Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh toàn diện là bồi đắp “nguyên khí quốc gia”

Đó là khẳng định của Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tại buổi làm việc với đội ngũ trí thức, nhà khoa học vào chiều ngày 23/4 tại Hà Nội.
Đội ngũ trí thức Việt Nam: Kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ đến thăm Tổng Bí thư dự Lễ Kỷ niệm 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức
Tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, nhà khoa học đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước

Chiều 23/4 tại Hà Nội, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến thăm và làm việc với Liên Hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Đây là hoạt động nhằm tiếp tục động viên, nắm bắt tình hình của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong tình hình mới theo tinh thần của Nghị quyết số 45-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát triển đội nghũ trí thức, Kết luận 69-KL/TW của Bộ Chính trị ban hành về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ.

Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh toàn diện là bồi đắp “nguyên khí quốc gia”
Toàn cảnh buổi làm việc

Tập hợp lực lượng trí thức tham gia xây dựng đất nước

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội) TSKH Phan Xuân Dũng cho biết: Trong 3 năm vừa qua, Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch đã đặc biệt chú trọng việc xây dựng hành lang pháp lý cho hoạt động của Liên hiệp hội. Từ năm 2022-2024, Liên hiệp hội đã sửa đổi, ban hành 21 văn bản. Đặc biệt là trong công tác tư vấn phản biện và giám định xã hội đã đạt được hiệu quả cao, nhiều dự án quan trọng của đất nước có sự tham gia của Liên hiệp hội.

Cụ thể, năm 2021, Liên hiệp hội đã tổ chức góp ý 03 dự thảo quy hoạch đường bộ, đường sắt, và mạng lưới cảng hàng không và sân bay quốc tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2045. Đồng thời, tham gia góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của trí thức khoa học và công nghệ trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, trên cơ sở đó, đã xây dựng báo cáo tổng hợp gửi Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và một số cơ quan liên quan về những nội dung quan trọng và những vấn đề mà trí thức quan tâm.

Bên cạnh đó, Liên hiệp Hội cũng đã tích cực đóng góp ý kiến tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 14/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về giáo dục; tổng kết Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về khoa học và công nghệ…

Cũng theo TSKH Phan Xuân Dũng, thời gian qua Liên hiệp hội đã đổi mới mạnh mẽ hoạt động khoa học và công nghệ. Theo đó, các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc Liên hiệp hội đã tích cực tham gia vào xã hội hóa các hoạt động khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, y tế, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo… Đã thu hút hàng trăm triệu USD từ các tổ chức quốc tế và hàng ngàn tỷ đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp trong nước triển khai hàng ngàn dự án, góp phần đáng kể vào việc phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, đặc biệt là vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người.

Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh toàn diện là bồi đắp “nguyên khí quốc gia”
TSKH Phan Xuân Dũng báo cáo tại buổi làm việc

Theo thống kê chưa đầy đủ từ 434 tổ chức khoa học và công nghệ thì năm 2023 các tổ chức này đã huy động được 1.267 tỷ đồng phục vụ nghiên cứu khoa học và đã đóng thuế gần 155 tỷ đồng, gấp nhiều kinh phí nhà nước cấp. Đây là con số hết sức ấn tượng.

Hiện 67 cơ quan báo chí của Liên hiệp hội đã hoạt động có hiệu quả về truyền thông và phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ; tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, tập huấn phổ biến kiến thức, chuyển giao công nghệ, đặc biệt chú trọng tới vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Nhà xuất bản Tri thức của Liên hiệp hội đã xuất bản hàng nghìn cuốn sách phổ biến khoa học và công nghệ, nổi bật là Tủ sách Tinh hoa Tri thức thế giới. Năm 2022 và 2023 Nhà xuất bản đã đạt giải 3 về giải thưởng sách quốc gia…

Tại buổi làm việc, TSKH Phan Xuân Dũng cũng đã trình bày những khó khăn, thách thức hiện Liên hiệp hội đang gặp phải, qua đó đề xuất một số kiến nghị để Liên hiệp hội trở thành tổ chức vững mạnh và hoạt động có hiệu quả hơn của trí thức khoa học và công nghệ.

Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh toàn diện là đầu tư cho xây dựng, bồi đắp “nguyên khí quốc gia”

Kết luận tại buổi làm việc, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: Trải qua chặng đường hơn 40 năm xây dựng và phát triển, từ 15 tổ chức Hội ban đầu, đến nay, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã trở thành tổ chức tập hợp, thu hút đông đảo nhất đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ với khoảng 3,7 triệu hội viên trong đó có khoảng 2,2 triệu hội viên trí thức, chiếm gần 1/3 số trí thức trong cả nước… Liên hiệp hội đã hoàn thiện hệ thống tổ chức ở Trung ương và tất cả các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương với 156 hội thành viên, 53/56 tỉnh có Đảng đoàn, hình thành mạng lưới các tổ chức thành viên và trực thuộc rộng khắp cả nước, đa ngành, đa lĩnh vực... Trong hành trình xây dựng và phát triển vẻ vang của Liên hiệp hội có rất nhiều tấm gương tiêu biểu với những đóng góp lớn lao cho đất nước và dân tộc.

Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh toàn diện là bồi đắp “nguyên khí quốc gia”
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định vai trò to lớn của lực lượng trí thức, nhà khoa học trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước

Trong hoạt động chung của đội ngũ trí thức Việt Nam, Liên hiệp hội đã đạt được những kết quả to lớn, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa các hội thành viên với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để vận động, tập hợp trí thức khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vì sự nghiệp của Đảng, của Nhân dân và đất nước.

Tuy nhiên, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng nhấn mạnh, bên cạnh các kết quả, thành tích đã đạt được, hoạt động của Liên hiệp hội trong thời gian qua còn đặt ra nhiều vấn đề đáng quan tâm như: Chất lượng và hiệu quả hoạt động ở một số bộ phận vẫn chưa cao. Chưa tập hợp, thu hút được nhiều trí thức trẻ, trí thức trong các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài tham gia hoạt động của hội… Một số hội ngành chưa phát huy được vai trò là nòng cốt trong việc tổ chức các phong trào quần chúng tiến quân vào khoa học, kỹ thuật. Vẫn còn một số tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc vi phạm pháp luật đã bị các cơ quan chức năng xử lý. Một số cơ quan báo chí trong hệ thống Liên hiệp hội còn có những biểu hiện vi phạm tôn chỉ mục đích thiếu nhạy cảm về chính trị...

Để phát huy vai trò của đội ngũ trí thức nói chung và phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nói riêng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tham gia tích cực vào các hoạt động tổng kết những vấn đề lý luận, thực tiễn qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới và chuẩn bị xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Liên hiệp hội quan tâm và thực hiện một số nội dung:

Quán triệt và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, về công nghiệp hóa, hiện đại hóa; về phá triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo…; Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Liên hiệp hội và các hội thành viên theo tinh thần Nghị quyết số 45-NQ/TW và những định hướng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam này 24/3/2023…

Coi trọng công tác thu hút, tập hợp đoàn kết trí thức, nhất là trí thức trẻ, trí thức là người Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường công tác xây dựng Đảng nhất là về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong Đảng đoàn Liên hiệp Hội và các hội thành viên; Đẩy mạnh các hoạt động phối hơp công tác giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông…

Khẩn trương tiến hành tổng kết, đánh giá bảo đảm thật sự khách quan, toàn diện, khoa học về việc thực hiện các văn bản của Đảng và Nhà nước có liên quan đến Liên hiệp hội.

Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh toàn diện là đầu tư cho xây dựng, bồi đắp “nguyên khí quốc gia” và phát triển bền vững, là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và xã hội.

Thu Hường
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Ban Tuyên giáo trung ương

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Đức Tiến tham gia “Đóa hoa mong manh” trước khi qua đời

Đức Tiến tham gia “Đóa hoa mong manh” trước khi qua đời

Thông tin siêu mẫu, diễn viên Đức Tiến qua đời tại Mỹ khiến đồng nghiệp trong showbiz bàng hoàng. Nguyên nhân nam nghệ sĩ ra đi đột ngột là do nhồi máu cơ tim.
Xúc động hình ảnh 9 lần Bác Hồ về thăm Phú Thọ

Xúc động hình ảnh 9 lần Bác Hồ về thăm Phú Thọ

Lúc sinh thời, Bác đã có 9 lần ghé thăm Phú Thọ và dành cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quê hương đất Tổ sự quan tâm đặc biệt.
Vinh quang Việt Nam: 20 năm lan tỏa phong trào thi đua yêu nước

Vinh quang Việt Nam: 20 năm lan tỏa phong trào thi đua yêu nước

Chiều ngày 19/5, tại Hà Nội đã diễn ra Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2024. Chương trình năm nay có chủ đề “20 năm khơi nguồn sức mạnh Việt Nam”.
Đồng Nai: Cháy lớn tại 1 công ty trong khu công nghiệp Sông Mây, huyện Trảng Bom

Đồng Nai: Cháy lớn tại 1 công ty trong khu công nghiệp Sông Mây, huyện Trảng Bom

Trưa 19/5, nhà xưởng của Công ty TNHH X.R.I. (Khu Công nghiệp Sông Mây, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) bốc cháy dữ dội.
Hà Nội: Lại cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân

Hà Nội: Lại cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân

6 xe cứu hỏa được đưa đến hiện trường vụ cháy chung cư mini ở phố Quan Nhân, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội. Cảnh sát phải bắc thang để cứu những người mắc kẹt.

Tin cùng chuyên mục

Saigon Co.op trao tặng nước uống, nước sinh hoạt và bồn chứa cho bà con vùng hạn mặn

Saigon Co.op trao tặng nước uống, nước sinh hoạt và bồn chứa cho bà con vùng hạn mặn

Saigon Co.op tặng hơn 100m3 nước sinh hoạt, 1.000 thùng nước uống và 50 bồn nhựa chứa nước cho các hộ gia đình neo đơn, khó khăn tại tỉnh Tiền Giang.
Các điều kiện được cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

Các điều kiện được cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 54/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước.
Hà Nội: Quảng bá hơn 1.000 dòng sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, chất lượng cao

Hà Nội: Quảng bá hơn 1.000 dòng sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, chất lượng cao

Tối 18/5 tại Hà Nội, Hội Nông dân các tỉnh, thành trong cả nước, các hộ sản xuất,kinh doanh giỏi tham gia quảng bá hơn 1.000 dòng sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu
Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo trưởng thành từ công nhân, công đoàn

Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo trưởng thành từ công nhân, công đoàn

Sáng 19/5 diễn ra tọa đàm khoa học “Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của hệ thống chính trị trưởng thành từ công nhân, công đoàn''.
Giải mã hiện tượng lạ trên bầu trời Hà Nội đêm qua 18/5

Giải mã hiện tượng lạ trên bầu trời Hà Nội đêm qua 18/5

Đêm qua 18/5, mạng xã hội xôn xao hình ảnh một cột sáng từ dưới chiếu thẳng lên bầu trời Hà Nội.
Học tập và làm theo Bác: Để xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn vững mạnh

Học tập và làm theo Bác: Để xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn vững mạnh

Xác định học tập và làm việc theo Bác là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, các cấp công đoàn, công nhân lao động nỗ lực phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng đạo đức.
Thời tiết hôm nay ngày 19/5/2024: Bắc Bộ mưa dông; Nam Bộ ngày nắng, đêm mưa rào

Thời tiết hôm nay ngày 19/5/2024: Bắc Bộ mưa dông; Nam Bộ ngày nắng, đêm mưa rào

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 19/5/2024: Khu vực Bắc Bộ mưa dông; Trung Bộ nắng nóng; Trung Bộ, Nam Bộ ngày nắng nóng, đêm có mưa rào và dông.
Dự báo thời tiết biển hôm nay 19/5/2024: Có mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7

Dự báo thời tiết biển hôm nay 19/5/2024: Có mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7

Thời tiết biển hôm nay 19/5/2024, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông.
Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 19/5/2024: Hà Nội ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa dông

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 19/5/2024: Hà Nội ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa dông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 19/5/2024, Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông.
Thanh Hóa: Hàng ngàn thanh niên công nhân được khám chữa bệnh miễn phí

Thanh Hóa: Hàng ngàn thanh niên công nhân được khám chữa bệnh miễn phí

Hàng ngàn thanh niên công nhân ở tỉnh Thanh Hóa đã được tư vấn, khám bệnh và phát thuốc miễn phí trong Ngày hội thanh niên công nhân.
Sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức pháp chế

Sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức pháp chế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 56/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.
Triển khai Luật Phòng, chống bạo lực gia đình: Bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả

Triển khai Luật Phòng, chống bạo lực gia đình: Bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/5/2024 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.
20.000 bác sĩ tham gia Hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác

20.000 bác sĩ tham gia Hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác

Khoảng 20.000 bác sĩ trẻ sẽ tham gia khám bệnh cho người dân theo hình thức trực tiếp và trực tuyến trong chuỗi Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác...
Thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành chiếu sáng Việt Nam

Thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành chiếu sáng Việt Nam

Chuyển đổi số trong ngành chiếu sáng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và gia tăng giá trị sản phẩm trong lĩnh vực chiếu sáng.
Mức chênh lệch lương hưu khi nghỉ hưu trước và sau cải cách tiền lương

Mức chênh lệch lương hưu khi nghỉ hưu trước và sau cải cách tiền lương

Việc cải cách tiền lương sẽ làm phát sinh chênh lệch khá lớn về lương hưu giữa người nghỉ hưu trước và sau ngày 1/7/2024?
Vụ cháy tại Đường Láng, Hà Nội: 50 người đã được lực lượng chữa cháy hướng dẫn thoát nạn

Vụ cháy tại Đường Láng, Hà Nội: 50 người đã được lực lượng chữa cháy hướng dẫn thoát nạn

50 người tại Tòa nhà số 1174 Đường Láng, Hà Nội đã được lực lượng PCCC&CNCH Công an Hà Nội kịp thời hướng dẫn thoát nạn an toàn.
Thời tiết hôm nay ngày 18/5/2024: Bắc Bộ có mưa dông, đề phòng lốc, sét, mưa đá

Thời tiết hôm nay ngày 18/5/2024: Bắc Bộ có mưa dông, đề phòng lốc, sét, mưa đá

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 18/5/2024: Khu vực Bắc Bộ, từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận và Tây Nguyên có mưa dông, cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá.
Dự báo thời tiết biển hôm nay 18/5/2024: Có mưa rào và dông, trong mưa dông khả năng xảy ra lốc xoáy

Dự báo thời tiết biển hôm nay 18/5/2024: Có mưa rào và dông, trong mưa dông khả năng xảy ra lốc xoáy

Thời tiết biển hôm nay 18/5/2024, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc.
Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 18/5/2024: Hà Nội ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 18/5/2024: Hà Nội ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 18/5/2024, Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.
Hà Nội: Cháy lớn tại đường Láng, nhiều người leo lên nóc nhà chờ cứu hộ

Hà Nội: Cháy lớn tại đường Láng, nhiều người leo lên nóc nhà chờ cứu hộ

Hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà 4 tầng số 1174, trên đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội, nhiều người lên nóc nhà thoát thân và đã được cứu hộ kịp thời.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động