Bình Định: Khuyến công làm cầu nối, thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển

Thời gian qua, khuyến công Bình Định đã thực hiện tốt chức năng cầu nối, tiếp sức và thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển.
Năm 2023, Bình Định thực hiện 45 đề án khuyến công Nguồn vốn khuyến công tạo sức bật cho công nghiệp nông thôn

Phóng viên Báo Công Thương có cuộc trao đổi với ông Văn Thái Toàn - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bình Định - nhằm làm rõ hơn về vấn đề này!

PV: Xin ông cho biết những kết quả đạt được của công tác khuyến công tại tỉnh Bình Định trong thời gian qua?

Ông Văn Thái Toàn: Trong những năm qua, hoạt động khuyến công trong tỉnh đã thực hiện tốt chức năng cầu nối, tiếp sức và thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển. Các chương trình, đề án khuyến công thu hút được một lượng lớn vốn đối ứng của cơ sở công nghiệp nông thôn.

Bình Định: Khuyến công làm cầu nối, thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển
Ông Văn Thái Toàn - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bình Định

Năm 2023, tổng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Định đã được phê duyệt hỗ trợ hơn 6,9 tỷ đồng cho 45 đề án, tăng 19,5% so với năm 2022. Trong đó kinh phí khuyến công quốc gia thực hiện 3 đề án (gồm 2 đề án nhóm của 5 doanh nghiệp và 01 đề án hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết CCN) với kinh phí hỗ trợ gần 1,5 tỷ đồng (chiếm 21,5% so toàn tỉnh); kinh phí khuyến công địa phương thực hiện 39 đề án với kinh phí hỗ trợ hơn 5,5 tỷ đồng (có 34 đề án của 34 doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn với tổng kinh phí hỗ trợ gần 5 tỷ đồng).

Mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 và xung đột giữa Nga - Ukraine đã tác động tiêu cực đến quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhưng các cơ sở công nghiệp nông thôn vẫn quyết tâm đầu tư máy móc thiết bị và đưa vào hoạt động để phục hồi sản xuất, kinh doanh. Sau khi được hỗ trợ từ nguồn vốn khuyến công, các cơ sở công nghiệp nông thôn tập trung khôi phục và phát triển sản xuất sau đại dịch, tạo ra các sản phẩm lợi thế của địa phương, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Thông qua các chương trình khuyến công đã khuyến khích các cơ sở công nghiệp nông thôn thúc đẩy sản xuất, đổi mới máy móc thiết bị, công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ....

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, công tác khuyến công của tỉnh hiện vẫn còn có những hạn chế như: Các nội dung hoạt động khuyến công chưa được triển khai toàn diện, nội dung hoạt động chủ yếu hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật và ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; chưa chú trọng công tác xây dựng thương hiệu, tăng cường quảng bá, xúc tiến thị trường tiêu thụ...

Ngoài ra, quy mô của một số đề án khuyến công còn nhỏ, chưa đa dạng; đề án khuyến công nhóm còn ít, chưa triển khai được đề án khuyến công điểm; chưa có đề án khuyến công có sức lan tỏa lớn, có vai trò làm động lực thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn.

Bên cạnh đó, nhận thức của các cơ sở, doanh nghiệp về hoạt động khuyến công chưa đầy đủ, một số ít cơ sở còn e ngại khi được hướng dẫn xây dựng đề án, thủ tục hỗ trợ kinh phí khuyến công...; nhiều đối tượng thụ hưởng chính sách khuyến công vẫn chưa tiếp cận được đầy đủ thông tin và chính sách của nhà nước về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn.

PV: Có ý kiến cho rằng trong bối cảnh sản xuất công nghiệp chững lại, nguồn vốn khuyến công càng phát huy hơn nữa vai trò là “vốn mồi”, tiếp sức để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ, tái cơ cấu sản xuất. Quan điểm của ông về vấn đề này?

Ông Văn Thái Toàn: Năm 2023 có 78 đề án đăng ký tham gia chương trình khuyến công với tổng kinh phí thực hiện là 37 tỷ đồng, trong đó đề nghị kinh phí khuyến công hỗ trợ khoảng 15,4 tỷ đồng. Trong thời gian qua được sự quan tâm của Bộ Công Thương và UBND tỉnh Bình Định, kinh khí khuyến công hằng năm ngày càng tăng, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được thực tế, do nhu cầu khôi phục, phát triển sản xuất sau dịch COVID 19.

Bình Định: Khuyến công làm cầu nối, thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển
Khuyến công Bình Định đã thực hiện tốt chức năng cầu nối, tiếp sức và thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển

Mặc dù mức hỗ trợ đối với từng dự án chưa lớn, nhưng đã góp phần giúp cho các chủ đầu tư, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc công nghiệp hóa, ứng dụng công nghệ mới... vào quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh; mạnh dạn mở rộng đầu tư phát triển sản xuất.

Hoạt động khuyến công Bình Định với mục tiêu “hỗ trợ nhanh - phục hồi sớm - hiệu quả cao” đã kịp thời đồng hành cùng các cơ sở công nghiệp nông thôn khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh; đã thực hiện tốt chức năng làm cầu nối, tiếp sức và thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển mạnh mẽ. Các chương trình, đề án khuyến công đã thu hút được một lượng vốn đối ứng lớn của cơ sở công nghiệp nông thôn, sau khi được hỗ trợ, hoạt động sản xuất kinh doanh của các đối tượng được thụ hưởng đang hoạt động rất có hiệu quả, đóng góp giá trị sản xuất công nghiệp, tăng thu ngân sách địa phương.

PV: Để khắc phục những tồn tại, khó khăn, xin ông cho biết kế hoạch thực hiện chương trình khuyến công của tỉnh trong những tháng cuối năm và định hướng hỗ trợ khuyến công của tỉnh trong thời gian tới?

Ông Văn Thái Toàn: Thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động khuyến công, coi khuyến công là một trong các giải pháp trọng tâm để chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh theo hướng công nghiệp, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, thường xuyên rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện các cơ chế, chính sách của tỉnh trong lĩnh vực khuyến công, nhằm thúc đẩy sản xuất công nghiệp nông thôn phát triển. Song với đó, sẽ tiếp tục rà soát, đăng ký các đề án có tính khả thi và hướng dẫn lập đề án khuyến công điểm, có tính lan tỏa tập trung vào các ngành nghề, sản phẩm chế biến sử dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế và các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Chủ động đề xuất điều chỉnh khi xây dựng Kế hoạch khuyến công hàng năm phù hợp với thực tế để nâng cao hiệu quả của Chương trình, trong đó tập trung vào các nội dung mới có sức lan tỏa và tác động lớn đến phát triển công nghiệp nông thôn. Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả giữa các cấp, các ngành trong quá trình xây dựng kế hoạch, đăng ký danh mục, chương trình khuyến công, lập đề án, xét duyệt và tổ chức triển khai thực hiện.

Bình Định: Khuyến công làm cầu nối, thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển
Đơn vị tổ chức nghiệm thu các đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh

Ngoài ra, sẽ tập trung nâng cao chất lượng trong việc lựa chọn các cơ sở công nghiệp nông thôn được thụ hưởng các chương trình, đề án khuyến công; tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện chương trình, đề án khuyến công đảm bảo nguồn kinh phí khuyến công được sử dụng đúng đối tượng, đúng mục đích và đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn nhận thức đúng về mục đích, nội dung và hiệu quả của chương trình khuyến công, cập nhật các quy định mới về khuyến công do các cấp ban hành.

Phối hợp, lồng ghép các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia với Chương trình khuyến công; tích cực tìm kiếm, tranh thủ sự đồng tình hợp tác, ủng hộ của các tổ chức, các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, các chuyên gia giỏi để huy động các nguồn lực và nguồn vốn hợp pháp ngoài nguồn ngân sách nhằm đẩy mạnh hoạt động khuyến công.

Xin cảm ơn ông!

Hạ Vĩ thực hiện
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Tỉnh Bình Định

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Yên Bái đến năm 2030 quy hoạch 25 cụm công nghiệp

Yên Bái đến năm 2030 quy hoạch 25 cụm công nghiệp

Đến năm 2030, tỉnh Yên Bái quy hoạch 25 cụm công nghiệp (bao gồm các cụm đã thành lập, hoạt động ở giai đoạn trước) với tổng diện tích 1.288,21 ha.
Đề án khuyến công điểm - “Cú huých” mạnh mẽ cho công nghiệp nông thôn

Đề án khuyến công điểm - “Cú huých” mạnh mẽ cho công nghiệp nông thôn

Do có quy mô lớn, thời gian thực hiện kéo dài, hiệu quả của đề án khuyến công điểm mang tính hệ thống, là cú huých mạnh mẽ cho ngành công nghiệp nông thôn.
Cục Công Thương địa phương: Nhiều nhiệm vụ lớn trong năm 2024

Cục Công Thương địa phương: Nhiều nhiệm vụ lớn trong năm 2024

Năm 2024, Cục Công Thương địa phương xác định triển khai sớm nhiều nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo tiến độ kế hoạch cũng như chất lượng công việc được giao.
Hà Nội: Tạo lực đẩy đủ mạnh cho làng nghề phát triển

Hà Nội: Tạo lực đẩy đủ mạnh cho làng nghề phát triển

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định công nhận 3 làng nghề Hà Nội và 11 làng nghề truyền thống Hà Nội.
Công Thương khối địa phương: Chung sức đẩy nhanh tăng trưởng ngành

Công Thương khối địa phương: Chung sức đẩy nhanh tăng trưởng ngành

Năm 2024, khối Công Thương địa phương tiếp tục chung sức thực hiện các giải pháp nhằm tận dụng cơ hội, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng chung của ngành.

Tin cùng chuyên mục

6 giải pháp lớn phát triển sản xuất sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia

6 giải pháp lớn phát triển sản xuất sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia

Trung tâm 1 đã đề xuất 6 giải pháp lớn, đồng thời đưa ra những khuyến nghị nhằm phát triển sản xuất sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia.
Đà Nẵng: Thêm 7 đơn vị được khuyến công hỗ trợ kinh phí đổi mới máy móc, thiết bị

Đà Nẵng: Thêm 7 đơn vị được khuyến công hỗ trợ kinh phí đổi mới máy móc, thiết bị

Chương trình khuyến công "tiếp sức" cho doanh nghiệp Đà Nẵng vượt khó năm 2023 và tự tin đầu tư máy móc tiến tiến để bước vào năm 2024 với nhiều kỳ vọng mới.
18 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Đà Nẵng năm 2023

18 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Đà Nẵng năm 2023

18 sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn đủ điều kiện và được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thành phố Đà Nẵng năm 2023.
Công nhận 35 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Khánh Hòa 2023

Công nhận 35 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Khánh Hòa 2023

35 sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) thuộc 4 nhóm ngành hàng đã được đánh giá, bình chọn là sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa năm 2023.
Khánh Hòa: Nâng tầm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Khánh Hòa: Nâng tầm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Khánh Hòa có 4 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023. Đây là lợi thế, cơ hội phát triển sản phẩm , đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Ban hành Bộ tiêu chí Mô hình Trung tâm Thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP

Ban hành Bộ tiêu chí Mô hình Trung tâm Thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP

Trung tâm Thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch cấp xã trên địa bàn Hà Nội có quy mô tối thiểu 500 m2.
Khánh Hòa công nhận 35 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2023

Khánh Hòa công nhận 35 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2023

Tỉnh Khánh Hòa công nhận 35 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2023, chọn ra 14 sản phẩm đăng ký tham dự bình chọn cấp khu vực năm 2024.
Bàn giải pháp phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Bàn giải pháp phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Bên lề Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu 2023, Cục Công Thương địa phương tổ chức toạ đàm về phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu.
Lễ tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia 2023

Lễ tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia 2023

Ngày 15/12, Bộ Công Thương đã tổ chức Lễ tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp quốc gia 2023 và khai mạc Hội chợ triển lãm hàng CNNT.
Phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả công tác khuyến công các địa phương

Phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả công tác khuyến công các địa phương

Công tác khuyến công đã huy động được nguồn lực tham gia đầu tư sản xuất công nghiệp, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế tích cực tại các địa phương.
Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo 5 nhiệm vụ lớn về công tác khuyến công

Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo 5 nhiệm vụ lớn về công tác khuyến công

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chỉ đạo 5 nhiệm vụ lớn về công tác khuyến công, khuyến thương trong thời gian tới.
Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số hỗ trợ doanh nghiệp khuyến công chuyển đổi số

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số hỗ trợ doanh nghiệp khuyến công chuyển đổi số

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đã có gian hàng trưng bày, giới thiệu hệ sinh thái hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp lĩnh vực khuyến công.
Ngày 14/12, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định 45 về khuyến công

Ngày 14/12, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định 45 về khuyến công

Chiều ngày 14/12, Bộ Công Thương sẽ tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ về Khuyến công (Nghị định 45)tại Hà Nội.
Làng nghề thủ công mỹ nghệ “bắt trend” bán hàng online

Làng nghề thủ công mỹ nghệ “bắt trend” bán hàng online

Bán hàng online đang chiếm tỷ trọng ngày một lớn trong cơ cấu kênh tiêu thụ của cơ sở sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề thủ công mỹ nghệ.
Thái Nguyên: Phấn đấu tăng mạnh số cơ sở công nghiệp nông thôn thụ hưởng chính sách khuyến công

Thái Nguyên: Phấn đấu tăng mạnh số cơ sở công nghiệp nông thôn thụ hưởng chính sách khuyến công

Tác động tích cực của chính sách khuyến công với sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp nông thôn trên địa bàn Thái Nguyên rõ nét sau nhiều năm triển khai.
Nghệ An: Khuyến công thúc đẩy sản xuất công nghiệp nông thôn

Nghệ An: Khuyến công thúc đẩy sản xuất công nghiệp nông thôn

Ông Phạm Văn Hóa, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Nghệ An đã chia sẻ về những nỗ lực trong việc hỗ trợ, tạo động lực nhằm thúc đẩy các cơ sở công nghiệp nông thôn.
1 đồng vốn khuyến công thu hút 4 đồng vốn đối ứng từ cơ sở công nghiệp nông thôn

1 đồng vốn khuyến công thu hút 4 đồng vốn đối ứng từ cơ sở công nghiệp nông thôn

Sau 10 năm triển khai Nghị định số 45 của Chính phủ, công tác khuyến công được triển khai sâu rộng, thu hút vốn đối ứng từ doanh nghiệp công nghiệp nông thôn.
Công nhận 18 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Đà Nẵng 2023

Công nhận 18 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Đà Nẵng 2023

18 sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn thuộc 4 nhóm ngành hàng đã được đánh giá, bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn TP. Đà Nẵng năm 2023.
Bộ Công Thương sắp tổ chức 3 sự kiện lớn về khuyến công

Bộ Công Thương sắp tổ chức 3 sự kiện lớn về khuyến công

Ngày 7/12, Bộ Công Thương tổ chức giới thiệu về 3 sự kiện lớn liên quan đến khuyến công, bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu diễn ra từ ngày 14-19/12.
Trà Vinh được công nhận 4 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia 2023

Trà Vinh được công nhận 4 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia 2023

Trong kỳ bình chọn năm 2023 tỉnh Trà Vinh được công nhận 4 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động