Bộ Công Thương tiếp tục tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số, kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu cho cán bộ, công chức để sẵn sàng cho chuyển đổi môi trường làm việc sang môi trường số. Xây dựng Chiến lược phát triển nguồn nhân lực số ngành Công Thương và chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển của kinh tế số theo từng thời kỳ. Xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức chuyên môn theo yêu cầu của vị trí việc làm…

Bên cạnh đó, căn cứ tình hình thực tế, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo lĩnh vực. Đồng thời, phối hợp với các tổ chức quốc tế tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho các cán bộ làm công tác ở các thương vụ. Ngoài ra, tiếp tục phối hợp với các trường đại học thuộc Bộ để tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, kỹ năng đàm phán, thương mại phục vụ cho các nhiệm vụ chuyên môn.

Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả cho các chương trình đào tạo, bồi dưỡng các đơn vị thụ hưởng cần bố trí thời gian để cán bộ, công chức tham gia. Ngoài ra, việc xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng không chỉ có sự tham gia của cơ sở đào tạo mà còn cần có sự tham gia đóng góp ý kiến từ các đơn vị thụ hưởng để đảm bảo tính hiệu quả, sát với thực tế, đáp ứng được nhu cầu nâng cao chuyên môn, kiến thức, áp dụng được vào công tác, nhiệm vụ của cán bộ, công chức. Đồng thời, cần chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên đào tạo, bồi dưỡng với cơ cấu hợp lý, có trình độ, am hiểu hội nhập quốc tế và kinh nghiệm thực tiễn; tăng cường xây dựng đội ngũ giảng viên thỉnh giảng, báo cáo viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý có nhiều kinh nghiệm, các chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế.

Xin cảm ơn ông!

Bảo Thoa
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Cơ sở đào tạo Bộ Công Thương

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Thí sinh trượt tốt nghiệp THPT năm 2024 sẽ được làm bài thi riêng vào năm sau?

Thí sinh trượt tốt nghiệp THPT năm 2024 sẽ được làm bài thi riêng vào năm sau?

Để đảm bảo quyền lợi cho các em, từ 2025 những học sinh chưa đỗ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi với bài thi riêng.
Thông điệp của tháng 3: Bảo vệ môi trường, giảm dấu chân carbon, Giờ Trái đất

Thông điệp của tháng 3: Bảo vệ môi trường, giảm dấu chân carbon, Giờ Trái đất

Nhiều sự kiện trong tháng 3 sẽ được triển khai với chủ đề về bảo vệ môi trường, giảm dấu chân carbon, ứng phó biến đổi khí hậu, Giờ Trái đất…trên toàn thế giới.
Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2024 khi nào được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành?

Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2024 khi nào được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành?

Đại diện Bộ giáo dục và Đào tạo cho biết, chỉ còn vài ngày nữa quy chế thi tốt nghiệp THPT 2024 sẽ được Bộ chính thức ban hành.
Mức tiền trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng được tính thế nào từ 1/7/2024?

Mức tiền trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng được tính thế nào từ 1/7/2024?

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2023/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP quy định mức trợ cấp người có công với cách mạng.
Dây tóc tiên chữa bệnh gì?

Dây tóc tiên chữa bệnh gì?

Dây tóc tiên hay tóc tiên, hoa sao, dương leo (danh pháp khoa học: Ipomoea quamoclit) là một loài thực vật có hoa trong họ Bìm bìm.

Tin cùng chuyên mục

Triển khai kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Triển khai kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam triển khai kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2024.
Các cấp công đoàn hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024

Các cấp công đoàn hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024

Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024 có chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”.
Thực hư chuyện "đá nở hoa" ở Quảng Nam

Thực hư chuyện "đá nở hoa" ở Quảng Nam

Những ngày qua, nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến xem hiện tượng "đá nở hoa" ở sông Trạm (một nhánh sông Tiên ở thôn 2, xã Tiên An, huyện Tiên Phước, Quảng Nam).
Thời tiết hôm nay ngày 4/3/2024: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi

Thời tiết hôm nay ngày 4/3/2024: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 4/3/2024: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng.
Dự báo thời tiết biển hôm nay 4/3/2024: Có mưa vài nơi

Dự báo thời tiết biển hôm nay 4/3/2024: Có mưa vài nơi

Thời tiết biển hôm nay 4/3/2024, Bắc vịnh Bắc Bộ ngày gió Đông Nam đến Nam cấp 4-5; chiều tối và đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng cao 2,0-3,5m.
Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 4/3/2024: Hà Nội mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 4/3/2024: Hà Nội mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 4/3/2024, Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng, đêm và sáng trời rét.
Bộ Nội vụ phản hồi kiến nghị bổ sung biên chế y tế học đường

Bộ Nội vụ phản hồi kiến nghị bổ sung biên chế y tế học đường

Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy định về vị trí việc làm y tế học đường.
Hải Phòng bắn pháo hoa ở đảo Cát Bà vào cuối tháng 3/2024

Hải Phòng bắn pháo hoa ở đảo Cát Bà vào cuối tháng 3/2024

TP. Hải Phòng sẽ tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa tầm thấp vào lúc 21h45 ngày 31/3 tại cầu tàu du lịch Cát Bà (huyện Cát Hải).
Thừa Thiên Huế: Nhu cầu tuyển dụng lao động đầu năm tăng cao

Thừa Thiên Huế: Nhu cầu tuyển dụng lao động đầu năm tăng cao

Đầu năm 2024, nhiều doanh nghiệp tại Thừa Thiên Huế tăng nhu cầu tuyển dụng lao động, nhằm đáp ứng các đơn hàng.
Giá trị đặc biệt làng nghề truyền thống mộc Kim Bồng

Giá trị đặc biệt làng nghề truyền thống mộc Kim Bồng

Điêu luyện, tinh tế trong kỹ thuật chạm trổ, những nghệ nhân mộc Kim Bồng đã tạo ra những sản phẩm mang tính nghệ thuật và giá trị đặc biệt cho làng nghề.
Cách tra cứu thông tin thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế

Cách tra cứu thông tin thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế

Thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu mới không ghi thời hạn hết hiệu lực. Tuy nhiên có nhiều cách để tra cứu thông tin thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế.
Phòng ngừa sâu bệnh cho cây trồng bằng các nguyên liệu tự nhiên

Phòng ngừa sâu bệnh cho cây trồng bằng các nguyên liệu tự nhiên

Các loại củ, quả như ớt, tỏi, gừng… chứa hàm lượng axit lớn, sẽ là các nguyên liệu tự nhiên giúp phòng ngừa sâu bệnh cho cây trồng.
Thời tiết hôm nay ngày 3/3/2024: Miền Bắc kết thúc rét đậm, trời hửng nắng

Thời tiết hôm nay ngày 3/3/2024: Miền Bắc kết thúc rét đậm, trời hửng nắng

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 3/3/2024: Miền Bắc kết thúc những ngày rét đậm rét hại, trưa chiều giảm mây trời nắng, nền nhiệt tăng khoảng 2-3 độ.
Dự báo thời tiết biển hôm nay 3/3/2024: Có gió mạnh và sóng lớn

Dự báo thời tiết biển hôm nay 3/3/2024: Có gió mạnh và sóng lớn

Thời tiết biển hôm nay 3/3/2024, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau gió Đông Bắc mạnh có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Sóng cao 2,0 - 3,5m.
Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 3/3/2024: Hà Nội tăng nhiệt, trưa chiều hửng nắng

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 3/3/2024: Hà Nội tăng nhiệt, trưa chiều hửng nắng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 3/3/2024, Hà Nội sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng, trời rét.
Thái Nguyên: Huyện Võ Nhai cho thuê trụ sở Phòng Tài chính trong 50 năm

Thái Nguyên: Huyện Võ Nhai cho thuê trụ sở Phòng Tài chính trong 50 năm

UBND huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) đang tìm người để cho thuê trụ sở Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện trong thời gian 50 năm.
Thanh Hóa: Ấm áp những gian hàng 0 đồng dành cho người nghèo ở vùng biên

Thanh Hóa: Ấm áp những gian hàng 0 đồng dành cho người nghèo ở vùng biên

Đồn Biên phòng Pù Nhi (Thanh Hóa) phối hợp với nhà hảo tâm tổ chức những gian hàng 0 đồng dành cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Mường Lát.
Công ty CP Thủy điện A Vương: Tái tạo nguồn lợi thủy sản, chăm lo người dân vùng dự án

Công ty CP Thủy điện A Vương: Tái tạo nguồn lợi thủy sản, chăm lo người dân vùng dự án

Việc thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản và trao tặng xây nhà đại đoàn kết thời gian qua góp phần ổn định và nâng cao đời sống người dân sống trong vùng dự án.
Bình Phước: 70 người dân vác nước dập tắt đám cháy lúc nửa đêm

Bình Phước: 70 người dân vác nước dập tắt đám cháy lúc nửa đêm

Khuya ngày 1/3, nhân viên Công ty CP Thủy điện Thác Mơ cùng 70 người dân đã dập tắt thành công đám cháy tại một xưởng điều ở TX. Phước Long, Bình Phước.
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

Dự kiến trong tháng 4 tới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ trình dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động