Bảo vệ quyền lợi bảo hiểm xã hội cho người lao động

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngày càng trở nên quan trọng đối với người lao động, góp phần đảm bảo công bằng xã hội và phát triển xã hội một cách bền vững.
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam: Tuyệt đối không để phát sinh thêm thủ tục hỗ trợ tiền thuê nhà Truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội đổi mới chuyên nghiệp, hiệu quả

Tăng cường tuyên truyền chính sách

Với ý nghĩa, vai trò của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, thời gian qua để người lao động có thể tự bảo vệ quyền và lợi ích về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cũng như thực hiện đúng các nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật, các cấp công đoàn thường xuyên cập nhật các tài liệu tuyên truyền về chính để cung cấp cho công đoàn cơ sở và người lao động.

Bảo vệ quyền lợi bảo hiểm xã hội cho người lao động
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ đảm bảo tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động

Đặc biệt, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tăng cường chỉ đạo các công đoàn cơ sở quan tâm tập hợp, phản ánh các ý kiến của người lao động về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm Xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Việc làm; kịp thời kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn cho phù hợp với thực tế.

Cùng với đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thường xuyên chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động, quan tâm tổ chức thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động nói chung, pháp luật về chính sách nói riêng cho đoàn viên, người lao động.

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, những năm gần đây khi các văn bản quy phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được ban hành khá chi tiết, kịp thời, đồng bộ… thì nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho đoàn viên công đoàn, người lao động, người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp nói riêng càng được đẩy mạnh, quan tâm, đạt kết quả tốt.

Kể từ năm 2012 đến nay, các cấp công đoàn đã biên soạn, in ấn và phát hành hàng trăm nghìn tờ gấp, cẩm nang dành cho cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động; giúp cán bộ công đoàn thuận lợi trong việc nắm bắt các quy định của pháp luật để tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên, người lao động tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Đồng thời, tổ chức các hội nghị tập huấn, hội thảo chuyên đề, các cuộc toạ đàm, hội nghị đối thoại chính sách, pháp luật với người lao động, các cuộc tuyên truyền pháp luật lưu động, tổ chức các trò chơi, tiểu phẩm cho công nhân khu nhà trọ... góp phần trang bị kiến thức, quy định của pháp luật về chính sách cho cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động…

Bên cạnh đó, các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, công đoàn cơ sở đã tổ chức được trên 30.000 cuộc tuyên truyền, tập huấn, hội nghị, cuộc đối thoại chính sách nói chung và chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp nói riêng…

Đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Để thực hiện sứ mệnh “đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội”, theo ông Ngọ Duy Hiểu, nhiệm vụ tham gia xây dựng chính sách, pháp luật được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Theo đó, với chức năng tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã chủ động nghiên cứu và tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, toạ đàm… để tham vấn ý kiến, tập hợp trí tuệ của các nhà khoa học, các chuyên gia, cán bộ công đoàn và người lao động trong tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

"Từ năm 2012 đến nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp Công đoàn đã tham gia với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành chức năng kịp thời ban hành hàng trăm văn bản quy phạm pháp luật để xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Trong các văn bản quy phạm pháp luật Công đoàn tham gia, có nhiều văn bản đặc biệt quan trọng liên quan trực tiếp đến công nhân lao động và tổ chức Công đoàn"- ông Hiểu chia sẻ.

Đặc biệt, Tổng Liên đoàn và các cấp Công đoàn đã tích cực, chủ động trong tham gia góp ý để hoàn thiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp Tổng Liên đoàn và các cấp công đoàn đã phát hiện những vướng mắc, bất cập, từ đó chủ động kiến nghị, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành kịp thời ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để sửa đổi, bổ sung chính sách, góp phần đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên công đoàn, người lao động; nêu ra các đề xuất nổi bật

Điển hình, trong dịch bệnh Covid-19, Tổng Liên đoàn đã chủ động đề xuất với Quốc hội, Chính phủ, các bộ/ngành kịp thời ban hành các chính sách nhằm hỗ trợ, chia sẻ với những khó khăn của người lao động, như: Chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ; chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ…

Phối hợp hiệu quả trong triển khai chính sách

Trong công tác bảo vệ quyền lợi bảo hiểm xã hội cho người lao động, ông Ngọ Duy Hiểu đặc biệt nhấn mạnh, những năm qua, công tác phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam diễn ra thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả thông qua việc phối hợp nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật, tuyên truyền, phổ biến về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Ngoài ra, khi có đề nghị của phía đối tác, hai cơ quan đã trách nhiệm trong cung cấp, trao đổi thông tin, nội dung liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và tình hình, số liệu liên quan đến hoạt động của mỗi bên trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình.

Đồng thời, các Ban chuyên đề của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã chia sẻ, tổng hợp các kiến nghị, phản ánh của người lao động; đánh giá những khó khăn, tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực thi các quy định của pháp luật để kịp thời kiến nghị các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Nhiều ý kiến góp ý, tham gia của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của các cấp công đoàn, của ngành bảo hiểm xã hội đã được các cơ quan có thẩm quyền tiếp thu trong quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật. “Trên cơ sở những kết quả đạt được, thời gian tới hai cơ quan sẽ tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh các hoạt động phối hợp liên ngành; rà soát các chương trình, quy chế phối hợp hiện có để thống nhất ký mới Quy chế với các nội dung phù hợp hơn trong bối cảnh hiện nay; góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của từng cơ quan, đảm bảo tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động”- ông Hiểu cho biết.

Hoa Quỳnh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Thêm định hướng phát triển vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thêm định hướng phát triển vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Hội thảo “Phát triển văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” sẽ tổ chức ngày 12/7
Thi tốt nghiệp THPT: Chiến thuật “làm bài 3 bước” ẵm điểm cao tuyệt đối

Thi tốt nghiệp THPT: Chiến thuật “làm bài 3 bước” ẵm điểm cao tuyệt đối

Trước thềm kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều thủ khoa, thầy cô đã “lộ” nhiều bí quyết để các sĩ tử có thể giành điểm cao tuyệt đối.
Hà Nội: Nhiều điểm thi tốt nghiệp THPT "chặn" phóng viên tác nghiệp

Hà Nội: Nhiều điểm thi tốt nghiệp THPT "chặn" phóng viên tác nghiệp

Dù có thẻ báo chí của Bộ GD&ĐT cấp song nhiều phóng viên chỉ được đứng ngoài cổng và “chặn” không được tác nghiệp tại khu vực thi tốt nghiệp THPT 2022.
Đề xuất chính sách xây dựng lộ trình thực hiện kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam

Đề xuất chính sách xây dựng lộ trình thực hiện kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam

Kinh tế tuần hoàn được coi là giải pháp có hệ thống, giúp giải quyết các khủng hoảng toàn cầu như biến đổi khí hậu, chất thải nhựa và ô nhiễm môi trường.
Gần 98.000 thí sinh Hà Nội sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

Gần 98.000 thí sinh Hà Nội sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

Chiều 6/7, tại Hà Nội gần 98.000 thí sinh đã hoàn thành việc làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2022.

Tin cùng chuyên mục

Sĩ tử nô nức đến Văn Miếu cầu may trước ngày thi tốt nghiệp THPT

Sĩ tử nô nức đến Văn Miếu cầu may trước ngày thi tốt nghiệp THPT

Ngày mai (7/7), các thí sinh bắt đầu dự thi THPT Quốc gia. Bên cạnh việc ôn luyện kỹ càng, nhiều sĩ tử đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám cầu mong may mắn.
Thị trường lao động quý II/2022 khởi sắc, thu nhập người lao động được cải thiện

Thị trường lao động quý II/2022 khởi sắc, thu nhập người lao động được cải thiện

Thị trường lao động Việt Nam quý II/2022 có nhiều khởi sắc, số lao động có việc làm tăng và thiếu việc làm giảm, thu nhập của người lao động được cải thiện.
Nhiều đơn vị y tế ở Hà Nội xin trả lại tiền mua sắm trang thiết bị, vật tư

Nhiều đơn vị y tế ở Hà Nội xin trả lại tiền mua sắm trang thiết bị, vật tư

Đến thời điểm này, Hà Nội còn 23 đơn vị y tế gửi lại tiền với lý do không có nhu cầu mua tủ lạnh đựng vaccine trang bị cho các trạm y tế.
Đề nghị nghiên cứu hỗ trợ ngư dân ảnh hưởng do giá xăng dầu

Đề nghị nghiên cứu hỗ trợ ngư dân ảnh hưởng do giá xăng dầu

Đến nay, tàu cá ngừng hoạt động chiếm khoảng 40 - 50% do giá xăng dầu tăng cao, đặc biệt là các tàu cá làm nghề tiêu thụ nhiên liệu như: lưới kéo, nghề rê...
Kết luận số 36-KL/TW về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước

Kết luận số 36-KL/TW về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước

Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 36-KL/TW về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Chiều nay (6/7), hơn 1 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông

Chiều nay (6/7), hơn 1 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông

Chiều nay (6/7), hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước làm thủ tục dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, xác nhận phòng thi, nghe giám thị phổ biến quy chế thi.
Thời tiết ngày 6/7: Chiều và đêm nay Hà Nội có thể tiếp tục mưa giông

Thời tiết ngày 6/7: Chiều và đêm nay Hà Nội có thể tiếp tục mưa giông

Dự báo trong ngày 6/7, các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác. Riêng khu vực Hà Nội có thể tiếp tục mưa giông vào chiều và đêm nay.
Đắk Nông: Hơn 14,6 tỷ đồng nâng cấp hệ thống thông tin thị trường nông sản

Đắk Nông: Hơn 14,6 tỷ đồng nâng cấp hệ thống thông tin thị trường nông sản

Giai đoạn 2022– 2025, định hướng đến năm 2030, tỉnh Đắk Nông dành hơn 14,6 tỷ đồng xây dựng cơ sở dữ liệu, nâng cấp hệ thống thông tin thị trường nông sản tỉnh.
Vụ đổ trộm đất đá thải mỏ: Chính quyền Đông Triều buộc doanh nghiệp phải khắc phục

Vụ đổ trộm đất đá thải mỏ: Chính quyền Đông Triều buộc doanh nghiệp phải khắc phục

Vụ đổ trộm đất đá thải mỏ, cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra và yêu cầu doanh nghiệp phải có biện pháp khắc phục.
Agritechnica Asia Live 2022: “Cơ giới hóa đồng bộ hướng tới nền nông nghiệp bền vững”

Agritechnica Asia Live 2022: “Cơ giới hóa đồng bộ hướng tới nền nông nghiệp bền vững”

Agritechnica Asia Live 2022 sẽ diễn ra tại Thành phố Cần Thơ từ ngày 24-26/8 với chủ đề “Cơ giới hóa đồng bộ hướng tới nền nông nghiệp bền vững".
“Nở rộ” thiết bị công nghệ cao phục vụ gian lận trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

“Nở rộ” thiết bị công nghệ cao phục vụ gian lận trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 đang cận kề, đây cũng là thời điểm “nhạy cảm” của thị trường thiết bị công nghệ cao phục vụ gian lận thi cử.
TP. Hồ Chí Minh ghi nhận 3 ca nhiễm biến thể Omicron BA.5

TP. Hồ Chí Minh ghi nhận 3 ca nhiễm biến thể Omicron BA.5

Chiều 5/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Hồ Chí Minh thông tin về 3 trường hợp nhiễm biến thể Omicron BA.5 và BA.4 ghi nhận trên địa bàn.
Chưa đóng tiền học thêm, 9 học sinh bị giữ giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT

Chưa đóng tiền học thêm, 9 học sinh bị giữ giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT

Vì chưa đóng tiền học thêm và tiền ôn thi, 9 học sinh trường THPT TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã bị nhân viên thư viện giữ lại giấy báo dự thi.
Năm 2022 Trường Đại học Điện lực tuyển sinh theo 4 phương thức xét tuyển

Năm 2022 Trường Đại học Điện lực tuyển sinh theo 4 phương thức xét tuyển

Năm 2022, Đại học Điện lực tuyển sinh hệ đại học chính quy là 3330 chỉ tiêu cho 19 ngành đào tạo theo 4 phương thức xét tuyển.
Chủ động kiểm soát dịch bệnh để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Chủ động kiểm soát dịch bệnh để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Mục tiêu cao nhất hiện nay là kiểm soát dịch bệnh, không để dịch bùng phát trở lại giúp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao đời sống cho nhân dân.
Thanh Hóa: Clip quay cảnh xả thải bẩn ra bãi biển Sầm Sơn là không đúng sự thật

Thanh Hóa: Clip quay cảnh xả thải bẩn ra bãi biển Sầm Sơn là không đúng sự thật

Trên mạng xã hội Facebook của chủ tài khoản có tên Vương Hồng Hạnh quay cảnh tại bãi D biển Sầm Sơn xả thải bẩn ra bãi biển là không đúng sự thật, bịa đặt.
Đề xuất giảm 100% lệ phí ra, vào cảng, bến thuỷ nội địa

Đề xuất giảm 100% lệ phí ra, vào cảng, bến thuỷ nội địa

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đề xuất giảm 100% lệ phí ra, vào cảng, bến thủy nội địa và tiếp tục giảm 50% phí trình báo đường thủy nội địa.
Thu lãi khủng từ phát hành sách, Nhà xuất bản Giáo dục nói gì?

Thu lãi khủng từ phát hành sách, Nhà xuất bản Giáo dục nói gì?

Từ mức lãi khủng từ phát hành sách trong năm 2021 cao gấp 2,5 lần so với kế hoạch được Bộ Giáo dục Đào tạo giao, Nhà xuất bản Giáo dục đã có thông tin phản hồi.
Vụ 2 công dân Việt Nam tại Tây Ban Nha: Đã có luật sư và chờ gặp thẩm phán

Vụ 2 công dân Việt Nam tại Tây Ban Nha: Đã có luật sư và chờ gặp thẩm phán

Theo thông tin từ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, hiện 2 công dân Việt Nam tại Tây Ban Nha đã có luật sư để xử lý các vấn đề pháp lý và chờ gặp thẩm phán.
Hà Nội tăng cường thanh kiểm tra, phòng chống mua bán thuốc giả

Hà Nội tăng cường thanh kiểm tra, phòng chống mua bán thuốc giả

Sở Y tế Hà Nội vừa có công văn yêu cầu cơ sở y tế, doanh nghiệp kinh doanh, cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn tuân thủ mua bán thuốc có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động