Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 02/12/2021 08:23

Bộ Công Thương: Hướng tới mục tiêu cải thiện năng lực các dịch vụ logistics

19:21 | 22/01/2021
Bộ Công Thương vừa có Quyết định số 164/QĐ-BCT ngày 19/1/2021 về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021. Trong đó hướng tới mục tiêu cải thiện năng lực các dịch vụ logistics lên 3-5 bậc.
Bộ Công Thương hành động cải thiện môi trường kinh doanh năm 2021

Quyết định 164/QĐ-BCT được căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trưởng kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021; theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch.

Bộ Công Thương: Hướng tới mục tiêu cải thiện năng lực các dịch vụ logistics

Đáng chú ý, mục tiêu chung là hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao cho ngành công thương về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

Ngoài ra, Bộ Công Thương phấn đấu cải thiện thứ bậc của Việt Nam trên các bảng xếp hạng của Ngân hàng thế giới - WB, Diễn đàn kinh tế thế giới -WEF, Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới - WIPO, Liên hợp quốc- UN, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 được giao cho ngành Công Thương theo Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ.

Các mục tiêu cụ thể là cải thiện xếp hạng tiếp cận điện năng theo xếp hạng của Ngân hàng Thế giới như nâng xếp hạng chỉ số tiếp cận điện năng lên 5-7 bậc (chỉ số A6) so với năm 2018.

Cùng với đó, cải thiện xếp hạng hiệu quả logictics theo xếp hạng của WB nâng xếp hạng chỉ số chất lượng và năng lực các dịch vụ logistics lên 3-5 bậc (chỉ số D1) so với năm 2018.

Quyết định nêu cụ thể kế hoạch nhiệm vụ, yêu cầu, tiến độ công việc, giải pháp xử lý phù hợp, kịp thời, linh hoạt đối với những vấn đề mới phát sinh; kiến nghị, đề xuất những giải pháp chỉ đạo, điều chỉnh phù hợp, hiệu quả thực hiện cho từng đơn vị thuộc Bộ Công Thương thuộc lĩnh vực được giao để bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng.

Theo đó, Quyết định giao cho Cục Xuất nhập khẩu làm đầu mối theo dõi bộ chỉ số hiệu quả logistics của WB; Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo làm đầu mối theo dõi chỉ số Tiếp cận điện năng chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, kết nối với các tổ chức quốc tế và các đơn vị liên quan thuộc Bộ tổ chức thực hiện.

Cục Thương mại điện tử và kinh tế số chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về chuyển đổi số được giao cho Bộ Công Thương tại Quyết định số 749/QĐ - TTg ngày 3/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Theo đó, mục tiêu đảm bảo việc triển khai thực hiện Chiến lược đồng bộ với cải cách hành chính và tăng cường mức độ sẵn thích ứng với nền sản xuất mới trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong ngành Công Thương.

Quyết định số 164/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ban hành kèm theo Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/1/2021.

Lan Anh