Xây dựng, chỉnh đốn Đảng để bảo vệ Đảng

Thế kỷ 21 đã và đang đặt ra thời cơ và thách thức to lớn, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất định chúng ta sẽ hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh
Nâng cao chất lượng xây dựng Đảng ta về tư tưởng trong thời kỳ mới Cử tri đánh giá cao công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng

Dân tộc ta, nhân dân ta luôn tự hào có Đảng, vì Đảng là chỗ dựa vững chắc, dẫn dắt dân tộc ta, nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách để thực hiện “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Thế kỷ 21 đã và đang đặt ra thời cơ và thách thức to lớn, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất định chúng ta sẽ hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh và hạnh phúc. Do đó, bảo vệ Đảng chính là vì sự trường tồn, phát triển của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân.

Đảng có vững, cách mạng mới thành công

Dân tộc ta muốn sánh vai với các cường quốc năm châu, nhân dân ta muốn có cuộc sống thật sự ấm no, hạnh phúc thì phải có Đảng lãnh đạo. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối và tổ chức của cách mạng nước ta. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã khẳng định sự nghiệp cách mạng trước hết phải có đảng cách mạng, đảng có vững, cách mạng mới thành công, cũng như người cầm lái có vững, thuyền mới chạy. Đây không chỉ là lý luận và thực tiễn của cách mạng Việt Nam mà còn là của thế giới. Điều đó đúng cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Bởi vì, trong thời hiện đại, không nước nào không có đảng hoặc các tổ chức chính trị tương tự như đảng lãnh đạo.

Đứng ở mọi góc độ để phân tích, dù là cái nhìn của những người khắt khe, nghiêm khắc nhất hay cái nhìn của những người thiển cận, những người cố tình xuyên tạc, chống phá cách mạng Việt Nam đều phải thừa nhận rằng, ở Việt Nam, ngoài Đảng ta thì không có tổ chức chính trị nào đủ uy tín, trí tuệ, bản lĩnh và kinh nghiệm để lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam mới toàn tâm phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, xứng đáng là bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc.

Thế kỷ 21, dân tộc ta đang đứng trước thời cơ và vận hội to lớn để hiện thực hóa khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng. Trong khi đó, các thế lực thù địch ra sức chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. Luận điệu của chúng rất thâm hiểm, được che đậy tinh vi nhưng bản chất là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Sự chống phá của chúng càng khiến Đảng và nhân dân ta cảnh giác. Do đó, chúng ta càng phải bình tĩnh, sáng suốt bảo vệ Đảng, để kiên trì thực hiện mục tiêu đã xác định.

Đảng lãnh đạo nhân dân ta tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội-xã hội thật sự vì con người, giải phóng con người toàn diện và triệt để. Độc lập dân tộc phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội, bởi vì chỉ có đi lên chủ nghĩa xã hội mới bảo đảm giữ vững độc lập dân tộc, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Phấn đấu đi tới một xã hội công bằng, bình đẳng, không còn chế độ người bóc lột người là mơ ước ngàn đời không chỉ của nhân dân Việt Nam mà còn là khao khát của nhân dân lao động toàn thế giới, không chỉ hiện tại mới đặt ra mà ngay từ thời cổ đại đã được các nhà tư tưởng tiến bộ đặt nền móng.

Phòng, chống những nguy cơ nội tại để xứng đáng là Đảng cầm quyền

Bảo vệ Đảng chính là xây dựng Đảng vững mạnh, giữ vững bản chất cách mạng, để Đảng vững mạnh, dẫn dắt dân tộc ta mãi trường tồn, nhân dân ta thật sự ấm no, hạnh phúc, cần phải chủ động, kiên trì, kiên quyết xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trước hết, Đảng phải luôn tự chỉnh đốn, tự đổi mới, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Nhân dân ta tự hào có Đảng, vì Đảng là chỗ dựa vững chắc dẫn dắt dân tộc ta vượt qua biết bao khó khăn, thử thách. Công lao của Đảng là điều mà tất cả những ai có lương tri đều không thể phủ nhận. Do đó, những yếu kém trong Đảng không chỉ làm giảm sút lòng tin của nhân dân mà còn là nỗi niềm trăn trở của tất cả những ai quan tâm đến sự phát triển, trường tồn của dân tộc. Đảng ta trong quá trình lãnh đạo cách mạng cũng có lúc mắc phải sai lầm, khuyết điểm. Mỗi lần Đảng công khai chỉ rõ sai lầm, khuyết điểm và quyết tâm sửa chữa, khắc phục thì uy tín của Đảng càng tăng, nhân dân càng tin yêu Đảng.

Khi Đảng ban hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong một bộ phận người dân còn băn khoăn liệu Đảng có chỉnh đốn thật không, có làm cương quyết không, có “đánh trống bỏ dùi” không. Song kết quả xây dựng Đảng đã phát huy tác dụng tích cực, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được củng cố. Việc Đảng tự chỉnh đốn là quá trình khó khăn, phức tạp. Đảng luôn ý thức được rằng đó là sự sống còn của Đảng nên phải tiến hành thường xuyên, liên tục, kiên trì và bền bỉ.

Trong tình hình hiện nay, Đảng phải chăm lo xây dựng và đào luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ đức và tài vì sự nghiệp cách mạng.

Lịch sử cách mạng đã chứng minh, trong hoàn cảnh khó khăn, đảng viên nêu cao tinh thần chịu đựng gian khổ, gương mẫu, tiên phong “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”, trước sự giam cầm, mua chuộc, tra tấn dã man của thực dân, đế quốc cũng không khuất phục, mà ngược lại càng tôi luyện bản lĩnh, ý chí của người cộng sản thì sự nghiệp cách mạng dù khó khăn đến đâu cũng thành công. Bài học từ sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu đã cảnh tỉnh chúng ta rằng, khi đội ngũ cán bộ, đảng viên quan liêu, xa dân, đạo đức, lối sống suy thoái thì Đảng sẽ bị vô hiệu hóa. Thực tiễn cách mạng thế giới đã khẳng định, một chính đảng chỉ làm tròn vai trò dẫn dắt quần chúng khi mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng nêu cao tinh thần, trách nhiệm nêu gương. Ngược lại, có những chính đảng đã mất vai trò lãnh đạo khi cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, không nêu cao tinh thần gương mẫu, xa rời quần chúng, quan liêu.

Đảng ta là Đảng duy nhất cầm quyền trong điều kiện kinh tế thị trường đang hằng ngày, hằng giờ tác động đến toan tính lợi ích, tiền bạc của không ít cán bộ, đảng viên, làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ cấp cao suy thoái thì việc rèn luyện đạo đức cách mạng càng quan trọng, càng trở nên bức thiết hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, có đức chưa đủ, mà mỗi cán bộ, đảng viên phải nỗ lực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, góp một phần công sức, trí tuệ vào việc hoạch định đường lối và thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng.

Việc cần làm thường xuyên là chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền để nhân dân hiểu đúng chủ trương, đường lối của Đảng. Quần chúng nhân dân là người làm nên lịch sử. Nguyễn Trãi, một nhà tư tưởng tiến bộ từ thế kỷ 15, đã cảnh tỉnh: Đẩy thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân. Lật thuyền mới biết sức dân mạnh như sức nước. Được nhân dân ủng hộ, giúp đỡ thì khó khăn đến đâu cũng làm được, ngược lại, mất lòng tin của nhân dân là mất tất cả. Sự nghiệp cách mạng của Đảng là vì nhân dân, do đó, Đảng phải vận động, đoàn kết toàn dân thành một khối thống nhất.

Nhân dân Việt Nam từ ngàn đời luôn thiết tha với độc lập, tự do của Tổ quốc, luôn muốn có cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc. Đảng luôn vì dân, mọi chủ trương, chính sách đều phục vụ nhân dân thì nhân dân tin Đảng, ủng hộ Đảng, không thế lực nào có thể chia cắt mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Do đó, Đảng phải giải thích, tuyên truyền để nhân dân thực sự hiểu đúng đường lối của Đảng. Khi ý Đảng hợp lòng dân sẽ tạo ra sức mạnh vô địch.

Lịch sử nước ta phải ghi nhận rằng, chưa từng có lực lượng chính trị nào có sự hy sinh, đóng góp to lớn cho dân tộc như Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là điều tự hào của Đảng, hạnh phúc của nhân dân và thời cơ, vận hội lớn của dân tộc. Đảng mạnh sẽ dẫn dắt dân tộc ta đến thắng lợi huy hoàng và trọn vẹn. Do đó, có thể khẳng định, bảo vệ Đảng để Đảng vững mạnh thì dân tộc ta sẽ trường tồn, đất nước phát triển, nhân dân ta có điều kiện hưởng thụ cuộc sống tự do, hạnh phúc.

Theo Quân đội nhân dân
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Đảng Cộng sản Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Bài 2: Minh bạch, kịp thời - không để xảy ra khoảng trống thông tin

Bài 2: Minh bạch, kịp thời - không để xảy ra khoảng trống thông tin

Dự báo đúng nên ngay từ đầu năm 2023, Bộ Công Thương đã chỉ đạo EVN, các cục, vụ kịp thời cung cấp thông tin đến người dân và xã hội về tình hình sản xuất điện.
Bài 1: Bài học từ câu chuyện thiếu điện mùa khô 2023, giá điện và các luận điệu xuyên tạc, kích động

Bài 1: Bài học từ câu chuyện thiếu điện mùa khô 2023, giá điện và các luận điệu xuyên tạc, kích động

Việc giữ nước ở các hồ thủy điện để đảm bảo cung ứng điện cho mùa khô năm 2024 là bài học được rút ra từ điều hành cung ứng điện năm 2023.
Chuyện về hai tấm ảnh và cuốn sách của Tổng Bí thư

Chuyện về hai tấm ảnh và cuốn sách của Tổng Bí thư

Cuốn sách của Tổng bí thư là công trình có tầm khái quát cao về lý luận, tổng kết thực tiễn sâu sắc về những phát triển sáng tạo riêng, đặc sắc của Đảng ta.
Trung thành với lý tưởng cách mạng là con đường duy nhất của đảng viên

Trung thành với lý tưởng cách mạng là con đường duy nhất của đảng viên

Đảng ta luôn xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Bài cuối: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị

Bài cuối: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các lực lượng và toàn dân; trong đó, BĐBP giữ vai trò nòng cốt.

Tin cùng chuyên mục

Bài 2: Đảm bảo an ninh biên giới - Giữ vững chủ quyền quốc gia

Bài 2: Đảm bảo an ninh biên giới - Giữ vững chủ quyền quốc gia

Với vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang đã và đang góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Bài 1: Những sỹ quan quân hàm xanh về làm cán bộ xã

Bài 1: Những sỹ quan quân hàm xanh về làm cán bộ xã

Giữa núi rừng mênh mông ấy, những người lính mang quân hàm xanh với nụ cười ấm áp và ý chí kiên cường trong sự nghiệp bảo vệ biên giới của Tổ quốc.
Cây tre Việt Nam nhìn từ góc độ hội nhập kinh tế quốc tế

Cây tre Việt Nam nhìn từ góc độ hội nhập kinh tế quốc tế

Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương vừa tổ chức quán triệt nội dung các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đối ngoại và đại đoàn kết.
Vững vàng vượt khó vì lợi ích của Nhân dân

Vững vàng vượt khó vì lợi ích của Nhân dân

Đảng ta, Đất nước ta vẫn vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện và đáng mừng trên nhiều lĩnh vực
Tăng minh bạch, công khai để chống tham nhũng, tiêu cực

Tăng minh bạch, công khai để chống tham nhũng, tiêu cực

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: Công khai, minh bạch, tăng trách nhiệm giải trình là điều kiện đầu tiên để chống tham nhũng, kiểm soát quyền lực.
Khơi dậy, phát huy sức mạnh của nhân dân qua bài viết của Tổng Bí thư

Khơi dậy, phát huy sức mạnh của nhân dân qua bài viết của Tổng Bí thư

Theo Đại tá, PGS.TS Nguyễn Văn Sáu, nội dung quan trọng trong bài viết của Tổng Bí thư là khơi dậy, phát huy sức mạnh của nhân dân để dựng xây đất nước phồn vinh.
Longform | Xây dựng cơ sở Đảng gắn với phát triển kinh tế vùng biên: Câu chuyện từ huyện Xín Mần

Longform | Xây dựng cơ sở Đảng gắn với phát triển kinh tế vùng biên: Câu chuyện từ huyện Xín Mần

Để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, thời gian qua Đảng bộ huyện Xín Mần đã có nhiều giải pháp trong phát triển đảng viên...
Kinh tế chuyển mình mạnh mẽ từ các quyết sách của Đảng

Kinh tế chuyển mình mạnh mẽ từ các quyết sách của Đảng

Qua mỗi kỳ Đại hội Đảng là một lần khẳng định thêm những tư duy, quyết sách kinh tế của Đảng làm nền cho các chặng đường phát triển của đất nước.
Khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Ngay từ khi mới ra đời, Ðảng Cộng sản Việt Nam đã xác định: Ðộc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội (CNXH) là mục tiêu, lý tưởng của Ðảng và nhân dân Việt Nam.
Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong xu thế phát triển của internet, mạng xã hội

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong xu thế phát triển của internet, mạng xã hội

Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ người dùng Internet, mạng xã hội thuộc nhóm cao nhất trên thế giới.
Công tác thương vụ Việt Nam ở nước ngoài: Góp phần hiện thực hóa mục tiêu hội nhập kinh tế quốc tế

Công tác thương vụ Việt Nam ở nước ngoài: Góp phần hiện thực hóa mục tiêu hội nhập kinh tế quốc tế

Hệ thống Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài đã và đang nỗ lực phát huy vai trò “sứ giả” kinh tế để góp phần thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam.
Ngăn chặn vấn nạn “chạy” thành tích, “chạy” khen thưởng

Ngăn chặn vấn nạn “chạy” thành tích, “chạy” khen thưởng

Cuối năm là thời điểm để các cơ quan, đơn vị tổng kết phong trào thi đua và vấn nạn “chạy” thành tích, “chạy” khen thưởng lại bùng phát.
Ra mắt cuốn sách về ngoại giao Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ra mắt cuốn sách về ngoại giao Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ra mắt cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam" của Tổng Bí thư.
Thành tựu kinh tế song hành phát triển quyền con người ở Việt Nam: Dấu ấn tự hào sau gần 40 năm

Thành tựu kinh tế song hành phát triển quyền con người ở Việt Nam: Dấu ấn tự hào sau gần 40 năm

Trong nhiều năm qua, vấn đề "nhân quyền" và "phát triển con người" ở Việt Nam thường xuyên bị các thế lực thù địch, cơ hội chính trị xuyên tạc, chống phá.
Chấn chỉnh tình trạng cán bộ, đảng viên né tránh, đùn đẩy trách nhiệm

Chấn chỉnh tình trạng cán bộ, đảng viên né tránh, đùn đẩy trách nhiệm

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên đã ban hành Báo cáo số 433-BC/TU nêu rõ thực trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.
Cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí

Cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí

Trải qua chặng đường 98 năm hình thành và phát triển, báo chí cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng ngày càng làm tốt vai trò phục vụ nhân dân, cách mạng
Kỳ 2: Công an nhân dân-lực lượng nòng cốt trong đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa”

Kỳ 2: Công an nhân dân-lực lượng nòng cốt trong đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa”

Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng là nhân tố quyết định sự trưởng thành và chiến thắng của Công an nhân dân Việt Nam.
Kỳ 1: Cái bẫy “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch

Kỳ 1: Cái bẫy “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch

“Phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang là một âm mưu, thủ đoạn nguy hiểm, là một trong những mũi nhọn tấn công trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của kẻ xấu.
Không thể xuyên tạc, bóp méo chính sách đối ngoại của Việt Nam

Không thể xuyên tạc, bóp méo chính sách đối ngoại của Việt Nam

Trong bối cảnh mở cửa và hội nhập quốc tế hiện nay, Việt Nam đã sáng suốt và kịp thời có những thay đổi tư duy về công tác đối ngoại.
Longform | Phát triển thị trường nội địa: Vai trò “bệ đỡ” song hành với hội nhập kinh tế quốc tế

Longform | Phát triển thị trường nội địa: Vai trò “bệ đỡ” song hành với hội nhập kinh tế quốc tế

Phát triển thị trường nội địa gắn kết chặt chẽ với mở rộng thị trường ngoài nước thể hiện đường lối, quan điểm, chính sách xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta...
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động