Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 02/12/2021 08:24

Bộ Công Thương hành động cải thiện môi trường kinh doanh năm 2021

17:25 | 20/01/2021
Bộ Công Thương vừa có quyết định số 164/QĐ-BCT ngày 19 tháng 01 năm 2021 về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

Quyết định được căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trưởng kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch.

Bộ Công Thương ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/01/2021.

Bộ Công Thương hành động cải thiện môi trường kinh doanh năm 2021

Theo đó, Bộ Công Thương ban hành kế hoạch hành động việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 (Ban hành kèm theo Quyết định số 164/QĐ-BCT ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) với những nội dung cụ thể. Trong đó, mục tiêu chung là hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao cho ngành Công Thương năm về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021. Phấn đấu cải thiện thứ bậc của Việt Nam trên các bảng xếp hạng của WB, WEF, WIPO, UN, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 được giao cho ngành Công Thương theo Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ.

Các mục tiêu cụ thể là cải thiện xếp hạng Tiếp cận điện năng theo xếp hạng của Ngân hàng Thế giới: Nâng xếp hạng chỉ số Tiếp cận điện năng lên 5 - 7 bậc (chỉ số A6) so với năm 2018. Cải thiện xếp hạng Hiệu quả Logictics theo xếp hạng của Ngân hàng Thế giới: Nâng xếp hạng chỉ số Chất lượng và năng lực các dịch vụ logistics lên 3 - 5 bậc (chỉ số D1) so với năm 2018.

Kế hoạch cũng nêu rõ nhiệm vụ, yêu cầu, tiến độ công việc, giải pháp xử lý phù hợp, kịp thời, linh hoạt đối với những vấn đề mới phát sinh; kiến nghị, đề xuất những giải pháp chỉ đạo, điều chỉnh phù hợp, hiệu quả thực hiện cho từng đơn vị thuộc Bộ Công Thương thuộc lĩnh vực được giao để bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng.

Thu Trang