Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 28/11/2021 09:15

Bộ Công Thương ban hành kế hoạch công tác phổ biến và giáo dục pháp luật năm 2021

09:54 | 08/01/2021
Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký Quyết định số 3421/QĐ-BCT ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021.

Về nhiệm vụ chung, sẽ triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật thiết thực, phù hợp với từng đối tượng thuộc phạm vi quản lý và nhân dân, địa bàn; bám sát nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 theo Nghị quyết của Chính phủ, nhiệm vụ công tác trọng tâm của từng đơn vị.

Cụ thể, Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ phối hợp với các đơn vị được giao chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) đăng tải dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và VBQPPL đã được ban hành. Đăng tải toàn bộ hoặc nội dung chính của các VBQPPL do Bộ Công Thương trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền lên Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương; Đăng tải các dự thảo VBQPPL do Bộ Công Thương trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền lên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến rộng rãi của các đối tượng chịu sự điều chỉnh, tác động của văn bản theo đúng quy định về công tác xây dựng và ban hành VBQPPL.

Các đơn vị được giao chủ trì xây dựng VBQPPL chủ động phối hợp với Vụ Pháp chế soạn thảo thông cáo báo chí về VBQPPL do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành gửi Bộ Tư pháp tổng hợp. Nội dung của thông cáo báo chí nêu rõ sự cần thiết, mục đích ban hành và nội dung chủ yếu của VBQPPL.

Về thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền tạo đồng thuận trong xã hội, Văn phòng Bộ, Truyền hình Công Thương, Báo Công Thương, Tạp chí Công Thương và các đơn vị liên quan cung cấp thông tin rộng rãi, công khai, minh bạch các vấn đề được xã hội quan tâm có liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Vụ Pháp chế phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cập nhật VBQPPL lên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; Tiếp tục thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh, văn bản ban hành năm 2020 và năm 2021; các luật, pháp lệnh, văn bản mới được giao chủ trì soạn thảo hoặc thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; các Thông tư mới ban hành của Bộ Công Thương về quy chuẩn, tiêu chuẩn.

Vụ Chính sách thương mại đa biên và các đơn vị liên quan thực hiện phổ biến các cam kết trong các Hiệp định ASEAN, ASEAN+ và RCEP. Đồng thời, phổ biến về Hiệp định CPTPP và các cam kết chính của Việt Nam tại các tỉnh, thành phố toàn quốc trên cơ sở nhu cầu thực tế. Phổ biến chuyên sâu cho các cán bộ quản lý nhà nước (trung ương và địa phương) về các cam kết chính của Việt Nam trong Hiệp định CPTPP như cắt giảm thuế quan, quy tắc xuất xứ, dịch vụ và đầu tư, lao động, sở hữu trí tuệ, mua sắm chính phủ, môi trường,...

Bên cạnh đó, tổ chức Hội thảo quốc tế thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư thông qua tận dụng ưu đãi của CPTPP với Canada đối với lĩnh vực nông sản và thủy sản; Tổ chức hội thảo quốc tế thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư thông qua tận dụng ưu đãi của CPTPP với Canada đối với lĩnh vực gỗ và sản phẩm từ gỗ; Phổ biến, giới thiệu về Hiệp định EVFTA, các cam kết chính và tác động đối với Việt Nam tại các cụm tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Thanh tra Bộ phối hợp với Vụ Pháp chế, Tổng cục Quản lý thị trường phổ biến các quy định mới về phòng chống tham nhũng, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và các quy định của pháp luật về thanh tra, thanh tra chuyên ngành Công Thương; quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.

Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan phổ biến Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực công nghiệp và thương mại và một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ bí mật nhà nước.

Cục Xúc tiến thương mại và các đơn vị liên quan phổ biến quy định của Thông tư số 40/2020/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại.

Cục Phòng vệ thương mại phối hợp với các đơn vị liên quan phổ biến quy định của các Thông tư về phòng vệ thương mại theo Hiệp định CPTPP và Hiệp định EVFTA

Cục Hóa chất phối hợp với các đơn vị liên quan phổ biến pháp luật về quản lý hóa chất; Phổ biến pháp luật về công tác diễn tập phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất; Phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về việc sử dụng hóa chất, các sản phẩm có chứa hóa chất và các biện pháp an toàn trong sử dụng, lưu trữ, thải bỏ hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp

Cục Xuất nhập khẩu phối hợp với Vụ Chính sách thương mại đa biên và các đơn vị liên quan tổ chức các khóa tập huấn chuyên sâu về quy tắc xuất xứ trong Hiệp định EVFTA cho các cơ quan, tổ chức cấp C/O, cộng đồng doanh nghiệp (theo ngành hàng và theo địa phương), bao gồm nội dung cộng gộp mở rộng đối với hàng dệt may và thủy sản.

Cục Xuất nhập khẩu phối hợp các đơn vị liên quan phổ biến về Quy tắc xuất xứ và cơ chế chứng nhận xuất xứ trong Hiệp định CPTPP; Phổ biến về Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định RCEP; Phổ biến về Thông tư Sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN và cơ chế tự chứng nhận xuất xứ hàng hoá trong ASEAN; Các khoá tập huấn về Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định VN-UK; Phổ biến về xây dựng dự thảo Nghị định hàng hóa sản xuất tại Việt Nam

Tổng cục Quản lý thị trường phối hợp Vụ Pháp chế và các cơ quan, đơn vị liên quan Phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Vụ Pháp chế phối hợp Văn phòng Bộ, các đơn vị liên quan hướng dẫn, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức bám sát điều kiện thực tế dựa trên chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, xây dựng các mô hình PBGDPL phù hợp, hiệu quả để triển khai thực hiện Luật PBGDPL gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Các Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ và đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung tại Kế hoạch này, nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện theo đúng phân công và đảm bảo tiến độ đề ra.

Tổng cục Quản lý thị trường, các Cục căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế, chủ động xây dựng kế hoạch công tác PBGDPL năm 2021 của đơn vị mình, gửi về Bộ (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 31 tháng 01 năm 2021.

Các trường thuộc Bộ, căn cứ theo các nội dung tại Kế hoạch này, chủ động xây dựng kế hoạch hoặc bổ sung vào kế hoạch của trường các nội dung về công tác PBGDPL lĩnh vực Công Thương và theo hướng dẫn, yêu cầu của Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Vụ Pháp chế chủ trì, đôn đốc, phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch này; kịp thời phát hiện vướng mắc, bất cập, vấn đề mới phát sinh để kiến nghị bổ sung hoặc kiến nghị Bộ điều chỉnh cho phù hợp.

Kinh phí bảo đảm thực hiện các hoạt động tại kế hoạch này được bố trí trong dự toán của cơ quan, đơn vị và được thực hiện theo Luật Ngân sách nhà nước, Luật PBGDPL, xã hội hóa công tác PBGDPL và các nguồn kinh phí khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Các đơn vị thuộc Bộ, trực thuộc Bộ: gửi báo cáo sơ kết 06 tháng trước ngày 25 tháng 5 năm 2021, báo cáo tổng kết năm trước ngày 25 tháng 11 năm 2021 về Bộ thông qua Vụ Pháp chế để tổng hợp.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ để có giải pháp, điều chỉnh cho phù hợp...

Đỗ Nga