Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 02/12/2021 23:01

Triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”

16:46 | 16/11/2021
Chào mừng Hội nghị Văn hóa toàn quốc, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức triển lãm với chủ đề “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”.

Triển lãm diễn ra từ ngày 16 - 27/11/2021, tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, số 2, phố Hoa Lư, Hà Nội và ngày 24/11/2021 tại tầng 1 Nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, quận Ba Đình, Hà Nội; triển lãm online trên website: http://trienlamvhnt.vn, diễn ra từ ngày 16/11 - 31/12/2021.

Triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”
Một số hình ảnh, tư liệu quý trưng bày tại triển lãm

Triển lãm trưng bày 320 hình ảnh, hơn 123 tài liệu, hiện vật quý với các phần nội dung: Một số hình ảnh về văn hóa Việt Nam trước năm 1930; Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với sự nghiệp phát triển văn hóa; văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước; bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc…

Đáng chú ý là phần trưng bày “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam”. Triển lãm đã lựa chọn những hình ảnh, hiện vật, tài liệu, thư, bản thảo, tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa nghệ thuật, với các văn nghệ sỹ, nhà trí thức, nhà khoa học Việt Nam để khắc họa những tư tưởng của Bác về văn hóa.

Sinh thời, Người có rất nhiều bài viết, tác phẩm, thư gửi các hội nghị trong lĩnh vực này, như: Thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Hội nghị cán bộ Văn hóa ngày 28/2/1957; sách “Con người xã hội chủ nghĩa”, xuất bản năm 1961… Trong đó, Người không chỉ nhấn mạnh vị trí, vai trò của văn hóa mà còn đề ra nhiều chiến lược, nhiệm vụ quan trọng.

Thông qua hình ảnh Bác tới thăm các di sản, di tích lịch sử: Đền Hùng, Văn Miếu - Quốc Tử Giám… trưng bày tại triển lãm, người xem sẽ thấy được sự quan tâm đặc biệt của Bác đối với di sản văn hóa dân tộc. Bác cũng thường nhắc nhở mọi người biết trân trọng, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa dân tộc….

Triển lãm cũng giới thiệu một số hiện vật quý liên quan đến phong cách và lối sống giản dị, thanh cao của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là các đồ dùng Người thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày như: Bộ quần áo lụa nâu, đôi guốc mộc, chiếc gậy mây; thực đơn, bộ đồ dùng trong bữa ăn; đũa nhạc trưởng Bác Hồ chỉ huy dàn nhạc giao hưởng chơi bản nhạc “Kết đoàn” tại buổi dạ hội chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ III của Đảng (9/1960).

Bên cạnh đó, triển lãm còn giới thiệu các văn bản, nghị quyết của Đảng về văn hóa qua các kỳ Đại hội Đảng, trong đó có Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 là văn kiện chính thức đầu tiên của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ, bản “Đề cương văn hóa” do Tổng Bí thư Trường Chinh khởi thảo đăng trên tạp chí Tiền Phong, cơ quan vận động Văn hóa mới thuộc Hội Văn hóa cứu quốc Việt Nam xuất bản ra ngày 10/11/1945.

Ngoài ra, còn trưng bày các hình ảnh, tư liệu, hiện vật làm nổi bật quan điểm, đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước về văn hóa; những đóng góp của văn hóa nghệ thuật phục vụ cách mạng, quá trình hội nhập và phát triển đất nước…

Thanh Tâm